182/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
182/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. července 2014,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 205/2015 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. II
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 262/2006 Sb.
Čl. III
V § 365 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. IV
V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se slova „ , a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují.
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl. V
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 261/2007 Sb.
Čl. VI
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V části první čl. I se bod 4 zrušuje.
2. V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
Čl. VII
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Rizikovost ekonomických činností v ČR