174/1994 Sb. , kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Schválený:
174/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodářství
ze dne 15. srpna 1994,
kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Ministerstvo hospodářství stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Podle této vyhlášky se postupuje při pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace a při navrhování, umísťování a povolování staveb
a) bytových domů obsahujících více než tři bytové jednotky,
b) domů s byty zvláštního určení1) a staveb zařízení ústavního charakteru, určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen "stavby pro sociální péči"),
c) občanského vybavení,
d) v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob,2)
e) pro výrobu, určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením,
f) škol.
(2) Ustanovení části druhé vyhlášky se vztahují na všechny stavby uvedené v odstavci 1. Ustanovení části třetí se vztahují na stavby uvedené v odstavci 1 písm. b) a d), ustanovení § 5 se vztahuje též na stavby uvedené v odstavci 1 písm. a). Ustanovení části čtvrté se vztahují na stavby uvedené v odstavci 1 písm. c).
(3) Stavby nebo jejich části uvedené v odstavci 1 písm. b) určí ten, kdo pro tento účel vyčlení prostředky ze svého rozpočtu.
(4) Ustanovení této vyhlášky, pokud to není ze závažných důvodů vyloučeno, se použijí pro navrhování, přípravu a povolování změn staveb uvedených v odstavci 1.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se považují
a) za stavby občanského vybavení3) v částech určených pro užívání veřejností stavby pro
1. správu a řízení,
2. služby, obchod a veřejné stravování,
3. tělesnou výchovu a rekreaci,
4. předškolní zařízení a učiliště,4)
5. kulturu,
6. zdravotnictví a sociální péči,
7. veřejnou dopravu včetně místních komunikací,
8. motorismus - zejména autoservisy, čerpací stanice, stanice technické kontroly, dálniční odpočívadla, autodromy apod.,
9. dočasné ubytování, jako internáty, koleje, ubytovny, hotely, penziony, motely,
b) za osoby s omezenou schopností pohybu a orientace osoby postižené pohybově, zrakově a sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a rodič s dětmi do věku tří let.
 
ČÁST DRUHÁ
ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PLOCH
 
§ 3
Přístup do staveb uvedených v § 1 odst. 1 musí být umožněn alespoň jedním vstupem v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů; výjimečně, z vážných technických důvodů, může být vyrovnání řešeno rampou provedenou podle bodu 1 přílohy.
 
§ 4
(1) Chodníky, cesty a lávky pro pěší a podchody musí být řešeny způsobem stanoveným v bodě 1 přílohy.
(2) Vyznačené odstavné a parkovací plochy pro osobní motorová vozidla (pozemní, nadzemní i podzemní) musí mít vyhrazena 2 % stání, nejméně však dvě stání, pro vozidla zdravotně postižených osob. Vyhrazená stání musí být řešena způsobem stanoveným v bodě 3.1 přílohy a musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti. K těmto vyhrazeným stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro pěší.
(3) Prostory pro umístění veřejných automatů a zařízení musí být řešeny způsobem stanoveným v bodě 3.2 přílohy, aby umožňovaly přístup na vozíku pro invalidy (dále jen "vozík").
(4) Přístup k poštovním schránkám, veřejným automatům a zařízením musí být zajištěn způsobem stanoveným v bodě 1 přílohy.
(5) Veřejně přístupné plochy, sady a parky musí být řešeny způsobem stanoveným v bodě 1 přílohy.
 
ČÁST TŘETÍ
ŘEŠENÍ STAVEB BYTOVÝCH DOMŮ, STAVEB ŠKOL, STAVEB PRO VÝROBU URČENÝCH PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A STAVEB PRO SOCIÁLNÍ PÉČI
 
§ 5
Vnitřní komunikace a vybavení
Přístup do všech prostorů staveb uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) (kromě domů bez výtahu, u kterých musí být bezbariérovými vnitřními komunikacemi zpřístupněno vstupní podlaží), b) a d) musí být zajištěn vodorovnými domovními komunikacemi, schodišti a výtahy řešenými způsobem stanoveným v bodě 1 přílohy.
 
