176/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
176/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. července 2018,
kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
2. V § 14 odst. 8 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
3. V § 134 odst. 4 se text "§ 14 odst. 2" nahrazuje textem "§ 14 odst. 3" a text "§ 14 odst. 4" se nahrazuje textem "§ 14 odst. 5".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Zahájená řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 500/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Bylo-li řízení pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při přezkumném řízení nebo novém řízení podle tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 14. 8. 2018 do 31. 8. 2018