19/1997 Sb. o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
19/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. ledna 1997
o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 249/2000 Sb.
Změna: 356/2003 Sb., 186/2004 Sb.
Změna: 186/2006 Sb.
Změna: 124/2008 Sb., 138/2008 Sb.
Změna: 223/2009 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 64/2014 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 336/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických nebo právnických osob, související se zákazem chemických zbraní a nakládáním s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory, zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní.
(2) Výkon státní správy a kontrolu v této oblasti provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"), který současně vykonává působnost Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní a zajišťuje mezinárodní spolupráci v této oblasti.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) chemickou zbraní
1. toxická chemická látka a její prekurzor, vyjma těch, které jsou určeny pro nezakázaný účel a jejichž druh a množství odpovídají tomuto účelu,
2. munice nebo prostředek určený k usmrcení nebo způsobení jiné újmy na zdraví člověka nebo zvířete anebo k poškození rostlin nebo ekosystémů1) toxickým působením toxických chemických látek uvedených v bodu 1, které by se uvolnily v důsledku použití této munice nebo tohoto prostředku, nebo
3. vybavení zvláště navržené k použití v přímé souvislosti s použitím munice nebo prostředku uvedených v bodu 2;
b) toxickou chemickou látkou jakákoli chemická látka, která může svým chemickým působením na životní procesy způsobit smrt, dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům anebo zničení rostlin;
c) prekurzorem jakákoli chemicky reagující látka, která se účastní kteréhokoli stadia výroby toxické chemické látky;
d) stanovenou látkou toxická chemická látka nebo její prekurzor uvedené v seznamech chemických látek v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení2) (dále jen "Úmluva"); stanovené látky uvedené v seznamech chemických látek v příloze Úmluvy se člení na
1. stanovené látky uvedené v seznamu 1 v příloze Úmluvy (dále jen "látka seznamu 1"),
2. stanovené látky uvedené v seznamu 2 v příloze Úmluvy (dále jen "látka seznamu 2") a
3. stanovené látky uvedené v seznamu 3 v příloze Úmluvy (dále jen "látka seznamu 3");
e) určitou organickou chemickou látkou jakákoli chemická látka tvořená sloučeninami uhlíku, mimo jeho oxidy, sulfidy a uhličitany kovů;
f) chemickými látkami používanými k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti jakékoli chemické látky, které jsou schopny rychle vyvolat u člověka krátkodobé podráždění smyslových orgánů nebo rychlé a krátkodobé fyzické zneschopnění;
g) výrobou stanovených látek vytváření stanovených látek chemickou reakcí, včetně stanovených látek, které jsou meziproduktem nebo vedlejším nebo odpadním produktem při výrobě chemické látky, pokud takový produkt existuje tak dlouho, aby mohl být izolován, přestože k jeho izolování za běžných podmínek nedochází;
h) zpracováním stanovených látek fyzikální proces, při němž nejsou přetvářeny v jinou látku;
i) spotřebou stanovených látek jejich přeměna chemickou reakcí v jinou látku;
j) nakládáním vývoj, výroba, spotřeba, držení, jiné nabývání, zpracovávání nebo převádění toxické chemické látky nebo jejího prekurzoru; nakládání není službou podle zákona o volném pohybu služeb;
k) provozem prostor, kde jsou umístěna zařízení sloužící k výrobě, zpracování nebo spotřebě stanovených látek, jakož i místa pro jejich skladování a místa, v nichž s nimi dochází k manipulaci, nebo prostor k výrobě určitých organických chemických látek;
l) zničením chemických zbraní jejich úplná a nevratná likvidace;
m) nakládáním s chemickými zbraněmi převod vlastnického práva, jakož i jiná dispozice s chemickými zbraněmi, z níž vyplývá změna držitele, místa nebo způsobu použití;
n) převodem výstup stanovených látek z území České republiky nebo vstup stanovených látek na území České republiky;
o) nezakázaným účelem
1. průmyslový, zemědělský, výzkumný, zdravotnický, farmaceutický nebo jiný mírový účel,
2. ochranný účel, který se přímo týká ochrany proti toxickým chemickým látkám a ochrany proti chemickým zbraním (dále jen "ochranný účel"),
3. vojenský účel bez použití chemické zbraně, který nezávisí na použití toxických vlastností chemických látek jako bojových prostředků, nebo
4. účel udržování vnitřního pořádku.
 
