186/2016 Sb. o hazardních hrách

Schválený:
186/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. května 2016
o hazardních hrách
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 251/2017 Sb.
Změna: 111/2019 Sb.
Změna: 364/2019 Sb.
Změna: 527/2020 Sb.
Změna: 527/2020 Sb. (část)
Změna: 36/2021 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Změna: 527/2020 Sb. (část)
Změna: 349/2023 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
        
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.
 
§ 2
Působnost zákona
(1) Tento zákon se vztahuje na provozování hazardních her na území České republiky.
(2) Hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen "internetová hra") dostupná
a) na území České republiky se považuje za provozovanou na území České republiky,
b) mimo území České republiky se považuje za provozovanou na území České republiky, pokud je také dostupná na území České republiky, kde je provozována na základě základního povolení pro tuto hru.
(3) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí na smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému, na jinou smlouvu, jejímž předmětem je investiční nástroj podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo na smlouvu, jejímž předmětem je pojištění.
 
§ 3
Hazardní hra
(1) Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.
(2) Tento zákon upravuje tyto druhy hazardních her:
a) loterii,
b) kursovou sázku,
c) totalizátorovou hru,
d) bingo,
e) technickou hru,
f) živou hru,
g) tombolu,
h) turnaj malého rozsahu.
 
§ 4
Vymezení některých pojmů
Pro účely právní úpravy hazardních her se rozumí
a) účastníkem hazardní hry fyzická osoba, která se k účasti na hazardní hře provozované na území České republiky registrovala nebo zaplatila vklad,
b) sázejícím účastník hazardní hry, který zaplatil sázku,
c) vkladem jakékoliv plnění opravňující k účasti na hazardní hře, které představuje zejména
1. jedna nebo více sázek, nebo
2. další plnění stanovená provozovatelem, která kromě sázky opravňují účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře,
d) sázkou sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáváno s výsledkem hazardní hry, včetně
1. rozdílu mezi nabízenou cenou zboží nebo služby a jejich cenou obvyklou, nebo
2. částky převyšující cenu za volání nebo odeslání textové nebo multimediální zprávy vyplývající ze smlouvy mezi účastníkem hazardní hry a poskytovatelem služeb elektronických komunikací,
e) doprovodným plněním vklad nebo jeho část, které kromě sázky opravňují k účasti na konkrétní hře daného druhu hazardní hry,
f) ostatním plněním vklad nebo jeho část, které nejsou sázkou ani doprovodným plněním,
g) cizím účastníkem hazardní hry fyzická osoba účastnící se internetové hry neprovozované na území České republiky, pokud hraje proti účastníkovi hazardní hry,
h) vyplacením výhry
1. vyplacení žetonů účastníkovi hazardní hry u hracího stolu živé hry na základě vyhodnocení hry živé hry v kasinu, pokud nejde o karetní turnaj,
2. zaevidování peněžních prostředků na uživatelské konto účastníka hazardní hry, pokud jsou předmětem výhry peněžní prostředky a pro danou hazardní hru je zřízeno uživatelské konto; to neplatí pro peněžní prostředky vyplácené jako renta,
3. vyplacení peněžních prostředků účastníkovi hazardní hry v hotovosti nebo provedení jejich bezhotovostního převodu účastníkovi hazardní hry z platebního účtu, pokud jsou předmětem výhry peněžní prostředky a pro danou hazardní hru není zřízeno uživatelské konto,
4. zaznamenání na uživatelské konto, pokud jde o nepeněžní výhru nebo peněžní prostředky vyplácené jako renta a pro danou hazardní hru je zřízeno uživatelské konto,
5. předání hmotné věci nebo poukázky na hmotnou věc nebo službu účastníkovi hazardní hry, pokud jde o nepeněžní výhru a pro danou hazardní hru není zřízeno uživatelské konto, nebo
6. složení peněžních prostředků do úschovy, pokud jde o peněžní prostředky vyplácené jako renta a pro danou hazardní hru není zřízeno uživatelské konto,
i) rentou peněžní prostředky postupně vyplácené z úschovy,
j) bonusem plnění poskytnuté účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním hazardní hry bezúplatně nebo za cenu nižší, než je jeho cena obvyklá,
k) rizikovým bonusem bonus podporující rizikové hraní hazardních her nebo ohrožující zdraví, život, dobré mravy nebo veřejný pořádek,
l) cenou obvyklou cena stanovená podle zákona upravujícího oceňování majetku,
m) provozovatelem ten, kdo provozuje hazardní hru, bez ohledu na to, zda je držitelem základního povolení k jejímu provozování nebo zda je ohlašovatelem,
n) zemí původu u
1. fyzické osoby každý stát, jehož je státním příslušníkem, nebo v němž je přihlášena k trvalému nebo jinému obdobnému pobytu,
2. podnikající fyzické osoby každý stát, který je její zemí původu podle bodu 1 nebo ve kterém má sídlo,
3. právnické osoby stát, ve kterém má sídlo,
4. svěřenského fondu stát, podle jehož práva je založen, a každý stát, který je zemí původu jeho svěřenského správce podle bodů 1 až 3,
o) zakázanou internetovou hrou internetová hra provozovaná v rozporu s § 7 odst. 2 písm. a) nebo b).
 
§ 5
Provozování hazardní hry
Provozováním hazardní hry se rozumí vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání hazardní hry.
 
§ 6
Provozovatel
(1) Hazardní hru, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může provozovat pouze
a) Česká republika,
b) právnická osoba, která má
1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,
3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán,
4. splněn požadavek finanční stability,
5. účetní závěrku ověřenou auditorem podle zákona o auditorech,
6. průhledný a nezávadný původ zdrojů, a
7. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel").
(2) Tombolu může provozovat pouze Česká republika nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(3) Turnaj malého rozsahu může provozovat pouze Česká republika nebo právnická osoba,
a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a
c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.
(4) Požadavek finanční stability podle odstavce 1 písm. b) bodu 4 splňuje provozovatel, jehož
a) vlastní kapitál snížený o nesplacenou část emisního kursu a o nesplacené příplatky mimo základní kapitál
1. činí nejméně 50 000 000 Kč a
2. překračuje výši dluhů, pokud je výsledek hospodaření běžného účetního období a výsledek hospodaření minulých let záporný, a
b) aktiva snížená o kauci podle § 93 odst. 1 písm. a), dlouhodobé pohledávky a dlouhodobý finanční majetek činí nejméně 50 000 000 Kč.
(5) Při posuzování splnění požadavku finanční stability se částka v cizí měně uvedená v účetní závěrce přepočte na české koruny kurzem vyhlášeným Českou národní bankou pro den sestavení účetní závěrky.
 
§ 7
Zákonná omezení
(1) Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.
(2) Zakazuje se provozovat hazardní hru,
a) jejíž druh není upraven tímto zákonem,
b) ke které nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena podle tohoto zákona,
c) která nezaručuje všem účastníkům hazardní hry rovné podmínky a rovnou možnost výhry,
d) která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
e) u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry,
f) u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším účastníkem hazardní hry,
g) která neumožňuje účastníkovi hazardní hry tuto hru kdykoliv před zaplacením sázky ukončit,
h) která používá státní symboly členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, symboly Evropské unie, nebo jejich napodobeniny,
i) ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost, které mohou být sázejícím nebo provozovatelem ovlivněny,
j) jejíž výsledek je předem znám,
k) v rozporu
1. s podmínkou jejího provozování podle § 13d, části druhé nebo čtvrté hlavy I,
2. s podmínkou jejího provozování stanovenou v základním povolení,
3. se schváleným herním plánem,
4. s povolením k umístění herního prostoru, nebo
5. s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování ohlašovaných hazardních her, nebo
l) prostřednictvím jiného modelu technického zařízení, než jaký byl schválen v základním povolení.
(3) V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje poskytovat účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě
a) potraviny, nápoje, tabákového výrobku nebo povzbuzující látky nebo
b) zakázaného rizikového bonusu stanoveného ve vyhlášce.
(4) V rámci hazardních her se provozovateli zakazuje přijímat nepeněžní vklady nebo sázky.
(5) Osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním hazardní hry, se nesmí účastnit hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává.
(6) Provozovatel nesmí pobídnout k účasti na hazardní hře osobu, která dříve provozovateli sdělila, že si nepřeje být oslovována s pobídkami k účasti na hazardní hře, jde-li o osobu, která
a) je registrována k této hazardní hře, nebo
b) byla k této hazardní hře registrována v posledních 3 letech.
        
HLAVA II
OBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER
 
§ 8
Herní plán
(1) Provozovatel je povinen pro každou hazardní hru stanovit herní plán, v němž upraví alespoň tyto náležitosti:
a) pravidla hazardní hry,
b) způsob provedení slosování nebo zjištění okolnosti, jež určuje výhru,
c) výši výhry nebo způsob jejího určení,
d) způsob a lhůty pro výplatu výhry.
(2) Umožňuje-li to povaha hazardní hry, je provozovatel povinen upravit v herním plánu tyto náležitosti:
a) částku nejvyšší sázky a nejvyšší výhry,
b) minimální výherní podíl,
c) pravděpodobnost výhry,
d) výplatní poměr,
e) výplatní strukturu.
 
§ 9
Jazyk informací
Veškeré informace a údaje související s provozováním hazardních her musí být každému snadno dostupné v českém jazyce.
 
§ 9a
Vklad
(1) Provozovatel nesmí přijmout doprovodné plnění v jiné měně než v měně sázky.
(2) Provozovatel nesmí vrátit doprovodné ani ostatní plnění v jiné měně, než ve které je přijal.
 
§ 10
Výhra
(1) Předmětem výhry hazardní hry, s výjimkou věcné loterie, okamžité loterie, doplňkové loterie a tomboly, mohou být pouze peněžní prostředky.
(2) Předmětem výhry věcné loterie nebo tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby, s vyloučením peněžních prostředků.
(3) Předmětem výhry okamžité loterie nebo doplňkové loterie mohou být pouze peněžní prostředky, hmotné věci nebo služby.
(4) Předmětem výhry živé hry mohou být pouze
a) hodnotové nebo hrací žetony, jedná-li se o výhru živé hry neprovozované jako internetová hra,
b) turnajové žetony, jedná-li se o výhru jednotlivé hry živé hry v rámci karetního turnaje,
c) peněžní prostředky, jedná-li se o výhru živé hry provozované jako internetová hra nebo karetní turnaj.
(5) Peněžní prostředky vyplácené jako renta mohou být předmětem výhry pouze tehdy, jedná-li se o výhru číselné loterie, peněžité loterie nebo okamžité loterie.
(6) Předmětem výhry nesmí být
a) tabákový výrobek, kuřácká pomůcka, bylinný výrobek určený ke kouření, elektronická cigareta, nikotinový sáček bez obsahu tabáku nebo alkoholický nápoj podle zákona upravujícího ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
b) látka nebo přípravek podle nařízení vlády upravujícího seznam návykových látek,
c) léčivý přípravek podle zákona upravujícího léčiva,
d) cenný papír nebo jiný investiční nástroj nebo
e) virtuální aktivum podle zákona upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
(7) Hodnota nepeněžních výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.
(8) Provozovatel je povinen vyplatit výhru ve stejné měně, v jaké přijal související sázku do hry.
 
§ 10a
Vyplacení výhry na uživatelské konto
(1) Provozovatel je povinen vyplatit výhru ze hry hazardní hry, pro kterou je zřízeno uživatelské konto podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího vyhodnocení.
(2) Je-li předmětem výhry hmotná věc, služba nebo peněžní prostředky vyplácené jako renta, zaeviduje je provozovatel na uživatelské konto odděleně od peněžních prostředků spolu s jejich dostatečně určitým popisem a hodnotou.
 
§ 10b
Vyplacení výhry, není-li zřízeno uživatelské konto
(1) Není-li pro daný druh hazardní hry zřízeno uživatelské konto, může účastník hazardní hry u provozovatele uplatnit nárok na výhru nejpozději do 1 roku
a) ode dne vyhodnocení hry hazardní hry,
b) ode dne ukončení prodeje losů, pokud jde o výhru okamžité loterie, nebo
c) od posledního dne konání karetního turnaje, pokud jde o výhru karetního turnaje.
(2) Provozovatel je povinen umožnit uplatnění nároku na výhru alespoň na místě, kde přijímá sázky do této hazardní hry. Provozovatel loterie může v herním plánu s ohledem na výši vyplácených peněžních prostředků přiměřeně omezit okruh míst, na kterých lze uplatnit nárok na výhru.
(3) Neuplatní-li účastník hazardní hry nárok na výhru ve lhůtě podle odstavce 1, právo na výhru zaniká.
(4) Provozovatel je povinen vyplatit výhru bez zbytečného odkladu po uplatnění nároku, a to na místě, kde je nárok uplatněn, nebo bezhotovostním převodem, pokud s tím účastník hazardní hry souhlasí nebo je-li tak provozovatel povinen učinit podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti.
(5) Pokud nelze z omluvitelného důvodu vyplatit výhru bezodkladně, je provozovatel povinen vyplatit výhru nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění nároku. V takovém případě je provozovatel povinen vydat účastníkovi hazardní hry potvrzení o uplatnění nároku na výhru, ve kterém uvede alespoň
a) identifikační údaje provozovatele,
b) identifikační údaje účastníka hazardní hry,
c) výši výhry,
d) dostatečně určitý popis předmětu výhry, jde-li o hmotnou věc nebo službu,
e) důvod nevyplacení výhry,
f) informaci o
1. dni a čase, od nichž budou připraveny peněžní prostředky k výplatě, a místě výplaty, pokud jsou předmětem výhry peněžní prostředky a výhra se vyplácí v hotovosti,
2. dni a čase, od nichž bude připravena hmotná věc nebo poukaz na hmotnou věc nebo službu k předání, a místě předání, pokud je předmětem výhry hmotná věc nebo služba,
3. jedinečném identifikátoru platebního účtu, na který bude výhra vyplacena bezhotovostním převodem, a dni, do kterého bude dán platební příkaz, pokud jsou předmětem výhry peněžní prostředky a účastník hazardní hry souhlasí s vyplacením výhry bezhotovostním převodem na tento platební účet nebo je-li tak provozovatel povinen učinit podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, nebo
4. způsobu výplaty renty, pokud jsou předmětem výhry peněžní prostředky vyplácené jako renta,
g) den, čas a místo vystavení potvrzení o uplatnění nároku na výhru,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis fyzické osoby pověřené provozovatelem k vystavení potvrzení o uplatnění nároku na výhru.
(6) V případě živé hry v kasinu s výjimkou karetního turnaje je provozovatel povinen vyplatit výhru u hracího stolu živé hry v hodnotových nebo hracích žetonech bezodkladně po vyhodnocení hry hazardní hry. Na živou hru v kasinu s výjimkou karetního turnaje se odstavce 1 až 5 nepoužijí.
(7) Odstavec 5 se nepoužije na tombolu a turnaj malého rozsahu, pokud účastník hazardní hry uplatní nárok na výhru bezprostředně po vyhodnocení hry hazardní hry.
 
§ 10c
Renta
(1) Jsou-li předmětem výhry peněžní prostředky vyplácené jako renta, je provozovatel povinen bezodkladně složit do úschovy všechny peněžní prostředky, které mají být takto vypláceny, a to u notáře, advokáta, banky, zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud vykonává činnost na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, prostřednictvím své pobočky.
(2) Náklady spojené s úschovou a výplatou renty nese provozovatel.
(3) Provozovatel je povinen bezodkladně vyplatit účastníkovi hazardní hry všechny peněžní prostředky podle odstavce 1, pokud o to účastník hazardní hry požádá. O tom je povinen účastníka hazardní hry poučit při výplatě výhry.
(4) Na žádost o výplatu celé uschované částky se použije § 10b odst. 5 obdobně.
 
§ 11
Mlčenlivost
Provozovatel a fyzická osoba pro něj činná jsou povinni zachovávat mlčenlivost o účastnících hazardní hry a jejich účasti na hazardní hře. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy účastník hazardní hry zprostí provozovatele nebo fyzickou osobu pro něj činnou povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze provozovatele nebo fyzickou osobu pro něj činnou zprostit dříve, než je známo, zda sázející získal výhru v souladu s herním plánem.
 
§ 12
Obecně závazná vyhláška
(1) Obec může na základě jiného zákona1) vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno.
(2) Omezení času provozování hazardní hry v obecně závazné vyhlášce podle odstavce 1 se nevztahuje na provozování přenášené živé hry ze studia nacházejícího se v dané obci.
 
§ 13
Prostory, ve kterých nelze provozovat hazardní hry
(1) Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.
(2) Kursová sázka a totalizátorová hra nesmí být provozovány v prostorech uvedených v odstavci 1 a v prostoru sloužícím orgánu veřejné moci.
 
§ 13a
Výkaznictví
(1) Provozovatel je povinen pro každou hazardní hru vést výkaznictví a poskytovat jej vzdáleným přístupem.
(2) Výkaznictví se nevede a neposkytuje v případě tomboly a turnaje malého rozsahu.
 
§ 13b
Informační povinnost
(1) Provozovatel provozující technickou hru je povinen na každé herní pozici
a) čitelným a pro účastníka hazardní hry kdykoliv dostupným způsobem zveřejnit
1. zůstatek na uživatelském kontu účastníka hazardní hry,
2. celkovou souhrnnou výši čistých proher od aktivace uživatelského konta,
3. celkovou souhrnnou výši čistých proher za kalendářní měsíc,
4. částku nejvyšší sázky,
5. částku nejvyšší výhry a
6. nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření,
b) čitelným a po celou dobu přihlášení účastníka hazardní hry do uživatelského konta viditelným způsobem zveřejnit ukazatel délky přihlášení do uživatelského konta a
c) po každém přihlášení nejméně na 5 sekund od okamžiku každého přihlášení do uživatelského konta upozornit na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření.
(2) Provozovatel provozující herní prostor je povinen zveřejnit čitelným způsobem na viditelném místě
a) v herním prostoru
1. identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
2. identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím,
3. povolení k umístění herního prostoru, základní povolení a herní plán všech hazardních her, které jsou v herním prostoru provozovány,
4. informaci o možnosti podání žádosti o zápis do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen "rejstřík") a odkaz na internetovou stránku Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") obsahující žádost o zápis do tohoto rejstříku, který ministerstvo zveřejňuje podle § 16d odst. 2,
5. nabídku využití sebeomezujících opatření,
6. částku nejvyšší sázky a nejvyšší výhry, umožňuje-li to povaha provozované hazardní hry, a
7. ukazatel času, a to tak, aby z každé herní pozice a od každého hracího stolu živé hry v herním prostoru byl po celou provozní dobu alespoň 1 viditelný,
b) v herním prostoru, ve kterém je provozována hazardní hra, pro kterou je zřízeno uživatelské konto,
1. informaci o možnosti a způsobu využití prostředku pro zamezení účasti na hazardní hře a
2. informaci o možnosti podání žádosti o zápis do rejstříku zprostředkovanou provozovatelem a
c) před vstupem do herního prostoru
1. identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
2. provozní dobu herního prostoru,
3. informaci o zákazu účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let a
4. varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.
(3) Provozovatel provozující kasino je povinen zveřejnit čitelným způsobem na viditelném místě
a) v kasinu seznam provozovaných her živé hry s uvedením názvu podle základního povolení a
b) na hracím stole živé hry
1. název hazardní hry podle základního povolení,
2. herní měnu a
3. částku nejnižší a nejvyšší sázky.
(4) Provozovatel provozující loterii je povinen
a) zajistit, aby na viditelném místě u každého prodejního místa loterie došlo čitelným způsobem ke zveřejnění
1. informace o zákazu účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let a
2. varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá, a
b) zveřejnit na svých internetových stránkách
1. seznam prodejních míst loterie podle písmene a) a
2. výsledek slosování, a to bezodkladně po provedení slosování, až do uplynutí doby 1 roku od provedení slosování.
(5) Provozovatel provozující kursovou sázku nebo totalizátorovou hru je povinen
a) na každém místě, kde jsou provozovány tyto hazardní hry, čitelným a viditelným způsobem zveřejnit
1. identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
2. identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím,
3. informaci o možnosti zápisu do rejstříku a odkaz na internetovou stránku ministerstva obsahující žádost o zápis do tohoto rejstříku, který ministerstvo zveřejňuje podle § 16d odst. 2, a
4. upozornění na nabídku využití sebeomezujících opatření, je-li povinen účastníkovi hazardní hry nabídnout sebeomezující opatření,
b) na každém místě, kde přijímá vklad do těchto hazardních her nebo provádí registraci k těmto hazardním hrám podle tohoto zákona, čitelným a viditelným způsobem dále zveřejnit
1. informaci o zákazu účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let a
2. varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá,
c) na každém místě, kde jsou provozovány tyto hazardní hry, na vyžádání poskytnout k nahlédnutí základní povolení a herní plán všech hazardních her, které jsou na tomto místě provozovány, a
d) zveřejnit seznam míst podle písmene a) na svých internetových stránkách.
(6) Provozovatel, který provozuje hazardní hru v jiné měně, než je česká koruna, je povinen na každém místě, kde jsou provozovány tyto hazardní hry, čitelným a viditelným způsobem zveřejnit centrálně stanovené kurzy pro daný kalendářní den pro přepočet mezi všemi herními měnami a českou korunou a mezi všemi herními měnami a herní měnou, ve které lze nastavit sebeomezující opatření.
 
§ 13c
Zrušení sázky
(1) Provozovatel může před vyhodnocením hry hazardní hry nabídnout účastníkovi hazardní hry zrušení vložení této sázky. Nabídka pozbývá platnosti nejpozději okamžikem vyhodnocení hry, neurčí-li provozovatel kratší dobu její platnosti.
(2) Účastník hazardní hry není povinen zrušení vložení sázky přijmout.
 
§ 13d
Podmínky provozování hazardní hry
Provozovatel je povinen dodržovat podmínku provozování stanovenou ve vyhlášce.
 
§ 13e
Oznamovací a záznamní povinnost
(1) Provozovatel je povinen oznámit orgánu vykonávajícímu státní správu v oblasti provozování hazardních her skutečnost související s provozováním hazardní hry stanovenou ve vyhlášce, jejíž oznámení je potřebné pro výkon dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem.
(2) Provozovatel je povinen průběžně vést evidenci skutečností souvisejících s provozováním hazardní hry potřebných pro výkon dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, které stanovuje vyhláška.
(3) Záznamy a evidence, na které se vztahuje záznamní povinnost podle tohoto zákona, lze vést v listinné nebo elektronické podobě. Provozovatel je povinen je vést správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
(4) Dozorující orgán si může ověřovat již v průběhu trvání záznamní povinnosti podle tohoto zákona její řádné plnění, požadovat doklady vztahující se k údajům, které jsou předmětem záznamní povinnosti, a ukládat rozhodnutím povinnosti k odstranění závad. Stanoví-li tento zákon povinnost zpřístupnit záznam, evidenci nebo doklad tak, aby do nich mohl dozorující orgán nahlédnout na místě, není tím dotčena povinnost poskytnout je dozorujícímu orgánu jiným způsobem.
(5) Dozorující orgán může provozovateli rozhodnutím, ve kterém přesně stanoví zaznamenávané údaje, jejich členění a uspořádání, popřípadě návaznost na doklady, z nichž je záznam veden, uložit, aby kromě evidence podle odstavce 2 vedl zvláštní záznamy potřebné pro výkon dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem. Dozorující orgán rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti změní nebo zruší, jestliže se změnily nebo odpadly důvody, které vedly k jejímu uložení.
(6) Záznamy, evidence a doklady, na které se vztahuje záznamní povinnost podle tohoto zákona, je provozovatel povinen uchovávat po dobu stanovenou
a) tímto zákonem,
b) ve vyhlášce; tato doba nesmí být delší než 10 let
1. ode dne jejich zaznamenání, nebo
2. od posledního dne, kdy nastává zaznamenaná skutečnost, pokud je předmětem záznamní povinnosti trvající skutečnost,
c) v rozhodnutí podle odstavce 5, která nesmí být delší než 10 let ode dne jejich zaznamenání.
 
§ 13f
Přepočet měn
(1) Provozovatel je povinen k přepočtu mezi herní měnou a českými korunami nebo mezi herní měnou a jinou herní měnou používat provozovatelem centrálně stanovený kurz pro přepočet mezi danou dvojicí měn.
(2) Provozovatel nesmí v průběhu kalendářního dne používat pro přepočet mezi danou dvojicí měn více kurzů.
(3) Centrálně stanovený kurz pro přepočet mezi dvojicí měn se při stanovení nesmí odchylovat o více než 10 % od kurzu vypočteného pro tuto dvojici měn za použití kurzu české koruny ke každé z těchto měn vyhlášeného Českou národní bankou pro den předcházející dni, v němž se stanovuje centrálně stanovený kurz.
(4) Provozovatel je povinen nově stanovit centrální kurz pro přepočet mezi danou dvojicí měn, pokud se dosavadní centrálně stanovený kurz po dobu 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů odchyluje o více než 10 % od kurzu určeného postupem podle odstavce 3.
   
HLAVA III
OPATŘENÍ PRO ZODPOVĚDNÉ HRANÍ
 
§ 14
Sebeomezující opatření
(1) U hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až c), je-li registrace podmínkou účasti na nich, § 3 odst. 2 písm. d) až f) a internetové hry je provozovatel povinen účastníkovi hazardní hry nabídnout a umožnit mu jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout. Provozovatel nesmí účastníka hazardní hry žádným způsobem nabádat k tomu, aby odmítl nastavení sebeomezujícího opatření nebo aby jej zmírnil.
(2) Účastník hazardní hry může nejvýše jednou za kalendářní den zpřísnit nebo zmírnit jednotlivé sebeomezující opatření oproti hodnotě účinné v daný okamžik, a to prostřednictvím uživatelského konta nebo v kasinu. Žádost o zpřísnění nebo zmírnění sebeomezujícího opatření lze podat po celý provozní den kasina nebo kdykoliv je účastník hazardní hry přihlášen do uživatelského konta.
(3) Provozovatel nesmí umožnit účastníkovi hazardní hry vložit sázku do hazardní hry nebo vstoupit návštěvníkovi do herního prostoru, pokud by tím nebylo dodrženo účinné sebeomezující opatření. Při tom se zohlední také skutečnosti, které nastaly od počátku období, na které se vztahuje toto sebeomezující opatření, do okamžiku nabytí účinnosti jeho případného zpřísnění nebo zmírnění.
(4) Zmírní-li účastník hazardní hry své sebeomezující opatření, nabyde změna účinnosti od počátku
a) sedmého kalendářního dne ode dne nastavení zmírnění, jde-li o sebeomezující opatření vztahující se ke kalendářnímu dni, nebo
b) kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo nastaveno zmírnění, nebo od počátku sedmého kalendářního dne ode dne nastavení zmírnění, podle toho, který den nastane později, jde-li o sebeomezující opatření vztahující se ke kalendářnímu měsíci.
(5) Pokud má ke stejnému okamžiku nabýt účinnosti více zmírnění téhož sebeomezujícího opatření, nabyde účinnosti pouze to, které je nastaveno nejpozději.
(6) Zpřísní-li účastník hazardní hry sebeomezující opatření, nabyde změna účinnosti okamžitě. Za zpřísnění sebeomezujícího opatření se považuje také nastavení stejné hodnoty tohoto sebeomezujícího opatření, jaká je v daný okamžik účinná, nebo nastavení jakékoliv hodnoty, není-li toto sebeomezující opatření v daný okamžik nastaveno. Účinností zpřísnění sebeomezujícího opatření se ruší všechna doposud neúčinná zmírnění tohoto sebeomezujícího opatření.
 
§ 14a
Sebeomezující opatření v případě opakované registrace
Pokud účastník hazardní hry zruší uživatelské konto a do 7 kalendářních dnů u téhož provozovatele založí uživatelské konto pro jednotlivý druh hazardní hry a k okamžiku zrušení uživatelského konta bylo účinné sebeomezující opatření, nesmí mu provozovatel umožnit nastavit si při registraci mírnější sebeomezující opatření.
 
