174/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
174/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. července 2018,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se na konci textu písmena a) doplňuje text
" , pokud
1. žádný poplatník daně z příjmů právnických osob s výjimkou Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské investiční banky, jiné mezinárodní finanční organizace, státu, centrální banky nebo právnické osoby jimi ovládané nemá podíl na základním kapitálu tohoto investičního fondu 10 % nebo více; podíly spojených osob, které jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, se pro tyto účely splnění této podmínky považují za podíly jednoho poplatníka; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců, a
2. neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem139),
139) Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 14. 8. 2018 do 31. 8. 2018