ČÁST DRUHÁ
ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ
 
§ 3
(1) Vývoj, výroba, držení, použití a nakládání s chemickými zbraněmi se zakazují.
(2) Převod chemických zbraní do České republiky nebo jejich tranzit se zakazují.
(3) Nakládání s toxickou chemickou látkou nebo jejím prekurzorem k jinému než nezakázanému účelu se zakazuje.
(4) Odhalení nebo důvodné podezření na podporování nebo financování aktivit uvedených v odstavcích 1 až 3 je každý povinen bezodkladně ohlásit Policii České republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Úřadu.
 
§ 4
Nález chemických zbraní
(1) Nález nebo důvodné podezření na nález chemických zbraní je každý povinen bezodkladně ohlásit Policii České republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Hasičskému záchrannému sboru České republiky a Úřadu.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo držitelem chemické zbraně, je povinna s ní naložit způsobem a ve lhůtě, které určí Úřad. Není-li tato osoba známa, zajistí zničení chemické zbraně Úřad.
(3) Náklady spojené s činností uvedenou v odstavci 2 nese ten, kdo porušil zákaz podle § 3 odst. 1 nebo 2. Není-li tato osoba známa nebo nelze-li vůči ní náhradu nákladů uplatňovat a vymáhat a neuhradí-li je dobrovolně jiná osoba, nese náklady stát.
 
§ 5
Zařízení pro výrobu chemických zbraní
(1) Vývoj, výroba, převod, montáž, jakož i jiné nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo projektování, výstavba a užívání provozů pro výrobu chemických zbraní se zakazují.
(2) Pro nález zařízení pro výrobu chemických zbraní se obdobně užije ustanovení § 4.
 
ČÁST TŘETÍ
STANOVENÉ LÁTKY
 
HLAVA I
OBECNÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ SE STANOVENÝMI LÁTKAMI
 
§ 6
Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá se stanovenými látkami k ochranným účelům, je povinna ohlásit Úřadu údaje o činnostech uskutečňovaných k těmto účelům v uplynulém kalendářním roce do 31. ledna následujícího roku. Obsah hlášení stanoví Úřad prováděcím právním předpisem.
 
§ 7
Každý, kdo předává stanovenou látku do držby jiné osobě, je povinen ji prokazatelně informovat o jejím druhu a koncentraci.
 
§ 7a
zrušen
 
HLAVA II
LÁTKY SEZNAMU 1
 
§ 8
(1) Nakládat s látkou seznamu 1 lze jen na základě licence udělené Úřadem a jen k výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým nebo ochranným účelům.
(2) Úhrnné množství látek seznamu 1 nacházejících se na území České republiky nesmí převýšit v souladu s Úmluvou za jeden rok jednu tunu.
(3) Licence není třeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Osoba provádějící záchranné nebo likvidační práce neprodleně ohlásí jejich provádění Policii České republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Úřadu.
 
§ 9
Podmínky pro udělení licence
(1) Licenci lze udělit pouze právnické osobě.
(2) Podmínkou pro udělení licence právnické osobě je
a) místo usazení na území některého z členských států Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) ustanovení odpovědného zástupce.
(3) Úřad licenci udělí, pokud úhrnné množství látek seznamu 1 na území České republiky nepřesáhne výši uvedenou v § 8 odst. 2 a pokud se nakládání s látkou seznamu 1 uskutečňuje v objektech, které jsou jednoznačně vymezeny z hlediska svého umístění, složení z provozních celků a stavebně konstrukčního řešení a které zajišťují nakládání s touto látkou k účelům podle § 8 odst. 1. Prováděcí právní předpis stanoví druhy objektů naplňující charakteristiky požadované pro nakládání s látkou seznamu 1 podle věty první.
(4) Úřad licenci neudělí,
a) byla-li žadateli v uplynulých deseti letech přede dnem podání žádosti o vydání licence odňata, nebo
b) je-li to v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky; stanovisko nebo informaci, zda je udělení licence v souladu s těmito zájmy, sdělí Úřadu Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace; tyto orgány jsou povinny se k žádosti o vydání licence písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne, kdy jim byl doručen stejnopis žádosti Úřadu.
 