§ 15
Druhy sebeomezujících opatření
(1) U loterie, kursové sázky a totalizátorové hry, je-li registrace podmínkou účasti na nich, je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si maximální výši
a) sázek za 1 kalendářní den,
b) sázek za 1 kalendářní měsíc,
c) čisté prohry za 1 kalendářní den,
d) čisté prohry za 1 kalendářní měsíc.
(2) U technické hry a internetové hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si
a) maximální výši sázek za 1 kalendářní den,
b) maximální výši sázek za 1 kalendářní měsíc,
c) maximální výši čisté prohry za 1 kalendářní den,
d) maximální výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,
e) maximální počet přihlášení do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc, po jehož překročení nebude účastníkovi hazardní hry umožněno vložit sázku do hazardní hry,
f) maximální celkovou dobu, po kterou je účastník hazardní hry přihlášen do uživatelského konta, za 1 kalendářní den, po jejímž překročení mu nebude umožněno vložit sázku do hazardní hry,
g) dobu, po kterou účastníkovi hazardní hry nebude umožněno vložit sázku do hazardní hry po jeho odhlášení z uživatelského konta.
(3) U hazardní hry provozované v herním prostoru je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si maximální počet návštěv herního prostoru za 1 kalendářní měsíc. Toto sebeomezující opatření se nastavuje společně pro všechny druhy hazardních her provozovaných tímto provozovatelem v herním prostoru a posuzuje se úhrnně za všechny herní prostory provozované tímto provozovatelem.
(4) U binga a živé hry provozovaných v kasinu je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si maximální výši čisté prohry za
a) 1 kalendářní den,
b) 1 kalendářní měsíc.
(5) Čistou prohrou se pro účely hazardních her rozumí částka za období jednoho kalendářního dne nebo jednoho kalendářního měsíce v rámci druhu hazardní hry, pro který je sebeomezující opatření nastaveno, představující v případě
a) jiné hazardní hry než hazardní hry podle písmene b) rozdíl mezi těmito částkami:
1. úhrn sázek sázejícího,
2. úhrn výher sázejícího,
b) živé hry neprovozované jako internetová hra rozdíl mezi těmito částkami:
1. úhrn peněžních prostředků přijatých od účastníka hazardní hry na úhradu nákupu hodnotových žetonů,
2. úhrn peněžních prostředků vyplacených účastníkovi hazardní hry proti předloženým hodnotovým žetonům.
(6) Provozovatel nesmí umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si sebeomezující opatření podle odstavců 1 až 4 tak, aby se vztahovalo pouze na některé hry v rámci daného druhu hazardní hry. Připouští-li to povaha sebeomezujícího opatření, může provozovatel umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si toto sebeomezující opatření společně pro více druhů hazardních her.
 
§ 16
Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách
(1) Rejstřík je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Správcem rejstříku je ministerstvo.
(2) Do rejstříku se zapisují tyto údaje:
a) identifikační údaje fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,
b) datum zápisu fyzické osoby do rejstříku,
c) důvod zápisu fyzické osoby do rejstříku,
d) datum vzniku důvodu zápisu fyzické osoby do rejstříku a
e) datum zániku důvodu zápisu fyzické osoby do rejstříku.
(3) Zápis a výmaz údajů podle odstavce 2 provádí ministerstvo.
 
§ 16a
Zápis a výmaz z rejstříku z moci úřední
(1) Ministerstvo zapíše z moci úřední do rejstříku fyzickou osobu,
a) která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
b) která je starší 18 let a je s osobou podle písmene a) společně posuzována podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
c) které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,
d) které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku,
e) vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,
f) která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném,
g) která využila prostředek pro zamezení účasti na hazardní hře nebo
h) která je
1. povinným v exekuci ukládající zaplacení peněžité částky vedené soudním exekutorem podle exekučního řádu, je-li zapsána v centrální evidenci exekucí v části, která je veřejným seznamem, nebo
2. dlužníkem v daňové exekuci vedené orgánem Finanční správy České republiky nebo orgánem Celní správy České republiky, kterému byl oznámen exekuční příkaz.
(2) Ministerstvo provede výmaz fyzické osoby z rejstříku, pokud
a) pominul důvod pro zápis do rejstříku podle odstavce 1 písm. a) až d), f) a h),
b) nabylo právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení v případě fyzické osoby zapsané do rejstříku podle odstavce 1 písm. e) nebo
c) uplynulo 48 hodin od okamžiku, kdy ministerstvu došlo sdělení o využití prostředku pro zamezení k účasti na hazardní hře v případě fyzické osoby zapsané do rejstříku podle odstavce 1 písm. g).
(3) Ministerstvo provede zápis nebo výmaz fyzické osoby neprodleně poté, kdy se dozví o důvodech zápisu nebo výmazu. Při tom ministerstvo vychází z údajů, které mu poskytl jiný orgán veřejné moci nebo provozovatel. Na tyto údaje se pro účely vedení rejstříku hledí, jako by byly v souladu se skutečným stavem.
(4) Fyzická osoba zapsaná v rejstříku může dát podnět k výmazu podle odstavce 2. Jestliže ministerstvo neshledá důvody k výmazu, sdělí jí tuto skutečnost s uvedením důvodů do 30 dnů.
(5) Zápis a výmaz fyzické osoby z moci úřední jsou úkony podle části čtvrté správního řádu. Sdělení o provedení výmazu na základě podnětu podle odstavce 4 se zasílá fyzické osobě, které se tento výmaz týká.
 
§ 16b
Zápis a výmaz z rejstříku na žádost
(1) Ministerstvo neprodleně zapíše do rejstříku fyzickou osobu na její žádost.
(2) Ve sdělení o provedení zápisu podle odstavce 1 poučí ministerstvo fyzickou osobu o tom, že žádost o výmaz z rejstříku nelze podat dříve než po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu.
(3) Ministerstvo provede na žádost fyzické osoby zapsané do rejstříku podle odstavce 1 výmaz této osoby z rejstříku, pokud uplynul nejméně 1 rok ode dne provedení zápisu. Ke dříve podané žádosti se nepřihlíží.
(4) Pokud si fyzická osoba k podání žádosti podle odstavce 1 nebo 3
a) nezvolí zmocněnce, musí být
1. podpis na žádosti úředně ověřen,
2. žádost podepsána před pověřeným zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu,
3. žádost zaslána datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
4. žádost zaslána datovou zprávou s využitím přístupu se zaručenou identitou, pokud je k tomu ministerstvo technicky vybaveno a uveřejní tuto skutečnost na svých internetových stránkách, nebo
5. žádost zprostředkována provozovatelem způsobem podle § 16bb, jde-li o žádost podle odstavce 1, nebo
b) zvolí zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.
(5) Zápis a výmaz fyzické osoby na žádost nelze provést s odloženou účinností nebo na dobu určitou a nelze je vázat na splnění podmínky vymezené v žádosti.
(6) Zápis a výmaz fyzické osoby na žádost jsou úkony podle části čtvrté správního řádu. Sdělení o provedení zápisu nebo výmazu na žádost se zasílá osobě, které se zápis nebo výmaz týká.
 
§ 16ba
Prodloužení nebo obnovení ochranné lhůty na žádost
(1) Lhůta podle § 16b odst. 3 se na žádost fyzické osoby zapsané do rejstříku podle § 16b prodlouží o 1 rok od posledního dne dosavadní lhůty. Ministerstvo neprodleně vyznačí prodloužení lhůty podle § 16b odst. 3 v rejstříku.
(2) Žádost podle odstavce 1 lze podat nejdříve v posledních 3 měsících dosavadní lhůty podle § 16b odst. 3. Ke dříve podané žádosti se nepřihlíží.
(3) Pokud uplynula lhůta podle § 16b odst. 3 a fyzická osoba je stále zapsána v rejstříku, obnoví se na její žádost tato lhůta v délce 1 roku ode dne vyznačení obnovení lhůty v rejstříku, které provede ministerstvo neprodleně.
(4) Pokud si fyzická osoba k podání žádosti podle odstavce 1 nebo 3
a) nezvolí zmocněnce, musí být
1. podpis na žádosti úředně ověřen,
2. žádost podepsána před pověřeným zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu,
3. žádost zaslána datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
4. žádost zaslána datovou zprávou s využitím přístupu se zaručenou identitou, pokud je k tomu ministerstvo technicky vybaveno a uveřejní tuto skutečnost na svých internetových stránkách, nebo
b) zvolí zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.
(5) Prodloužení nebo obnovení lhůty podle § 16b nelze provést s odloženou účinností a nelze je vázat na splnění podmínky vymezené v žádosti.
(6) Prodloužení a obnovení lhůty podle § 16b jsou úkony podle části čtvrté správního řádu. Sdělení o provedení prodloužení nebo obnovení lhůty podle § 16b se zasílá osobě, které se prodloužení nebo obnovení týká.
 
§ 16bb
Prostředek pro zamezení účasti na hazardní hře
(1) Provozovatel internetové hry nebo herního prostoru, ve kterém je provozována hazardní hra, pro kterou je zřízeno uživatelské konto, je povinen zpřístupnit prostředek pro zamezení účasti na hazardní hře
a) na každé herní pozici nebo na jiném místě dostupném po celou provozní dobu v každém herním prostoru, a to viditelně a způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o smyslu, účelu a způsobu použití tohoto prostředku,
b) po celou dobu přihlášení do uživatelského konta pro internetovou hru, a to čitelným a viditelným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o smyslu, účelu a způsobu použití tohoto prostředku; to neplatí, má-li účastník hazardní hry zobrazenu hru hazardní hry v režimu celé obrazovky.
(2) Využije-li účastník hazardní hry prostředek podle odstavce 1,
a) je provozovatel povinen
1. nabídnout účastníkovi hazardní hry současné podání žádosti o zápis do rejstříku zprostředkované provozovatelem,
2. současně s nabídkou podle bodu 1 účastníka hazardní hry poučit o důsledcích zápisu do rejstříku a
3. bezodkladně sdělit ministerstvu prostřednictvím informačního systému provozování hazardních her, že účastník hazardní hry využil tento prostředek a případně současně podává žádost podle bodu 1, a
b) nesmí mu provozovatel umožnit vložit sázku do žádné jím provozované hazardní hry po dobu 48 hodin od okamžiku využití tohoto prostředku.
(3) Prostředek podle odstavce 1 může zpřístupnit také jiný provozovatel než podle odstavce 1 nebo jej lze zpřístupnit také jiným způsobem než podle odstavce 1. Tím není dotčena povinnost jeho zpřístupnění podle odstavce 1.
(4) Provozovatel je povinen zajistit, aby použití prostředku podle odstavce 1 bylo možné pouze po přihlášení do uživatelského konta.
(5) Provozovatel internetové hry nebo herního prostoru, ve kterém je provozována hazardní hra, pro kterou je zřízeno uživatelské konto, je povinen
a) umožnit účastníkovi hazardní hry prostřednictvím uživatelského konta podat žádost o zápis do rejstříku zprostředkovanou provozovatelem,
b) před podáním žádosti podle písmene a) účastníka poučit o důsledcích zápisu do rejstříku a
c) bezodkladně předat žádost podle písmene a) ministerstvu prostřednictvím informačního systému provozování hazardních her.
(6) Na žádost podle odstavce 5 se použijí odstavce 3 a 4 obdobně.
 
§ 16c
Poskytování údajů z rejstříku
(1) Uživatelem údajů zapisovaných do rejstříku je také provozovatel za podmínek stanovených v odstavci 2 a orgán Celní správy České republiky.
(2) Ministerstvo je povinno zajistit provozovatelům při ověření totožnosti fyzické osoby nepřetržitý dálkový přístup do rejstříku pouze k údaji o tom, zda konkrétní osoba je, nebo není zapsána v rejstříku.
(3) Ministerstvo vydá fyzické osobě výpis z rejstříku na její žádost. Pokud si fyzická osoba k podání žádosti
a) nezvolí zmocněnce, musí být
1. podpis na žádosti úředně ověřen,
2. žádost podepsána před pověřeným zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu,
3. žádost zaslána datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
4. žádost zaslána datovou zprávou s využitím přístupu se zaručenou identitou, pokud je k tomu ministerstvo technicky vybaveno a uveřejní tuto skutečnost na svých internetových stránkách, nebo
b) zvolí zmocněnce, musí být podpis na plné moci úředně ověřen.
(4) Výpis z rejstříku obsahuje
a) identifikační údaje fyzické osoby, která o výpis z rejstříku žádá,
b) údaj o tom, zda fyzická osoba je, nebo není zapsána v rejstříku,
c) důvod zápisu do rejstříku.
 
§ 16d
Formulář s žádostí o zápis do rejstříku
(1) Ministerstvo na svých internetových stránkách zveřejní formulář s žádostí o
a) zápis do rejstříku,
b) prodloužení nebo obnovení ochranné lhůty podle § 16b odst. 3,
c) výmaz z rejstříku,
d) výpis z rejstříku.
(2) Ministerstvo na svých internetových stránkách zveřejní adresu internetové stránky s formulářem podle odstavce 1 písm. a) pro účely plnění informační povinnosti provozovatele.
 
§ 17
Důsledky zápisu fyzické osoby do rejstříku
(1) Osobě zapsané v rejstříku nesmí provozovatel
a) umožnit vstup dále do herního prostoru,
b) založit uživatelské konto,
c) umožnit prostřednictvím uživatelského konta vložení sázky do hry hazardní hry,
d) umožnit vložení peněžních prostředků na uživatelské konto.
(2) Zákaz podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na osobu, která do herního prostoru vstupuje za účelem výkonu činnosti související se zajištěním provozu herního prostoru nebo z důvodu záchrany života nebo zdraví, ochrany majetku nebo jiného veřejného zájmu.
 
Hlava IV
Registrace a uživatelské konto
 
§ 17a
Registrace
(1) Registrace je podmínkou účasti na
a) kursové sázce,
b) totalizátorové hře,
c) technické hře,
d) internetové hře.
(2) Odstavec 1 písm. a) a b) se nepoužijí v případě kursové sázky na zvířecí dostih a totalizátorové hry na zvířecí dostih, které jsou provozovány výlučně na dostihovém závodišti, při kterém je umístěna sázková kancelář přijímající vklad do těchto her.
(3) Registraci zajišťuje provozovatel na žádost účastníka hazardní hry.
(4) Registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku účastníka hazardní hry, založení uživatelského konta a přidělení přístupových údajů nebo jiného přístupového prostředku k němu.
(5) Pokud provozovatel umožní převod peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelským kontem podle této hlavy a jiným obdobným kontem pro hazardní hru, na kterou se nepoužije odstavec 1, použijí se na toto jiné obdobné konto ustanovení o uživatelském kontě podle této hlavy obdobně. V takovém případě je registrace podmínkou účasti na takové hazardní hře.
 
§ 17b
Postup registrace
(1) Pro účely registrace je účastník hazardní hry povinen
a) poskytnout provozovateli své identifikační údaje,
b) poskytnout provozovateli své kontaktní údaje v rozsahu, který umožní provozovateli kontaktovat tuto osobu alespoň 2 různými komunikačními prostředky, a
c) jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.
(2) Provozovatel nezaloží uživatelské konto, pokud
a) účastník hazardní hry neposkytne údaje podle odstavce 1 písm. a) nebo b),
b) provozovatel neověří údaje poskytnuté podle odstavce 1 písm. a) nebo má pochybnost o jejich pravdivosti,
c) účastník hazardní hry nenastaví ani neodmítne sebeomezující opatření způsobem podle odstavce 1 písm. c),
d) je účastník hazardní hry zapsán v rejstříku nebo
e) provozovatel neověří, zda je účastník hazardní hry zapsán v rejstříku.
(3) Ověření údajů podle odstavce 2 písm. b) provede provozovatel
a) provedením identifikace klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ověření údajů nelze provést provedením identifikace osoby jednající za klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo
b) převzetím identifikace klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
(4) Údaje získané podle odstavce 1 je provozovatel povinen uchovávat spolu s údajem o tom, která fyzická osoba pověřená provozovatelem provedla první identifikaci účastníka hazardní hry a kdy se tak stalo, až do uplynutí doby 3 let ode dne zrušení uživatelského konta.
 
§ 17c
Ověřování údajů
(1) Provozovatel je povinen po dobu trvání uživatelského konta průběžně kontrolovat správnost identifikačních a kontaktních údajů účastníka hazardní hry s využitím vhodných komunikačních prostředků a provést jejich aktualizaci, pokud se dozví, že jsou nesprávné. Účastník hazardní hry je povinen poskytnout provozovateli součinnost.
(2) Údaje získané podle odstavce 1 je provozovatel povinen uchovávat až do uplynutí doby 3 let ode dne zrušení uživatelského konta.
(3) Provozovatel je povinen dálkovým způsobem prostřednictvím informačního systému provozování hazardních her ověřit, zda účastník hazardní hry není podle tohoto zákona vyloučen z účasti na hazardní hře, a to při
a) registraci,
b) přihlášení do uživatelského konta a
c) vstupu do herního prostoru.
 
§ 17d
Uživatelské konto
(1) Uživatelským kontem se pro účely právní úpravy hazardních her rozumí účet registrovaného účastníka hazardní hry vedený provozovatelem
a) chráněný přístupovými údaji nebo jiným přístupovým prostředkem, které jsou vázány k tomuto účastníkovi hazardní hry,
b) umožňující účast na hazardní hře, pro kterou je zřízeno,
c) umožňující vklad a výběr peněžních prostředků souvisejících s účastí na hazardní hře podle písmene b),
d) obsahující evidenci peněžních a herních prostředků souvisejících s účastí na hazardní hře podle písmene b) a jejich pohybů a
e) obsahující evidenci nepeněžních výher souvisejících s účastí na hazardní hře podle písmene b).
(2) Zakazuje se sdílení uživatelského konta mezi více účastníky hazardní hry.
(3) Provozovatel nesmí založit účastníkovi hazardní hry více uživatelských kont pro jeden druh hazardní hry.
(4) Provozovatel nesmí umožnit převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelskými konty různých účastníků hazardní hry.
(5) Provozovatel nesmí umožnit převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi uživatelským kontem a jiným obdobným kontem pro hazardní hru cizího účastníka hazardní hry.
(6) Provozovatel nesmí umožnit založení uživatelského konta podle tohoto zákona jinak než osobně nebo jeho prostřednictvím vložit sázku do hazardní hry jinak než osobně.
 
§ 17e
Financování internetové hry
(1) Je-li uživatelské konto zřízeno alespoň z části pro internetovou hru, je účastník hazardní hry povinen při registraci uvést také číslo nebo jiný jedinečný identifikátor registrovaného platebního účtu nebo registrovaného platebního prostředku tak, aby ho na základě tohoto čísla nebo tohoto identifikátoru bylo možno identifikovat jako majitele registrovaného platebního účtu nebo držitele registrovaného platebního prostředku.
(2) Registrovaným platebním účtem může být pouze platební účet, jehož majitelem je daný účastník hazardní hry, který je vedený u osoby, která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(3) Registrovaným platebním prostředkem může být pouze platební prostředek, jehož držitelem je daný účastník hazardní hry, který je vydaný osobou, která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(4) Provozovatel nesmí na uživatelské konto zřízené alespoň z části pro internetovou hru přijmout peněžní prostředky z jiného platebního účtu, než je registrovaný platební účet, ani z jiného platebního prostředku, než je registrovaný platební prostředek.
(5) Provozovatel nesmí z uživatelského konta zřízeného alespoň z části pro internetovou hru převést peněžní prostředky na jiný platební účet, než je registrovaný platební účet, ani na jiný platební prostředek, než je registrovaný platební prostředek.
(6) Na uživatelské konto zřízené alespoň z části pro internetovou hru mohou být vkládány peněžní prostředky v hotovosti v úhrnné výši nejvýše do 10 000 Kč za 24 hodin. Z uživatelského konta zřízeného alespoň z části pro internetovou hru mohou být vyplaceny peněžní prostředky v hotovosti v úhrnné výši nejvýše do 10 000 Kč za 24 hodin.
(7) Provozovatel může na uživatelském kontě zřízeném alespoň z části pro internetovou hru evidovat peněžní a hrací prostředky odděleně na podúčtech pro internetovou hru a pro hazardní hru neprovozovanou prostřednictvím internetu.
(8) Pokud provozovatel eviduje peněžní a hrací prostředky odděleně podle odstavce 7, použijí se odstavce 1 až 6 pouze na podúčet pro internetovou hru.
(9) Na převod peněžních a hracích prostředků mezi uživatelským kontem jiným než podle odstavce 7 a podúčtem pro hazardní hru neprovozovanou prostřednictvím internetu a na převod mezi podúčtem pro internetovou hru a podúčtem pro hazardní hru neprovozovanou prostřednictvím internetu, bez ohledu na to, zda souvisí se stejným uživatelským kontem, se odstavec 6 použije obdobně.
 
§ 17f
Omezení účastníka hazardní hry
(1) Pokud se účastník hazardní hry nepřihlásí do uživatelského konta svými přístupovými údaji nebo nepoužije jiný přístupový prostředek, jehož je oprávněným držitelem, nesmí mu provozovatel umožnit
a) přihlášení k tomuto uživatelskému kontu,
b) používání tohoto uživatelského konta a
c) účast na samotné hazardní hře, pro kterou je toto konto zřízeno.
(2) Účastník hazardní hry nesmí poskytnout své přístupové údaje k uživatelskému kontu nebo jiný svůj přístupový prostředek k tomuto kontu jiné osobě ani nesmí jiným způsobem umožnit jiné osobě účast na hazardní hře prostřednictvím uživatelského konta.
 
§ 17g
Záznamní povinnost
(1) Provozovatel je povinen průběžně evidovat na uživatelském kontě veškeré peněžní a hrací prostředky účastníka hazardní hry související s účastí na hazardní hře, a to alespoň
a) vklad,
b) sázku,
c) výhru,
d) vložení peněžních prostředků na uživatelské konto,
e) podání žádosti o vyplacení peněžních prostředků nebo vydání nepeněžní výhry z uživatelského konta,
f) výplatu peněžních prostředků nebo vydání nepeněžní výhry z uživatelského konta a
g) složení peněžních prostředků vyplácených jako renta do úschovy.
(2) Provozovatel je povinen evidovat na uživatelském kontě pohyby vztahující se k peněžním nebo hracím prostředkům evidovaným na uživatelském kontě a úkony provedené při zrušení uživatelského konta.
(3) Provozovatel je povinen evidovat peněžní a hrací prostředky na uživatelském kontě odděleně od peněžních prostředků ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele. V případě internetové hry je také povinen je evidovat odděleně od peněžních prostředků cizího účastníka hazardní hry.
(4) Provozovatel je povinen uchovávat údaje evidované na uživatelském kontě až do uplynutí doby 3 let ode dne zrušení uživatelského konta.
 
§ 17h
Informační povinnost
Provozovatel je povinen účastníku hazardní hry poskytnout výpis z údajů evidovaných na uživatelském kontě, a to na jeho žádost doručenou provozovateli nejpozději do 3 let ode dne zrušení uživatelského konta. Výpis z údajů evidovaných na uživatelském kontě musí provozovatel poskytnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o jeho poskytnutí doručena.
 
§ 17i
Výplata peněžních prostředků z uživatelského konta
(1) Provozovatel je povinen na žádost účastníka hazardní hry bezodkladně a bezúplatně vyplatit peněžní prostředky z uživatelského konta, alespoň na místě, kde přijímá vklady peněžních prostředků na uživatelské konto. Účastník hazardní hry je povinen poskytnout provozovateli nezbytně nutnou součinnost při výplatě peněžních prostředků.
(2) Pokud peněžní prostředky nelze z omluvitelného důvodu vyplatit bezodkladně, je provozovatel povinen současně vystavit účastníku hazardní hry potvrzení o uplatnění nároku na výplatu peněžních prostředků z uživatelského konta, ve kterém uvede den obdržení žádosti podle odstavce 1. Provozovatel je v takovém případě povinen peněžní prostředky vyplatit do 60 dnů ode dne, kdy žádost obdržel. Nevyplacené peněžní prostředky provozovatel eviduje na uživatelském kontě do okamžiku jejich vyplacení nebo zrušení uživatelského konta.
(3) Provozovatel nesmí podmínit výplatu peněžních prostředků z uživatelského konta předložením potvrzení o uplatnění nároku na výplatu peněžních prostředků z uživatelského konta.
(4) Provozovatel nesmí účastníkovi hazardní hry stanovit pro výplatu peněžních prostředků z uživatelského konta přísnější podmínky než pro vložení peněžních prostředků na uživatelské konto.
(5) Provozovatel nesmí podmínit výplatu peněžních prostředků z uživatelského konta výší zůstatku na uživatelském kontě nebo nejnižší částkou, kterou lze z uživatelského konta vybrat.
(6) Na peněžní prostředky vyplácené jako renta se odstavce 1 až 5 nepoužijí.
 
§ 17j
Výplata z uživatelského konta ve zvláštních případech
(1) Provozovatel loterie nebo kursové sázky může v herním plánu s ohledem na výši vyplácených peněžních prostředků přiměřeně omezit okruh míst, na kterých lze vyplatit peněžní prostředky z uživatelského konta.
(2) Na nepeněžní výhru se § 17i použije obdobně. Výhru je možné vyplatit také prostřednictvím poukázky na danou hmotnou věc nebo službu. V potvrzení o uplatnění nároku podle § 17i odst. 2 provozovatel uvede také dostatečně určitý popis předmětu výhry a jeho hodnotu.
 
§ 17k
Zákaz zpoplatnění nečinnosti účastníka hazardní hry
Zakazuje se zpoplatnit nečinnost účastníka hazardní hry. K odlišnému ujednání se nepřihlíží.
 
§ 17l
Zrušení uživatelského konta
(1) Provozovatel je povinen zrušit uživatelské konto, pokud
a) zjistí, že účastník hazardní hry v souvislosti s účastí na hazardní hře prostřednictvím tohoto uživatelského konta závažně porušil povinnost podle tohoto zákona,
b) se účastník hazardní hry k tomuto uživatelskému kontu nepřihlásí po dobu 24 měsíců, nebo
c) všechna základní povolení pro druhy hazardní hry, ke kterým se váže uživatelské konto, zaniknou nebo jsou zrušena a bezprostředně na ně nenavazuje jiné základní povolení pro alespoň jeden druh hazardní hry, ke kterému se váže uživatelské konto.
(2) Provozovatel může z vlastního podnětu zrušit uživatelské konto pouze z důvodu
a) ochrany účastníka hazardní hry, pokud by pokračování v účasti na hazardní hře mohlo závažným způsobem ohrozit život nebo zdraví účastníka hazardní hry,
b) ukončení obchodního vztahu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo
c) jednání účastníka hazardní hry v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.
(3) Provozovatel nezruší uživatelské konto podle odstavce 1 písm. b), pokud
a) účastník hazardní hry prostřednictvím tohoto uživatelského konta vložil sázku do hazardní hry, která není vyhodnocena, nebo
b) neuplynulo 30 dnů ode dne posledního vyhodnocení vložené sázky.
 
§ 17m
Zrušení uživatelského konta na žádost
(1) Provozovatel je povinen zrušit uživatelské konto účastníka hazardní hry, pokud jej o to účastník hazardní hry požádá. Do dne zrušení uživatelského konta může účastník hazardní hry vzít žádost o zrušení uživatelského konta zpět. Provozovatel může v takovém případě požadovat úhradu prokazatelně a účelně vynaložených hotových výdajů spojených se zrušením konta.
(2) Provozovatel je povinen účastníkovi hazardní hry vydat písemné potvrzení o přijetí žádosti o zrušení uživatelského konta, ve kterém uvede
a) datum obdržení žádosti,
b) označení uživatelského konta,
c) identifikační údaje účastníka hazardní hry,
d) identifikační údaje provozovatele,
e) oprávněnou osobu, která potvrzení vydala, a její podpis,
f) označení místa, kde je žádost o zrušení uživatelského konta podána, pokud je žádost učiněna osobně.
(3) Je-li žádost o zrušení uživatelského konta podána s využitím prostředků komunikace na dálku, je provozovatel povinen potvrzení podle odstavce 2 zaslat účastníkovi hazardní hry prokazatelným způsobem s využitím platných kontaktních údajů.
(4) Provozovatel je povinen přijímat žádosti o zrušení uživatelského konta učiněné
a) na jakémkoliv místě, kde provádí registraci k dané hazardní hře,
b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
c) prostřednictvím uživatelského konta účastníka hazardní hry v případě uživatelského konta pro internetovou hru,
d) jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup než podle písmen b) a c) a
e) případně na jiném místě nebo jiným způsobem, než podle písmen a) až d).
(5) Provozovatel je povinen určit způsob a zveřejnit adresy, na kterých přijímá žádost o zrušení uživatelského konta podle odstavce 4 písm. b) a d). Provozovatel může určit místo a způsob podání žádosti o zrušení uživatelského konta podle odstavce 4 písm. e). V takovém případě je povinen je zveřejnit spolu s uvedením postupu, jak žádost podat.
(6) Provozovatel nesmí podmínit zrušení uživatelského konta nepřiměřenou podmínkou.
 