§ 6
Byty zvláštního určení pro pohybově postižené a obytné části staveb pro sociální péči
(1) Řešení bytů zvláštního určení pro pohybově postižené a obytných částí staveb pro sociální péči musí zajišťovat možnost užívání osobami na vozíku ve všech prostorách (bod 2 přílohy).
(2) Požadavku uvedenému v odstavci 1 musí vyhovovat
a) obytné místnosti včetně provozní návaznosti na stravování,
b) šířky a uspořádání bytových a dalších vnitřních komunikací,
c) rozměry příslušenství,
d) velikost a uspořádání hygienického zařízení,
e) zabudované bytové zařízení.
 
§ 7
Společné prostory bytových domů a staveb pro sociální péči
(1) Prádelna, sušárna, žehlírna, sklep, popř. jiné společné prostory, pokud jsou v bytovém domě, který není vícepodlažním objektem bez výtahu, musí být přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a musí umožňovat užívání těmito osobami.
(2) Garáže umístěné v bytových domech nebo stavbách pro sociální péči nebo v přímé návaznosti na ně musí být přístupné způsobem stanoveným v § 3.
 
§ 8
Provozní prostory určených staveb podle § 1 odst. 1 písm. d)
(1) Řešení provozních prostorů staveb pro výrobu musí osobám na vozíku zajišťovat možnost všech předpokládaných činností (příloha body 2.4.1 a 2.4.6).
(2) Požadavkům podle odstavce 1 musí vyhovovat z hlediska provozního i z hlediska zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany řešení zejména
a) ploch provozních místností,
b) uspořádání provozního zařízení,
c) komunikačních ploch v provozovnách,
d) instalace výrobního zařízení,
e) přístupu a možnosti ovládání výrobního zařízení,
f) signalizačního zařízení,
g) skladovacích prostorů,
h) hygienického zařízení (příloha bod 2.3).
 
§ 9
Pokud na stavby pro výrobu určené pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením navazují bytové domy s byty zvláštního určení, popř. i stavby občanského vybavení, musí být celý areál (obytně výrobní soubor) řešen podle ustanovení částí druhé, třetí a čtvrté ve všech prostorách určených pro užívání převážně zdravotně postiženými osobami.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ŘEŠENÍ STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
 
§ 10
Vnitřní komunikace a vybavení
(1) Přístup do částí staveb určených pro užívání veřejností musí být zajištěn podle § 5 této vyhlášky.
(2) U staveb s dvěma nadzemními podlažími, které nejsou vybaveny výtahy nebo rampami, musí být užívání veřejností zabezpečeno v odpovídajícím rozsahu ve vstupním podlaží. U staveb se třemi a více podlažími musí být zabezpečen přístup do podlaží určených pro užívání veřejností nejméně jedním osobním nebo upraveným nákladním výtahem. U staveb s výtahem musí být uvedeným způsobem zabezpečen přístup do všech podlaží.
 
§ 11
Další prostory
(1) Ve stavbách, v nichž se zřizuje hygienické zařízení pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna kabina řešena pro užívání osobami používajícími vozík (příloha bod 2.3). Obdobně musí být řešeno alespoň jedno WC na dvě podlaží u vícepodlažních staveb s administrativním provozem.
(2) V hledištích musí být nejméně dvě místa pro umístění vozíků (příloha bod 2.4.2).
(3) Stavby musí být řešeny v částech určených pro užívání veřejností s parametry umožňujícími přístup osobám na vozíku.5)
(4) Ve stavbách pro dočasné ubytování musí být alespoň 1 % pokojů, nejméně však jeden pokoj, řešeno způsobem stanoveným v § 6.
(5) Prostory a zařízení podle odstavců 1 až 4 musí být označeny mezinárodními symboly přístupnosti a na vhodném místě musí být umístěny orientační tabule s označením přístupu k nim.
(6) Shromažďovací prostory staveb občanského vybavení podle § 2 písm. e), příp. písm. a) musí být vybaveny indukční smyčkou pro osoby s vadami sluchu.
 
ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
 
§ 12
Podle této vyhlášky se postupuje
a) u územních plánů zón a územních projektů zón, jejichž návrh bude zpracován po účinnosti této vyhlášky,6)
b) u staveb uvedených v § 1 odst. 1, u nichž bude územní řízení pravomocně ukončeno po účinnosti této vyhlášky, u změn těchto staveb a u změn jejich užívání, pokud to není ze závažných důvodů vyloučeno.
 
§ 13
Zrušuje se vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 53/1985 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.
 
§ 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1994.
Ministr:
Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.
 
Příl.
1.
Komunikace
1.1.1. Úprava povrchů Povrch chodníků, schodišť a ramp musí být rovný a upravený proti skluzu.
1.1.2. U přechodů musí být snížení u obrubníku vyznačeno výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu, vnímatelným slepeckou holí a nášlapem v minimální šíři 300 mm.
1.1.3. Sklony šikmých rovin musí splňovat požadavky na rampy (bod 1.3).
1.2. Výškové rozdíly
Výškové rozdíly u přechodů a vodorovných vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20 mm.
1.3. Schodiště a rampy včetně schodišť a ramp v podchodech
1.3.1. Schodišťová ramena a rampy musí být po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat o 150 mm první a poslední schodišťový stupeň, případně začátek a konec rampy.
V místech s možností pádu osoby z výšky musí být madlo nebo zábradlí ve výši 1100 mm.
1.3.2. Schodišťová ramena, pokud jsou jediným přístupem, musí být přímá.
1.3.3. Rampy musí být široké nejméně 1300 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše 1:12 (8,33 %).
1.3.4. Není-li rampa delší než 3000 mm, smí mít výjimečně sklon nejvýše 1:8 (12,5 %); neplatí u staveb podle § 1 odst. 1 písm. b).
1.3.5. Rampa musí mít po obou stranách ve výši 300 mm vodící tyč.
1.3.6. Rampa delší než 9000 mm musí být přerušena odpočívadly v délce nejméně 1500 mm. Odpočívadla musí mít i kruhová rampa.
1.3.7. Podesty ramp musí mít min. délku 1500 mm.
1.3.8. První a poslední stupeň každého schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelný od okolí.
1.3.9. Schodiště, rampy a konstrukce vybíhající do prostoru musí být upraveny podle bodu 1.4.4 tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu nevidomých osob do prostoru s nižší výškou než 2100 mm.
1.4. Chodníky
1.4.1. Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %).
1.4.2. Na úsecích delších než 200 m musí být zřízena odpočívadla o podélném a příčném sklonu nejvýše 1:50 (2,0 %).
1.4.3. V prostoru mezi 450 a 2200 mm nad chodníkem nesmí být umístěny žádné konstrukce, které by mohly ohrozit bezpečnost zrakově postižených osob.
1.4.4. Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby, přičemž hrana chodníku u vozovky není vodící linií. Nezbytné překážky na komunikacích pro pěší (stožáry veřejného osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty apod.) musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil min. šířky 900 mm.
1.5. Přechody a nástupiště
1.5.1. Přechody situované u staveb občanského vybavení [§ 1 odst. 1 písm. c)] a vybavené signalizací musí mít samoobslužné zařízení s upravenou délkou intervalu.
1.5.2. Přechody vybavené světelnou signalizací musí být vybaveny též signalizací zvukovou.
1.5.3. Ovládání samoobslužných signalizačních zařízení musí být umístěno ve výšce 1100 až 1400 mm.
1.5.4. Nástupiště hromadné dopravy musí mít při svém okraji úpravy pro nevidomé a slabozraké, které jsou vnímatelné zbytkem zraku (kontrast), nášlapem a slepeckou holí.
Úpravy jsou závislé na druhu dopravního prostředku
a) u nástupišť železniční dopravy pruh šíře min. 400 mm ve vzdálenosti 800 mm od hrany nástupiště,