§ 10
Odpovědný zástupce
(1) Odpovědným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která odpovídá za řádný výkon činností, na který se uděluje licence, ustanovená právnickou osobou.
(2) Podmínkou pro ustanovení odpovědného zástupce je
a) státní občanství členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Švýcarské konfederace nebo jiného státu, pokud jde o osobu oprávněnou k uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu3),
b) skutečnost, že se trvale zdržuje na území České republiky,
c) plná svéprávnost,
d) bezúhonnost,
e) odborná způsobilost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické podle zvláštního právního předpisu4),
f) 3 roky praxe v oblasti oborů chemie.
(3) Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat vždy jen pro jednu právnickou osobu. Právnická osoba ustanovující odpovědného zástupce je povinna vytvořit podmínky pro výkon jeho funkce, včetně zajištění přístupu k informacím o činnostech, na které se uděluje licence.
(4) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady, popřípadě jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.
(5) Přestane-li v průběhu výkonu činnosti, na který se uděluje licence, odpovědný zástupce svoji funkci vykonávat, musí právnická osoba, jíž se uděluje licence, neprodleně požádat o změnu licence.
 
§ 11
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností, na kterou má být licence udělena,
b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze činnosti, na kterou má být udělena licence, a osobě odpovědného zástupce je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování výkonu odpovědného zástupce, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.
(2) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu5) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 12
Žádost o udělení licence
(1) Žádost o udělení licence vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a datum narození odpovědného zástupce a adresu místa jeho pobytu,
b) údaj o předpokládaném nakládání s látkou seznamu 1, na které je udělení licence požadováno,
c) specifikaci provozů a zařízení pro výrobu, týká-li se žádost o udělení licence výroby nebo uvádění zařízení do provozu,
d) název látky seznamu 1, její množství, údaje o účelu užití a o jejím konečném určení,
e) pro každý objekt, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 1, popis v rozsahu umístění, složení z provozních celků a stavebně konstrukčního řešení.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel připojí
a) v případě odpovědného zástupce, který v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce pobýval na území cizího státu, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů tohoto státu, který nesmí být starší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti odpovědného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem v případě, že tento stát takový doklad nevydává; odpovědný zástupce, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů5) s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie,
b) doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, popřípadě rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu3),
c) doklad o účelu nakládání s látkou seznamu 1,
d) údaje z evidence látek seznamu 1, jestliže je žadatel povinen takovou evidenci vést podle § 25a,
e) výkresovou dokumentaci k doložení údajů podle odstavce 1 písm. c) a e).
(3) Žadatel o udělení licence předloží žádost o udělení licence Úřadu, týká-li se žádost o udělení licence
a) výroby látky seznamu 1 nebo uvádění zařízení na její výrobu do provozu, nejpozději 7 měsíců před předpokládaným zahájením výroby,
b) jiné činnosti, nejpozději 4 měsíce před předpokládaným zahájením nakládání s látkou seznamu 1.
 
§ 13
Rozhodnutí o udělení licence
(1) Rozhodnutí o udělení licence vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození odpovědného zástupce a adresu místa jeho pobytu,
b) předmět a rozsah licence,
c) účel užití látky seznamu 1 a její povolené množství,
d) další podmínky licence vyplývající z mezinárodních závazků České republiky,
e) název a adresu objektu, ve kterém se nakládá s látkou seznamu 1.
(2) O udělení licence Úřad rozhodne ve lhůtě 90 dnů od zahájení řízení.
 