§ 17n
Zrušení uživatelského konta v případě úmrtí
(1) Provozovatel je povinen zrušit uživatelské konto bezodkladně poté, co se dozví o úmrtí účastníka hazardní hry.
(2) Osoba spravující pozůstalost, dědic pohledávky ze smlouvy o hazardní hře nebo odkazovník, který nabyl takovou pohledávku, jsou povinni informovat provozovatele o úmrtí účastníka hazardní hry.
(3) Hra hazardní hry, do které je vložena sázka do dne úmrtí účastníka hazardní hry, se vyhodnotí, jako by byl účastník hazardní hry živ.
(4) Hra hazardní hry, do které je vložena sázka po dni úmrtí účastníka hazardní hry, se nevyhodnocuje.
 
§ 17o
Námitka proti zrušení uživatelského konta
(1) Má-li účastník hazardní hry pochybnosti o správnosti zrušení uživatelského konta, může proti tomu u provozovatele uplatnit písemnou námitku do 15 dnů ode dne, kdy od provozovatele obdrží informaci o zrušení uživatelského konta.
(2) V námitce uvede účastník hazardní hry důvody svých pochybností.
(3) Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí námitky a podat účastníkovi hazardní hry písemné vysvětlení do 30 dnů ode dne, kdy námitku obdržel.
(4) Je-li námitka důvodná, provozovatel uživatelské konto nezruší.
 
§ 17p
Společná ustanovení pro zrušení uživatelského konta
(1) Provozovatel je povinen zrušit uživatelské konto bezúplatně.
(2) Při zrušení uživatelského konta je provozovatel povinen
a) bezodkladně zamezit danému účastníkovi hazardní hry vložení
1. sázky do hazardní hry, pro kterou je uživatelské konto zřízeno, a
2. peněžních prostředků na toto uživatelské konto,
b) bezodkladně informovat účastníka hazardní hry o zrušení uživatelského konta, o důvodu nasvědčujícímu naplnění podmínky pro zrušení uživatelského konta a o možnosti podat proti tomuto postupu námitku; to neplatí, je-li uživatelské konto zrušeno z důvodu úmrtí účastníka hazardní hry,
c) vyhodnotit všechny hry hazardní hry, připouští-li to tento zákon; pokud je uživatelské konto zrušeno z důvodu zrušení nebo zániku základního povolení, je provozovatel povinen namísto vyhodnocení hry hazardní hry vrátit účastníkovi hazardní hry vklad do hry hazardní hry, jejíž vyhodnocení má nastat po dni zrušení nebo zániku základního povolení,
d) postupem podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele vyřídit právo z vadného plnění související s hazardní hrou, pro kterou je uživatelské konto zřízeno, uplatněné do dne vyhodnocení všech sázek podle písmene c),
e) posoudit uplatněnou námitku proti zrušení uživatelského konta a
f) pokusit se účastníkovi hazardní hry vyplatit všechny peněžní prostředky evidované na uživatelském kontu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl dokončen poslední z kroků podle písmen a) až e), s využitím platebních údajů, které má k dispozici, a, pokud je nemá k dispozici, poštovním poukazem na adresu bydliště nebo místa trvalého nebo jiného obdobného pobytu účastníka hazardní hry, je-li možné na tuto adresu poštovní poukaz zaslat.
(3) Provozovatel je povinen účastníka hazardní hry informovat podle odstavce 2 písm. b) prokazatelným způsobem s využitím platných kontaktních údajů.
(4) Provozovatel je povinen umožnit účastníkovi hazardní hry přístup k uživatelskému kontu až do dne zrušení uživatelského konta.
(5) Platí, že uživatelské konto je zrušeno dnem, kdy po dokončení kroků podle odstavce 2 písm. a) až e) došlo k úplnému vyplacení peněžních prostředků z uživatelského konta, nebo uplynutí lhůty podle odstavce 2 písm. f), podle toho, který den nastal dříve.
(6) Uplynutím lhůty podle odstavce 2 písm. f) nezaniká pohledávka na vyplacení peněžních prostředků z uživatelského konta evidovaných na tomto kontě ke dni jeho zrušení.
 
ČÁST DRUHÁ
DRUHY HAZARDNÍCH HER A PODMÍNKY JEJICH PROVOZOVÁNÍ
        
HLAVA I
LOTERIE
Díl 1
Druhy loterií
 
§ 18
Loterie
(1) Loterií se rozumí číselná loterie, peněžitá loterie, věcná loterie a okamžitá loterie.
(2) Číselnou loterií se rozumí hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím určitého čísla, několika čísel, kombinace čísel nebo číselného pořadí. U číselné loterie není předem určen počet sázejících ani výše herní jistiny a výhra se vypočítá podle počtu výherců nebo úhrnné výše sázek předem stanoveným podílem, nebo se stanoví násobkem sázky podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl sázející herním plánem určený počet tažených čísel.
(3) Peněžitou a věcnou loterií se rozumí hazardní hra, u níž je výhra podmíněna vylosováním určitého losu. U peněžité a věcné loterie je provozovatelem vydán určitý počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy.
(4) Okamžitou loterií se rozumí hazardní hra, u níž je výhra podmíněna výherní kombinací po setření zakryté části losu. U okamžité loterie se sázející na vyznačené, a až do doby koupě zakryté, části losu bezprostředně po jejím odkrytí dozví případnou výhru.
 
§ 19
Sdílené loterie
(1) Loterii lze provozovat i s jinými provozovateli nebo osobami oprávněnými k provozování loterie na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na principu sdílení herní jistiny se společným slosováním.
(2) Při provozování sdílené loterie výhru vyplácí a další povinnosti podle tohoto zákona plní vždy provozovatel, u něhož byla sázka přijata.
 
§ 20
Doplňková loterie
U loterií lze za účelem splnění podmínek stanovených v § 21 provozovat i doplňkovou loterii, která je loterií, v níž se hraje o výhry vytvářené z části sázek sázejících podle podmínek uvedených v herním plánu, ustanovení § 18 se použije přiměřeně.
Díl 2
Společná ustanovení k loteriím
 
§ 21
Úhrnná cena výher a pravděpodobnost
(1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
(2) Herní jistinou u číselné loterie je úhrn vložených sázek. Herní jistina může být doplněna o nedosažené výhry z předchozích sázkových období.
(3) Herní jistinou u peněžité, věcné nebo okamžité loterie je součin počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los.
(4) Pravděpodobnost výhry u peněžité, věcné nebo okamžité loterie nesmí být nižší než 1 : 200.
 
§ 22
Los
(1) Los musí obsahovat alespoň
a) identifikační údaje provozovatele,
b) počet vydaných losů a prodejní cenu,
c) pořadové číslo, popřípadě číslo série,
d) druh, počet a úhrnnou cenu výher,
e) způsob, místo a den slosování, popřípadě okolnost, která rozhoduje o výhře,
f) způsob oznámení výhry,
g) označení místa, kde se výhra vydává,
h) lhůtu, do které provozovatel musí výhru vydat,
i) ochranné prvky proti padělání nebo pozměnění a
j) údaj stanovený vyhláškou, případně uvedený způsobem stanoveným v této vyhlášce.
(2) Provozovatel je povinen před vydáním losů do prodeje vyhotovit všechny losy dané peněžité, věcné nebo okamžité loterie.
(3) Provozovatel před vydáním losů do prodeje zkontroluje počet losů, shodu vyhotovených losů se vzorem losu, dokumentací prokazující zabezpečení losů proti zneužití a výrobní specifikací a u věcné a peněžité loterie správnost pořadových čísel losů, popřípadě správnost pořadových čísel sérií. Tato kontrola musí být osvědčena notářským zápisem. V případě zjištění nedostatků je provozovatel povinen je odstranit a provést opakovanou kontrolu osvědčenou notářským zápisem.
(4) Provozovatel nesmí vydat do prodeje
a) žádný vyhotovený los, pokud
1. nejsou vyhotoveny všechny losy dané loterie nebo
2. některý z vyhotovených losů neodpovídá vzoru losu, dokumentaci prokazující zabezpečení losů proti zneužití nebo výrobní specifikaci,
b) los, pokud
1. dodatečně zjistí, že je poškozen, nebo
2. by jeho vydáním do prodeje mohlo dojít k porušení povinnosti podle § 7 odst. 2 písm. i) nebo j).
(5) Provozovatel je povinen učinit opatření, aby los vrácený prodejcem nemohl být zneužit.
(6) Provozovatel je povinen zajistit uschování losu v zapečetěném balíku na vhodném a bezpečném místě, pokud jde o
a) neprodaný los, a to
1. nejpozději před zahájením slosování peněžité nebo věcné loterie,
2. bezodkladně po dni ukončení prodeje losů okamžité loterie, nebo
3. bezodkladně po dni zrušení nebo zániku základního povolení, na které bezprostředně nenavazuje jiné základní povolení umožňující pokračování provozování dané loterie, a
b) los nevydaný do prodeje podle odstavce 4 písm. b), a to bezodkladně po zjištění důvodu pro nevydání losu do prodeje.
(7) Provozovatel je povinen nejpozději do 2 let od posledního dne lhůty pro uplatnění nároku na výhru prokazatelně zničit los,
a) který je povinen uschovat podle odstavce 6, nebo
b) pokud na základě jeho předložení byla vyplacena výhra.
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
§ 25
Slosování loterie
(1) Slosování loterie se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.
(2) Provozovatel je povinen udržovat mezi jednotlivými slosováními téže hazardní hry interval stanovený v základním povolení.
(3) Slosování loterie pomocí zařízení, kterým je vytvářen náhodný proces výsledku hry, využívajícího ke stanovení herního výsledku deterministický algoritmus, může provozovatel provádět bez účasti notáře.
(4) Pokud slosování sdílené loterie provozované s osobou oprávněnou k provozování loterie na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, provádí v cizím státě tato osoba, odstavec 1 se nepoužije. V takovém případě se průběh slosování osvědčí dokladem vydaným orgánem tohoto státu.
 
§ 26
Loterní komise
(1) Plnění povinností provozovatele podle § 21, 22 a § 25 kontroluje jím jmenovaná nejméně tříčlenná komise, jejíž členové musí být bezúhonní. Ustanovení § 91 se použije obdobně.
(2) Loterní komise zajišťuje řádný průběh slosování loterie.
(3) O průběhu slosování sepíše loterní komise protokol obsahující zejména identifikační údaje členů komise, údaj o průběhu slosování, seznam výherních čísel losů a u číselné loterie seznam výherních čísel. Přílohou protokolu jsou notářské zápisy podle § 22 odst. 3 nebo § 25 odst. 1 anebo doklad podle § 25 odst. 4.
(4) O průběhu okamžité loterie sepíše loterní komise protokol obsahující zejména identifikační údaje členů komise, seznam výherních čísel losů a údaj o neprodaných losech. Přílohou protokolu je notářský zápis podle § 22 odst. 3.
(5) Kopii protokolu je povinen provozovatel zaslat celnímu úřadu do 20 dnů ode dne
a) slosování nebo
b) uplynutí lhůty pro uplatnění nároku na výhru, pokud jde o okamžitou loterii.
 
§ 26a
Vrácení vkladů
(1) Provozovatel je povinen vrátit účastníkovi hazardní hry vklad vložený do hry loterie, jejíž vyhodnocení má nastat po dni zrušení nebo zániku základního povolení, pokud
a) spolu se zrušením nebo zánikem základního povolení nedošlo ke zrušení uživatelského konta, je-li pro tuto loterii zřízeno, a
b) na toto základní povolení bezprostředně nenavazuje jiné základní povolení umožňující pokračování provozování této loterie.
(2) Provozovatel je povinen vrátit vklad podle odstavce 1 na uživatelské konto. Pokud není pro loterii uživatelské konto zřízeno, postupuje se podle ustanovení o uplatnění nároku na výhru obdobně.
        
HLAVA II
KURSOVÁ SÁZKA A TOTALIZÁTOROVÁ HRA
Díl 1
Kursová sázka
 
§ 27
Vymezení kursové sázky
Kursová sázka je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti a výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru (dále jen "kurs"), ve kterém byla sázka přijata, a výši sázky.
 
§ 28
Živá kursová sázka
(1) Živá kursová sázka je kursová sázka přijatá v průběhu konání sázkové události trvající zpravidla nejvýše 24 hodin.
(2) Živou kursovou sázkou je také kursová sázka jiná než podle odstavce 1, kterou provozovatel přijme jako živou kursovou sázku.
(3) Provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal živou kursovou sázku, pořídí datový záznam se současným záznamem přesného času. Provozovatel je povinen uchovávat tento záznam po dobu 1 roku.
 
§ 29
Předčasné vyplacení části výhry
(1) Provozovatel může účastníkovi hazardní hry před vyhodnocením sázkové příležitosti nabídnout vyplacení části výhry, pokud mu doposud není znám výsledek sázkové příležitosti. Nabídka pozbývá platnosti nejpozději okamžikem vyhodnocení sázkové příležitosti.
(2) Účastník hazardní hry není povinen předčasné vyplacení části výhry přijmout.
 
§ 30
Vázanost kursem
(1) Provozovatel je vázán kursem, ve kterém přijal sázku, a to i pokud se tak stalo následkem chyby nebo nesprávného postupu, a to i v případě, že jde o zjevnou chybu nebo zjevně nesprávný postup.
(2) Odstavec 1 se nepoužije vůči sázejícímu, který chybu nebo nesprávný postup sám vyvolal lstí nebo ve spolupráci s osobou podle § 38.
Díl 2
Totalizátorová hra
 
§ 31
Vymezení totalizátorové hry
Totalizátorová hra je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti, s výjimkou kursové sázky.
nadpis vypuštěn
 
§ 32
Úhrnná cena výher
(1) Úhrnná cena výher u totalizátorové hry nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 90 % herní jistiny.
(2) Herní jistinou je úhrn vložených sázek. Herní jistina může být doplněna o nedosažené výhry z předchozích sázkových období.
Díl 3
Společná ustanovení ke kursové sázce a totalizátorové hře
 
§ 33
Sázková událost a sázková příležitost
(1) Sázkovou událostí se rozumí zejména sportovní událost nebo událost veřejné pozornosti.
(2) Sázkovou příležitostí se rozumí možný výsledek sázkové události.
nadpis vypušrěn
 
§ 34
Sázkový tiket
Sázkový tiket musí obsahovat přesný časový údaj o přijetí sázky na sázkovou příležitost.
 
§ 35
Centrální stanovení kursů a sázek
Provozovatel je povinen prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení
a) stanovovat kursy centrálně, přijímá-li provozovatel kursovou sázku na více místech, nebo
b) zaznamenávat jednotlivé sázky, přijímá-li provozovatel totalizátorovou hru na více místech.
 
§ 36
Evidence přijatých kursových sázek a sázek na totalizátorovou hru
(1) Provozovatel je povinen vést u každé sázkové příležitosti evidenci
a) přijatých sázek,
b) vyplacených výher a
c) všech kursů, jejich změn, uzavření kursů a časových údajů, ze kterých musí být patrné, kdy byl kurs stanoven, změněn nebo uzavřen, pokud jde o kursovou sázku.
(2) Evidenci podle odstavce 1 musí provozovatel uchovávat po dobu 2 let.
 
§ 37
Zákaz přijímání sázek
(1) Provozovatel nesmí přijmout sázky na sázkovou událost, na které se přímo podílí.
(2) Provozovatel nesmí přijmout sázky na sportovní soutěž dětí.
(3) Provozovatel nesmí přijmout sázky na závody, utkání a soutěže,
a) kterých se účastní zvíře, jehož je vlastníkem nebo které má v nájemním, pachtovním nebo jiném obdobném smluvním vztahu,
b) kterých se účastní jednotlivec, který je s ním v pracovním nebo jiném obdobném smluvním vztahu, nebo
c) kterých se účastní soutěžní družstvo, jehož členové jsou s provozovatelem v pracovním nebo jiném obdobném smluvním vztahu.
(4) Odstavec 3 se nevztahuje na vlastníky, nájemce a pachtýře dostihových zvířat, s výjimkou sázky na prohru.
(5) Provozovatel nesmí přijmout sázky na sázkovou událost, kterou je hra hazardní hry.
 
§ 38
Zákaz sázek
(1) Osoba oprávněná přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož sázky přijímá.
(2) Osoba stanovující kursy se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro nějž kursy stanovuje; tato osoba se nesmí účastnit sázek ani u provozovatelů, kteří mají povolení podle tohoto zákona.
(3) Osoba, která se přímo podílí na sázkové události, na kterou provozovatel přijímá sázky, nebo osoba, která může ovlivnit výsledek této sázkové události, nesmí sázet na tuto sázkovou událost.
(4) Osoba, která se přímo podílí na sportovní události, na kterou provozovatel přijímá sázky, se nesmí účastnit sázek na události v závodech, utkáních nebo soutěžích, jejichž je účastníkem nebo se na nich jinak podílí, nebo kterých se účastní sportovní klub, v němž zastává funkci.
 
§ 38a
Vrácení vkladu
(1) Provozovatel je povinen vrátit účastníkovi hazardní hry vklad vložený do hry kursové sázky nebo hry totalizátorové hry, jejichž vyhodnocení má nastat po dni zrušení nebo zániku základního povolení, pokud
a) spolu se zrušením nebo zánikem základního povolení nedošlo ke zrušení uživatelského konta a
b) na toto základní povolení bezprostředně nenavazuje jiné základní povolení umožňující pokračování provozování této kursové sázky nebo totalizátorové hry.
(2) Provozovatel je povinen vrátit vklad podle odstavce 1 na uživatelské konto. Pokud není pro kursovou sázku nebo totalizátorovou hru uživatelské konto zřízeno, postupuje se podle ustanovení o uplatnění nároku na výhru obdobně.
   
HLAVA III
BINGO
 
§ 39
(1) Bingo je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna dosažením předem stanoveného vzorce na sázkovém tiketu na základě postupného losování čísel a oznámením této skutečnosti provozovateli jím stanoveným způsobem, a při níž není předem určen počet sázejících ani výše herní jistiny.
(2) Bingo lze provozovat pouze v kasinu.
(3) Provozovatel je povinen určit v herním plánu vzorec, jehož dosažení podmiňuje výhru, a způsob oznámení této skutečnosti.
(4) Provozovatel smí prodávat pouze sázkové tikety s předem stanovenými čísly.
(5) Každý sázkový tiket zařazený do jedné hry binga musí mít odlišné uspořádání čísel.
(6) Prodávat sázkové tikety a vyplácet výhry lze pouze v pokladně kasina. Provozovatel nesmí přijmout sázku do jedné hry binga ve více měnách.
 
§ 40
Úhrnná cena výher
(1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
(2) Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket. Herní jistina může být doplněna o nedosažené výhry z předchozích sázkových období.
 
§ 41
zrušen
 
HLAVA IV
TECHNICKÁ HRA
 
§ 42
Druhy technických her
(1) Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.
(2) Technickou hru lze provozovat pouze v herním prostoru.
(3) Technické zařízení je funkčně nedělitelné a programově řízené mechanické, elektromechanické, elektronické nebo jiné podobné technické zařízení přímo obsluhované sázejícím.
(4) Technickým zařízením se rozumí též zařízení, které tvoří spolu se serverem funkčně nedělitelný celek s předem určitelným počtem koncových zařízení přímo obsluhovaných sázejícím, kdy při odpojení od serveru není koncové zařízení funkční a nelze jej použít samostatně.
(5) Server podle odstavce 4 se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(6) Koncovým zařízením se pro účely technické hry, jakož i pro práva a povinnosti s ní související, rozumí též technické zařízení podle odstavce 3.
(7) Pro účely provozování technické hry jako internetové hry se technickým zařízením rozumí server, k němuž se jednotliví sázející připojují kdykoliv prostřednictvím internetu nezávislým zařízením, které netvoří se serverem nedělitelný celek.
 
§ 43
Herní pozice
(1) Sázející se účastní technické hry prostřednictvím herní pozice.
(2) Herní pozicí se rozumí přístupové místo k technické hře, jehož prostřednictvím lze hazardní hru ovládat a které je, s výjimkou § 42 odst. 7, součástí koncového zařízení.
(3) Koncové zařízení může disponovat více herními pozicemi současně.
 
§ 44
Účast na technické hře
(1) Provozovatel nesmí od vložení sázky do hry technické hry do jejího vyhodnocení umožnit účastníkovi hazardní hry vložení sázky do jiné hry technické hry, bez ohledu na to, zda jsou provozovány v herním prostoru nebo jako internetová hra.
(2) Uživatelské konto nesmí současně umožnit obsluhu více herních pozic umístěných v herním prostoru.
(3) Provozovatel nesmí umožnit účastníkovi hazardní hry vložení sázky do žádné hry technické hry, pokud od posledního vyhodnocení hry hazardní hry v nepřetržitém sledu sázek v délce alespoň 120 minut uplynulo méně než 15 minut.
(4) Nepřetržitým sledem sázek podle odstavce 3 se rozumí postupné vkládání sázek do hry technické hry, při kterém je interval mezi vyhodnocením hry hazardní hry a vložením sázky do následující hry kratší než 15 minut. Do jednoho nepřetržitého sledu sázek se zahrnují všechny hry technické hry provozované daným provozovatelem, bez ohledu na to, zda jsou provozovány v herním prostoru nebo jako internetová hra.
(5) Délkou nepřetržitého sledu sázek podle odstavce 3 se rozumí doba od vložení první sázky v tomto sledu do vyhodnocení poslední hry hazardní hry v tomto sledu.
 
§ 45
zrušen
 
§ 46
zrušen
 
§ 47
zrušen
 
§ 48
zrušen
 
§ 49
zrušen
 
§ 50
Hra technické hry
(1) Jedna hra technické hry je ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění vytváří náhodný proces výsledku hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z vkladu sázka na jednu hru.
(2) V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než 2 sekundy.
 
§ 51
Výherní podíl
(1) Konstrukce technických her nesmí umožnit nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %.
(2) Výherním podílem se rozumí statistická hodnota průměru podílu výše výher k výši vložených sázek zjištěná na souboru nejméně 100 000 her. Výherním podílem se rozumí rovněž střední hodnota výherního podílu.
 
§ 52
Nejvyšší sázka a nejvyšší výhra
(1) U technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 100 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 50 000 Kč.
(2) U technické hry provozované v kasinu nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1 000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč.
(3) U technické hry provozované jako internetová hra nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 500 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč.
 
§ 53
zrušen
 
§ 54
Výplata výhry
(1) Koncové zařízení provozovatele nesmí vyplatit výhru ve formě bankovek a mincí.
(2) Výhru proplatí sázejícímu provozovatel technické hry nebo jím pověřená osoba po ověření její výše na příslušném elektronickém ukazateli.
 
§ 55
Technické zařízení
K provozování technických her může provozovatel použít pouze technická zařízení s platným dokumentem odborného posouzení a osvědčení.
 
§ 56
Zákaz účasti na technické hře
Provozovatel se nesmí účastnit hazardní hry na jemu povolených koncových zařízeních, ani pověřit jinou osobu takovouto účastí.
 
HLAVA V
ŽIVÁ HRA
Díl 1
Společná ustanovení k živé hře
 
§ 57
Vymezení živé hry
(1) Živá hra je hazardní hra, u níž sázející hrají u hracího stolu živé hry, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry, a to proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému.
(2) Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, karetní turnaj a hra v kostky.
(3) Krupiérem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba pověřená provozovatelem k obsluze hracího stolu živé hry.
 
§ 58
Obecné požadavky na živou hru
(1) Živou hru lze provozovat pouze v kasinu.
(2) Provozovatel nesmí na jednotlivém hracím stole živé hry provozovat živou hru ve více měnách současně.
(3) Provozovatel je povinen zajistit, aby každá osoba činná pro provozovatele v kasinu při manipulaci s hodnotovými žetony, hracími žetony, bankovkami a mincemi postupovala způsobem podle vyhlášky stanovující podmínky provozování hazardních her.
Díl 2
Živá hra v kasinu
 
§ 59
Hrací stůl živé hry
(1) Provozovatel kasina je povinen hracímu stolu živé hry, který se nachází v kasinu a je využíván k živé hře, přiřadit evidenční číslo hracího stolu živé hry a viditelně jej na něm vyznačit.
(2) Evidenčním číslem hracího stolu živé hry se pro účely tohoto zákona rozumí evidenční číslo nebo jiný identifikátor hracího stolu živé hry, které jsou jedinečné v daném kasinu.
(3) Zařízení, kterým je vytvářen náhodný proces výsledku hry živé hry v kasinu, musí být integrovanou součástí hracího stolu živé hry.
 
§ 60
Hodnotové žetony
(1) K živé hře v kasinu se používají žetony s vyznačením hodnoty a označením měny (dále jen "hodnotové žetony"). Hodnotové žetony musí být hmotné podstaty.
(2) Sadou hodnotových žetonů se rozumí soubor hodnotových žetonů v jedné měně, ve kterém jsou žetony stejné hodnoty vyhotoveny podle stejného vzoru a žetony různé hodnoty jsou navzájem na dálku rozlišitelné pohledem, a to i pokud je viditelný pouze okraj žetonu.
(3) Provozovatel je povinen v jednotlivém kasinu používat pro každou měnu pouze jednu sadu hodnotových žetonů.
(4) Provozovatel může nahradit sadu hodnotových žetonů používaných v kasinu novou sadou hodnotových žetonů, a to k rozhodnému okamžiku. Od rozhodného okamžiku nesmí být původní sada hodnotových žetonů používána na žádném hracím stole živé hry v tomto kasinu. Provozovatel je povinen do konce provozního dne bezprostředně následujícího po rozhodném okamžiku umožnit účastníku hazardní hry vyměnit na pokladně kasina hodnotové žetony z původní sady za hodnotové žetony z nové sady.
(5) Na sadu hodnotových žetonů, ve které došlo k nahrazení žetonů určité hodnoty za žetony vyhotovené podle nového vzoru, se hledí jako na novou sadu hodnotových žetonů.
 
§ 60a
Hrací žetony
(1) Pro živou hru v kasinu se mohou používat i hrací žetony, které lze získat výměnou hodnotových žetonů u hracího stolu živé hry. Hrací žetony musí být hmotné podstaty, svázány s konkrétním účastníkem hazardní hry a použitelné pouze u hracího stolu živé hry, u kterého byly vyměněny.
(2) Krupiér obsluhující daný hrací stůl živé hry provede výměnu mezi hracími a hodnotovými žetony, kdykoliv o to účastník hazardní hry požádá.
 
§ 60b
Transakce s žetony
(1) Nákup nebo výměnu hodnotových žetonů je možné provádět pouze v pokladně kasina. U hracího stolu živé hry je možný nákup hodnotových žetonů ze sady hodnotových žetonů, která se u daného hracího stolu živé hry užívá, a to za peněžní prostředky v měně, na kterou znějí žetony používané v této sadě.
(2) Provozovatel je povinen vést evidenci všech platebních transakcí souvisejících s nákupem nebo výměnou hodnotových žetonů, včetně uvedení data a času transakce a identifikačních údajů účastníka hazardní hry, který transakci provádí, a to od okamžiku provedení transakce. Tuto evidenci musí provozovatel uchovávat po dobu 10 let ode dne provedení transakce.
(3) Umožňuje-li provozovatel nákup hodnotových žetonů v pokladně a u hracího stolu živé hry současně, je povinen veškeré platební transakce a výměnu žetonů provádět a zaznamenávat tak, aby zajistil jednotnou evidenci všech transakcí a dodržování nastavených sebeomezujících opatření podle § 15 odst. 4.
(4) Provozovatel je povinen vyměnit hodnotové žetony předložené v pokladně kasina za peněžní prostředky. Pokud s tím účastník hazardní hry souhlasí, může provozovatel vyplatit tyto peněžní prostředky bezhotovostním převodem. V takovém případě je provozovatel povinen vydat potvrzení o uplatnění nároku na výplatu peněžních prostředků proti hodnotovým žetonům, na které se použije § 10b odst. 5 obdobně.
(5) Zakazuje se používat hodnotové žetony na úhradu dluhu, který nevznikl z hazardní hry.
(6) O nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech je provozovatel povinen sepsat záznam, a to v den, kdy tuto skutečnost zjistí.
 