b) u nástupišť tramvajových rychlodrah pruh šíře min. 400 mm ve vzdálenosti 500 mm od hrany nástupiště,
c) u nástupišť metra pruh šíře 150 mm ve vzdálenosti 600 mm od hrany nástupiště.
1.5.5. U staveb občanské vybavenosti musí být zajištěny vodící linie pro slabozraké a nevidomé. Akustické naváděcí systémy v uvedených stavbách se navrhují na základě znaleckého posudku konzultačního střediska Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice.
1.6. Vstupy do objektů
1.6.1. Před vstupem do objektu musí být vodorovná plocha nejméně 1500 x 1500 mm, při otevírání dveří ven nejméně 1500 x 2000 mm.
1.6.2. Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem (zaskleny nerozbitným sklem tvrzeným, s drátěnou vložkou apod.).
Musí být opatřeny vodorovným madlem s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
1.6.3. Označení prosklených vstupů musí být provedeno podle bodu 2.2.2 této přílohy.
1.6.4. Zámek dveří musí být umístěn v maximální výši 1000 mm, klika nebo madlo ve výši maximálně 1100 mm.
1.6.5. Horní hrana zvonkového panelu nesmí být výše než 1200 mm.
1.6.6. Vstup musí být osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy.
1.7. Výtahy
1.7.1. Před vstupními dveřmi výtahu musí být volný prostor nejméně 1400 x 1400 mm.
1.7.2. Vstupní dveře výtahu a výtahové kabiny musí mít šířku nejméně 800 mm.
1.7.3. Šířka výtahové kabiny musí být nejméně 900 mm, hloubka výtahové kabiny musí být nejméně 1200 mm [u bytových domů podle § 1 odst. 1 písm. b) a nově navrhovaných staveb musí být hloubka výtahové kabiny nejméně 1400 mm a šířka 1100 mm].
1.7.4. Kabina výtahu musí být vybavena
- telefonním či signálním zařízením umístěným nejvýše 1000 mm nad podlahou,
- sklopným sedátkem umístěným v dosahu ovládacího panelu,
- ovládacím panelem ve výši 1000 až 1200 mm nad podlahou.
1.7.5. Kabina výtahu nesmí mít ručně otevírané dveře.
1.7.6. Ovládací panel musí mít zařízení čitelné hmatem alespoň pro vstupní podlaží a u staveb občanského vybavení pro všechna podlaží.
1.7.7. Příjezd přivolané kabiny musí být oznamován zvukovým signálem.
2.
Vnitřní prostory
2.1. Okna
2.1.1. Okna musí mít pákové uzávěry v maximální výši 1100 mm nad podlahou.
2.1.2. Okna a prosklené stěny s parapetem nižším než 500 mm musí mít spodní části do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození a ve výšce 1400 až 1600 mm opatřeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o rozměru 50 x 50 mm, vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí.
2.2. Dveře
2.2.1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm, u staveb dle § 1 odst. 1 písm. b) 900 mm.
2.2.2. Prosklené stěny nebo prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 1400 až 1600 mm označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o rozměru 50 x 50 mm vzdálenými od sebe maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí. Spodní část takových dveří musí být upravena obdobně jako prosklené stěny podle bodu 2.1.2.
2.3. Zdravotně technická zařízení
2.3.1. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 500 mm nad podlahou, ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno po straně nejvýše 1200 mm nad podlahou, po obou stranách záchodové mísy musí být sklopná madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 780 mm nad podlahou. Dveře se musí otvírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Vedle záchodové mísy musí být prostor min. šířky 800 mm. V kabině WC musí být umístěno umyvadlo. Min. rozměry kabiny 1400 x 1400 mm, u nově navrhovaných staveb 1600 x 1800 mm.
2.3.2. Umyvadlo musí být opatřeno pákovou výtokovou baterií. Vedle umyvadla je nutné osadit madlo umožňující opření.