§ 14
Zánik licence
(1) Licence zaniká
a) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem licence (dále jen "držitel licence"),
b) rozhodnutím Úřadu o odnětí licence,
c) rozhodnutím Úřadu o zrušení licence.
(2) Úřad licenci odejme, zjistí-li, že
a) držitel licence přestal splňovat podmínky licence podle tohoto zákona,
b) držitel licence přes výzvu Úřadu nepožádal o vydání nového rozhodnutí, ačkoliv jsou pro to dány důvody,
c) licence byla udělena na základě nepravdivých údajů, nebo
d) výkon oprávnění držitele licence je podle stanoviska Ministerstva vnitra nebo informace Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky.
(3) Úřad licenci zruší, pokud držitel licence o její zrušení požádá.
(4) Držitel licence je povinen v souladu s tímto zákonem ukončit licencovanou činnost ve lhůtě stanovené rozhodnutím Úřadu o odnětí licence nebo rozhodnutím Úřadu o zrušení licence.
(5) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí licence nemá odkladný účinek.
 
§ 15
Nové rozhodnutí o udělení licence
(1) Dojde-li ke změně údajů uvedených v rozhodnutí o udělení licence významných pro výkon licencované činnosti nebo jiných skutečností významných pro výkon licencované činnosti, vydá Úřad na základě žádosti držitele licence nové rozhodnutí. Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace sdělí Úřadu stanovisko nebo informaci, zda je vydání nového rozhodnutí v souladu s bezpečnostními zájmy České republiky. Tyto orgány jsou povinny se vyjádřit do 30 dnů ode dne doručení žádosti Úřadu o vyjádření.
(2) V žádosti o nové rozhodnutí musí být uvedeno číslo původního rozhodnutí o udělení licence.
(3) Důvody pro vydání nového rozhodnutí musí držitel licence v žádosti o nové rozhodnutí řádně doložit.
(4) Novým rozhodnutím vydaným podle odstavce 1 se původní rozhodnutí ruší.
(5) Dozví-li se Úřad o změně údajů uvedených v rozhodnutí o vydání licence významných pro výkon licencované činnosti nebo o změně jiných skutečností významných pro výkon licencované činnosti a držitel licence nepodal žádost o vydání nového rozhodnutí, Úřad jej k podání žádosti vyzve; k tomu mu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy.
 
§ 16
Umístění kontrolních přístrojů
Držitelé licence na nakládání s látkami seznamu 1 a zařízeními na jejich výrobu jsou povinni umožnit
a) mezinárodním inspektorům Organizace pro zákaz chemických zbraní (dále jen "mezinárodní inspektoři") umístění kontrolních přístrojů umožňujících trvalé a nepřetržité sledování látek seznamu 1 v provozech a zařízeních na jejich výrobu,
b) kontrolním orgánům kdykoli okamžitý přístup k těmto přístrojům.
 
§ 17
Převod látek seznamu 1 a změna jejich držitele
(1) Převod látky seznamu 1 je možný jen mezi členskými státy Úmluvy a jen za podmínek stanovených Úmluvou.
(2) Údaje o předpokládaném převodu látky seznamu 1 je držitel licence povinen ohlásit Úřadu nejpozději 40 dnů před jeho uskutečněním.
(3) V případě změny držitele látky seznamu 1 v rámci České republiky je držitel licence povinen ohlásit Úřadu údaje o této změně před jejím uskutečněním.
 
§ 18
Ohlašování látek seznamu 1
Držitel licence je povinen ohlásit Úřadu údaje o nakládání s látkou seznamu 1 za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládaném nakládání pro následující kalendářní rok do 31. srpna. Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit, stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 19
Ztráta, odcizení nebo nález látek seznamu 1
(1) Ztrátu nebo odcizení látky seznamu 1 je každý povinen bezodkladně ohlásit nejbližšímu útvaru Policie České republiky a Úřadu. Současně je povinen sdělit všechny údaje, které je nezbytné znát pro případ úniku látky seznamu 1 do okolního prostředí nebo zasažení živých organismů.
(2) Nález látky seznamu 1k je každý povinen bezodkladně ohlásit nejbližšímu útvaru Policie České republiky, který tuto informaci neprodleně sdělí Hasičskému záchrannému sboru České republiky a Úřadu.
 