§ 60c
Zákaz převodu mezi pokladnami
(1) Provozovatel nesmí umožnit převod peněžních prostředků z pokladny kasina do pokladny na bankovky a mince nebo pokladny na spropitné v průběhu provozního dne.
(2) Provozovatel nesmí umožnit dotaci hodnotových žetonů mezi pokladnami pro dotování hodnotových žetonů nebo z pokladny na spropitné v průběhu provozního dne.
Díl 3
Karetní turnaj
 
§ 60d
Vymezení karetního turnaje
Karetním turnajem se pro účely právní úpravy hazardních her rozumí turnaj v karetní hře, u níž hrají sázející jeden proti druhému.
 
§ 60e
Zákaz jiných než karetních turnajů
Provozovatel nesmí provozovat jiný turnaj než karetní turnaj.
 
§ 60f
Turnajové žetony
(1) Ke karetnímu turnaji se používají turnajové žetony, které musí být hmotné podstaty a odlišné od hodnotových žetonů.
(2) Po úplném zaplacení vkladu provozovatel vydá účastníkovi hazardní hry turnajové žetony. Nevydá-li je na místě, je povinen provozovatel vydat potvrzení o uhrazení vkladu do karetního turnaje, které opravňuje účastníka hazardní hry k převzetí turnajových žetonů, ve kterém uvede alespoň
a) identifikační údaje účastníka hazardní hry,
b) identifikační údaje provozovatele,
c) výši vkladu,
d) den a čas zaplacení vkladu,
e) název, den a místo konání karetního turnaje.
(3) Výdej turnajových žetonů je možné provádět pouze v pokladně kasina nebo u hracího stolu živé hry, a to pouze v den konání karetního turnaje.
(4) Provozovatel je povinen při přerušení karetního turnaje vydat účastníkovi hazardní hry potvrzení, ve kterém uvede alespoň
a) identifikační údaje účastníka hazardní hry,
b) identifikační údaje provozovatele,
c) název, den a místo konání karetního turnaje,
d) den a čas přerušení karetního turnaje a
e) informaci o průběžném umístění v karetním turnaji nebo jiné skutečnosti rozhodné pro průběh karetního turnaje v souladu s pravidly karetního turnaje.
(5) Provozovatel nesmí vyměnit turnajové žetony za hodnotové žetony, hrací žetony nebo peněžní prostředky.
(6) Zakazuje se používat turnajové žetony na úhradu dluhu, který nevznikl z hazardní hry.
 
HLAVA VI
TOMBOLA
 
§ 61
(1) Tombola je hazardní hra konaná v souvislosti s kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní nebo jinou společenskou akcí, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.
(2) Sázkové tikety lze prodávat pouze společně se vstupenkou na společenskou akci nebo po dobu trvání společenské akce. Pokud vstupenka na společenskou akci slouží jako sázkový tiket a výše vkladu není na vstupence uvedena, je provozovatel povinen s výší vkladu účastníka hazardní hry seznámit.
(3) Slosování lze provádět a výhry lze vydávat pouze po dobu trvání akce podle odstavce 1.
(4) Ustanovení § 6, § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 písm. b) a e), § 7 odst. 3, § 8, 9a až 10c, 13 až 13b, 13d až 13f, § 62 odst. 1 a 3, 63 a § 105 až 108 se nepoužijí na tombolu s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 200 000 Kč.
 
§ 62
Úhrnná cena výher
(1) Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
(2) Herní jistinou je součin počtu vydaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.
(3) Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1 : 200.
 
§ 63
Slosování tomboly
(1) Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.
(2) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.
(3) Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.
 
HLAVA VII
TURNAJ MALÉHO ROZSAHU
 
§ 64
(1) Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 1 000 Kč za 24 hodin.
(2) Turnaje malého rozsahu se účastní nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hazardní hry.
(3) U turnaje malého rozsahu nesmí provozovatel vyplatit na výhrách více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů.
(4) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení turnaje vyhotovení zápisu s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků hazardní hry včetně jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji malého rozsahu a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.
(5) Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje obecnímu úřadu obce, které byl turnaj ohlášen.
 
ČÁST TŘETÍ
HERNÍ PROSTOR
        
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 65
(1) Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino.
(2) V herním prostoru mohou být provozovány hazardní hry pouze jedním provozovatelem, kterému byla vydána povolení v souladu s tímto zákonem.
(3) V herním prostoru se nesmí nacházet nepovolené technické zařízení technické hry nebo nepovolený hrací stůl živé hry.
 
§ 66
Obecné požadavky na herní prostor
(1) Na budově nebo ve veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve které se herní prostor nachází, a v jejich bezprostřední blízkosti nesmí být umístěna reklama, sdělení nebo jakékoli jiné formy propagace, zejména slovní, zvukové, pohyblivé, statické, světelné nebo grafické, na provozování hazardních her nebo získání výher.
(2) Výlohy, okna a vstupy do herního prostoru musí být zabezpečeny proti nahlížení do jejich vnitřních prostor.
(3) Vstup do herního prostoru pro návštěvníky musí být samostatným vstupem
a) zvenčí do budovy, ve které se herní prostor nachází, nebo
b) z veřejně přístupné vnitřní části budovy s výjimkou provozovny podle živnostenského zákona nebo jiného obdobného prostoru podle jiného zákona upravujícího podnikání anebo jiného herního prostoru.
(4) Vstup do herního prostoru pro návštěvníky může být samostatným vstupem z veřejně přístupné vnitřní části budovy, která je hromadným ubytovacím zařízením.
(5) Provozovatel je povinen zajistit, aby v herním prostoru byla po celou jeho provozní dobu přítomna osoba oprávněná činit úkony vůči dozorujícímu orgánu při výkonu kontroly.
 
§ 67
Herna
(1) Hernou se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována technická hra jako hlavní činnost.
(2) Herna musí být viditelně označena názvem, který obsahuje slovo "herna".
(3) Herna nesmí být v provozu v době od 3:00 do 10:00 hodin.
(4) V herně lze provozovat pouze technickou hru.
(5) V herně lze provozovat nejméně 15 povolených herních pozic technické hry.
(6) Provozovatel je povinen provozovat všechny povolené herní pozice po celou provozní dobu herny. To neplatí, pokud nastala mimořádná událost bránící jejímu provozu nebo pokud došlo k její plánované odstávce.
(7) Dojde-li ke změně povolení k umístění herního prostoru spočívající ve změně počtu povolených herních pozic nebo výměně povolených herních pozic, je provozovatel povinen uvést provozované herní pozice do souladu s tímto povolením nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této změny.
(8) Pokud v herně není po celou provozní dobu herny provozováno alespoň 15 povolených herních pozic technické hry, je provozovatel povinen hernu uzavřít až do odstranění tohoto stavu.
 
§ 68
Kasino
(1) Kasinem se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována živá hra jako hlavní činnost.
(2) Kasino musí být viditelně označeno názvem, který obsahuje slovo "kasino".
(3) V kasinu lze provozovat pouze
a) živou hru,
b) živou hru společně s technickou hrou,
c) živou hru společně s bingem, nebo
d) živou hru společně s technickou hrou a bingem.
 
§ 68a
Požadavky na živou hru v kasinu
(1) V kasinu musí být umožněna hra nejméně u 3 započitatelných hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina.
(2) Provozovatel je povinen provozovat po celou provozní dobu kasina všechny započitatelné hrací stoly. Provozovatel není povinen provozovat započitatelný hrací stůl živé hry po celou provozní dobu kasina, pokud nastala mimořádná událost bránící jeho provozu nebo pokud došlo k jeho plánované odstávce.
(3) Provozovatel nesmí umožnit hru živé hry na nezapočitatelném hracím stole živé hry mimo jeho provozní úsek ani na započitatelném hracím stole živé hry, který není provozován z důvodu mimořádné události bránící jeho provozu nebo z důvodu plánované odstávky.
(4) Pokud v kasinu nejsou provozovány nejméně 3 započitatelné hrací stoly živé hry, je provozovatel povinen kasino uzavřít až do odstranění tohoto stavu.
(5) Pro účely provozování živé hry se rozumí
a) započitatelným hracím stolem živé hry hrací stůl živé hry, který je v souladu s povolením k umístění herního prostoru určen k provozování po celou provozní dobu kasina a který se nenachází ve studiu, a
b) nezapočitatelným hracím stolem živé hry hrací stůl živé hry jiný než podle písmene a).
 
§ 68b
Požadavky na technickou hru v kasinu
(1) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může provozovatel provozovat
a) právě 30 povolených herních pozic technické hry, pokud jsou v kasinu provozovány alespoň 3 započitatelné hrací stoly živé hry,
b) nejméně 30 a nejvíce desetinásobek počtu započitatelných hracích stolů živé hry povolených herních pozic technické hry, pokud jsou v kasinu provozovány nejméně 4 a nejvíce 9 započitatelných hracích stolů živé hry,
c) nejméně 30 povolených herních pozic technické hry, pokud je v kasinu provozováno nejméně 10 započitatelných hracích stolů živé hry.
(2) Provozovatel je povinen provozovat všechny povolené herní pozice technické hry po celou provozní dobu kasina. V případě odstávky započitatelného hracího stolu živé hry nesmí provozovatel překročit nejvyšší počet provozovaných povolených herních pozic technické hry podle odstavce 1. Provozovatel není povinen provozovat povolenou herní pozici po celou provozní dobu kasina, pokud nastala mimořádná událost bránící jejímu provozu nebo pokud došlo k její plánované odstávce.
(3) Dojde-li ke změně povolení k umístění herního prostoru spočívající ve změně počtu povolených herních pozic nebo výměně povolených herních pozic, je provozovatel povinen uvést provozované herní pozice do souladu s tímto povolením nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této změny.
(4) Provozovatel nesmí v kasinu provozovat technickou hru, pokud v něm není po celou provozní dobu kasina provozováno alespoň 30 povolených herních pozic technické hry.
 
§ 68c
Studio
(1) Studiem se pro účely tohoto zákona rozumí část kasina, jehož umístění je povoleno v povolení k umístění herního prostoru, vyčleněná jeho provozovatelem k provozu přenášené živé hry. V pochybnostech o tom, zda se určité místo nachází ve studiu, se má za to, že se v něm nenachází.
(2) Provozovatel kasina nesmí do studia vyčlenit započitatelný hrací stůl živé hry.
(3) Provozovatel přenášené živé hry musí po dobu provozního úseku studia zajistit oddělení studia od zbývající části kasina tak, aby byl osobě, která nezajišťuje provoz přenášené živé hry v tomto studiu, zamezen vstup do studia nebo jiný zásah do provozu přenášené živé hry z prostoru mimo toto studio.
(4) Ve studiu lze po dobu jeho provozního úseku provozovat pouze přenášenou živou hru.
(5) Ve studiu může přenášenou živou hru provozovat jiný provozovatel, než je provozovatel kasina. Po dobu jednoho provozního úseku studia může v tomto studiu přenášenou živou hru provozovat více provozovatelů. Každý z nich je samostatně odpovědný za to, že je jím provozovaná přenášená živá hra provozována v souladu s tímto zákonem.
(6) Provozovatel kasina je povinen vést pro jednotlivé kasino evidenci studií, ve které pro každé studio umístěné v tomto kasinu uvede
a) označení studia, které musí být jedinečné v rámci jednoho kasina,
b) jednoznačné vymezení polohy a hranic studia zakreslené do půdorysného vymezení kasina s vyznačením hracích stolů živé hry, které se ve studiu nacházejí, a
c) provozní úseky studia s uvedením
1. provozovatele přenášené živé hry,
2. data a času zahájení provozního úseku a
3. data a času konce provozního úseku.
(7) Provozovatel kasina je povinen uchovávat evidenci podle odstavce 6 po dobu 3 let od konce provozního úseku. Evidence musí být přístupná v kasinu, ke kterému se vztahuje, a to tak, aby do ní dozorující orgán mohl nahlédnout kdykoliv v průběhu jeho provozní doby a provozního úseku studia umístěného v tomto kasinu.
 
§ 69
Zákaz vstupu do herny a kasina
Provozovatel nesmí umožnit vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let.
 
§ 70
Provozní den kasina
(1) Provozním dnem kasina se pro účely tohoto zákona rozumí časový úsek, během něhož provozovatel provozuje v kasinu hazardní hry, vymezený
a) provozní dobou, nebo
b) jiným vhodným způsobem v délce nepřesahující 24 hodin, v případě nepřetržitého provozu.
(2) Provozní den kasina se označuje stejně jako kalendářní den, ve kterém provozní den začíná. V 1 kalendářní den může začít pouze 1 provozní den.
(3) Provozním úsekem pokladny kasina se rozumí souvislá část provozního dne, ve které je provozována. Provozní úseky jednotlivé pokladny kasina se nesmí vzájemně překrývat.
(4) Na provozní úsek hracího stolu živé hry, provozní úsek karetního turnaje a provozní úsek binga se použije odstavec 3 obdobně.
(5) Provozním úsekem studia se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý časový úsek, ve kterém probíhá přenos přenášené živé hry a činnosti související se zahájením a ukončením tohoto přenosu. Provozní úseky jednotlivého studia se nesmí vzájemně překrývat.
        
HLAVA II
IDENTIFIKACE A MONITOROVÁNÍ V HERNĚ A KASINU
 
§ 71
Identifikace v herně a kasinu
(1) Provozovatel herny nebo kasina je povinen provádět identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo kasina, ověřit jeho věk a ověřit, zda není zapsán v rejstříku.
(2) Úkony podle odstavce 1 je provozovatel povinen provádět ve vymezené části herního prostoru. Provozovatel je povinen zajistit, aby z této vymezené části herního prostoru a z přístupové cesty mezi vstupem do herního prostoru a touto vymezenou částí herního prostoru nebylo možné nahlížet do jiných vnitřních prostor herního prostoru ani sledovat žádnou hru provozovanou v tomto herním prostoru.
(3) Provozovatel herny nebo kasina je povinen vést denní evidenci všech návštěvníků a uchovávat ji po dobu 3 let ode dne provedení posledního zápisu. Denní evidence všech návštěvníků musí být v herně nebo kasinu přístupná tak, aby do ní dozorující orgán mohl nahlédnout kdykoliv v průběhu provozní doby herny nebo kasina. Provozovatel je povinen v denní evidenci všech návštěvníků zaznamenávat alespoň
a) jméno a příjmení návštěvníka,
b) datum narození návštěvníka,
c) datum a čas vstupu návštěvníka do herny nebo kasina.
(4) Za účelem vedení evidence je návštěvník povinen prokázat svoji totožnost; způsob provádění identifikace a uchovávání identifikačních údajů se řídí zákonem upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
(5) Za návštěvníka herny nebo kasina se nepovažuje osoba, která do nich vstupuje za účelem výkonu činnosti související se zajištěním jejich provozu nebo z důvodu záchrany života nebo zdraví anebo ochrany majetku nebo jiného veřejného zájmu. Provozovatel nesmí této osobě po dobu návštěvy herního prostoru umožnit účast na hazardní hře provozované v tomto herním prostoru.
 
§ 72
Monitorovací zařízení
(1) Provozovatel herního prostoru je povinen jej vybavit monitorovacím zařízením.
(2) Provozovatel studia je povinen jej vybavit monitorovacím zařízením.
(3) Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu, který umožňuje pozdější reprodukci. Monitorovací zařízení musí být vybaveno časovou a datovou funkcí a pořízený záznam musí být barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný. Zvuk je zaznamenáván současně se snímaným obrazem. Zaznamenaný zvuk nesmí být zkreslený oproti monitorované skutečnosti.
(4) Provozovatel je povinen uchovávat záznam pořízený monitorovacím zařízením a jeho zálohu po dobu 2 let, a to tak, aby bylo zabráněno jejich poškození, zneužití, odcizení nebo zničení. Provozovatel je současně povinen při nakládání se záznamy dodržovat podmínky stanovené právním předpisem upravujícím zpracování osobních údajů.
(5) Provozovatel je povinen každých 24 hodin ověřit funkčnost monitorovacího zařízení, pořídit o ověření písemný záznam s uvedením dne a času ověření a oznámit celnímu úřadu každou jeho poruchu a termín jejího odstranění do 24 hodin od zjištění poruchy. Tento záznam musí být v herním prostoru přístupný tak, aby do něj dozorující orgán mohl nahlédnout kdykoliv v průběhu provozní doby herního prostoru. Provozovatel je povinen uchovávat tento záznam po dobu 3 let od jeho pořízení. Příslušným celním úřadem pro oznámení poruchy je celní úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku, na kterém se herní prostor nachází.
(6) Celnímu úřadu musí být umožněn přístup do prostor, kde je umístěno monitorovací zařízení. Provozovatel má povinnost, a to i mimo prostor herny nebo kasina, zpřístupnit celnímu úřadu záznamy pořízené monitorovacím zařízením, poskytnout informace o programech a zařízeních výpočetní techniky používaných k provozu monitorovacího zařízení a umožnit je využívat pro účely výkonu dozoru.
 
§ 72a
Monitorování v herně
(1) Monitorovací zařízení v herně musí po celou provozní dobu v reálném čase monitorovat
a) vstup do herny a
b) celý prostor herny, který je využíván k provozování hazardních her, včetně vymezené části herního prostoru podle § 71 odst. 1 a 2 a prostoru, kde probíhá identifikace osob žádajících o registraci podle § 17b odst. 1 písm. a), a všech herních pozic technické hry.
(2) Dojde-li k poruše monitorovacího zařízení ve vymezené části herny podle § 71 odst. 1 a 2 nebo v prostoru, kde probíhá identifikace osob žádajících o registraci podle § 17b odst. 1 písm. a), musí být herna až do odstranění poruchy tohoto zařízení uzavřena.
 
§ 72b
Monitorování v kasinu
(1) Monitorovací zařízení v kasinu musí po celou provozní dobu kasina v reálném čase monitorovat
a) vstup do kasina,
b) každý hrací stůl živé hry umístěný v kasinu bez ohledu na to, zda je tento hrací stůl živé hry provozován, tak, aby celá plocha tohoto hracího stolu byla zaznamenána na monitorovacím záznamu z alespoň 1 kamery, a to v celku včetně celého ruletového kola a celého ruletového hracího stolu, pokladny pro dotování žetonů, pokladny na bankovky a mince a pokladny na spropitné,
c) pokladnu kasina a
d) celý prostor kasina, který je využíván k provozování hazardních her včetně vymezené části herního prostoru podle § 71 odst. 1 a 2 a prostoru, kde probíhá identifikace osob žádajících o registraci podle § 17b odst. 1 písm. a), a to tak, aby monitorování obsáhlo všechny hrací stoly živé hry, všechny herní pozice technické hry, je-li v kasinu provozována, a všechny prostory, kde dochází k operacím s bankovkami a mincemi, žetony, kartami, kostkami nebo jinými prostředky používanými k živé hře.
(2) Z monitorovacího záznamu pořizovaného monitorovacím zařízením v kasinu musí být zřetelně patrné alespoň číslice na ruletovém kole a na hracích stolech živé hry, označení žetonů, hodnoty karet, kostek a jiných pomůcek používaných při živé hře, počet žetonů a hodnota bankovek a mincí.
(3) Provozovatel kasina není po dobu provozního úseku studia, ve kterém provozuje přenášenou živou hru jiný provozovatel, který je držitelem základního povolení pro tuto hazardní hru, povinen pořizovat záznam z kamery monitorující plochu hracího stolu živé hry, pokud tato kamera monitoruje pouze hrací stoly živé hry nacházející se v tomto studiu. Povinnost pořizovat záznam z kamer zabírajících celý prostor kasina, který je využíván k provozování hazardních her, podle odstavce 1 písm. d) tím není dotčena.
(4) V případě poruchy monitorovacího zařízení v kasinu nesmí být na hracím stole, jehož monitorování se porucha týká, provozována živá hra.
(5) Dojde-li k poruše monitorovacího zařízení u pokladny, ve vymezené části kasina podle § 71 odst. 1 a 2, v prostoru, kde probíhá identifikace osob žádajících o registraci podle § 17b odst. 1 písm. a), nebo u všech hracích stolů nacházejících se v kasinu zároveň, musí být kasino až do odstranění poruchy tohoto zařízení uzavřeno.
(6) Na hrací stůl živé hry umístěný ve studiu, ve kterém provozuje přenášenou živou hru jiný provozovatel, který je držitelem základního povolení pro tuto hazardní hru, se po dobu provozního úseku tohoto studia odstavce 4 a 5 nepoužijí.
 
§ 72c
Monitorování ve studiu
(1) Monitorovací zařízení ve studiu musí po celý provozní úsek v reálném čase monitorovat
a) každý hrací stůl živé hry umístěný ve studiu tak, aby celá plocha tohoto hracího stolu byla zaznamenána na monitorovacím záznamu z alespoň 1 kamery, a to v celku včetně celého ruletového kola a celého ruletového hracího stolu, a
b) celý prostor studia, který je využíván k provozování hazardních her, a to tak, aby monitorování obsáhlo jednotlivé hrací stoly živé hry a prostory, kde dochází k operacím s kartami, kostkami nebo jinými prostředky používanými k přenášené živé hře.
(2) Z monitorovacího záznamu pořizovaného monitorovacím zařízením ve studiu musí být zřetelně patrné číslice na ruletovém kole a na hracích stolech živé hry a hodnoty karet, kostek a jiných pomůcek používaných při živé hře.
 
§ 72d
Schéma kamerového systému
(1) Provozovatel je povinen v každé herně a kasinu evidovat schéma kamerového systému. Provozovatel přenášené živé hry je povinen v každém studiu, ze kterého provozuje přenášenou živou hru, evidovat schéma kamerového systému studia.
(2) Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve schématu kamerového systému, je provozovatel povinen bezodkladně sestavit nové schéma kamerového systému.
(3) Schéma kamerového systému musí obsahovat
a) v textové části alespoň
1. označení herny, kasina nebo studia, ke kterému se vztahuje,
2. den pořízení schématu a
3. den a čas počátku jeho platnosti a
b) ve výkresové části půdorysné vymezení herny, kasina nebo studia, ve kterém je přesně a přehledně vyznačeno umístění všech
1. koncových zařízení, jejichž prostřednictvím je provozována technická hra, jejich povolených herních pozic s uvedením jejich výrobního čísla, které se nacházejí v dané herně nebo kasinu,
2. hracích stolů živé hry s uvedením jejich evidenčního čísla, které se nacházejí v daném kasinu nebo studiu; pokud se v kasinu nacházejí hrací stoly živé hry používané výlučně pro přenášenou živou hru provozovanou jiným provozovatelem, než je provozovatel kasina, může provozovatel kasina ve schématu kamerového systému namísto těchto stolů vyznačit pouze umístění studia spolu s uvedením jeho označení podle evidence studií,
3. zařízení vytvářejících náhodný proces výsledku hry bingo s uvedením jejich výrobního čísla, které se nacházejí v daném kasinu,
4. kamer tvořících monitorovací zařízení s uvedením jejich jednoznačného označení umožňujícím vyhledání monitorovacího záznamu pořízeného danou kamerou a vyznačením jejich úhlu záběru.
(4) Schéma kamerového systému musí být přístupné v prostoru, ke kterému se vztahuje, a to tak, aby do něj dozorující orgán mohl nahlédnout kdykoliv v průběhu jeho provozní doby.
(5) Provozovatel je povinen uchovávat schéma kamerového systému až do uplynutí doby 3 let od posledního dne jeho platnosti.
 
ČÁST ČTVRTÁ
INTERNETOVÁ HRA A PODMÍNKY JEJÍHO PROVOZOVÁNÍ
        
HLAVA I
INTERNETOVÁ HRA
Díl 1
Obecná ustanovení
 
§ 73
(1) Hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) mohou být provozovány také jako internetová hra za podmínek stanovených tímto zákonem pro jednotlivé druhy hazardních her, nevylučuje-li to povaha provozování těchto hazardních her dálkovým přístupem prostřednictvím internetu.
(2) Při internetové hře hraje účastník hazardní hry proti softwarovému hracímu systému provozovatele nebo jeho prostřednictvím proti krupiérovi, jinému účastníkovi hazardní hry nebo cizímu účastníkovi hazardní hry.
(3) Softwarovým hracím systémem provozovatele podle odstavce 2
a) nesmí být vytvářen náhodný proces výsledku hry kursové sázky, hry totalizátorové hry a hry přenášené živé hry,
b) může být vytvářen náhodný proces výsledku hry číselné loterie,
c) musí být vytvářen náhodný proces výsledku hry jiné než podle písmen a) a b).
(4) Provozovatel internetové hry nesmí nabízet nebo poskytovat žádné zařízení umožňující účast na internetové hře, a to ani prostřednictvím třetí osoby.
(5) Provozovatel je povinen vybavit softwarový hrací systém provozovatele podle odstavce 2 technickým a softwarovým zabezpečením proti neoprávněnému přístupu, zásahu, vložení dat, užití dat, pozměnění dat, poškození dat, padělání nebo pozměnění dat tak, aby byla považována za pravá, nebo zničení dat.
 
§ 74
Provoz internetové hry
(1) Internetová hra může být provozována pouze prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, které musí být dostupné alespoň v českém jazyce.
(2) Server internetové hry a zařízení využívané k provozování číselné loterie jako internetové hry se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(3) Aplikací se pro účely právní úpravy hazardních her rozumí software odlišný od internetové stránky umožňující účast na hazardní hře.
 
§ 75
Informační povinnost u internetové hry
(1) Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je provozována internetová hra, čitelným a
a) kdykoliv dostupným způsobem zveřejnit
1. identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
2. identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s patologickým hráčstvím,
3. základní povolení a herní plán všech hazardních her provozovaných tímto provozovatelem,
4. informaci o možnosti zápisu do rejstříku a odkaz na internetovou stránku ministerstva obsahující žádost o zápis do tohoto rejstříku, který ministerstvo zveřejňuje podle § 16d odst. 2,
5. informaci o možnosti a způsobu využití prostředku pro zamezení účasti na hazardní hře,
6. informaci o možnosti podání žádosti o zápis do rejstříku zprostředkovanou provozovatelem,
7. částku nejvyšší sázky a nejvyšší výhry, umožňuje-li to povaha provozované hazardní hry, a
8. centrálně stanovené kurzy pro daný kalendářní den pro přepočet mezi všemi herními měnami a českou korunou a mezi všemi herními měnami a herní měnou, ve které lze nastavit sebeomezující opatření,
b) pro účastníka hazardní hry kdykoliv dostupným způsobem dále zveřejnit
1. nabídku a stav využití sebeomezujících opatření,
2. zůstatek na uživatelském kontu účastníka hazardní hry,
3. celkovou souhrnnou výši čistých proher od aktivace uživatelského konta a
4. celkovou souhrnnou výši čistých proher za kalendářní měsíc,
c) po celou dobu přihlášení účastníka hazardní hry do uživatelského konta viditelným způsobem zveřejnit ukazatel délky přihlášení do uživatelského konta,
d) nejméně na 5 sekund od okamžiku každého přihlášení viditelným a srozumitelným způsobem upozornit na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření a
e) při vstupu na tuto stránku viditelným způsobem zveřejnit
1. informaci o zákazu účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let a
2. varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.
(2) Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je provozována internetová hra, čitelným a viditelným způsobem zveřejnit herní měnu.
(3) Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je provozována přenášená živá hra, čitelným a viditelným způsobem
a) po celou dobu účasti účastníka hazardní hry na živé hře zveřejnit o studiu, z nějž je přenášená živá hra provozována,
1. název provozovatele kasina, v němž je studio umístěno,
2. adresu a označení kasina, v němž je studio umístěno, a
3. označení studia a
b) kdykoliv dostupným způsobem zveřejnit provozní úseky všech jím provozovaných studií alespoň 7 dnů před jejich zahájením s uvedením
1. názvu provozovatele kasina, v němž je studio umístěno,
2. adresy a označení kasina, v němž je studio umístěno,
3. označení studia,
4. dne a času zahájení provozního úseku a
5. dne a času ukončení provozního úseku.
(4) Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je provozována loterie provozovaná jako internetová hra, kdykoliv dostupným způsobem zveřejnit
a) výsledek slosování, a to bezodkladně po provedení slosování, až do uplynutí doby 1 roku od provedení slosování, pokud jde o číselnou loterii, peněžitou loterii nebo věcnou loterii, a
b) záznam přenosu slosování, a to bezodkladně po provedení slosování, až do uplynutí doby 1 týdne od provedení slosování, pokud jde o číselnou loterii, u níž softwarový hrací systém provozovatele nevytváří náhodný proces výsledku hry.
(5) Provozovatel je povinen zveřejnit dokumenty podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 po dobu jejich platnosti, a dále po dobu 3 let od posledního dne jejich platnosti. V období po posledním dni platnosti takového dokumentu je provozovatel povinen vhodným způsobem uvést, že dokument pozbyl platnosti.
(6) Na aplikaci se odstavce 1 až 5 použijí obdobně.
Díl 2
Internetová loterie
 
§ 76
Záznam slosování
(1) Pokud softwarový hrací systém provozovatele nevytváří náhodný proces výsledku hry číselné loterie, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu po slosování zveřejnit záznam z tohoto slosování na internetové stránce nebo v aplikaci, jejichž prostřednictvím je tato loterie provozována. Záznam musí být nezpomalený, nepřerušovaný, barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný.
(2) Provozovatel je povinen uchovat záznam přenosu slosování podle odstavce 1 nejméně po dobu 3 let.
 
