190/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Schválený:
190/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se na konci textu závěrečné části ustanovení odstavce 1 doplňují slova " , a to v rozlišení podle kapacity počtu žáků ve škole15) k 1. září příslušného školního roku".
Poznámka pod čarou č. 15 zní:
"15) § 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 6 odst. 6 se na konci písmene c) slovo "a" nahrazuje čárkou.
3. V § 6 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
"e) v případě mléka a mléčných výrobků, zda se jedná o místní nebo regionální produkt, dodávku uskutečňovanou prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo produkt uznaný na základě režimu jakosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a potravin16).
16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.".
4. V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Dále žadatel doloží splnění požadavků uvedených v odstavci 6 písm. e).".
5. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Maximální výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny
(§ 5 odst. 1)
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  Skupina   I Druh ovoce I Velikost I Maximální I Maximální I Maximální výše I Maximální výše I
I        I a zeleniny I  porce  I  výše  I  výše  I  podpory na  I  podpory na  I
I        I      I      I podpory na I podpory na I porci v Kč*) I porci v Kč*) I
I        I      I      I porci v  I porci v  I pro produkty I pro produkty I
I        I      I      I Kč*) pro I Kč*) pro I ekologického I ekologického I
I        I      I      I školy s  I školy s  I zemědělství**) I zemědělství**) I
I        I      I      I kapacitou I kapacitou I pro školy s  I pro školy s  I
I        I      I      I  do 150  I nad 150  I kapacitou do I kapacitou nad I
I        I      I      I  žáků  I  žáků  I  150 žáků  I  150 žáků  I
I        I      I      I  včetně  I      I   včetně   I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 1. skupina - I  jablka  I  1 ks  I  7,80  I  6,70  I   11,50   I   10,40   I
I  ovoce a   I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  zelenina  I  hrušky  I  1 ks  I  8,70  I  7,60  I   13,00   I   11,90   I
I  uvedených  I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I   druhů   I broskve a I  1 ks  I  10,00  I  8,90  I   15,00   I   13,90   I
I        I nektarinky I      I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I hroznové I minimálně I  10,50  I  9,40  I   15,00   I   13,90   I
I        I  víno  I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I meruňky  I minimálně I  12,50  I  11,40  I   17,00   I   15,90   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I  jahody  I minimálně I  12,60  I  11,50  I   19,50   I   18,40   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I švestky  I minimálně I  7,80  I  6,70  I   11,50   I   10,40   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I rajčata  I minimálně I  8,50  I  7,40  I   12,00   I   10,90   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I  mrkev  I minimálně I  6,50  I  5,40  I   9,00   I   7,90   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I ředkvičky I minimálně I  8,20  I  7,10  I   12,00   I   10,90   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I papriky  I  1 ks  I  10,10  I  9,00  I   14,50   I   13,40   I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I kedlubny I  1 ks  I  9,80  I  8,70  I   14,00   I   12,90   I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I pomeranče I  1 ks  I  8,40  I  7,30  I    x    I    x    I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I mandarinky I minimálně I  9,40  I  8,30  I    x    I    x    I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
    I        I  banány  I  1 ks  I  9,00  I  7,90  I    x    I    x    I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I  okurky  I minimálně I  8,90  I  7,80  I   13,00   I   11,90   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I  třešně  I minimálně I  11,80  I  10,70  I   18,50   I   17,40   I
I        I      I  100 g  I      I      I        I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 2. skupina - I      I minimálně I  9,00  I  7,90  I    x    I    x    I
I ostatní ovoce I      I  100 g  I      I      I        I        I
I a zelenina s I      I      I      I      I        I        I
I  výjimkou  I      I      I      I      I        I        I
I ananasu a kiwi I      I      I      I      I        I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 3. skupina - v I      I minimálně I  11,00  I  9,90  I   17,00   I   15,90   I
I jednom kelímku I      I  100 g  I      I      I        I        I
I nebo sáčku se I      I      I      I      I        I        I
I nachází jeden I      I      I      I      I        I        I
I   druh   I      I      I      I      I        I        I
I porcovaného  I      I      I      I      I        I        I
I  čerstvého  I      I      I      I      I        I        I
I  ovoce nebo  I      I      I      I      I        I        I
I  zeleniny s  I      I      I      I      I        I        I
I  výjimkou  I      I      I      I      I        I        I
I ananasu a kiwi I      I      I      I      I        I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 4. skupina - v I      I minimálně I  16,00  I  14,90  I   25,00   I   23,90   I
I jednom kelímku I      I  100 g  I      I      I        I        I
I nebo sáčku se I      I      I      I      I        I        I
I nachází jeden I      I      I      I      I        I        I
I   druh   I      I      I      I      I        I        I
I porcovaného  I      I      I      I      I        I        I
I  čerstvého  I      I      I      I      I        I        I
I  ovoce nebo  I      I      I      I      I        I        I
I  zeleniny  I      I      I      I      I        I        I