HLAVA III
LÁTKY SEZNAMU 2
 
§ 20
Nakládání s látkami seznamu 2
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 2 a překročí stanovené množství látky seznamu 2 nebo její stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o nakládání s látkou seznamu 2 za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládaném nakládání s látkou seznamu 2 pro následující kalendářní rok do 31. srpna.
(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nového zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu látky seznamu 2.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství látky seznamu 2, koncentraci látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.
(4) V případě, že dojde
a) ke změně předpokládaných údajů pro následující kalendářní rok, je fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 povinna splnit ohlašovací povinnost nejpozději do 14 dnů přede dnem jejího uskutečnění,
b) ke změně identifikačních údajů fyzické nebo právnické osoby podle odstavce 1, je tato osoba povinna tuto změnu neprodleně ohlásit Úřadu, nebo
c) ke změně nebo ukončení nakládání s látkou seznamu 2, je fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 povinna tuto skutečnost neprodleně ohlásit Úřadu.
(5) Pokud fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 nehodlá dále pokračovat v nakládání s látkou seznamu 2, je povinna ohlásit tuto skutečnost Úřadu a
a) v případě převodu látky seznamu 2 na jiného držitele je povinna
1. písemně informovat nového držitele o povinnostech vztahujících se k nakládání s látkou seznamu 2 a
2. nejpozději 20 dnů přede dnem převodu písemně informovat Úřad o změně držitele, nebo
b) v případě likvidace látky seznamu 2 je povinna
1. zajistit likvidaci osobou oprávněnou k likvidaci nebezpečného odpadu a
2. písemně informovat Úřad o likvidaci nebo zaslat Úřadu potvrzení o likvidaci, bylo-li vydáno, a to nejpozději do 20 dnů ode dne provedení likvidace.
 
§ 21
zrušen
 
§ 21a
Přeprava
Přepravovat vysoce nebezpečné, nebezpečné a méně nebezpečné látky lze jen v přepravních obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.2f)
Přepravovat stanovenou látku lze jen v přepravních obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.6)
 
§ 22
Převod látek seznamu 2
(1) Fyzická nebo právnická osoba může převádět látky seznamu 2 z členských států nebo do členských států Úmluvy.
(2) Látky seznamu 2 lze převádět ze států nebo do států, které nejsou členskými státy Úmluvy, pouze za podmínky, že látky seznamu 2 nepřekračují stanovenou koncentraci ve směsi s jinými látkami a splňují stanovený způsob balení výrobků. Prováděcí právní předpis stanoví koncentraci látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky.
 
HLAVA IV
LÁTKY SEZNAMU 3
 
§ 23
Nakládání s látkami seznamu 3
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 3 a překročí stanovené množství látky seznamu 3 nebo její stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o nakládání s látkou seznamu 3 za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané výrobě látky seznamu 3 pro následující kalendářní rok do 31. srpna.
(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nového zařízení na výrobu látky seznamu 3.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství látky seznamu 3, koncentraci látky seznamu 3 ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.
(4) Pro nakládání s látkou seznamu 3 se použije § 20 odst. 4 a 5 obdobně.
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
Převod látek seznamu 3 z území České republiky
(1) Při převodu látek seznamu 3 do států, které nejsou členy Úmluvy, je fyzická nebo právnická osoba povinna zajistit prohlášení příjemce, který má těchto látek nabýt, že nebudou převedeny do dalšího státu a budou užity jen k nezakázanému účelu; toto prohlášení bude dále obsahovat údaj o druhu a množství převáděných látek, údaj o jejich konečném užití a název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu konečného uživatele.
(2) Látky seznamu 3, které nepřekračují stanovenou koncentraci ve směsi s jinými látkami nebo splňují stanovený způsob balení výrobků, lze převádět do států, které nejsou členy Úmluvy, bez povinnosti zajistit prohlášení příjemce podle odstavce 1. Prováděcí právní předpis stanoví koncentraci látky seznamu 3 ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících méně nebezpečné látky.
 