§ 77
Účast na internetové okamžité loterii
(1) Provozovatel nesmí od vložení sázky do hry okamžité loterie provozované jako internetová hra do jejího vyhodnocení umožnit účastníkovi hazardní hry vložení sázky do jiné hry okamžité loterie provozované jako internetová hra. Hru okamžité loterie provozovanou jako internetová hra nesmí provozovatel vyhodnotit dříve než 2 sekundy od vložení sázky do této hry.
(2) Provozovatel nesmí umožnit účastníkovi hazardní hry vložení sázky do žádné hry okamžité loterie provozované jako internetová hra, pokud od posledního vyhodnocení hry okamžité loterie v nepřetržitém sledu sázek v délce alespoň 120 minut uplynulo méně než 15 minut.
(3) Nepřetržitým sledem sázek podle odstavce 2 se rozumí postupné vkládání sázek do hry okamžité loterie provozované jako internetová hra, při kterém je interval mezi vyhodnocením hry okamžité loterie a vložením sázky do následující hry kratší než 15 minut.
(4) Délkou nepřetržitého sledu sázek podle odstavce 2 se rozumí doba od vložení první sázky v tomto sledu do vyhodnocení poslední hry okamžité loterie v tomto sledu.
Díl 3
Internetová živá hra
Oddíl 1
Obecná ustanovení
 
§ 78
Žetony
Peněžní prostředky představující sázku vloženou do hry živé hry provozované jako internetová hra s výjimkou karetního turnaje a výhru z takové hry je provozovatel povinen při této hře zobrazovat v podobě žetonů, na kterých je uvedena alespoň hodnota žetonu.
 
§ 79
Účast na internetové živé hře
Provozovatel nesmí účastníkovi hazardní hry umožnit současnou vícenásobnou účast na jedné hře živé hry, při které sázející hrají jeden proti druhému, provozované jako internetová hra.
Oddíl 2
Přenášená živá hra
 
§ 80
Vymezení přenášené živé hry
Přenášenou živou hrou se rozumí živá hra provozovaná jako internetová hra, při které sázející nehrají jeden proti druhému ani proti cizím účastníkům hazardní hry.
 
§ 81
Povinnosti provozovatele
(1) Přenášená živá hra může být provozována pouze ze studia.
(2) Provozovatel přenášené živé hry nesmí umožnit cizímu účastníkovi hazardní hry vložit sázku do hry přenášené živé hry.
(3) Provozovatel přenášené živé hry nesmí zpřístupnit přenos jinak než po přihlášení do uživatelského konta.
(4) Provozovatel přenášené živé hry je povinen uchovávat po dobu 2 let úplný záznam uskutečněného přenosu v podobě zobrazené účastníkovi hazardní hry a v podobě neupraveného záznamu pořízeného kamerou.
(5) Provozovatel přenášené živé hry je povinen vést evidenci všech uskutečněných přenosů přenášené živé hry, ve které pro každý uskutečněný přenos uvede
a) označení studia podle § 68c odst. 6 písm. a), ze kterého je přenos uskutečňován,
b) označení a adresu kasina, v němž je studio podle písmene a) umístěno,
c) půdorysné vymezení studia s vyznačením hracích stolů živé hry, které se ve studiu nacházejí,
d) datum a čas zahájení provozního úseku, v jehož rámci je uskutečněn, a
e) datum a čas konce provozního úseku, v jehož rámci je uskutečněn.
(6) Provozovatel přenášené živé hry je povinen uchovávat evidenci podle odstavce 5 po dobu 3 let od konce provozního úseku.
nadpis vypuštěn
 
§ 82
Požadavky na přenos
(1) Hra přenášené živé hry musí být všem sázejícím audiovizuálně přenášena v reálném čase.
(2) Při přenosu musí být zřetelným způsobem zobrazeny číslice, nápisy a jiné symboly na ruletovém kole a na hracím stole živé hry, hodnoty karet, kostek nebo jiných pomůcek používaných při hře a krupiér.
(3) Je-li přenos uskutečňován pomocí více kamer, je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry kdykoliv si zvolit záběr z libovolné z nich.
(4) Provozovatel je povinen zajistit, aby krupiér s účastníkem hazardní hry komunikoval v reálném čase. Komunikace musí probíhat v českém jazyce, nesouhlasí-li všichni účastníci hazardní hry, kterým je sdělení určeno, s komunikací v jiném jazyce.
 
§ 83
Hrací stůl živé hry
(1) Provozovatel přenášené živé hry je povinen hracímu stolu živé hry, který se nachází ve studiu a je využíván k přenášené živé hře, přiřadit evidenční číslo hracího stolu živé hry a viditelně jej na něm vyznačit.
(2) Zařízení, kterým je vytvářen náhodný proces výsledku hry přenášené živé hry, musí být integrovanou součástí hracího stolu živé hry.
 
§ 84
Účast na přenášené živé hře
(1) Provozovatel nesmí účastníkovi hazardní hry umožnit účast na přenášené živé hře u více hracích stolů živé hry současně.
(2) Provozovatel nesmí umožnit účastníkovi hazardní hry vložení sázky do žádné hry přenášené živé hry, pokud od posledního vyhodnocení hry přenášené živé hry v nepřetržitém sledu sázek v délce alespoň 120 minut uplynulo méně než 15 minut.
(3) Účastník hazardní hry může vložit sázku do probíhající hry hazardní hry, pokud by zákaz podle odstavce 2 znemožnil dokončit započatou hru hazardní hry.
(4) Nepřetržitým sledem sázek podle odstavce 2 se rozumí postupné vkládání sázek do hry přenášené živé hry, při kterém je interval mezi vyhodnocením hry přenášené živé hry a vložením sázky do následující hry kratší než 15 minut. Do jednoho nepřetržitého sledu sázek se zahrnují všechny hry přenášené živé hry daným provozovatelem.
(5) Délkou nepřetržitého sledu sázek podle odstavce 3 se rozumí doba od vložení první sázky v tomto sledu do vyhodnocení poslední hry živé hry v tomto sledu.
        
HLAVA II
NEPOVOLENÉ INTERNETOVÉ HRY
 
§ 84a
Blokace nepovolených internetových her
(1) Poskytovatel služby přístupu k internetu podle zákona upravujícího elektronické komunikace (dále jen "poskytovatel služby přístupu k internetu") je povinen zamezit v přístupu k internetové stránce uvedené na seznamu nepovolených internetových her.
(2) Ministerstvo zapíše na seznam nepovolených internetových her internetovou stránku z důvodu, že je jejím
a) prostřednictvím provozována zakázaná internetová hra nebo
b) podstatným účelem způsobení, umožnění, usnadnění nebo zastírání porušení zákazu provozování zakázané internetové hry.
(3) Povinnost podle odstavce 1 je poskytovatel služby přístupu k internetu povinen plnit
a) nejpozději od patnáctého dne ode dne zápisu internetové stránky na seznam nepovolených internetových her a
b) nejdéle do patnáctého dne ode dne výmazu internetové stránky ze seznamu nepovolených internetových her.
 
§ 84b
Blokace plateb u nepovolených internetových her
(1) Poskytovatel platebních služeb nesmí provádět platební transakce ve prospěch ani k tíži platebního účtu uvedeného na seznamu nepovolených internetových her.
(2) Ministerstvo zapíše na seznam nepovolených internetových her platební účet z důvodu, že je využíván k provozu zakázané internetové hry.
(3) Zákaz podle odstavce 1 je poskytovatel platebních služeb povinen plnit
a) nejpozději od patnáctého dne ode dne zveřejnění jedinečného identifikátoru platebního účtu na seznamu nepovolených internetových her a
b) nejdéle do patnáctého dne ode dne výmazu jedinečného identifikátoru platebního účtu ze seznamu nepovolených internetových her.
 
§ 84c
Blokace aplikací u nepovolených internetových her
(1) Provozovatel internetové stránky nebo elektronického rozhraní nesmí šířit aplikaci, jejíž identifikátor je uveden na seznamu nepovolených internetových her.
(2) Ministerstvo zapíše na seznam nepovolených internetových her aplikaci z důvodu, že je jejím
a) prostřednictvím provozována zakázaná internetová hra nebo
b) podstatným účelem způsobení, umožnění, usnadnění nebo zastření porušení zákazu provozování zakázané internetové hry.
(3) Zákaz podle odstavce 1 je provozovatel internetové stránky nebo elektronického rozhraní povinen plnit
a) nejpozději od patnáctého dne ode dne zveřejnění identifikátoru aplikace v seznamu nepovolených internetových her,
b) nejdéle do patnáctého dne ode dne výmazu identifikátoru aplikace ze seznamu nepovolených internetových her.
(4) Identifikátorem aplikace se pro účely právní úpravy hazardních her rozumí kontrolní součet spustitelného souboru aplikace, jedinečné označení používané v rámci elektronického rozhraní nebo jiné jedinečné označení, kterým lze automatizovaně identifikovat aplikaci.
(5) Elektronickým rozhraním se pro účely právní úpravy hazardních her rozumí elektronické tržiště, platforma, portál nebo obdobný prostředek určený k šíření aplikací.
 
§ 84d
Seznam nepovolených internetových her
(1) Seznam nepovolených internetových her vede ministerstvo. Seznam nepovolených internetových her je veřejným seznamem v části tvořené údaji podle odstavce 2 písm. a) až d). Seznam nepovolených internetových her je neveřejným seznamem v části podle odstavce 2 písm. e).
(2) Seznam nepovolených internetových her obsahuje
a) den zápisu na tento seznam,
b) důvod zápisu na tento seznam,
c) v případě
1. internetové stránky její adresu,
2. platebního účtu jeho jedinečný identifikátor nebo
3. aplikace její identifikátor a název,
d) den výmazu z tohoto seznamu a
e) údaje shromážděné v souvislosti s vedením seznamu nepovolených internetových her.
(3) Ministerstvo provede výmaz internetových stránek, platebního účtu nebo aplikace ze seznamu nepovolených internetových her, pokud se dozví, že pominuly důvody pro jejich zápis do tohoto seznamu.
(4) Seznam nepovolených internetových her také obsahuje změny údajů podle odstavce 2 s uvedením dne, kdy nastaly.
(5) Ministerstvo na svých internetových stránkách zveřejňuje ve strojově čitelné podobě aktuální údaje z části seznamu nepovolených internetových her, která je veřejným seznamem.
 
§ 84e
Zápis na seznam nepovolených internetových her
(1) Ministerstvo zveřejní na své úřední desce a zároveň na svých internetových stránkách sdělení, že hodlá zapsat internetovou stránku na seznam nepovolených internetových her. Ministerstvo současně učiní pokus vyrozumět o tom vhodným způsobem provozovatele internetové stránky, pokud jsou jeho sídlo, adresa elektronické pošty nebo jiná elektronická adresa známy.
(2) Sdělení obsahuje údaje podle § 84d odst. 2 písm. b) a c).
(3) Ministerstvo zapíše internetovou stránku na seznam nepovolených internetových her, jestliže uplynul den, do kterého musí dojít námitky, a všechny včas podané námitky jsou vyřízeny.
(4) Na zápis platebního účtu na seznam nepovolených internetových her a na zápis aplikace na tento seznam se použijí odstavce 1 až 3 obdobně.
 
§ 84f
Námitka proti zápisu na seznam nepovolených internetových her
(1) Provozovatel internetové stránky může uplatnit námitku proti zápisu internetové stránky na seznam nepovolených internetových her u ministerstva. Námitka musí ministerstvu dojít do 15 dnů ode dne vyvěšení sdělení na úřední desce, pokud ministerstvo ve sdělení neurčí den pozdější, jinak se k ní nepřihlíží.
(2) Ministerstvo námitku posoudí a vyhoví-li jí v plném rozsahu, internetovou stránku na seznam nepovolených internetových her nezapíše. Vyhoví-li námitce částečně, změní údaje, které mají být zapsány na tento seznam, nebo zjedná nápravu jiným způsobem. Ministerstvo sdělí provozovateli internetové stránky, který uplatnil námitku, jakým způsobem je námitka vyřízena se stručným uvedením důvodů.
(3) Sdělení o vyřízení námitky se provozovateli internetové stránky, který uplatnil námitku, doručuje datovou schránkou. Pokud provozovatel internetové stránky nemá zpřístupněnu datovou schránku, doručuje se písemnost veřejnou vyhláškou; je-li znám jeho pobyt nebo sídlo, zašle se písemnost rovněž na vědomí.
(4) Na zápis platebního účtu na seznam nepovolených internetových her se ve vztahu k jeho majiteli a na zápis aplikace na tento seznam se ve vztahu k jejímu vlastníkovi použijí odstavce 1 až 3 obdobně.
 
§ 84g
Oprava údajů na seznamu nepovolených internetových her
(1) Dozví-li se ministerstvo, že je údaj na seznamu nepovolených internetových her neúplný nebo nesprávný, zveřejní na úřední desce a zároveň na svých internetových stránkách sdělení, že hodlá tento údaj opravit.
(2) Pro opravu údajů na seznamu nepovolených internetových her se použijí ustanovení o zápisu na tento seznam obdobně.
 
§ 84h
Vztah ke správnímu řádu
Zápis, změna a výmaz údaje ze seznamu nepovolených internetových her jsou úkony podle části čtvrté správního řádu.
 
ČÁST PÁTÁ
POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ
        
HLAVA I
POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ
Díl 1
Obecná ustanovení
 
§ 85
Povolení
(1) Provozovatel, který provozuje hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. a) až f), je povinen před zahájením provozování této hazardní hry mít
a) úvodní povolení,
b) základní povolení pro tuto hazardní hru.
(2) Provozovatel, který provozuje hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. d) až f), je povinen před zahájením provozování této hazardní hry v herním prostoru mít povolení k umístění tohoto herního prostoru. To neplatí pro provozování přenášené živé hry.
(3) Úvodní povolení, základní povolení a povolení k umístění herního prostoru (dále jen "povolení podle tohoto zákona") nelze převést a nepřechází na právního nástupce.
(4) Povolení podle tohoto zákona se vydává pouze na základě žádosti o vydání povolení, nejde-li o jeho nahrazení novým povolením.
 
§ 86
Oznámení změn skutečností
(1) Provozovatel je povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu všechny změny skutečností, na základě kterých je vydáno úvodní povolení a základní povolení, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Provozovatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(3) Oznamovací povinnost provozovatele se nevztahuje na údaje,
a) které má ministerstvo nebo obecní úřad k dispozici, nebo
b) jejichž změnu může ministerstvo nebo obecní úřad automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
(4) Okruh údajů podle odstavce 3 zveřejní ministerstvo a obecní úřad na svých internetových stránkách.
(5) Na doklady o bezúhonnosti a bezdlužnosti předložené podle odstavce 1 se použije § 89 odst. 6 obdobně. Stáří dokladu se při tom posuzuje ve vztahu ke dni jeho předložení.
 
§ 87
Povinnost předkládat dokumenty
(1) Provozovatel je povinen každoročně do 6 měsíců od posledního dne účetního období předložit ministerstvu účetní závěrku ověřenou auditorem, pokud v této lhůtě není zveřejněna ve veřejném rejstříku.
(2) Pokud po dobu trvání právních účinků základního povolení uplyne platnost dokumentu o odborném posouzení nebo osvědčení o provozuschopnosti, na základě kterých bylo základní povolení vydáno, nebo které provozovatel předložil podle tohoto odstavce, je provozovatel povinen předložit ministerstvu nový dokument o odborném posouzení nebo nové osvědčení o provozuschopnosti, a to nejpozději do 30 dnů přede dnem uplynutí jejich platnosti.
(3) Pokud po dobu trvání právních účinků povolení k umístění herního prostoru uplyne platnost osvědčení o provozuschopnosti, na základě kterého bylo povolení k umístění herního prostoru vydáno, nebo které provozovatel předložil podle tohoto odstavce, je provozovatel povinen předložit obecnímu úřadu nové osvědčení o provozuschopnosti, a to nejpozději do 30 dnů před dnem uplynutí jejich platnosti.
 
§ 88
Výzva k doložení plnění podmínek pro vydání povolení
(1) Provozovatel je po dobu trvání právních účinků úvodního povolení a základního povolení povinen na základě výzvy ministerstva doložit plnění podmínek pro vydání těchto povolení, a to v rozsahu uvedeném v této výzvě.
(2) Provozovatel je po dobu trvání právních účinků povolení k umístění herního prostoru povinen na základě výzvy obecního úřadu doložit plnění podmínek pro vydání tohoto povolení, a to v rozsahu uvedeném v této výzvě.
Díl 2
Úvodní povolení
 
§ 89
Vydání úvodního povolení
(1) Úvodní povolení je rozhodnutí, jímž se zakládá způsobilost pro vydání základního povolení.
(2) Podmínkou pro vydání úvodního povolení je
a) obecná způsobilost k provozování hazardních her podle § 6 odst. 1,
b) bezúhonnost,
c) bezdlužnost,
d) poskytnutí kauce a
e) skutečnost, že provozovatel není v likvidaci ani vůči němu není pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo podle obdobného zahraničního předpisu
1. v posledních 3 letech přede dnem vydání tohoto povolení nebo
2. po dobu trvání právních účinků tohoto povolení.
(3) Podmínky podle odstavce 2 písm. b) a c) musí splňovat
a) provozovatel,
b) člen statutárního orgánu provozovatele a je-li tímto členem právnická osoba, musí být bezdlužnou a bezúhonnou též fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje,
c) člen dozorčí rady, správní rady nebo jiného obdobného kontrolního orgánu provozovatele a je-li tímto členem právnická osoba, musí být bezdlužnou a bezúhonnou též fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje,
d) prokurista provozovatele a
e) skutečný majitel provozovatele.
(4) Podmínky pro vydání úvodního povolení musí být splněny po celou dobu trvání tohoto povolení.
(5) Součástí žádosti o vydání úvodního povolení je
a) seznam osob, které jsou
1. členem statutárního orgánu provozovatele,
2. členem dozorčí rady, správní rady nebo jiného obdobného kontrolního orgánu provozovatele,
3. prokuristou provozovatele,
4. skutečným majitelem provozovatele,
b) identifikační údaje všech osob podle odstavce 3 s uvedením všech zemí jejich původu,
c) doklady o bezdlužnosti a bezúhonnosti všech osob podle odstavce 3; to neplatí v případě osoby, jejíž bezúhonnost může ministerstvo automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup, pokud ministerstvo tuto skutečnost zveřejní na svých internetových stránkách,
d) doklady o bezdlužnosti a bezúhonnosti osoby v cizím státě nebo čestná prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti pro všechny osoby podle odstavce 3, které musí podle tohoto zákona být bezdlužné a bezúhonné také ve vztahu k cizímu státu,
e) účetní závěrku ověřenou auditorem podle zákona o auditorech a
f) dokument prokazující splnění podmínky podle odstavce 2 písm. a), d) a e).
(6) Dokument podle odstavce 5 nesmí být ke dni podání žádosti starší
a) 30 dnů, pokud jde o dokument podle odstavce 5 písm. c),
b) 3 měsíců, pokud jde o dokument podle odstavce 5
1. písm. a), b) nebo d),
2. písm. f) prokazující splnění podmínky podle odstavce 2 písm. a),
c) 12 měsíců, pokud jde o dokument podle odstavce 5 písm. e).
 
§ 90
Rozhodnutí o žádosti o vydání úvodního povolení
Ministerstvo vydá žadateli úvodní povolení, pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. V opačném případě žádost o vydání tohoto povolení zamítne.
 
§ 91
Bezúhonnost
(1) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(2) Za účelem prokázání bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Bezúhonnost osoby, jejíž zemí původu je cizí stát, se vedle výpisu z Rejstříku trestů podle odstavce 2 prokazuje také obdobným dokladem vydaným touto zemí původu. Je-li zemí původu členský stát Evropské unie nebo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, postačí k prokázání její bezúhonnosti za tuto zemi původu výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu. Má-li tato osoba více zemí původu, prokazuje se bezúhonnost za každou z nich.
(4) Nevydává-li cizí stát doklad podle odstavce 3, prokazuje se bezúhonnost v cizím státě čestným prohlášením dotčené osoby o bezúhonnosti a o tom, že tento stát nevydává doklad podle odstavce 3, učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu. Dotčená osoba nesmí učinit čestné prohlášení v zastoupení, ledaže je zastoupena opatrovníkem, zákonným zástupcem, statutárním orgánem nebo fyzickou osobou vykonávající jménem právnické osoby funkci statutárního orgánu; tito zástupci nesmí učinit čestné prohlášení v zastoupení. Není-li čestné prohlášení učiněno dotčenou osobou osobně, uvede se v něm také vztah osoby činící čestné prohlášení k dotčené osobě.
(5) Jsou-li doklady o bezúhonnosti podle odstavce 3 nebo čestné prohlášení podle odstavce 4 v jiném než jednacím jazyce podle správního řádu, předkládají se v originále a současně v překladu do českého jazyka. V pochybnostech o správnosti překladu může ministerstvo požadovat úředně ověřený překlad.
 
§ 92
Bezdlužnost
(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek
a) u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
b) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
c) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek,
d) na peněžitém plnění obdobném peněžitému plnění podle písmen a) až c) v žádné zemi původu.
(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje dokladem vydaným orgánem cizího státu obdobným potvrzení o bezdlužnosti.
(3) Nevydává-li cizí stát doklad podle odstavce 2, prokazuje se bezdlužnost podle odstavce 1 písm. d) čestným prohlášením dotčené osoby o bezdlužnosti a o tom, že tento stát nevydává doklad podle odstavce 2, učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu. Dotčená osoba nesmí učinit čestné prohlášení v zastoupení, ledaže je zastoupena opatrovníkem, zákonným zástupcem, statutárním orgánem nebo fyzickou osobou vykonávající jménem právnické osoby funkci statutárního orgánu; tito zástupci nesmí učinit čestné prohlášení v zastoupení. Není-li čestné prohlášení učiněno dotčenou osobou osobně, uvede se v něm také vztah osoby činící čestné prohlášení k dotčené osobě.
(4) Je-li doklad o bezdlužnosti podle odstavce 2 nebo čestné prohlášení podle odstavce 3 v jiném než jednacím jazyce podle správního řádu, předkládá se v originále a současně v překladu do českého jazyka. V pochybnostech o správnosti překladu může ministerstvo požadovat úředně ověřený překlad.
 
§ 93
Kauce
(1) Provozovatel je povinen poskytnout kauci
a) složením peněžních prostředků na zvláštní účet ministerstva nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijalo ministerstvo.
(2) Kauce musí být poskytnuta po celou dobu trvání právních účinků úvodního povolení tak, aby její celková výše odpovídala kauční skupině, v níž je provozovatel zařazen. Pro účely určení celkové výše poskytnuté kauce podle tohoto zákona se nepřihlíží k bankovní záruce, pokud zbývá méně než 18 měsíců do dne, kdy uplyne doba, na kterou je poskytnuta.
(3) Pokud provozovatel přejde do vyšší kauční skupiny, je povinen poskytnout kauci ve výši podle nové kauční skupiny do 60 dnů ode dne přechodu.
(4) Ministerstvo přijme pouze bankovní záruku nebo její dodatek, které
a) jsou poskytnuty k zajištění nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku úvodního povolení nebo přechodu do nižší kauční skupiny u
1. ministerstva nebo
2. jiného správce daně, který o jeho uhrazení ministerstvo požádal,
b) nepřipouštějí uplatnění námitek výstavcem bankovní záruky,
c) nepodmiňují plnění předložením určitého dokumentu,
d) se řídí podle českého právního řádu,
e) jsou poskytnuty
1. bankou,
2. spořitelním a úvěrním družstvem,
3. zahraniční bankou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
4. zahraniční bankou se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud vykonává činnost na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, prostřednictvím své pobočky,
f) jsou poskytnuty na dobu, která nesmí být kratší než 3 roky ode dne, kdy ministerstvu došla záruční listina nebo její dodatek,
g) vznikají prohlášením výstavce v záruční listině nebo jejím dodatku, které jsou v listinné podobě, a
h) obsahují závazek výstavce, že z bankovní záruky bude plněno nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci výzvy k plnění.
(5) Pro správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.
 
§ 94
Změna způsobu poskytnutí kauce
(1) Pokud provozovatel navrhne změnu způsobu poskytnutí kauce ze složení peněžních prostředků na poskytnutí bankovní záruky, pokud ministerstvo tuto bankovní záruku přijme a pokud by se na základě tohoto postupu celková výše poskytnuté kauce nestala nižší než výše kauce pro kauční skupinu, v níž je provozovatel zařazen, stanou se složené peněžní prostředky, s výjimkou peněžních prostředků, které jsou předmětem postupu podle § 96, v příslušném rozsahu vratitelným přeplatkem, který ministerstvo vrátí na žádost provozovatele, a to do 30 dnů ode dne podání žádosti ministerstvu nebo ode dne přijetí bankovní záruky, kterou je poskytnuta kauce, ministerstvem, podle toho, který den nastane později.
(2) Pokud provozovatel navrhne změnu způsobu poskytnutí kauce z bankovní záruky, kterou je poskytnuta kauce nebo její část s výjimkou bankovní záruky, která je předmětem postupu podle § 96, pokud ministerstvo přijme novou bankovní záruku nebo její dodatek anebo provozovatel složí peněžní prostředky, a pokud by se na základě tohoto postupu celková výše poskytnuté kauce nestala nižší než výše kauce pro kauční skupinu, v níž je provozovatel zařazen, ministerstvo podle povahy záruční listiny vrátí záruční listinu včetně jejích případných dodatků nebo vydá prohlášení o zproštění závazku z bankovní záruky, a to na žádost provozovatele do 30 dnů ode dne, kdy žádost došla, nebo ode dne, kdy byly složeny peněžní prostředky, anebo ode dne, kdy ministerstvo přijalo bankovní záruku, kterou je poskytnuta kauce, podle toho, který den nastane později.
 