2.3.3. Vana musí mít úpravy umožňující použití mobilního zvedáku pro přemístění pohybově postižené osoby z vozíku. Páková výtoková baterie musí být umístěna na podélné straně vany.
2.3.4. Sprchové boxy a sprchové kouty musí mít min. půdorysné rozměry 1400 x 1400 mm. Musí být vybaveny sklopným sedátkem umožňujícím boční nebo čelní přístup. Ruční sprcha s pákovým ovládáním, opěrné madlo a mýdelník musí být umístěny v dosahu sedátka, na stěně kolmé vůči stěně, na které je připevněno. Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit max. 20 mm.
2.4. Manipulační prostory a plochy
2.4.1. Nejmenší manévrovací prostor pro vozík je 1200 x 1500 mm.
2.4.2. Místo pro vozík v hledišti musí mít půdorysné rozměry nejméně 1000 x 1200 mm, musí být na rovné podlaze s výhledem na jeviště a přístupné zezadu.
2.4.3. U staveb občanského vybavení [§ 2 písm. a) bod 5, popřípadě bod 1] musí být určená místa opatřena indukční smyčkou pro osoby s vadami sluchu.*)
2.4.4. Šířka stání v garážích a na parkovištích musí být nejméně 3500 mm.
2.4.5. Výška pro umístění vybavení a manipulačního zařízení u staveb podle § 1 odst. 1 písm. b) a d) je 600 až 1200 mm.
2.4.6. Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výšce 1100 mm ochranu (zábradlí, oplocení) a podstavec o výšce alespoň 100 mm tvořící zarážku pro slepeckou hůl.
2.5. Informační zařízení
2.5.1. Základní informační grafické zařízení pro pohyb veřejnosti ve stavbách občanského vybavení podle § 2 písm. a) bodů 1, 2, 5, 6, 7 a 9 musí mít kontrastní a dobře osvětlené nápisy.
2.5.2. Základní informační zařízení pro orientaci musí být doplněna akustickými, taktilními a optickými prvky, které slouží osobám se smyslovým postižením.
3.
Veřejné plochy
3.1. Parkoviště a odstavné plochy
Šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na parkovištích, odstavných plochách a v garážích musí být nejméně 3500 mm a smí mít sklon nejvýše 1:20 (5,0 %).
3.2. Veřejné automaty
3.2.1. Prostor pro umístění veřejného automatu musí mít půdorysné rozměry nejméně 1000 x 1200 mm.
3.2.2. Výška pro umístění manipulačního zařízení veřejného automatu je 600 až 1200 mm.
3.2.3. Telefonní automat musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši nejméně 500 mm nad podlahou.
3.2.4. Při skupinovém osazení telefonních automatů musí být alespoň jeden z nich opatřen zesilovacím zařízením, případně zařízením umožňujícím poslech pomocí sluchadel. Takto upravený telefonní automat musí být označen mezinárodním symbolem hluchoty.
3.2.5. Kabiny telefonních automatů s bočními stěnami nesahajícími až k zemi (podlaze) musí mít půdorysné vyznačení bočních stěn ve výšce min. 100 mm.
3.3. Poštovní schránky
Poštovní schránky musí mít vhoz ve výši 1000 až 1200 mm.
4.
Mezinárodní symbol přístupnosti
Mezinárodní symbol přístupnosti je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazena bílou čárou stylizovaná postava hledící vpravo a sedící na vozíku pro invalidy. Min. rozměry symbolu jsou 100 x 100 mm.5.
Mezinárodní symbol hluchoty
Mezinárodní symbol hluchoty je čtverec modré barvy, na němž je vyobrazen bílou čárou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonálu vedenou z horního pravého rohu čtverce. Min. rozměry symbolu jsou 100 x 100 mm.1) § 9 odst. 1 a § 10 zákona ČNR č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.
2) Nařízení vlády ČR č. 384/1991 Sb., o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.
3) Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) Např. přístup nejméně k jedné z pokladen, přepážek apod. s upravenou výškou či jinými rozměry, přístupy ke sprchám, WC, vstupy v plaveckých stadionech apod.
6) § 21 odst. 2 písm. d) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 377/1992 Sb.
*) Tato místa musí být označena mezinárodním symbolem hluchoty.