HLAVA V
EVIDENCE
 
§ 25a
(1) Držitel licence a fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 2, a fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 3, jsou povinni
a) průběžně vést a uchovávat evidenci stanovených látek v listinné nebo elektronické podobě,
b) na požádání předložit evidenci podle písmene a) Úřadu k nahlédnutí a
c) po skončení nakládání se stanovenou látkou evidenci podle písmene a) bez zbytečného odkladu předat Úřadu.
(2) Obsah, způsob a formu vedení evidence podle odstavce 1 písm. a) a dobu jejího uchovávání stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Úřad vede evidenci
a) držitelů licencí a jejich odpovědných zástupců,
b) objektů, kde se nakládá s látkou seznamu 1,
c) stanovených látek,
d) osob provádějících nakládání s látkou seznamu 2 nebo látkou seznamu 3 a
e) osob vyrábějících určitou organickou chemickou látku.
(4) V evidenci podle odstavce 3 jsou zpracovávány tyto osobní údaje:
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) rodné číslo, bylo-li přiděleno, odpovědného zástupce,
d) adresa místa pobytu.
(5) V evidenci podle odstavce 3 jsou zpracovávány tyto údaje o právnických osobách:
a) název,
b) identifikační číslo osoby,
c) adresa sídla.
(6) Evidence podle odstavce 3 jsou neveřejné.
 
HLAVA VI
URČITÉ ORGANICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY
 
§ 26
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých organických chemických látek, které nejsou stanovenými látkami, nebo více než 30 tun určité organické chemické látky, která není stanovenou látkou, ale obsahuje fosfor, síru nebo fluor, je povinna ohlásit Úřadu tuto skutečnost do 31. ledna následujícího roku.
(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje na jednotlivé provozy, v nichž jsou tyto určité organické chemické látky vyráběny, a jejich přesné umístění.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na výlučnou výrobu výbušnin, uhlovodíků nebo polymerů.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.
 
HLAVA VII
CHEMICKÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ K ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI
 
§ 27
Pokud Policie České republiky, Vojenská policie nebo Vězeňská služba České republiky používají ve své činnosti chemické látky k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, jsou povinny ohlásit název používané chemické látky. Tyto údaje a změny v nich se ohlašují Úřadu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo změně údajů.
 
ČÁST ČTVRTÁ
KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA A PŘESTUPKY
 
§ 28
(1) Úřad vykonává kontrolu nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných na jeho základě.
(2) Úřad kontroluje
a) držitele licencí,
b) osoby provádějící nakládání s látkou seznamu 2,
c) osoby provádějící nakládání s látkou seznamu 3,
d) osoby vyrábějící určitou organickou chemickou látku a
e) osoby, u nichž je důvodné podezření, že porušují povinnosti stanovené tímto zákonem.
(3) Kontrolu vykonává předseda Úřadu a inspektoři Úřadu (dále jen "inspektoři"). Inspektory jmenuje a odvolává předseda Úřadu.
(4) Pověření inspektora ke kontrole má formu průkazu vydaného Úřadem. Průkaz obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení inspektora,
b) datum narození inspektora,
c) fotografii nebo jinou formou pořízenou podobenku inspektora,
d) podpis inspektora,
e) datum vydání průkazu a
f) název a adresu sídla Úřadu.
 
§ 29
(1) Výkonu kontroly se spolu s inspektory mohou účastnit mezinárodní inspektoři v souladu s inspekčním mandátem Organizace pro zákaz chemických zbraní.2) Na základě tohoto inspekčního mandátu mají mezinárodní inspektoři právo přístupu k požadovanému místu kontroly s cílem zjistit skutečnosti vztahující se k Úmluvě.
(2) Kontrolované osoby jsou povinny zpřístupnit mezinárodním inspektorům veškeré doklady vztahující se ke kontrole, jakož jim i umožnit prohlídku provozu a odběr vzorků a jejich analýzu na místě, případně pořídit fotodokumentaci.
(3) Kontrolovaná osoba je oprávněna ponechat si části všech odebraných vzorků nebo odebrat duplicitní vzorky.
(4) Úřad oznámí kontrolované osobě termín výkonu kontroly mezinárodními inspektory neprodleně poté, co o něm obdrží informaci od Organizace pro zákaz chemických zbraní.
 