§ 95
Výše kauce
(1) Provozovatel poskytuje kauci ve výši podle kauční skupiny, do které je zařazen. Provozovatel je zařazen v kauční skupině 1, nepřešel-li do jiné kauční skupiny.
(2) Rozhodnou daní se pro účely tohoto zákona rozumí daň z hazardních her, která je poslední známou daní k poslednímu dni zdaňovacího období daně z hazardních her bezprostředně následujícího po zdaňovacím období daně z hazardních her, ve kterém tato daň vznikla.
(3) Výše kauce a rozhodná daň pro jednotlivou kauční skupinu činí:
I----------------I------------------I----------------------------------------I
I kauční skupina I  výše kauce  I       rozhodná daň        I
I        I         I-------------------I--------------------I
I        I         I   nejméně   I   méně než   I
I----------------I------------------I-------------------I--------------------I
I    1    I  20 000 000 Kč I         0 I    5 000 000 Kč I
I----------------I------------------I-------------------I--------------------I
I    2    I  70 000 000 Kč I   5 000 000 Kč I   50 000 000 Kč I
I----------------I------------------I-------------------I--------------------I
I    3    I  150 000 000 Kč I   50 000 000 Kč I   200 000 000 Kč I
I----------------I------------------I-------------------I--------------------I
I    4    I  300 000 000 Kč I  200 000 000 Kč I          I
I----------------I------------------I-------------------I--------------------I
(4) Provozovatel přejde do jiné kauční skupiny k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí bezprostředně následujícího po kalendářním čtvrtletí, ve kterém dojde k naplnění podmínky pro tento přechod.
(5) Podmínkou pro přechod do vyšší kauční skupiny je skutečnost, že rozhodná daň odpovídá výši rozhodné daně pro tuto kauční skupinu podle odstavce 3.
(6) Podmínkou pro přechod do nižší kauční skupiny je skutečnost, že všechny rozhodné daně vzniklé ve druhém až pátém zdaňovacím období daně z hazardních her bezprostředně předcházejícím danému kalendářnímu čtvrtletí odpovídají výši rozhodné daně pro tuto nebo nižší kauční skupinu podle odstavce 3.
 
§ 96
Použití kauce
(1) Dojde-li k pravomocnému a účinnému zrušení úvodního povolení, k jeho zániku, nebo k přechodu do nižší kauční skupiny, stávají se složené peněžní prostředky v příslušném rozsahu přeplatkem provozovatele. Tento přeplatek se stane vratitelným nejdříve devadesátým dnem ode dne jeho vzniku. Ministerstvo vrátí vratitelný přeplatek na žádost provozovatele do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vrácení vratitelného přeplatku.
(2) Dojde-li k pravomocnému a účinnému zrušení úvodního povolení, k jeho zániku nebo k přechodu do nižší kauční skupiny, vyzve ministerstvo v příslušném rozsahu výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení úvodního povolení, ode dne jeho zániku, nebo ode dne přechodu do nižší kauční skupiny u ministerstva nebo u jiného správce daně, který o jeho uhrazení ministerstvo požádal. Ministerstvo vyzve výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 6 měsíců ode dne zrušení úvodního povolení, ode dne jeho zániku, nebo ode dne přechodu do nižší kauční skupiny. To platí i pro bankovní záruku, ke které se nepřihlíží pro účely určení celkové výše poskytnuté kauce. Proti výzvě výstavci bankovní záruky může výstavce podat rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinek a lhůta podle věty druhé se v řízení o tomto rozkladu nepoužije.
(3) Přeplatek podle odstavce 1 není vratitelným přeplatkem po dobu, kdy je vedeno řízení
a) správcem daně z hazardních her,
1. jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně z hazardních her,
2. které bylo zahájeno do 30 dnů ode dne podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku a
3. jehož zahájení správce daně včas oznámí ministerstvu; správce daně je povinen oznámit ministerstvu ukončení takového řízení,
b) orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her,
1. jehož výsledkem může být rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona,
2. které bylo zahájeno do 30 dnů ode dne podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku a
3. jehož zahájení orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her včas oznámí ministerstvu; orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her je povinen oznámit ministerstvu ukončení takového řízení.
(4) Z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu může ministerstvo na žádost provozovatele rozhodnout o tom, že se odstavec 3 nepoužije na část přeplatku podle odstavce 1, která zjevně nebude použita k úhradě nedoplatku na dani z hazardních her, pokutě uložené za přestupek podle tohoto zákona, jiném peněžitém plnění uloženém podle tohoto zákona nebo jejich příslušenství.
(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne nabytí právní moci výzvy. Výstavce bankovní záruky je povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět ministerstvo o uhrazení této částky.
(6) Z kauce se přednostně hradí nedoplatek na dani z hazardních her, pokutě uložené za přestupek podle tohoto zákona, jiném peněžitém plnění uloženém podle tohoto zákona nebo jejich příslušenství.
(7) V případě, že byla kauce poskytnuta více způsoby, ministerstvo ke dni zrušení úvodního povolení, ke dni jeho zániku, nebo ke dni přechodu do nižší kauční skupiny určí, v jakém pořadí mají být použity jednotlivé způsoby poskytnutí kauce.
(8) Ministerstvo žádosti správce daně o úhradu nedoplatku nevyhoví, pokud by to mohlo ohrozit splnění povinnosti vrátit vratitelný přeplatek ve lhůtě pro jeho vrácení nebo ohrozit úhradu nedoplatku z bankovní záruky a pokud tato žádost dojde ministerstvu po
a) jedenáctém pracovním dni přede dnem, kdy uplyne lhůta stanovená pro vrácení vratitelného přeplatku, je-li kauce poskytnuta složením peněžních prostředků, nebo
b) stodevatenáctém dni ode dne pravomocného a účinného zrušení úvodního povolení, ode dne jeho zániku, nebo ode dne přechodu do nižší kauční skupiny, je-li kauce poskytnuta bankovní zárukou.
nadpis vypuštěn
 
§ 97
Zrušení úvodního povolení
(1) Zjistí-li ministerstvo, že provozovatel přestal splňovat podmínky stanovené pro vydání úvodního povolení, připouští-li povaha těchto podmínek toto splnění a nehrozí-li nebezpečí z prodlení, vyzve provozovatele k jejich splnění a k doložení jejich splnění.
(2) Má-li ministerstvo pochybnosti o tom, zda provozovatel splňuje podmínky stanovené pro vydání úvodního povolení, vyzve provozovatele k odstranění těchto pochybností a doložení splnění podmínek.
(3) Ministerstvo zruší úvodní povolení z moci úřední,
a) nezajistí-li provozovatel na základě výzvy podle odstavce 1 splnění podmínek stanovených pro vydání tohoto povolení,
b) nedošlo-li k odstranění pochybností na základě výzvy podle odstavce 2,
c) nedoloží-li provozovatel na základě výzvy podle odstavce 1 nebo 2 splnění podmínek stanovených pro toto povolení,
d) vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo toto povolení provozovateli vydáno,
e) přestane-li provozovatel splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro toto povolení a nelze-li postupovat podle odstavce 1.
(4) Ministerstvo zruší úvodní povolení na žádost provozovatele.
 
§ 98
Zánik úvodního povolení
Úvodní povolení k provozování hazardní hry zaniká zrušením nebo zánikem provozovatele.
Díl 3
Základní povolení
 
§ 99
Podání žádosti o základní povolení bez úvodního povolení
Provozovatel může podat žádost o vydání základního povolení také před nabytím právních účinků úvodního povolení.
 
§ 100
Vydání základního povolení
(1) Základní povolení je rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování daného druhu hazardní hry.
(2) Ministerstvo vydá základní povolení,
a) má-li provozovatel úvodní povolení,
b) nebude-li provozování hazardní hry narušovat veřejný pořádek,
c) je-li zaručeno řádné provozování hazardní hry a zajištěno řádné technické vybavení,
d) má-li provozovatel věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry, a
e) nedošlo-li v posledních 3 letech přede dnem podání žádosti o základní povolení ke zrušení základního povolení pro daný druh hazardní hry podle § 103 odst. 3 písm. e).
(3) V základním povolení ministerstvo stanoví hazardní hru, na niž se povolení vydává, její druh a podmínky jejího provozování a schválí herní plán a zařízení, jehož pomocí má být hazardní hra provozována.
(4) V případě žádosti o základní povolení ke sdílené loterii podává každý provozovatel žádost samostatně.
(5) Základní povolení se vydává nejdéle na dobu 6 let.
 
§ 100a
zrušen
 
§ 101
Náležitosti žádosti o základní povolení
(1) Žádost o základní povolení musí vedle obecných náležitostí žádosti podle správního řádu obsahovat požadovaný druh hazardní hry.
(2) Součástí žádosti o základní povolení je
a) herní plán v elektronické podobě jako datový soubor s textovou vrstvou umožňující vyhledávání,
b) dokument o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti v elektronické podobě jako datový soubor s textovou vrstvou umožňující vyhledávání obsahující
1. jejich originál, nebo
2. dokument, který vznikl převedením jejich originálu do elektronického dokumentu obsaženého v tomto datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu originálu s tímto dokumentem, pokud je originál v listinné podobě,
c) dokument o umístění serveru, jde-li o druh hazardní hry, u níž nedochází k tvorbě náhody v místě účasti na hazardní hře, a
d) dokument prokazující splnění podmínky podle § 100 odst. 2 písm. d).
(3) V případě žádosti o peněžitou, věcnou nebo okamžitou loterii je žadatel povinen přiložit i vzor losu, který musí být takto označen, a dokumentaci prokazující jejich zabezpečení proti zneužití nebo jejich výrobní specifikaci.
(4) V případě žádosti o kursovou sázku nebo totalizátorovou hru je žadatel povinen přiložit i seznam míst, kde bude umožňována účast na kursové sázce nebo totalizátorové hře, a smlouvu uzavřenou s tím, kdo bude monitorovat ovlivňování sportovních výsledků.
(5) Dokument podle odstavce 2 písm. a), c) a d) nesmí být ke dni podání žádosti starší 3 měsíců.
 
§ 102
Změna základního povolení
(1) Ministerstvo nahradí dosavadní základní povolení novým, pokud
a) provozovatel podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně
1. může dojít až na základě změny základního povolení,
2. došlo při bezodkladném zásahu podle § 109b, nebo
3. došlo podle § 109c odst. 5,
b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v základním povolení, nebo
c) jím v odůvodněných případech změní nebo doplní podmínky pro řádné provozování hazardní hry stanovené v dosavadním základním povolení.
(2) Nové základní povolení podle odstavce 1 se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního základního povolení.
(3) V odůvodnění nového povolení se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.
 
§ 103
Zrušení základního povolení
(1) Zjistí-li ministerstvo, že provozovatel přestal splňovat podmínky stanovené pro vydání základního povolení, vyzve provozovatele k jejich splnění ve stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Má-li ministerstvo pochybnosti o tom, zda provozovatel splňuje podmínky stanovené pro vydání základního povolení, vyzve provozovatele k odstranění těchto pochybností a doložení splnění podmínek.
(3) Ministerstvo zruší základní povolení z moci úřední,
a) nezajistí-li provozovatel na základě výzvy podle odstavce 1 splnění podmínek stanovených pro vydání tohoto povolení,
b) nedošlo-li k odstranění pochybností na základě výzvy podle odstavce 2,
c) nedoloží-li provozovatel na základě výzvy podle odstavce 1 nebo 2 splnění podmínek stanovených pro toto povolení,
d) vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo toto povolení provozovateli vydáno,
e) poruší-li provozovatel opakovaně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené
1. tímto zákonem,
2. zákonem upravujícím daň z hazardních her nebo
3. základním povolením nebo
f) přestane-li provozovatel splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro toto povolení a nelze-li postupovat podle odstavce 1.
(4) Ministerstvo zruší základní povolení na žádost provozovatele.
 
§ 104
Zánik základního povolení
Základní povolení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,
b) zrušením nebo zánikem provozovatele, kterému bylo základní povolení uděleno, nebo
c) zrušením nebo zánikem úvodního povolení.
 
§ 104a
Povinnosti provozovatele po zrušení nebo zániku oprávnění provozovat hazardní hru
(1) Provozovatel má práva a povinnosti týkající se činností potřebných pro ukončení a vypořádání hazardní hry, záznamní povinnosti, evidenční povinnosti a jiné povinnosti uchovávat doklady podle tohoto zákona po dobu stanovenou tímto zákonem, a to i v případě, kdy je zrušeno nebo zanikne povolení podle tohoto zákona nebo přestane být provozovatelem.
(2) Zanikne-li právnická osoba, která má práva a povinnosti podle odstavce 1 a která má právního nástupce, přechází tato práva a povinnosti na tohoto právního nástupce. Tento právní nástupce je povinen tuto skutečnost oznámit ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy na něj přešla tato práva a povinnosti.
(3) Zaniká-li právnická osoba, která má záznamní povinnost, evidenční povinnost nebo jinou povinnost uchovávat doklady nebo záznamy podle tohoto zákona, bez právního nástupce, je povinna předat doklady, jiné písemnosti a záznamy, které jsou předmětem těchto povinností, ministerstvu.
Díl 4
Povolení k umístění herního prostoru
 
§ 104b
Vydání povolení k umístění herního prostoru
(1) Povolení k umístění herního prostoru je rozhodnutí navazující na základní povolení, kterým je uděleno oprávnění k umístění herního prostoru a provozování příslušné hazardní hry v něm.
(2) Povolení k umístění herního prostoru vydává v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se tento herní prostor nachází.
 
§ 104c
Rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru
(1) Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru,
a) má-li žadatel základní povolení k provozování daného druhu hazardní hry,
b) není-li umístění herního prostoru v rozporu s tímto zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce a
c) nebylo-li v posledních 3 letech přede dnem podání žádosti o povolení k umístění herního prostoru tomuto žadateli zrušeno povolení k umístění herního prostoru stejného druhu na daném místě podle § 104f odst. 3 písm. d).
(2) V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí umístění herny nebo kasina, provozování příslušné hazardní hry, provozní dobu herního prostoru, počet a typ hracích stolů živé hry s uvedením jejich evidenčního čísla, počet zařízení vytvářejících náhodný proces výsledku hry bingo s uvedením jejich výrobního čísla a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic.
(3) Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení k provozování daného druhu hazardní hry, nejdéle však na dobu 3 let.
 
§ 104d
Náležitosti žádosti o povolení k umístění herního prostoru
(1) V žádosti o povolení k umístění herního prostoru musí vedle obecných náležitostí žádosti podle správního řádu žadatel uvést
a) druh, adresu a provozní dobu herního prostoru,
b) druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována,
c) typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována,
d) počet a typ hracích stolů živé hry s uvedením jejich evidenčního čísla,
e) počet zařízení vytvářejících náhodný proces výsledku hry bingo s uvedením jejich výrobního čísla.
(2) Součástí žádosti o povolení k umístění herního prostoru je
a) základní povolení k provozování daného druhu hazardní hry,
b) osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována,
c) doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem, a
d) půdorysné vymezení herního prostoru s vyznačením
1. všech vstupů do herního prostoru, oken a výloh,
2. navrhovaného způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů v herním prostoru,
3. navrhovaných zón pro provoz technické hry, živé hry a binga, podle toho, jaká hazardní hra má být v herním prostoru provozována.
(3) Dokument podle odstavce 2 písm. c) nesmí být ke dni podání žádosti starší 3 měsíců.
 
§ 104e
Změna povolení k umístění herního prostoru
(1) Obecní úřad nahradí dosavadní povolení k umístění herního prostoru novým, pokud
a) provozovatel podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně může dojít až na základě změny povolení k umístění herního prostoru, nebo
b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v povolení k umístění herního prostoru.
(2) Nové povolení k umístění herního prostoru podle odstavce 1 se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního povolení k umístění herního prostoru.
(3) K nahrazení dosavadního povolení k umístění herního prostoru novým obecní úřad přistoupí pouze tehdy, jsou-li i nadále splněny podmínky pro vydání povolení k umístění herního prostoru.
(4) V odůvodnění nového povolení se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.
 
§ 104f
Zrušení povolení k umístění herního prostoru
(1) Zjistí-li obecní úřad, že nejsou splněny podmínky stanovené pro vydání povolení k umístění herního prostoru, vyzve provozovatele k jejich splnění v jím stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Má-li obecní úřad pochybnosti o tom, zda provozovatel splňuje podmínky stanovené pro povolení k umístění herního prostoru, vyzve provozovatele k odstranění těchto pochybností a doložení splnění podmínek.
(3) Obecní úřad zruší povolení k umístění herního prostoru z moci úřední,
a) nezajistí-li provozovatel na základě výzvy podle odstavce 1 splnění podmínek stanovených pro vydání tohoto povolení,
b) nedošlo-li k odstranění pochybností na základě výzvy podle odstavce 2,
c) nedoloží-li provozovatel na základě výzvy podle odstavce 1 nebo 2 splnění podmínek stanovených pro toto povolení,
d) poruší-li provozovatel opakovaně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené
1. tímto zákonem nebo
2. základním povolením k provozování daného druhu hazardní hry nebo
e) přestane-li provozovatel splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro toto povolení a nelze-li postupovat podle odstavce 1.
(4) Obecní úřad zruší povolení k umístění herního prostoru na žádost provozovatele.
 
§ 104g
Zánik povolení k umístění herního prostoru
Povolení k umístění herního prostoru zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo
b) zrušením nebo zánikem základního povolení k provozování daného druhu hazardní hry.
        
HLAVA II
OHLÁŠENÍ HAZARDNÍ HRY
 
§ 105
Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
a) tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 200 000 Kč,
b) turnaj malého rozsahu.
 
§ 106
Ohlášení obecnímu úřadu
Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.
 
§ 107
Náležitosti ohlášení
(1) Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
a) název a popis ohlašované hazardní hry,
b) adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
c) dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
d) určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
e) herní plán,
f) v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.
(2) Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.
 
§ 108
Zákaz provozování ohlášené hazardní hry
(1) Obecní úřad zakáže provozování ohlašované hazardní hry, nesplňuje-li podmínky stanovené tímto zákonem. Rozhodnutí podle věty první je prvním úkonem v řízení.
(2) O zákazu provozování ohlašované hazardní hry rozhodne obecní úřad bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení se všemi náležitostmi stanovenými v § 107.
(3) Rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry se oznamuje vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a současně jej obecní úřad zašle ohlašovateli na vědomí.
 
ČÁST ŠESTÁ
VÝKAZNICTVÍ V HAZARDNÍCH HRÁCH
 
§ 108a
Oznámení údajů k technickému zabezpečení výkaznictví
(1) Provozovatel je povinen oznámit údaje k technickému zabezpečení výkaznictví a změnu v těchto údajích.
(2) Oznámení podle odstavce 1 je provozovatel povinen učinit ve lhůtě stanovené ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 5 dní přede dnem, kdy má být poprvé poskytnuto výkaznictví nebo kdy má ke změně dojít.
(3) Oznámení podle odstavce 1 je provozovatel povinen učinit vůči celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla provozovatele. Nemá-li provozovatel sídlo na území České republiky, je k tomuto oznámení místně příslušný Celní úřad pro Plzeňský kraj.
 
§ 108b
Požadavky na obsah výkaznictví
(1) Z výkaznictví musí být zřejmý chronologický přehled o herních a finančních datech v rozsahu stanoveném ve vyhlášce.
(2) Herními a finančními daty jsou data poskytující přehled o finančních tocích a herních procesech souvisejících s danou hazardní hrou.
 
§ 108c
Poskytování výkaznictví
(1) Provozovatel poskytuje výkaznictví prostřednictvím zabezpečeného dálkového přístupu ke svému serveru, a to ve formě automatizovaného výstupu ve stanoveném rozsahu, formátu a struktuře za vykazované období v délce stanovené ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 1 hodina.
(2) Automatizovaný výstup se poskytuje ve lhůtě stanovené ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 1 hodina.
(3) Poskytování jednotlivého automatizovaného výstupu může provozovatel ukončit v okamžiku, kdy je mu postupem podle vyhlášky automatizovaně potvrzeno jeho převzetí.
(4) Celní úřad se pokusí získat jednotlivý automatizovaný výstup do 30 dní ode dne, kdy má být tento výstup poskytnut. To neplatí v případě živelní pohromy nebo jiné mimořádné události.
(5) Výkaznictví je provozovatel povinen poskytovat celnímu úřadu místně příslušnému podle sídla provozovatele. Nemá-li provozovatel sídlo na území České republiky, je k poskytování výkaznictví místně příslušný Celní úřad pro Plzeňský kraj.
 
§ 108d
Oprava chyb v poskytnutém automatizovaném výstupu
(1) Provozovatel je povinen opravit formální chyby v poskytnutém automatizovaném výstupu ve lhůtě stanovené ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 1 pracovní den ode dne, kdy byly tyto chyby automatizovaně vytknuty.
(2) Provozovatel může opravit jiné než formální chyby v poskytnutém automatizovaném výstupu ve lhůtě stanovené ve vyhlášce, která nesmí být kratší než 7 dní ode dne poskytnutí výkaznictví, za podmínek stanovených v této vyhlášce.
(3) Orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her může provozovateli rozhodnutím uložit povinnost k odstranění chyby ve výkaznictví.
 
ČÁST SEDMÁ
OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 
§ 108e
Povinnost mlčenlivosti
(1) Fyzická osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her oprávněná k tomu podle vnitřních předpisů tohoto orgánu nebo pověřená vedoucím tohoto orgánu (dále jen "oprávněná úřední osoba"), provozovatel, fyzická osoba činná pro provozovatele a fyzická osoba zapsaná v rejstříku jsou vázáni povinností mlčenlivosti o tom, co se z výkaznictví nebo z rejstříku dozvěděli o poměrech jiných osob. To neplatí pro
a) provozovatele, pokud jde o informace získané nebo použité při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her, který se ho dotýká, s výjimkou informací o fyzické osobě zapsané v rejstříku,
b) fyzickou osobu zapsanou v rejstříku, pokud jde o informace získané nebo použité při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her, který se jí dotýká.
(2) Každý může zprostit fyzickou osobu bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her, provozovatele nebo jinou osobu povinnosti mlčenlivosti ohledně údajů, které se ho týkají, a údajů, které byly využity při dokazování jeho povinností v oblasti hazardních her, s uvedením rozsahu údajů a účelu zproštění. Zanikne-li tato osoba bez právního nástupce, nebo zemře-li bez dědice, má oprávnění ke zproštění povinnosti mlčenlivosti ministr financí.
(3) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace veřejně známé, nebo které jsou veřejnosti dostupné z informačních systémů veřejné správy.
(4) Porušením povinnosti mlčenlivosti není zveřejnění zobecněných informací získaných při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her, z nichž nevyplývá, které osoby se týkají.
(5) O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li oprávněná úřední osoba informace
a) oprávněné úřední osobě téhož nebo jiného orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her pro výkon jeho pravomoci,
b) oprávněné úřední osobě při plnění povinností ve věcech archivnictví nebo
c) provozovateli, fyzické osobě pro něj činné nebo fyzické osobě zapsané v rejstříku v rozsahu, v jakém jsou jejich práva a povinnosti dotčena výkonem státní správy v oblasti provozování hazardních her.
 
§ 108f
Poskytování informací z výkaznictví nebo rejstříku
(1) O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her informace získané z výkaznictví nebo z rejstříku
a) správci daně,
b) Finančnímu analytickému úřadu na základě zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,
c) soudu, jde-li o
1. řízení vedené z podnětu provozovatele ve věci dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem,
2. uplatnění práva orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her,
d) České obchodní inspekci pro plnění konkrétního úkolu při výkonu dozoru nad dodržováním povinností podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele v oblasti provozování hazardních her,
e) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, jakož i dalším kontrolním orgánům, pokud provádí v rozsahu svého oprávnění kontrolu a pokud jsou oprávněny kontrolovat výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her,
f) příslušnému orgánu veřejné moci pro projednání nároku podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
g) Veřejnému ochránci práv, pokud provádí šetření podle jiného právního předpisu,
h) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě České republiky, Ministerstvu vnitra nebo Policii České republiky při provádění úkonů bezpečnostního řízení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.
(2) O porušení povinnosti mlčenlivosti rovněž nejde, poskytne-li orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her informace získané z výkaznictví nebo z rejstříku pro účely trestního řízení, pokud je požaduje státní zástupce a po podání obžaloby soud v souvislosti s objasněním okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán
a) některý z trestných činů v oblasti provozování hazardních her, který se týká porušení povinnosti stanovené tímto zákonem,
b) trestný čin, jehož nepřekažení nebo neoznámení je trestným činem, nebo
c) některý z trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, některý z trestných činů úředních osob, některý z trestných činů úplatkářství a trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.
(3) Orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her má oznamovací povinnost podle trestního řádu, pokud při své činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán některý z trestných činů podle odstavce 2.
 
§ 108g
Podmínky poskytování informací z výkaznictví nebo rejstříku
(1) Orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her poskytne informace získané z výkaznictví nebo z rejstříku k účelu a v rozsahu vymezeném zákonem. O rozsahu poskytnutých informací pořídí tento orgán podle formy poskytnutí protokol nebo písemný záznam.
(2) Orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her může poskytovat informace získané z výkaznictví nebo z rejstříku postupem sjednaným v písemné dohodě uzavřené mezi tímto orgánem, který informace shromažďuje, a příslušným orgánem veřejné moci.
 
§ 108h
Dodržování povinnosti mlčenlivosti
(1) Orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her vytváří podmínky pro dodržování povinnosti mlčenlivosti. To platí i pro přístup a ochranu údajů uchovávaných v elektronické podobě.
(2) Osoby, které se seznámily s informacemi poskytnutými orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her, je mohou využít pouze pro zákonem stanovené účely a jsou vázány ohledně těchto informací povinností mlčenlivosti podle tohoto zákona. Za vytvoření podmínek pro dodržování povinnosti mlčenlivosti odpovídá příslušný orgán veřejné moci, který si informace vyžádal.
(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se považuje rovněž využití informací získaných při výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo jiné osobě anebo využití těchto informací pro jednání, které by mohlo způsobit někomu újmu.
(4) Povinnost mlčenlivosti oprávněné úřední osoby nezaniká, jestliže se tato osoba přestane podílet na výkonu pravomoci orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti provozování hazardních her.
 
§ 108i
Poskytování informací orgánům veřejné moci provozovatelem
O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li provozovatel nebo osoba pro něj činná informace podle § 11 nebo informace o fyzické osobě zapsané v rejstříku
a) správci daně,
b) Finančnímu analytickému úřadu na základě zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,
c) správním orgánům vykonávajícím působnost podle tohoto zákona,
d) soudům pro účely soudního řízení,
e) orgánům činným v trestním řízení,
f) Probační a mediační službě pro účely výkonu její činnosti, nebo
g) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě České republiky, Ministerstvu vnitra nebo Policii České republiky při provádění úkonů bezpečnostního řízení podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost.
 
ČÁST OSMÁ
TECHNICKÉ POŽADAVKY A JEJICH ODBORNÉ POSUZOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ
        
HLAVA I
TECHNICKÉ POŽADAVKY
 
§ 109
Požadavky na hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány
(1) Provozovatel je povinen zajistit, aby hazardní hra uvedená v § 3 odst. 2 písm. a) až f), internetová hra a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, splňovaly požadavky podle tohoto zákona.
(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny technické požadavky na přístroje a zařízení a kontrola nad jejich dodržováním stanovené zákonem upravujícím elektronickou komunikaci2) a právními předpisy upravujícími technické požadavky na výrobky3).
(3) Hazardní hru, internetovou hru a zařízení, jehož prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, může provozovatel provozovat pouze, pokud
a) neuplynula doba platnosti dokumentu o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti,
1. na základě kterých bylo vydáno základní povolení a povolení k umístění herního prostoru, nebo
2. které jsou předloženy podle § 87 odst. 2 nebo 3,
b) mají vlastnosti podle platného dokumentu o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti.
(4) Odstavec 3 se nepoužije, pokud se dokument o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti k dané hazardní hře, internetové hře nebo zařízení, jehož prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, nevydávají.
 
§ 109a
Evidence oprav a jiných změn
(1) Provozovatel je povinen vést v evidenci oprav a jiných změn přehled všech oprav a jiných změn hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány.
(2) U jednotlivé opravy nebo jiné změny se v evidenci podle odstavce 1 uvede alespoň
a) datum a čas, kdy k opravě nebo jiné změně došlo,
b) stručný popis opravy nebo jiné změny,
c) zda byla oprava nebo jiná změna provedena
1. při bezodkladném zásahu podle § 109b, nebo
2. jako změna malého rozsahu podle § 109c,
d) identifikační údaje podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, které provedly opravu nebo jinou změnu,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis fyzické osoby odpovědné za provedení opravy nebo jiné změny jménem osoby podle písmene d),
f) identifikační údaje osoby pověřené provozovatelem k vedení evidence.
(3) Provozovatel je povinen uchovávat alespoň následující doklady vztahující se k evidenci podle odstavce 1:
a) dokument prokazující způsobilost osoby podle odstavce 2 písm. d) a
b) pověření osoby podle odstavce 2 písm. f).
(4) Provozovatel je povinen poskytnout kopii evidence podle odstavce 1 pověřené osobě pro účely odborného posuzování a osvědčování a pro účely sestavení zprávy o posouzení změn. To neplatí pro živou hru neprovozovanou jako internetová hra. Při poskytnutí evidence je v ní provozovatel povinen uvést datum a čas jejího poskytnutí a vyznačit tuto skutečnost u poslední evidované opravy nebo změny.
(5) Pokud se evidence podle odstavce 1 vztahuje k hazardní hře nebo zařízení, které jsou provozovány v herním prostoru, musí v něm být přístupná tak, aby do ní dozorující orgán mohl nahlédnout kdykoliv v průběhu jeho provozní doby.
(6) Provozovatel je povinen uchovávat evidenci podle odstavce 1 po dobu 3 let ode dne provedení posledního zápisu.
 