I  balený v  I      I      I      I      I        I        I
I  ochranné  I      I      I      I      I        I        I
I atmosféře nebo I      I      I      I      I        I        I
I  více druhů  I      I      I      I      I        I        I
I porcovaného  I      I      I      I      I        I        I
I  čerstvého  I      I      I      I      I        I        I
I  ovoce nebo  I      I      I      I      I        I        I
I  zeleniny  I      I      I      I      I        I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 5. skupina - v I      I minimálně I  11,00  I  9,90  I    x    I    x    I
I jednom kelímku I      I  100 g  I      I      I        I        I
I nebo sáčku se I      I      I      I      I        I        I
I nachází 3 a  I      I      I      I      I        I        I
I více druhů ne I      I      I      I      I        I        I
I porcované ho I      I      I      I      I        I        I
I  čerstvého  I      I      I      I      I        I        I
I  ovoce nebo  I      I      I      I      I        I        I
I  zeleniny  I      I      I      I      I        I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 6. skupina - I      I minimálně I  13,00  I  11,90  I   19,00   I   17,90   I
I  ovocné a  I      I 200 ml  I      I      I        I        I
I  zeleninové  I      I      I      I      I        I        I
I   šťávy   I      I      I      I      I        I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 7. skupina - I      I minimálně I  13,00  I  11,90  I   19,00   I   17,90   I
I   ovocné   I      I  100 g  I      I      I        I        I
I  protlaky  I      I      I      I      I        I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
*) Maximální výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady
  na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.
**) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, splňuje požadavky
  nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES)
  č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
  o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Maximální výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků
(§ 5 odst. 1)
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  Skupina   I      I Minimální I Maximální I Maximální I Maximální výše I Maximální výše I
I        I      I velikost I  výše  I  výše  I  podpory na  I  podpory na  I
I        I      I porce, na I podpory na I podpory na I porci v Kč*) I porci v Kč*) I
I        I      I kterou je I porci v  I porci v  I pro produkty I pro produkty I
I        I      I vyplácena I Kč*) pro I Kč*) pro I ekologického I ekologického I
I        I      I podpora I školy s  I školy s  I zemědělství**) I zemědělství**) I
I        I      I      I kapacitou I kapacitou I pro školy s  I pro školy s  I
I        I      I      I  do 150  I nad 150  I kapacitou do I kapacitou nad I
I        I      I      I  žáků  I  žáků  I  150 žáků  I  150 žáků  I
I        I      I      I  včetně  I      I   včetně   I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I 1. skupina - I s obsahem I 200 ml  I  8,10  I  7,00  I   9,30   I   8,20   I
I konzumní mléko I  tuku  I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I   a jeho   I od 1,5 % I 250 ml  I  9,00  I  7,90  I   10,50   I   9,40   I
I varianty se  I do 1,8 % I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  sníženým  I      I 330 ml  I  10,40  I  9,30  I   12,40   I   11,30   I
I  obsahem   I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I  laktózy   I s obsahem I 200 ml  I  9,40  I  8,30  I   10,80   I   9,70   I
I        I  tuku  I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I nejméně  I 250 ml  I  10,70  I  9,60  I   12,40   I   11,30   I
I        I  3,5 %  I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I      I 330 ml  I  12,60  I  11,50  I   15,00   I   13,90   I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
    I 2. skupina - I jogurty  I  150 g  I  9,50  I  8,40  I   13,20   I   12,10   I
I sýr, tvaroh, I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I jogurt a další I zakysané I  140 g  I  14,40  I  13,30  I    x    I    x    I
I fermentované I  mléčné  I      I      I      I        I        I
I  (kysané)  I výrobky s I      I      I      I        I        I
I výrobky nebo I obsahem  I      I      I      I        I        I
I  acidofilní  I bílkovin I      I      I      I        I        I
I mléčné výrobky I vyšším než I      I      I      I        I        I
I bez přidaných I  5,6 %  I      I      I      I        I        I
I aromat, ovoce I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I a ořechů nebo I výrobky na I 200 ml  I  7,70  I  6,60  I   9,80   I   8,70   I
I   kakaa   I  bázi  I      I      I      I        I        I
I        I kysaného I      I      I      I        I        I
I        I  mléka  I      I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I tvarohy  I  80 g  I  7,50  I  6,40  I   9,80   I   8,70   I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I čerstvé  I  80 g  I  13,80  I  12,70  I   20,10   I   19,00   I
I        I  sýry  I      I      I      I        I        I
I        I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
I        I ostatní  I  100 g  I  13,00  I  11,90  I   18,10   I   17,00   I
I        I  sýry  I      I      I      I        I        I
I----------------I------------I-----------I------------I------------I----------------I----------------I
*) Maximální výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady
  na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.
**) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, splňuje požadavky
  nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES)
  č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
  o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019