183/1994 Sb. o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995

Schválený:
183/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. září 1994
o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
Změna: 76/1995 Sb.
Změna: 117/1995 Sb.
Změna: 362/2007 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZVÝŠENÍ VYPLÁCENÝCH DŮCHODŮ A DŮCHODŮ PŘIZNÁVANÝCH V ROCE 1994 A V ROCE 1995
 
§ 1
Procentní zvýšení důchodů přiznaných před 1. prosincem 1994
Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznané před 1. prosincem 1994 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994 o 5 % měsíční výše důchodu, která občanu náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje.
 
§ 2
Procentní zvýšení důchodů přiznávaných od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994
Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. prosince 1994 do 31. prosince 1994 se zvyšují ode dne přiznání o 36,5 % měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu.
 
§ 3
Procentní zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1995
Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí přiznávané od 1. ledna 1995 do 30. června 1995 se zvyšují ode dne přiznání o 32 % měsíční výše důchodu, na kterou vznikl občanu nárok ke dni přiznání důchodu.
 
§ 4
Společná ustanovení k procentnímu zvýšení důchodů
(1) Zvýšení důchodu podle § 1 až 3 náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Výše důchodu nebo úhrnu důchodů včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost však nesmí po zvýšení podle § 1 až 3 přesáhnout částku 4800 Kč měsíčně.
(2) Pro zvýšení důchodů podle § 1 až 3 platí obdobně ustanovení § 2 odst. 4, § 5 odst. 1 a 3, § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Sb., o zvyšování důchodů.
(3) Vdovské a sirotčí důchody se podle § 1 až 3 nezvyšují, jestliže byly vyměřeny z důchodů zvýšených podle těchto ustanovení.
 
§ 5
Zvýšení vdoveckých důchodů
(1) Výše vdoveckého důchodu činí podle § 48a zákona o sociálním zabezpečení1) 1000 Kč měsíčně.
(2) Vdovecké důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona se upraví podle odstavce 1 od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.
(3) Pro úhrn vdoveckého a jiného důchodu včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost platí § 4 odst. 1 věta druhá obdobně.
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
Zvýšení nejvyšších výměr úhrnu důchodů (dávek)
Nejvyšší výměry úhrnu vyplácených důchodů (dávek) uvedené v § 56 odst. 2, 4 a 5, § 64 odst. 5, § 70 odst. 2 a § 139 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení1) a zvýšené podle § 6 zákona č. 255/1993 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994, se dále zvyšují o 300 Kč.
 
§ 8
Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
(1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení1) 2460 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení1) 4360 Kč měsíčně.
(2) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.
(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a ani po zvýšení podle § 1 až 3, 5 a 6 nedosahují výše stanovené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994.
 
§ 9
Zvýšení sociálních důchodů
(1) Sociální důchody přiznané před 1. prosincem 1994 se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po 30. listopadu 1994 o 420 Kč měsíčně, jde-li o jednotlivce, a o 840 Kč měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník. Pobírá-li však poživatel sociálního důchodu nebo jeho rodinný příslušník důchod, který byl zvýšen podle § 6, odečte se od zvýšení podle věty první částka zvýšení, která náleží podle § 6.
(2) Výše sociálního důchodu přiznaného po 30. listopadu 1994 podle § 52 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení1) činí nejvýše 2460 Kč měsíčně u jednotlivce a nejvýše 4360 Kč měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník.
 
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 255/1993 SB., O DRUHÉM ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE 1993 A O ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ PŘIZNÁVANÝCH V ROCE 1994
 
§ 10
Zákon č. 255/1993 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznávaných v roce 1994, se mění takto:
V § 2 se slova "do 31. prosince 1994" nahrazují slovy "do 30. listopadu 1994".
 
ČÁST TŘETÍ
ZMĚNY PŘEDPISŮ O STÁTNÍM VYROVNÁVACÍM PŘÍSPĚVKU
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 14
(1) Pro účely stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 195 zákoníku práce se ode dne účinnosti tohoto zákona od invalidního nebo částečného invalidního důchodu odečte částka 220 Kč. To platí i pro náhrady, jejichž výše byla stanovena před 1. prosincem 1994.
(2) Částka 220 Kč se od plného nebo částečného invalidního důchodu odečte i v případě stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 371 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
 
§ 15
Přechodné ustanovení
O nároku na státní vyrovnávací příspěvek za dobu před 1. prosincem 1994 se rozhodne podle předpisů platných před tímto dnem; to platí obdobně o povinnosti vrátit neprávem vyplacené částky státního vyrovnávacího příspěvku.
 
§ 16
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1994.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. VIII zákona č. 362/2007 Sb.
Přechodné ustanovení k čl. VII
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 183/1994 Sb., ve znění tohoto zákona, se postupuje i v případě stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, na kterou vzniklo právo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
1) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona ČNR č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona ČNR č. 589/1992 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 182/1994 Sb.

Související dokumenty