§ 109b
Bezodkladný zásah
(1) Provozovatel je oprávněn provést bezodkladný zásah do hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až e), internetové hry nebo zařízení, jehož prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, pokud
a) následkem nepředvídatelné události dojde k bezprostřednímu ovlivnění provozování hazardní hry tak, že dochází k provozování hazardní hry v rozporu s tímto zákonem, základním povolením nebo schváleným herním plánem,
b) událost podle písmene a) nebylo možné odhalit při odborném posuzování a osvědčování, při nichž byl vydán dokument o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti,
c) událost podle písmene a) nezpůsobil vlastním zaviněním sám provozovatel a
d) před jeho provedením nebo nejpozději do 24 hodin po jeho provedení oznámí bezodkladný zásah ministerstvu.
(2) Bezodkladný zásah podle odstavce 1 může spočívat pouze v odvrácení následků události podle odstavce 1 písm. a) nebo k jejich zmírnění, nelze-li důsledky této události odvrátit nebo zmírnit jiným způsobem, který by nevedl k nutnosti změny základního povolení. Bezodkladným zásahem podle odstavce 1 nesmí provozovatel způsobit následek zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než následek, kterému bylo zamezováno nebo který byl zmírňován.
(3) V oznámení podle odstavce 1 písm. d) provozovatel vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu uvede
a) číslo jednací základního povolení,
b) popis nepředvídané události a následku podle odstavce 1 písm. a),
c) stručný popis bezodkladného zásahu a
d) datum a čas zahájení bezodkladného zásahu.
(4) Provozovatel je povinen do 3 měsíců ode dne, kdy učinil oznámení podle odstavce 1 písm. d), podat žádost o změnu základního povolení podle § 102 odst. 1 písm. a) bodu 2. K žádosti provozovatel přiloží dokument o odborném posouzení, osvědčení provozuschopnosti a vyjádření pověřené osoby, zda k odvrácení nebo zmírnění události podle odstavce 1 písm. a) bylo nutné provést bezodkladný zásah, není-li toto vyjádření již obsaženo v dokumentu o odborném posouzení. Nejsou-li k žádosti přiloženy tyto dokumenty, řízení o žádosti není zahájeno a ministerstvo věc usnesením odloží.
 
§ 109c
Změna malého rozsahu
(1) Provozovatel je oprávněn provést změnu malého rozsahu v hazardní hře podle § 3 odst. 2 písm. a) až e), internetové hře nebo zařízení, jehož prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány.
(2) Změnou malého rozsahu podle odstavce 1 je taková změna, která nemá vliv na plnění požadavků podle § 109 odst. 1. V pochybnostech, zda jednotlivá změna je změnou malého rozsahu, platí, že tato změna není změnou malého rozsahu.
(3) Změny malého rozsahu nejsou oznamovanými skutečnostmi podle § 86.
(4) Pokud provozovatel provede změnu podle odstavce 1 v průběhu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců ode dne, kdy byl vydán dokument o odborném posouzení, osvědčení o provozuschopnosti nebo zpráva o posouzení změn, podle toho, který den nastane později, je povinen do 14 dnů od konce tohoto období podat žádost o posouzení všech změn, ke kterým došlo v tomto období, pověřenou osobou. Pověřená osoba je povinna vydat výstupní dokument posuzování těchto změn do 90 dnů ode dne, kdy jí tato žádost došla. Neposkytne-li provozovatel pověřené osobě součinnost umožňující v této lhůtě dostatečně posoudit provedenou změnu, platí, že nejde o změnu malého rozsahu. Výstupním dokumentem posuzování těchto změn je zpráva o posouzení změn, ve které pověřená osoba uvede, zda tyto změny
a) byly změnami malého rozsahu a
b) jsou ve svém souhrnu změnou malého rozsahu.
(5) Provozovatel je povinen do 14 dnů ode dne, kdy pověřená osoba vydala zprávu o posouzení změn, tuto zprávu předat ministerstvu. Pokud ze zprávy vyplývá, že byla provedena změna, která není změnou malého rozsahu, nebo že byly provedeny změny, které ve svém souhrnu nejsou změnou malého rozsahu, je provozovatel povinen do 3 měsíců ode dne předání zprávy podat žádost o změnu základního povolení podle § 102 odst. 1 písm. a) bodu 3. K žádosti provozovatel přiloží dokument o odborném posouzení a osvědčení provozuschopnosti. Nejsou-li k žádosti přiloženy tyto dokumenty, řízení není zahájeno a ministerstvo věc usnesením odloží.
        
HLAVA II
ODBORNÉ POSUZOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ
 
§ 110
Pověření k odbornému posuzování a osvědčování
(1) Výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení, jejichž předmětem je ověření splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 s výjimkou živé hry neprovozované jako internetová hra, vydává právnická osoba se sídlem v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pověřená ministerstvem (dále jen "pověřená osoba").
(2) O vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování rozhoduje ministerstvo na žádost.
(3) Podmínkou pro vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování je
a) bezúhonnost,
b) akreditace pro odborné posuzování, zkoušení a inspekci technických herních zařízení a
c) zajištění řádného výkonu odborného posuzování a osvědčování.
(4) Podmínku podle odstavce 3 písm. a) musí splňovat
a) žadatel,
b) člen statutárního orgánu žadatele a je-li tímto členem právnická osoba, musí být bezúhonnou též fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje,
c) člen dozorčí rady, správní rady nebo jiného obdobného kontrolního orgánu žadatele a je-li tímto členem právnická osoba, musí být bezúhonnou též fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje,
d) prokurista žadatele a
e) skutečný majitel žadatele.
(5) K žádosti o pověření k odbornému posuzování a osvědčování žadatel přiloží
a) seznam osob, které jsou
1. členem žadatele,
2. členem statutárního orgánu žadatele,
3. členem dozorčí rady, správní rady nebo jiného obdobného kontrolního orgánu žadatele,
4. prokuristou žadatele,
5. skutečným majitelem žadatele,
b) identifikační údaje všech osob podle písmene a),
c) doklady o bezúhonnosti všech osob podle odstavce 4; to neplatí v případě osoby, jejíž bezúhonnost může ministerstvo automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup, pokud ministerstvo tuto skutečnost zveřejní na svých internetových stránkách,
d) doklady o bezúhonnosti osoby v cizím státě nebo čestná prohlášení o bezúhonnosti pro všechny osoby podle odstavce 4, které musí podle tohoto zákona být bezúhonné také ve vztahu k cizímu státu,
e) doklad o akreditaci podle odstavce 3 písm. b) a
f) dokumentaci prokazující skutečnosti podle odstavce 3 písm. c).
(6) Dokument přiložený k žádosti o pověření k odbornému posuzování a osvědčování nesmí být ke dni podání žádosti starší
a) 30 dnů, pokud jde o dokument podle odstavce 5 písm. c),
b) 3 měsíců, pokud jde o dokument podle odstavce 5 písm. a), b) nebo d).
(7) Ministerstvo vydá pověření k odbornému posuzování a osvědčování nejdéle na dobu 5 let, ve kterém stanoví rozsah pověření a podmínky výkonu odborného posuzování a osvědčování tak, aby byl zajištěn jejich řádný výkon.
 
§ 110a
Oznámení změn skutečností
(1) Pověřená osoba je povinna oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno pověření k odbornému posuzování a osvědčování, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Oznamovací povinnost pověřené osoby se nevztahuje na údaje, které má ministerstvo k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
(3) Na doklad o bezúhonnosti předložený podle odstavce 1 se použije § 110 odst. 6 obdobně. Stáří dokladu se při tom posuzuje ve vztahu ke dni jeho předložení.
 
§ 110b
Změna pověření k odbornému posuzování a osvědčování
(1) Ministerstvo nahradí dosavadní pověření k odbornému posuzování a osvědčování novým, pokud
a) pověřená osoba podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně může dojít až na základě změny pověření k odbornému posuzování a osvědčování,
b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v pověření k odbornému posuzování a osvědčování, nebo
c) jím v odůvodněných případech změní nebo doplní podmínky pro řádný výkon odborného posuzování a osvědčování stanovené v dosavadním pověření k odbornému posuzování a osvědčování.
(2) Nové pověření k odbornému posuzování a osvědčování podle odstavce 1 se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního pověření k odbornému posuzování a osvědčování.
(3) K nahrazení dosavadního pověření k odbornému posuzování a osvědčování novým ministerstvo přistoupí pouze tehdy, jsou-li i nadále splněny podmínky pro vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování.
(4) V odůvodnění nového pověření k odbornému posuzování a osvědčování se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu pověření k odbornému posuzování a osvědčování.
 
§ 111
Zrušení pověření k odbornému posuzování a osvědčování
(1) Zjistí-li ministerstvo, že pověřená osoba přestane splňovat podmínky stanovené pro vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování, vyzve pověřenou osobu k jejich splnění ve stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Má-li ministerstvo pochybnosti o tom, zda pověřená osoba splňuje podmínky stanovené pro vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování, vyzve pověřenou osobu k odstranění těchto pochybností a doložení splnění podmínek.
(3) Ministerstvo zruší pověření k odbornému posuzování a osvědčování z moci úřední,
a) nezajistí-li pověřená osoba na základě výzvy podle odstavce 1 splnění podmínek stanovených pro vydání tohoto pověření,
b) nedošlo-li k odstranění pochybností na základě výzvy podle odstavce 2,
c) nedoloží-li pověřená osoba na základě výzvy podle odstavce 1 nebo 2 splnění podmínek stanovených pro toto pověření,
d) vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možné pověření k odbornému posuzování a osvědčování udělit,
e) poruší-li pověřená osoba opakovaně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem nebo pověřením k odbornému posuzování a osvědčování, nebo
f) přestane-li pověřená osoba splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování a nelze-li postupovat podle odstavce 1.
(4) Ministerstvo zruší pověření k odbornému posuzování a osvědčování na žádost pověřené osoby.
 
§ 112
Zánik a přechod pověření k odbornému posuzování a osvědčování
Pověření k odbornému posuzování a osvědčování zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo
b) zánikem pověřené osoby.
 
§ 112a
Požadavky na výkon odborného posuzování a osvědčování
(1) Pověřená osoba je povinna
a) vykonávat odborné posuzování a osvědčování s odbornou péčí a v souladu s pověřením k odbornému posuzování a osvědčování a dokumentací prokazující zajištění řádného výkonu odborného posuzování a osvědčování přiloženou k žádosti o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování,
b) vydávat výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení v souladu s požadavky na minimální náležitosti těchto výstupních dokumentů podle tohoto zákona,
c) poskytovat výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her v souladu s požadavky na jejich poskytování těmto orgánům podle tohoto zákona,
d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu odborného posuzování a osvědčování, a
e) uchovávat související dokumentaci, ze které vycházela při odborném posuzování a osvědčování, a to až do uplynutí 5 let od posledního dne platnosti výstupního dokumentu odborného posouzení nebo osvědčení, ke kterým se tato dokumentace vztahuje.
(2) Pověřená osoba může vydat výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení s platností nejdéle na dobu 5 let.
(3) Fyzická osoba činná pro pověřenou osobu je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu odborného posuzování a osvědčování.
(4) Na povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 3 se použijí § 108e až 108i obdobně.
(5) Pověřená osoba a ministerstvo v zájmu řádného odborného posuzování a osvědčování, výkonu státní správy v oblasti provozování hazardních her a ochrany veřejného zájmu vzájemně spolupracují a konzultují vývoj v oblasti provozování hazardních her.
 
§ 112b
Oznámení zahájení a ukončení odborného posuzovaní a osvědčování
(1) Pověřená osoba je povinna předem oznámit ministerstvu zahájení odborného posuzovaní a osvědčování. V oznámení uvede
a) identifikační údaje pověřené osoby,
b) den zahájení odborného posuzovaní a osvědčování,
c) identifikační a kontaktní údaje kontaktní osoby.
(2) Pověřená osoba je povinna oznámit ministerstvu nejméně 1 den před ukončením odborného posuzovaní a osvědčování okamžik ukončení odborného posuzovaní a osvědčování.
(3) Kontaktní osobou podle odstavce 1 je fyzická osoba pověřená pověřenou osobou ke styku s orgány veřejné moci ve věci odborného posuzování a osvědčování a v souvisejících záležitostech.
 
§ 112c
Povinnosti pověřené osoby po zrušení nebo zániku pověření k odbornému posuzování a osvědčování
(1) Pověřená osoba má povinnost poskytovat jí vydaný výstupní dokument odborného posouzení a osvědčení způsobem podle § 112a odst. 1 písm. c) a uchovávat související dokumentaci podle § 112a odst. 1 písm. e) až do uplynutí 5 let od posledního dne jejich platnosti, a to i v případě, kdy přestane být pověřenou osobou.
(2) Zanikne-li právnická osoba, která má práva a povinnosti podle odstavce 1 a která má právního nástupce, přechází tato práva a povinnosti na tohoto právního nástupce. Tento právní nástupce je povinen tuto skutečnost oznámit ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy na něj přešla tato práva a povinnosti.
(3) Zaniká-li právnická osoba, která má práva a povinnosti podle odstavce 1, bez právního nástupce, je povinna předat doklady a jiné písemnosti, které jsou předmětem těchto povinností, ministerstvu.
 
ČÁST DEVÁTÁ
ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
 
§ 113
Orgány vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona jsou
a) ministerstvo,
b) obecní úřad,
c) orgány Celní správy České republiky.
 
§ 114
Ministerstvo
Ministerstvo
a) rozhoduje o vydání nebo zrušení úvodního povolení,
b) rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení základního povolení k provozování hazardní hry,
c) vykonává dozor nad dodržováním
1. tohoto zákona,
2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a
3. náležitostí uvedených v ohlášení,
d) projednává přestupky pověřených osob, poskytovatelů služby přístupu k internetu, provozovatelů internetové stránky nebo elektronického rozhraní a poskytovatelů platebních služeb,
e) zpracovává informace z výkaznictví pro analytické účely a pro účely dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem,
f) je správcem rejstříku,
g) je správcem informačního systému provozování hazardních her,
h) rozhoduje o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování,
i) vykonává dozor nad plněním povinností pověřené osoby,
j) vede seznam nepovolených internetových her,
k) spravuje kauce.
 
§ 115
Obecní úřad
Obecní úřad
a) rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru,
b) je orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.
 
§ 115a
Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
a) vykonává dozor nad dodržováním
1. tohoto zákona,
2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a
3. náležitostí uvedených v ohlášení,
b) zpracovává informace z výkaznictví pro analytické účely a pro účely dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem.
 
§ 116
Celní úřad
Celní úřad
a) vykonává dozor nad dodržováním
1. tohoto zákona,
2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a
3. náležitostí uvedených v ohlášení,
b) projednává přestupky v oblasti hazardních her,
c) zpracovává informace z výkaznictví pro účely dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem.
 
§ 117
Poskytování informací
(1) Obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu jsou provozovány hazardní hry, je povinen poskytnout ministerstvu a příslušnému celnímu úřadu bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon působnosti podle tohoto zákona.
(2) Orgány Celní správy České republiky jsou povinny poskytnout ministerstvu bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon působnosti podle tohoto zákona.
(3) Celní úřad je povinen poskytnout obecnímu úřadu obce, v jejímž územním obvodu jsou provozovány hazardní hry, bezodkladně veškeré informace nezbytné pro výkon jeho působnosti podle tohoto zákona.
(4) Ministerstvo je povinno poskytnout bezodkladně
a) orgánům Celní správy České republiky veškeré informace nezbytné pro výkon působnosti podle tohoto zákona a
b) obecnímu úřadu obce, v jejímž územním obvodu má být hazardní hra provozována, veškeré informace nezbytné pro povolovací řízení.
(5) Správce daně z hazardních her poskytuje ministerstvu informace získané při správě této daně v rozsahu informací
a) o porušení povinnosti stanovené zákonem upravujícím daň z hazardních her a o porušení požadavku finanční stability; tyto informace lze využít pouze pro účely řízení o zrušení základního povolení,
b) o výši rozhodné daně pro účely správy kauce, nebo
c) o nesprávném nebo chybějícím údaji v poskytnutém výkaznictví pro účely ověření správnosti a úplnosti údajů uvedených v poskytnutém výkaznictví a zjednání nápravy.
(6) Informace podle odstavců 1 až 5 se poskytují jednotlivě nebo v rozsahu a způsobem dohodnutým mezi poskytovatelem a příjemcem informací.
(7) Poskytnutí informace podle odstavce 5 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. Jde-li o informaci, kterou ministerstvo získalo podle odstavce 5 písm. c), není její poskytnutí dozorujícímu orgánu porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.
 
ČÁST DESÁTÁ
DOZOR A PŘESTUPKY
        
HLAVA I
DOZOR
 
§ 118
Dozorující orgán
Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonává dozorující orgán, kterým je ministerstvo a orgán Celní správy České republiky.
 
§ 119
Právo vstupu dozorujícího orgánu
Osoba pověřená dozorujícím orgánem je oprávněna za účelem vstupu do prostor, do kterých je v souvislosti s výkonem dozoru oprávněna vstupovat podle kontrolního řádu, tyto prostory otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.
 
§ 120
Právo testovat hrací zařízení
Dozorující orgán je v herním prostoru oprávněn provádět zkoušky technických zařízení.
 
§ 121
Zadržení věci
(1) Dozorující orgán je povinen zadržet věc, je-li zde důvodné podezření, že v souvislosti s jejím užíváním dochází k porušování tohoto zákona. Dozorující orgán ústně oznámí opatření o zadržení věci osobě, která má věc v době zadržení u sebe, a neprodleně vyhotoví úřední záznam, ve kterém bude uveden i důvod zadržení, popis zadržených věcí a jejich množství. Dozorující orgán předá kopii úředního záznamu osobě, která má věc v době zadržení u sebe, a stejnopis doručí dozorované osobě.
(2) Je-li dozorujícím orgánem ministerstvo, předá zadržené věci podle odstavce 1 orgánu Celní správy České republiky.
(3) Dozorovaná osoba nebo osoba, která má věc v době zadržení u sebe, je povinna zadržené věci dozorujícímu orgánu vydat. Odmítá-li vydání, budou tyto věci odňaty. O vydání nebo odnětí sepíše dozorující orgán úřední záznam. Dozorující orgán předá kopii úředního záznamu osobě, která má věc v době zadržení u sebe, a stejnopis doručí dozorované osobě. Náklady na skladování hradí dozorovaná osoba, které byla věc zadržena.
(4) Dozorující orgán může zadrženou věc ponechat osobě, které byla zadržena, s tím, že ji tato osoba nesmí zničit ani s ní jinak nakládat s výjimkou jejího držení nebo skladování.
(5) Proti uloženému opatření o zadržení věci může dozorovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením písemné námitky. Námitky nemají odkladný účinek. Dozorující orgán rozhodne o námitkách bez zbytečných průtahů. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí dozorované osobě.
(6) Zadržení věci trvá do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejím propadnutí nebo zabrání, případně do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o věc, v souvislosti s jejímž užíváním dochází k porušování tohoto zákona. Zrušení opatření o zadržení věci provede písemně dozorující orgán. Písemnost se doručí dozorované osobě. Pokud bylo zrušeno opatření o zadržení, musí být dozorované osobě zadržená věc bez zbytečných průtahů vrácena v neporušeném stavu s výjimkou poškození vzniklého v souvislosti s postupem podle § 121b odst. 2. O vrácení sepíše dozorující orgán písemný záznam.
 
§ 121a
Zvláštní ustanovení o doručování při výkonu dozoru
Provozovateli, který nemá místo pobytu nebo sídlo na území České republiky, jiného státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, se při výkonu dozoru doručuje písemnost veřejnou vyhláškou. V případě, že je místo pobytu nebo sídlo takového provozovatele známo, písemnost se zašle rovněž na vědomí.
 
§ 121b
Zvláštní ustanovení o peněžních prostředcích uvnitř zadržené věci
(1) Má-li dozorující orgán důvodné podezření, že zadržená věc obsahuje schránku, do které lze vkládat peněžní prostředky, a tato schránka nebyla zpřístupněna před zadržením věci, uloží dozorující orgán dozorované osobě nebo osobě, která má věc v době zadržení u sebe, povinnost zpřístupnit schránku v určený čas na určeném místě.
(2) Pokud dozorovaná osoba nebo osoba, která má věc v době zadržení u sebe, nesplní povinnost zpřístupnit schránku podle odstavce 1 v určený čas na určeném místě, zpřístupní ji dozorující orgán bez její součinnosti, a to i za použití síly.
(3) Povinnost podle odstavce 1 uloží dozorující orgán usnesením, proti kterému lze podat odvolání do 5 dnů ode dne jeho oznámení.
(4) Obsahuje-li zpřístupněná schránka peněžní prostředky, použije se na ně postup podle § 121.
        
HLAVA II
PŘESTUPKY
Díl 1
Přestupky osob zúčastněných na provozování hazardních her
 
§ 122
Přestupky osob, které nejsou provozovatelem
(1) Osoba, která není provozovatelem, se dopustí přestupku tím, že
a) zpřístupňuje hazardní hru, ke které nebylo uděleno povolení nebo která nebyla řádně ohlášena, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,
b) se účastní hazardní hry v rozporu s § 7 odst. 5,
c) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 11, 108e, § 108h odst. 2 nebo § 112a odst. 3,
d) jako sázející úmyslně vyvolá chybu nebo nesprávný postup podle § 30 odst. 1,
e) se účastní sázky nebo vsadí na sázkovou událost v rozporu s § 38 odst. 1, 3 nebo 4, nebo
f) poruší některou z povinností souvisejících se zadržením věci podle § 121 odst. 4.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b, c), d), e) nebo f).
(3) Příkazem na místě lze uložit za přestupek podle odstavce 1 pokutu do 50 000 Kč.
nadpis vypuštěn
 
§ 123
Přestupky provozovatelů
(1) Provozovatel se dopustí přestupku tím, že
a) zpřístupňuje hazardní hru, ke které nebylo uděleno povolení nebo která nebyla řádně ohlášena, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,
b) nesplní řádně oznamovací povinnost stanovenou tímto zákonem,
c) nesplní řádně záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou tímto zákonem nebo uloženou dozorujícím orgánem anebo v rozporu s tímto zákonem nezpřístupní dozorujícímu orgánu záznam, evidenci nebo doklad, na které se vztahuje záznamní nebo jiná evidenční povinnost, tak, aby do nich mohl nahlédnout,
d) při provozování jiné než internetové hry poruší některý ze zákazů podle § 7 odst. 1 nebo 2,
e) při provozování internetové hry, do které účastník hazardní hry vložil vklad, poruší některý ze zákazů podle § 7 odst. 1 nebo 2,
f) v rozporu s § 7 odst. 3 písm. a) poskytne výhodu účastníkovi hazardní hry,
g) v rozporu s § 7 odst. 3 písm. b) poskytne výhodu účastníkovi hazardní hry,
h) v rozporu s § 7 odst. 4 přijme v rámci hazardní hry nepeněžní vklad nebo sázku,
i) pobídne k účasti na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 6,
j) nezajistí dostupnost informací a údajů v českém jazyce podle § 9,
k) v rozporu s § 9a přijme nebo vrátí plnění v jiné měně,
l) poruší některou z povinností souvisejících s vyplacením výhry podle § 10 odst. 1 až 6, 8, § 10a, 10b nebo 10c,
m) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 11, 108e nebo § 108h odst. 2,
n) v rozporu s § 13 provozuje hazardní hru v prostoru, ve kterém nelze provozovat hazardní hru,
o) nesplní některou z povinností souvisejících s výkaznictvím podle § 13a nebo § 108a až 108d,
p) nesplní informační povinnost podle § 13b nebo 75,
q) poruší některou z povinností souvisejících s přepočtem měn podle § 13f,
r) poruší některou z povinností souvisejících se sebeomezujícími opatřeními podle § 14 až 15,
s) poruší některou z povinností souvisejících s prostředkem pro zamezení účasti na hazardní hře podle § 16bb odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 až 6,
t) v rozporu s § 16bb odst. 2 písm. b) účastníkovi hazardní hry umožní vložit sázku do hry,
u) poruší některou z povinností souvisejících se zápisem fyzické osoby do rejstříku podle § 17 odst. 1,
v) poruší některou z povinností souvisejících s registrací a uživatelským kontem podle § 17a, § 17b odst. 2, 3, § 17c odst. 1, 3 nebo § 17d odst. 2 nebo 3,
w) umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků v rozporu s § 17d odst. 4 nebo 5,
x) umožní založení uživatelského konta nebo vložení sázky do hazardní hry v rozporu s § 17d odst. 6,
y) poruší některou z povinností souvisejících s financováním internetové hry podle § 17e odst. 4 až 6, 8 nebo 9, nebo
z) nesplní některou z povinností souvisejících s uživatelským kontem podle § 17f odst. 1.
(2) Provozovatel se dále dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne výpis z údajů evidovaných na uživatelském kontě podle § 17h,
b) poruší některou z povinností souvisejících s výplatou peněžních prostředků z uživatelského konta podle §17i,
c) v rozporu s § 17k odst. 1 zpoplatní nečinnost účastníka hazardní hry,
d) poruší některou z povinností souvisejících se zrušením uživatelského konta podle § 17l, § 17m odst. 1, 4, 6, § 17n odst. 1, § 17o odst. 4 nebo § 17p,
e) poruší některou z povinností souvisejících se zrušením uživatelského konta podle § 17m odst. 2, 3, 5, § 17n odst. 4 nebo § 17o odst. 3,
f) nezajistí dodržování postupu při manipulaci s hodnotovými žetony, hracími žetony, bankovkami nebo mincemi podle § 58 odst. 3,
g) poruší některou z povinností souvisejících s provozováním herního prostoru podle § 65, § 66 odst. 1 až 3 nebo 5,
h) poruší některou z povinností souvisejících s provozováním herny podle § 67,
i) poruší některou z povinností souvisejících s provozováním kasina podle § 68 až 68b,
j) v rozporu s § 68c odst. 2 vyčlení do studia započitatelný hrací stůl živé hry,
k) poruší některou z povinností souvisejících s provozováním studia podle § 68c odst. 3 nebo 4,
l) v rozporu s § 69 umožní vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let,
m) poruší některou z povinností souvisejících s identifikací podle § 71 odst. 1 nebo 2,
n) nesplní některou z povinností souvisejících s monitorováním podle § 72 až 72c,
o) poruší některou z povinností souvisejících s nahlédnutím do schématu kamerového systému podle § 72d odst. 4,
p) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře,
q) poruší některou z povinností souvisejících s předložením dokumentů podle § 87,
r) poruší některou z povinností souvisejících s technickými požadavky podle § 109 odst. 1,
s) poruší některou z povinností souvisejících s technickými požadavky podle § 109a odst. 4, 5, § 109c odst. 4 nebo 5, nebo
t) poruší některou z povinností souvisejících se zadržením věci podle § 121 odst. 4.
(3) Provozovatel nebo jeho právní nástupce se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností souvisejících se zrušením nebo zánikem oprávnění provozovat hazardní hru podle § 104a.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
a) do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), d), e), n), o), t), u) nebo v),
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), g), h), i), l), m), r), s), x), y) nebo z),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), f), j), k), p), q) nebo w).
(5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu
a) do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene h), i), k), l), m), n), p) nebo r),
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), d), f), g), j), o), q), s) nebo t),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo e).
(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(7) Příkazem na místě lze uložit za přestupek podle odstavců 1 až 3 pokutu do 100 000 Kč.
Díl 2
Přestupky dalších osob
 
§ 123a
Přestupky pověřené osoby
(1) Pověřená osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí změny skutečností rozhodných k vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování nebo o těchto skutečnostech nepředloží doklady podle § 110a,
b) při výkonu odborného posuzování a osvědčování nesplní některou z povinností podle § 112a odst. 1,
c) vydá výstupní dokument odborného posouzení a osvědčení v rozporu s § 112a odst. 2, nebo
d) neoznámí zahájení nebo ukončení odborného posuzování a osvědčování podle § 112b.
(2) Pověřená osoba nebo její právní nástupce se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností souvisejících se zrušením nebo zánikem pověření k odbornému posuzování a osvědčování podle § 112c odst. 1, 2 nebo 3.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), c) nebo d).
(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
 
§ 123b
Přestupky související s blokací nepovolených internetových her
(1) Poskytovatel služby přístupu k internetu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 84a odst. 1 a 3 umožní přístup k internetové stránce uvedené na seznamu nepovolených internetových her.
(2) Poskytovatel platebních služeb se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 84b odst. 1 a 3 provede platební transakci ve prospěch nebo k tíži účtu uvedeného na seznamu nepovolených internetových her.
(3) Provozovatel internetové stránky nebo elektronického rozhraní se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 84c odst. 1 a 3 šíří aplikaci, jejíž identifikátor je uveden na seznamu nepovolených internetových her.
(4) Za přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 3
Zákaz činnosti, propadnutí a zabrání věci
 
§ 124
Zákaz činnosti
(1) Za přestupky podle § 122 odst. 1 písm. a) a e), § 123 a 123a lze uložit zákaz činnosti, a to nejdéle na 2 roky.
(2) Upuštění od výkonu zbývající části zákazu činnosti není možné.
 