§ 30
zrušen
 
§ 31
zrušen
Přestupky
 
§ 32
Přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 3 odst. 3 nakládá s toxickou chemickou látkou nebo jejím prekurzorem k jinému než nezakázanému účelu,
b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 2 anebo § 19 odst. 1 nebo 2,
c) v rozporu s § 4 odst. 2 jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, které určil Úřad,
d) poruší některý ze zákazů podle § 5 odst. 1,
e) v rozporu s § 6 nesplní ohlašovací povinnost při nakládání se stanovenými látkami k ochranným účelům,
f) předá stanovenou látku v rozporu s § 7,
g) nakládá s látkou seznamu 1 v rozporu s § 8 odst. 1,
h) v rozporu s § 20 odst. 1 nebo 2 anebo § 23 odst. 1 nebo 2 nesplní ohlašovací povinnost při nakládání s látkami seznamu 2 nebo látkami seznamu 3,
i) v rozporu s § 20 odst. 4 nebo § 23 odst. 4 neohlásí Úřadu skutečnosti týkající se nakládání s látkami seznamu 2 nebo látkami seznamu 3,
j) v rozporu s § 20 odst. 5 nebo § 23 odst. 4 nesplní některou z povinností vztahujících se k ukončení nakládání s látkou seznamu 2 nebo látkou seznamu 3,
k) neplní povinnosti v souvislosti s vedením evidence stanovených látek v souladu s požadavky nebo některým z požadavků podle § 25a odst. 1 nebo vyhlášky vydané k provedení § 25a odst. 2, nebo
l) v rozporu s § 26 odst. 1 nesplní ohlašovací povinnost při výrobě určitých organických chemických látek.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 30 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo g),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), h), k) nebo l), anebo
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), f), i) nebo j).
 
§ 33
Přestupky držitelů licencí
(1) Držitel licence nebo osoba, která byla držitelem licence, jež zanikla, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 3 nevytvoří podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce,
b) neumožní umístění kontrolních přístrojů podle § 16 písm. a) nebo okamžitý přístup k nim podle § 16 písm. b),
c) neohlásí Úřadu údaje o předpokládaném převodu látky seznamu 1 podle § 17 odst. 2 nebo změnu jejího držitele podle § 17 odst. 3, nebo
d) nesplní ohlašovací povinnost podle § 18.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d), anebo
b) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b).
 
§ 34
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.
(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.
(3) Pokuty vybírá Úřad.
 
ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
 
§ 35
(1) Žádost o udělení licence, jakož i splnění ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona, jsou fyzické nebo právnické osoby, které provozují činnosti podle tohoto zákona, povinny předat Úřadu nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Splněním ohlašovací povinnosti je zachováno právo nadále provádět činnost uvedenou v tomto zákoně.
(3) Fyzické nebo právnické osoby, které mají povinnost žádat o udělení licence nebo plnit ohlašovací povinnost podle tohoto zákona, jsou povinny podat počáteční hlášení do 20 dnů po vstupu Úmluvy v platnost pro Českou republiku.
(4) Úpravou převodu stanovených látek podle tohoto zákona není dotčena úprava provedená zvláštními právními předpisy7).
(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 6, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, § 25 odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4.
(6) Úřad využívá pro výkon své působnosti v oblasti zákazu chemických zbraní
a) údaje ze základního registru obyvatel, a to
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
4. adresu místa pobytu,
5. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, pak den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
b) údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, a to
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby,
2. adresu místa pobytu podnikající fyzické osoby v České republice,
c) údaje z informačního systému evidence obyvatel, a to
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, stát, kde se narodil,
4. rodné číslo,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, pak datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, a
d) údaje z informačního systému cizinců, a to
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. místo a stát, kde se cizinec narodil,
4. rodné číslo,
5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
7. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pak stát, na jehož území k úmrtí došlo, a datum úmrtí a den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z údajů podle odstavce 6 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(9) Předávání informací zpravodajskými službami se řídí zákonem o zpravodajských službách.
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 36
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 
§ 37
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 147/1996 Sb., se doplňuje takto:
V § 3 odst. 3 písm. v) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno x), které včetně poznámky č. 23e) zní:
"x) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami.23e)
23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
 
§ 38
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST ZÁKONA
 
§ 39
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 249/2000 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Dosavadní právní předpisy, vydané k provedení zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a licence a jiná rozhodnutí, vydaná na základě tohoto zákona, se považují za právní předpisy, licence a jiná rozhodnutí vydaná podle zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona.
2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Čl. XXI zákona č. 223/2009 Sb.
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
1) § 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
2) Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 14/2009 Sb. m. s..
3) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb. m. s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení a přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
7) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.