18/2015 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
18/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. ledna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:
Čl. I
Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., vyhlášky č. 377/2004 Sb. a vyhlášky č. 242/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím i příslušník Vězeňské služby, pokud jednotlivá ustanovení nestanoví jinak.“.
2. V § 2 odst. 1 se slova „koordinátor péče o občany společensky nepřizpůsobené“ nahrazují slovy „sociální pracovník Vězeňské služby nebo sociální kurátor“.
3. V § 2 odst. 2 se slova „ , policejní orgán Policie České republiky (dále jen „Policie“), který je ve věci činný“ nahrazují slovy „a policejní orgán, kteří jsou činní v řízení, v jehož rámci byl obviněný vzat do vazby“.
4. V § 5 odst. 1 se slova „ , § 350c nebo § 381 trestního řádu“ nahrazují slovy „nebo § 350c trestního řádu nebo příslušných ustanovení zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních“.
5. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
6. V § 6 odst. 1 se slova „policejní orgán“ nahrazují slovy „orgán Policie České republiky (dále jen „orgán Policie“)“.
7. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Osoba, která osobní prohlídku provádí nebo je osobní prohlídce přítomna, musí být stejného pohlaví jako obviněný.“.
8. V § 8 odst. 5 a v § 23 odst. 4 se slovo „preventivní“ zrušuje.
9. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Obvinění, kteří jsou stíháni pro některý z trestných činů uvedených v § 88 odst. 4 trestního zákoníku, se umísťují odděleně od ostatních obviněných, nebrání-li tomu zvlášť významná skutečnost, zejména že ve věznici je pouze jediný obviněný stíhaný pro takový trestný čin.“.
10. V § 10 odst. 2 se slova „1 písm. d)“ nahrazují slovy „2 písm. a)“ a slova „nebo z výkonu trestu“ se nahrazují slovy „ , z výkonu trestu nebo z výkonu zabezpečovací detence“.
11. V § 11 odst. 2 se za slovo „lze“ vkládají slova „na základě doporučení lékaře“.
12. V § 14 odst. 1 a v § 63 odst. 7 se slova „odst. 1“ zrušují.
13. V § 14 odst. 4 se slova „podle potřeby“ nahrazují slovy „v potřebném množství“.
14. V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Cela určená k ubytování pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m
2
.“.
15. V § 16 odst. 1 se slovo „obhájcům“ nahrazuje slovy „jiným orgánům veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se jich dotýkají, obhájcům, advokátům, kteří obviněné zastupují v jiné věci,“.
16. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Předvedení obviněného, u něhož je důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, k jiným orgánům veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se ho dotýkají, nebo k advokátovi, který jej zastupuje v jiné věci, se uskuteční, pokud s tím orgán činný v trestním řízení souhlasí.“.
17. V § 17 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) K policejnímu orgánu se obviněný předvede na základě písemné žádosti podepsané nejbližším oprávněným nadřízeným příslušné osoby služebně činné v policejním orgánu a opatřené otiskem kulatého úředního razítka. Má-li být obviněný předveden k jinému policejnímu orgánu, je třeba k žádosti přiložit písemný souhlas policejního orgánu, který je činný v trestním řízení, v jehož rámci byl obviněný vzat do vazby.
(3) Při předvádění obviněného k advokátovi, který obviněného zastupuje v jiné věci, se přiměřeně použije odstavec 1.“.
18. V § 19 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Jde-li o předání na dobu nepřevyšující 24 hodiny, musí být žádost schválena ředitelem příslušného útvaru Policie České republiky, který činí úkony trestního stíhání obviněného, v jehož rámci byl obviněný vzat do vazby, vedoucím územního odboru příslušného krajského ředitelství Policie České republiky, ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia Policie České republiky nebo vedoucím oddělení Generální inspekce bezpečnostních sborů; v ostatních případech žádost schvaluje státní zástupce, který nad věcí vykonává dozor.“.
19. V § 20 odst. 3 se ve větě první a třetí slovo „nemocniční“ nahrazuje slovem „lůžkovou“.
20. V § 24 odstavec 3 zní:
„(3) Je-li propouštěný nemocen, postupuje se v případě potřeby jeho předání do péče dalšího poskytovatele zdravotních služeb podle zákona upravujícího poskytování zdravotních služeb.“.
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
21. V § 25 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) O úmrtí obviněného vyrozumí ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby ihned lékaře. Dále vyrozumí osoby uvedené v § 18 odst. 7 zákona a oznámí jim identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb provádějícího pitvu.
(3) Pokud osoby uvedené v odstavci 2 ve stanovené lhůtě tělo zemřelého nepřevezmou, nebo zemřelý žádné příbuzné nemá, zajistí pohřeb v souladu se zvláštním právním předpisem obec, v jejímž územním obvodu se věznice nachází.“.
22. V § 26 odst. 1 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.
23. V § 30 odst. 1 se slova „(§ 21 odst. 1 zákona)“ zrušují.
24. § 32 zní:
 
㤠32
(1) Zdravotní služby obviněnému poskytuje Vězeňská služba ve svých zdravotnických zařízeních a v případě potřeby je zajištuje ve spolupráci s jinými poskytovateli zdravotních služeb.
(2) Pokud zdravotní stav obviněného vyžaduje poskytnutí neodkladné zdravotní péče a není-li možné ji poskytnout ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, musí být orgánem Vězeňské služby přivolána lékařská pohotovostní služba nebo zdravotnická záchranná služba.
(3) V případě, že lékař poskytovatele lékařské pohotovostní služby nebo zdravotnické záchranné služby nařídí převoz za účelem poskytnutí ambulantní nebo lůžkové zdravotní péče v nejbližším zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele oprávněného potřebné zdravotní služby poskytovat, anebo k hospitalizaci v některém zdravotnickém zařízení lůžkové zdravotní péče Vězeňské služby, jsou jeho pokyny k provedení tohoto postupu pro orgány Vězeňské služby závazné a musí být splněny neodkladně.“.
25. V § 33 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
26. V § 40 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Obviněný může přijímat a odesílat korespondenci pouze písemnou formou prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „poštovní úřad“).“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
27. V § 40 odst. 2 a v § 41 se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „ , advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.
28. V § 42 odstavec 1 zní:
„(1) Správa věznice vede přehled o korespondenci obviněného podléhající kontrole orgánu, který vede řízení. Správa věznice eviduje veškerou korespondenci uvedenou v § 13 odst. 3 zákona a v § 60 odst. 1. Ostatní korespondence se eviduje pouze v případě, že je zasílána doporučeně; doporučená zásilka se obviněnému předá proti podpisu.“.
29. Poznámka pod čarou č. 5 zní:
„5) § 62 až 64a trestního řádu.
§ 45 až 50l občanského soudního řádu.
§ 19 až 26 správního řádu.“.
30. V § 43 odst. 3 se za slovo „obhájce“ vkládají slova „ , advokáta, který obviněného zastupuje v jiné věci,“ a za slovo „obhájcem“ se vkládají slova „nebo advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci“.
31. V § 43a odst. 2 se za větu první vkládá věta „Nejedná-li se o telefonický hovor s osobou uvedenou v § 13a odst. 3 zákona, vrchní dozorce u obviněného ve výkonu vazby z důvodu podle § 67 písm. b) trestního řádu telefonický hovor nepovolí, pokud příslušný orgán činný v trestním řízení nerozhodl jinak.“.
32. V § 43a odst. 4 se slovo „advokátem“ nahrazuje slovy „obhájcem nebo osobou uvedenou v § 13 odst. 3, § 14 odst. 10 nebo § 26 odst. 6 zákona“.
33. V § 43a odstavec 5 zní:
„(5) Veškeré telefonáty obviněného se evidují.“.
34. V § 44 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.
35. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Uskutečnění návštěvy bez sluchové a popřípadě zrakové kontroly ředitel věznice neumožní, pokud je obviněný ve výkonu vazby z důvodu podle § 67 písm. b) trestního řádu, nebo hrozí-li narušení pořádku či bezpečnosti ve věznici.“.
36. Nadpis pod označením § 47 zní: „Styk obviněného s právním zástupcem“.
37. V § 47 odst. 1 se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „a advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.
38. V § 47 odst. 2 se za slovo „advokátem“ vkládají slova „ , který obviněného zastupuje v jiné věci,“.
39. V § 47 odst. 3 větě první se za slovo „obhájce“ vkládají slova „nebo advokát, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.
40. V § 47 odst. 3 větě druhé se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „nebo advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.
41. V § 48 odst. 2 se za slovo „jedy“ vkládají slova „ , potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu, pomůcky k provádění tetování“, slova „fašismus a podobná hnutí“ se nahrazují slovy „hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka“ a slova „jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva“ se nahrazují slovy „tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek“.
42. V § 48 odst. 4 se slovo „písemný“ zrušuje.
43. V § 50 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Nákup vyhrazených léčiv8) a zdravotnických prostředků lze uskutečnit pouze po předchozím písemném souhlasu ošetřujícího lékaře Vězeňské služby.“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.
44. Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) § 163 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.
45. V § 54 odst. 1 se číslo „100“ nahrazuje číslem „60“.
46. V § 57 odst. 1 se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „pracovníků“.
47. V § 57 odst. 2 se slovo „zaměstnanci“ nahrazuje slovem „pracovníci“ a slova „koordinátory péče o občany společensky nepřizpůsobené“ se nahrazují slovy „sociálními kurátory“.
48. V § 61 se slovo „Pracovníci“ nahrazuje slovem „Zaměstnanci“.
49. V § 62a odstavec 3 zní:
„(3) Prohlídkami prováděnými v zájmu zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti ve věznici se rozumí zejména prohlídka osobní, technická nebo prohlídka věcí a zavazadel.“.
50. V § 62a se odstavec 5 zrušuje.
51. Nadpis nad označením § 64 se zrušuje.
52. § 64 včetně nadpisu zní:
 
㤠64
Zásady ukládání kázeňských trestů
Při ukládání kázeňských trestů musí být respektovány pedagogické zásady, jejichž aplikace posiluje výchovný účinek uloženého kázeňského trestu, a to zejména zásady individualizace, přiměřenosti, stupňování, důslednosti a spravedlivosti.“.
53. Pod označením § 65 se vkládá nadpis „Řízení o kázeňských přestupcích“.
54. V § 74 odst. 2 se slova „ , přičemž doba jejího trvání může být až dvě hodiny“ zrušují.
55. V § 78a odst. 3 se slova „příslušným zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovy „poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru dětské lékařství“.
56. V § 78a odst. 7 se slova „dětským lékařem“ nahrazují slovy „lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 3“.
57. V § 79a se slova „České republiky“ zrušují.
58. V § 80 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.
Ministryně:
prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.

Související dokumenty