§ 125
zrušen
 
§ 126
zrušen
 
§ 127
Zvláštní ustanovení o propadlých a zabraných věcech
(1) Propadlé nebo zabrané peníze jsou příjmem státního rozpočtu. Jinou propadlou nebo zabranou věc, kterou Generální ředitelství cel nevyužije pro své potřeby podle zákona upravujícího hospodaření s majetkem státu, podle její povahy Generální ředitelství cel
a) zničí,
b) bezúplatně převede na vzdělávací účely, nebo
c) prodá ve veřejné dražbě podle zákona upravujícího veřejné dražby.
(2) Generální ředitelství cel při volbě způsobu naložení s věcí podle odstavce 1 písm. a) až c) přihlédne k riziku toho, že v souvislosti s jejím užíváním může dojít k porušování tohoto zákona.
(3) Zničení podle odstavce 1 písm. a) zajistí celní úřad pod dohledem tříčlenné komise úředních osob celního úřadu jmenované ředitelem celního úřadu. O zničení sepíše komise protokol.
(4) Náklady na bezúplatný převod podle odstavce 1 písm. b) nese příjemce věci.
(5) S propadlou nebo zabranou věcí lze naložit podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pouze, neodporuje-li to dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.
(6) Celní úřad, který rozhodl o propadnutí nebo zabrání věci, rozhodne o povinnosti pachatele přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osoby, u které byla zabraná věc zajištěna, nahradit státu náklady spojené se správou a zničením věci.
Díl 4
Společná ustanovení k přestupkům
 
§ 128
zrušen
 
§ 129
Příslušnost
(1) K projednání přestupků podle tohoto zákona je příslušný celní úřad, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.
(2) K projednání přestupků v oblasti internetových her spočívajících v provozování hazardní hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm. a) nebo b) je příslušný Celní úřad pro Plzeňský kraj.
(3) K projednání přestupků v oblasti internetových her podle tohoto zákona jiných než podle odstavce 2 je příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu podezřelý z přestupku má nebo naposledy měl trvalý pobyt, je-li jím fyzická osoba, anebo má nebo naposledy měl sídlo, je-li jím právnická nebo podnikající fyzická osoba.
(4) Nelze-li určit místní příslušnost celního úřadu podle odstavce 3, je místně příslušný Celní úřad pro Plzeňský kraj.
(5) K projednání přestupku podle § 122 odst. 1 písm. c) je příslušný správní orgán nejblíže nadřízený správnímu orgánu, k jehož činnosti se povinnost mlčenlivosti podle tohoto zákona vztahuje. Nelze-li určit příslušnost, je příslušný celní úřad.
(6) K projednání přestupků podle dílu 2 je příslušné ministerstvo.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
        
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 130
Identifikační a kontaktní údaje
(1) Pro účely hazardních her se rozumí:
a) identifikačními údaji
1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, adresa místa trvalého nebo jiného obdobného pobytu, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, číslo a druh průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti a místo narození,
2. u právnické osoby název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
3. u fyzické osoby, která je podnikatelem, vedle údajů podle bodu 1 také místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) kontaktními údaji korespondenční adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty, identifikátor datové schránky.
(2) Na účastníka hazardní hry se vždy použije odstavec 1 písm. a) bod 1.
 
§ 130a
Zpracování údajů
(1) Orgány podle tohoto zákona jsou oprávněny zpracovávat údaje nezbytné pro vedení rejstříku, výkon povolovacího řízení, působnosti související s ohlášením hazardní hry a dozoru nad provozováním hazardních her a pro zajištění řádného provozování hazardních her, včetně osobních údajů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů.
(2) Orgán podle tohoto zákona při zpracování osobních údajů
a) označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným způsobem osobní údaje, jejichž přesnost byla popřena nebo proti jejichž zpracování byla vznesena námitka, a tyto osobní údaje dále zpracovává i bez souhlasu subjektu údajů, a
b) může provádět výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno, uvede orgán v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od jejich posledního použití pro zpracování osobních údajů.
(3) Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně ustanovení jiného zákona o stížnosti.
 
§ 131
Informační systém provozování hazardních her
Ministerstvo je správcem informačního systému provozování hazardních her, který obsahuje a zpracovává zejména údaje podle § 130a o provozovatelích, hazardních hrách, účastnících hazardních her, osobách zapsaných v rejstříku, technických zařízeních, herních prostorech a dozorové činnosti.
 
§ 132
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Ministerstvo může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu své působnosti žádat od správce informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatele poskytnutí údajů
a) ze základního registru obyvatel,
b) z informačního systému evidence obyvatel,
c) z informačního systému cizinců,
d) z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí,
e) z insolvenčního rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti.
(2) Správce informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatel je povinen žádosti o poskytnutí údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů je bezúplatné.
(3) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Správce informačního systému veřejné správy nebo jeho provozovatel je povinen poskytnout též údaje o změně údajů.
 
§ 132a
Využívání údajů pro účely vedení rejstříku
(1) Ministerstvo může v rozsahu potřebném pro vedení rejstříku žádat od orgánu Finanční správy České republiky a od orgánu Celní správy České republiky poskytnutí údajů o nařízených a prováděných daňových exekucích. Poskytnutí těchto údajů není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.
(2) Ministerstvo může v rozsahu potřebném pro vedení rejstříku žádat, a to i automatizovaně, údaje z centrální evidence exekucí od jejího provozovatele, a to
a) jednotlivě nebo
b) dávkově s uvedením údajů o všech osobách zapsaných v části, která je veřejným seznamem.
(3) Orgán veřejné moci podle odstavce 1 nebo provozovatel centrální evidence exekucí podle odstavce 2 je povinen žádosti o poskytnutí údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutí údajů je bezúplatné.
(4) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Orgán veřejné moci podle odstavce 1 nebo provozovatel centrální evidence exekucí podle odstavce 2 je povinen poskytnout též údaje o změně nebo výmazu údajů.
 
§ 133
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) způsob, obsahové náležitosti a lhůtu pro oznamování, uchovávání nebo zasílání informací a pro přenos dat provozovatelem orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona, rozsah přenášených dat a jiné technické parametry poskytování výkaznictví,
b) rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry,
c) požadavky na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a zpráv o posouzení změn a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona,
d) rozsah technických parametrů pro informační systém provozování hazardních her, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat, požadavků na přenášená data, způsob přenosu dat, zajištění telekomunikačního datového spojení a jejich technické parametry,
e) seznam zakázaných rizikových bonusů,
f) vzor žádosti o vydání úvodního povolení, základního povolení nebo povolení k umístění herního prostoru,
g) požadavky na minimální náležitosti herního plánu.
(2) Vyžaduje-li to řádné provozování hazardní hry, ministerstvo může vyhláškou stanovit
a) způsob prokázání splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání úvodního povolení, základního povolení a povolení k umístění herního prostoru,
b) další náležitosti, které je provozovatel povinen upravit v herním plánu,
c) další podmínky provozování hazardní hry, které jsou potřebné k zajištění ochrany zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo pro dozor nad dodržováním povinností podle tohoto zákona,
d) další údaje, které musí obsahovat los, a případně způsob jejich uvedení na losu.
(3) Jinými technickými parametry poskytování výkaznictví podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) údaje k technickému zabezpečení výkaznictví,
b) lhůta pro oznámení údajů k technickému zabezpečení výkaznictví a lhůta pro oznámení jejich změny,
c) způsob poskytování výkaznictví,
d) rozsah, formát a struktura výkaznictví,
e) délka vykazovaného období pro vzdálený přístup a lhůta pro jeho poskytnutí,
f) lhůta, ve které se dozorující orgán pokusí získat jednotlivý automatizovaný výstup, a případná výjimka z této lhůty,
g) vymezení formální chyby v poskytnutém automatizovaném výstupu, způsob jejího vytýkání a opravy a lhůta pro její opravu a
h) způsob opravy jiné než formální chyby v poskytnutém automatizovaném výstupu a lhůta a podmínky pro její opravu.
 
§ 134
Oznámení
Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
        
HLAVA II
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 
§ 135
Správní řízení podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 136
(1) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. a), c) a d) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. a). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c) a d) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, podle § 6 odst. 3 a § 11 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle podmínek stanovených v povolení.
(2) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. g). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. g) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, podle § 6 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle podmínek stanovených v povolení.
(3) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. e), l) a n) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. j), m) bodu 2 a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovaná prostřednictvím technického zařízení, se považují za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. e). Provozovatel s povolením podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozuje tuto hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení. Tento provozovatel je povinen splnit povinnosti podle § 44 až 48 nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a povinnosti podle § 55 odst. 2 nejpozději do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem. Pro účely daně z hazardních her se provozovatel, který podle tohoto odstavce provozuje hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení, považuje za držitele základního povolení a takto provozovaná hra se považuje za hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba základní povolení. Povolený přístroj a zařízení podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za herní pozici povoleného koncového zařízení uvedenou v povolení k umístění herního prostoru. Pro účely rozpočtového určení daně z hazardních her se povolený přístroj a zařízení podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za herní pozici povoleného koncového zařízení uvedenou v povolení k umístění herního prostoru, pouze pokud obecní úřad nebo krajský úřad, který je povolil, poskytne ministerstvu do konce kalendářního měsíce, ve kterém tento zákon nabývá účinnosti, informace o počtu těchto přístrojů a zařízení povolených ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a o tom, na území které obce jsou tyto přístroje a zařízení povoleny, jakému provozovateli jsou tyto přístroje a zařízení povoleny a do kdy jsou tyto přístroje a zařízení povoleny. Obecní úřad a krajský úřad jsou povinny poskytnout ministerstvu bezodkladně informace o jimi nově vydaném povolení. Obecní úřad a krajský úřad jsou povinny poskytnout ministerstvu bezodkladně informace o jimi provedené změně povolení, kterou se mění údaj podle věty šesté nebo sedmé, nebo o jimi provedeném zrušení povolení přístroje a zařízení podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. f) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. c). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. f) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. c) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 35 a 36, jež je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a s výjimkou povinnosti podle § 33 odst. 1, a podle podmínek stanovených v povolení.
(5) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. d). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. d) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 39 odst. 5 a § 41 odst. 1, a podle podmínek stanovených v povolení.
(6) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. h) a k) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a loterie nebo jiná podobná hra podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovaná jako internetová kursová sázka, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. b). Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. h) a k) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní povolení k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. b) s tím, že provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 29 až 31, § 35 odst. 1 a § 36 tohoto zákona, jež je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a povinnosti podle § 35 odst. 2, kterou je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem, a podle podmínek stanovených v povolení. Je-li hazardní hra podle tohoto odstavce provozována jako internetová hra, provozuje provozovatel tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 75 odst. 1 až 3, § 76, 77 a 80 tohoto zákona, jež je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a povinnosti podle § 75 odst. 4, kterou je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem, a podle podmínek stanovených v povolení.
(7) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. i) a m) bodu 1 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a loterie nebo jiná podobná hra podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovaná jako internetová karetní hra, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. f). Provozovatel s povolením podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozuje tuto hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení. Tento provozovatel je povinen splnit povinnosti podle § 58 odst. 5 a 6 nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Je-li hazardní hra podle tohoto odstavce provozována jako internetová hra, provozuje provozovatel tuto hazardní hru podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 75 odst. 1 až 3, § 76, 77 a 80 tohoto zákona, jež je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a povinnosti podle § 75 odst. 4, kterou je povinen splnit nejpozději do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem, a podle podmínek stanovených v povolení. Pro účely daně z hazardních her se provozovatel, který podle tohoto odstavce provozuje hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení, považuje za držitele základního povolení a takto provozovaná hra se považuje za hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba základní povolení.
(8) Loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. j) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. a). Provozovatel s povolením podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, provozuje tuto hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení. Pro účely daně z hazardních her se provozovatel, který podle tohoto odstavce provozuje hazardní hru podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených v povolení, považuje za držitele základního povolení a takto provozovaná hra se považuje za hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba základní povolení.
(9) Povolení podle odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(10) Provozovatel podle odstavců 1 až 8 se považuje za provozovatele podle tohoto zákona, splňuje-li podmínky kladené na provozovatele podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 137
(1) Do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem není provozovatel povinen plnit povinnosti podle § 14, § 15 odst. 3, § 17, § 30 odst. 3 písm. c), § 45 odst. 3 písm. c), § 75 odst. 4 a § 77 odst. 3 písm. c).
(2) Dnem vyhlášení technické specifikace ministerstvem se rozumí den, kdy ministerstvo zveřejní na své úřední desce a na svých internetových stránkách kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her.
 
§ 138
(1) Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti.
(2) Obecně závazné vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za obecně závazné vyhlášky vydané podle § 12.
(3) Pokud povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvádí jako orgán státního dozoru Specializovaný finanční úřad nebo místně příslušný finanční úřad, rozumí se jimi ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona celní úřad.
 
§ 139
Pro odvodové povinnosti u odvodu z loterií a jiných podobných her, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
   
HLAVA III
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
 
§ 140
Zrušují se:
1. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
2. Zákon č. 70/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
3. Čl. I zákona č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů.
4. Část první zákona č. 63/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů.
5. Část šestá zákona č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
6. Část první zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
7. Část druhá zákona č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
8. Část dvacátá devátá zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
9. Část dvanáctá zákona č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
10. Část první zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
11. Část čtvrtá zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
12. Část první zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
13. Část čtvrtá zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
14. Zákon č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zákon č. 380/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
16. Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
17. Vyhláška Ministerstva financí č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu.
18. Vyhláška Ministerstva financí č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST
 
§ 141
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou § 86 až 89, § 91, 92, § 97 až 100 a § 109 až 112, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.V zákona č. 527/2020 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel může provozovat hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. a) až e) a internetovou hru na základě základního povolení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nejpozději do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo pokud byla v této lhůtě podána žádost o změnu tohoto základního povolení, na základě které má dojít k uvedení výpočtu čisté prohry do souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do účinnosti rozhodnutí o této žádosti. Účinnost tohoto rozhodnutí lze odložit nejvýše o 2 měsíce ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Správní řízení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na provozovatele, který byl účastníkem tohoto řízení, se použije obdobně bod 1.
3. Pověřená osoba může vydat odborné posouzení, ve kterém ověří splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 ve spojení s § 15 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Stanoví-li základní povolení vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona místní příslušnost celního úřadu ve věcech vzdáleného přístupu, denního herního zápisu nebo denního herního výkaznictví, k takto stanovené příslušnosti se nepřihlíží.
5. Zahájená řízení o přestupcích v oblasti internetových her, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo financí podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Pokud bankovní záruka, jejímž prostřednictvím byla poskytnuta kauce podle § 89 nebo 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která byla přijata Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, obsahuje povinnost jejího výstavce uhradit částku ve lhůtě delší než 15 dnů ode dne doručení výzvy, nepoužije se § 90 odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Provozovatel nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zjistí identifikační údaje všech fyzických osob, kterým přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bylo zřízeno uživatelské konto podle § 29, 44, 47, 76 nebo 80 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu podle § 130 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je toto uživatelské konto aktivní ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud tato fyzická osoba v této lhůtě své uživatelské konto zruší. Fyzická osoba, které je zřízeno uživatelské konto, je povinna za účelem zjištění identifikačních údajů poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje. Marným uplynutím lhůty se na uživatelské konto nebo dočasné uživatelské konto hledí, jako by jej účastník hazardní hry zrušil k poslednímu dni této lhůty.
Čl.XCIV zákona č. 349/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Správní řízení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Provozovatel provozuje hazardní hru podle části první hlavy II, § 14 až 15, 18 až 46, 48 až 58, 72, části čtvrté hlavy I a části osmé hlavy I zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne zrušení, zániku nebo změny, pokud je provedena na základě žádosti provozovatele, základního povolení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, účinného ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vydaného v řízení podle bodu 1. Nenabyde-li do 1. dubna 2025 právní moci rozhodnutí o změně základního povolení na základě žádosti provozovatele, základní povolení k tomuto dni zanikne. Základní povolení takto nezanikne, pokud k 1. dubnu 2025 probíhá řízení o žádosti provozovatele o změnu základního povolení, která Ministerstvu financí došla před 1. dubnem 2025; základní povolení nezanikne, ledaže je tato žádost zamítnuta nebo je řízení o ní zastaveno. V takovém případě základní povolení zanikne ke dni zamítnutí žádosti nebo zastavení tohoto řízení. Účinnost rozhodnutí o takové žádosti o změnu základního povolení lze odložit nejvýše o 2 měsíce ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Ustanovení § 109b odst. 4 a § 109c odst. 4 a 5 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a § 8 až 13d, 13f až 15, části první hlavy IV, § 18 až 26, 27 až 38, 39 až 60f, 72 až 72b, 72d, části čtvrté hlavy I a části osmé hlavy I zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při tom nepoužijí.
3. Provozovatel může provozovat herní prostor na základě povolení k umístění herního prostoru vydaného podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Provozovatel, který provozuje hazardní hru podle bodu 2, je oprávněn provést změnu v hazardní hře podle § 3 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, internetové hře nebo zařízení, jehož prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, a to v nezbytném rozsahu potřebném k jejich přizpůsobení požadavkům podle § 14, 15, 16bb a části první hlavy IV zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Provozovatel není povinen předložit Ministerstvu financí výstupní dokument odborného posouzení a osvědčení, jejichž předmětem je ověření splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v důsledku provedení této změny, a podat žádost o změnu základního povolení, pokud tuto změnu eviduje v evidenci oprav a jiných změn podle § 109a zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Provozovatel je povinen zajistit, aby posouzení těchto změn bylo obsaženo ve výstupním dokumentu odborného posouzení a osvědčení, který je přiložen k žádosti o změnu základního povolení podle bodu 2.
5. Provozovatel, který provozuje hazardní hru podle bodu 2, je povinen postupovat podle § 14 až 15, § 16bb odst. 1, 2 písm. b), odst. 4, části první hlavy IV, § 72 až 72b a 72d zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději od 1. července 2024 nebo ode dne nabytí právních účinků rozhodnutí o vydání základního povolení na základě žádosti o změnu základního povolení na základě kterého je provozována hazardní hra podle bodu 2, podle toho, který den nastane dříve.
6. Provozovatel je povinen od dne uvedeného v informaci o zprovoznění funkce informačního systému provozování hazardních her umožňující příjem sdělení o využití prostředku pro zamezení účasti na hazardní hře vydané Ministerstvem financí postupovat podle § 16bb odst. 2 písm. a), odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Ministerstvo financí zveřejní informaci podle bodu 6 bez zbytečného odkladu po zprovoznění informačního systému, vyhlásí technickou dokumentaci pro napojení na něj na svých internetových stránkách a určí a v této informaci zveřejní den podle bodu 6 tak, aby nastal nejdříve v první den šestého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni vyhlášení technické dokumentace.
8. Platí, že provozovateli, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem pravomocného základního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je dnem účinnosti tohoto zákona vydáno účinné úvodní povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro účely § 97 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je podmínkou pro vydání tohoto úvodního povolení splnění podmínek podle § 87 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a poskytnutí kauce podle bodů 11 a 12 nebo kauce podle bodu 16. Není-li provozovatel ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem pravomocného základního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nabude-li do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona účinnosti základní povolení vydané v řízení podle bodu 1, použijí se věty první a druhá obdobně; v takovém případě platí, že úvodní povolení vzniká dnem nabytí účinnosti tohoto základního povolení. Provozovatel, který je držitelem úvodního povolení podle vět první až třetí, může do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat žádost o posouzení splnění podmínek pro vydání úvodního povolení. Na tuto žádost se použije ustanovení o žádosti o vydání úvodního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně. Úvodní povolení podle vět první až třetí zaniká
a) 1. července 2024, pokud ministerstvu nedošla do 30. června 2024 žádost provozovatele o posouzení splnění podmínek pro vydání úvodního povolení, nebo
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o posouzení splnění podmínek pro vydání úvodního povolení nebo řízení o ní zastavuje.
9. Prokáže-li se v řízení o žádosti o posouzení splnění podmínek pro vydání úvodního povolení podle bodu 8, že provozovatel splňuje podmínky pro vydání úvodního povolení, Ministerstvo financí úvodní povolení podle bodu 8 nahradí novým. Ke kauci poskytnuté podle bodů 11 a 12 se při tom nepřihlíží.
10. Provozovatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem účinného základního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zařazen do kauční skupiny odpovídající nejvyšší rozhodné dani podle § 95 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklé ve druhém až pátém zdaňovacím období daně z hazardních her bezprostředně předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Nelze-li takto kauční skupinu určit, platí, že je zařazen v kauční skupině 1.
11. Provozovatel, který je držitelem účinného úvodního povolení podle bodu 8 a který měl ke dni bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost poskytovat kauci podle § 89 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, má do dne pravomocného vydání úvodního povolení podle bodu 9 povinnost poskytovat kauci podle § 89 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na tuto kauci se použijí § 89 a 90 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně.
12. Provozovatel, který je držitelem účinného úvodního povolení podle bodu 8 a který měl ke dni bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost poskytovat kauci podle § 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, má do dne pravomocného vydání úvodního povolení podle bodu 9 povinnost poskytovat kauci podle § 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na tuto kauci se použijí § 100 a 100a zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně.
13. Na provozovatele, který je povinen poskytovat kauci podle bodu 11 nebo 12, se použijí § 87 odst. 1 písm. b) a § 98 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Podmínkou pro vydání nebo změnu základního povolení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, držiteli účinného úvodního povolení podle bodu 8 je do vydání úvodního povolení podle bodu 9 také poskytnutí kauce podle § 89 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle § 93 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Je-li kauce poskytnuta podle § 89 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se na ni bod 11 obdobně.
15. Podmínkou pro vydání povolení k umístění herního prostoru podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, držiteli úvodního povolení podle bodu 8, je do vydání úvodního povolení podle bodu 9 také poskytnutí kauce podle § 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo § 93 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Je-li kauce poskytnuta podle § 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se na ni bod 12 obdobně.
16. Provozovatel, který je povinen poskytovat kauci podle bodu 11 nebo 12, může namísto této kauce poskytnout kauci podle § 93 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Úplným poskytnutím kauce podle § 93 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povinnost poskytovat kauci podle bodů 11 a 12 zaniká.
17. Peněžní prostředky složené za účelem poskytnutí kauce podle § 89 nebo 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou peněžních prostředků, které jsou předmětem postupu podle § 90 nebo 100a zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze na základě žádosti provozovatele použít k poskytnutí kauce podle § 93 odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
18. Pokud provozovatel poskytne kauci podle § 93 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v plné výši,
a) stanou se peněžní prostředky složené za účelem poskytnutí kauce podle § 89 nebo 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou peněžních prostředků, které jsou předmětem postupu podle § 90 nebo 100a zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v příslušném rozsahu vratitelným přeplatkem, který Ministerstvo financí vrátí na základě žádosti provozovatele do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost podána, nebo dne přijetí bankovní záruky, kterou je poskytnuta kauce, Ministerstvem financí, podle toho, který den nastane později; na tyto peněžní prostředky se § 90 a 100a zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužijí,
b) Ministerstvo financí podle povahy záruční listiny vrátí záruční listinu přijatou podle § 89 nebo 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně jejích případných dodatků, s výjimkou záruční listiny a jejího případného dodatku, které jsou předmětem postupu podle § 90 nebo 100a zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vydá prohlášení o zproštění závazku z takové bankovní záruky, a to na žádost provozovatele do 30 dnů ode dne, kdy žádost došla, nebo dne, kdy byly složeny peněžní prostředky anebo kdy Ministerstvo financí přijalo bankovní záruku, kterou je poskytnuta kauce, podle toho, který den nastane později.
19. Postup podle § 90 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle § 90 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
20. Postup podle § 100a zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle § 100a zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
21. Správní řízení podle § 82 a 83 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
22. Internetové stránky a platební účty zapsané na seznamu nepovolených internetových her podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a údaje o nich se považují za údaje zapsané podle § 84d zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo financí doplní u těchto internetových stránek a platebních účtů důvod zápisu a další nezbytné údaje na seznam nepovolených internetových her podle § 84d odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
23. K podmínce provozování hazardní hry stanovené v základním povolení, která je v rozporu se zákonem č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží. To neplatí, pokud je hazardní hra provozována podle bodu 2 a podmínka provozování se vztahuje k ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, používanému podle bodu 2.
24. Pro účely § 7 odst. 6 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se přihlíží pouze ke sdělení učiněnému ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
25. K ustanovení herního plánu, které je v rozporu s ustanoveními § 14, 15, 16bb a části první hlavy IV zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží.
26. Na neukončenou registraci účastníka hazardní hry zahájenou podle § 29, 44 nebo 76 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí ustanovení části první hlavy IV zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
27. Na proces zrušení a vypořádání uživatelského konta podle § 29, 44 a 76 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
28. Na dočasné uživatelské konto podle § 47 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se hledí jako na uživatelské konto založené podle části první hlavy IV zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
29. Peněžní nebo hrací prostředky z dočasného uživatelského konta podle § 80 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné za podmínek podle § 80 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, převést na uživatelské konto založené podle části první hlavy IV zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nové dočasné uživatelské konto podle § 80 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není možné založit.
30. Není-li provozovatel povinen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaznamenávat celkovou souhrnnou výši čistých proher, může pro účely plnění informační povinnosti podle § 75 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, namísto celkové souhrnné výše čistých proher od aktivace uživatelského konta zveřejňovat celkovou souhrnnou výši čistých proher od 1. července 2024 nebo ode dne přizpůsobení hazardní hry požadavkům podle § 14 až 15 a části první hlavy IV zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podle toho, který den nastane dříve. Tuto skutečnost je povinen zveřejnit stejným způsobem.
31. Provozovatel může provozovat živou hru provozovanou dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které hraje účastník hazardní hry proti softwarovému hracímu systému provozovatele, po dobu právních účinků základního povolení k této hře podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je toto základní povolení vydáno na základě žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na tuto živou hru se ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o přenášené živé hře nepoužijí. Provozovatel nesmí po dobu právních účinků tohoto základního povolení provozovat přenášenou živou hru podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
32. K projednání přestupku v oblasti internetových her podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, spáchaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je příslušný Celní úřad pro Plzeňský kraj.
33. Ministerstvo financí nejpozději do 31. prosince 2026 naplní rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách údaji z centrální evidence exekucí a z evidence vedené orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky.
34. Ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na osobu zapsanou do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle § 16a odst. 1 písm. h) zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, od 1. ledna 2027. Tím není dotčena povinnost postupovat podle § 17 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v případě zápisu do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách z jiného právního důvodu.
1) § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
2) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty