173/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Schválený:
173/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. července 2018,
kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Ústavním soudu
Čl.I
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb., zákona č. 83/2004 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 133 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
"(2) Kárné řízení se zavede také proti soudci, který se dopustí přestupku a požádá orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení. Kárné řízení se zahájí postupem podle § 134 odst. 1 a 2 na základě předání věci příslušným orgánem podle zvláštního právního předpisu9).
9) § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.".
3. § 141 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:
 
"§ 141
(1) Kárný senát o kárném provinění podle § 133 odst. 1 rozhodne tak, že jednání uvedené v usnesení o zahájení kárného řízení soudci vytkne, anebo kárné řízení zastaví, nebylo-li kárné provinění prokázáno.
(2) Za přestupek podle § 133 odst. 2 lze soudci uložit sankci, kterou za přestupek stanoví zvláštní právní předpis10).
10) Například zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.".
4. V § 144 odst. 1 se za slova "v kárném řízení" vkládají slova "o kárném provinění podle § 133 odst. 1".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl.II
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se mění takto:
1. V § 4 odst. 3 se slova "poslancem nebo senátorem" nahrazují slovy "poslancem, senátorem nebo soudcem Ústavního soudu".
2. V § 4 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Podle tohoto zákona se dále projednávají přestupky, kterých se dopustili soudci Ústavního soudu, pokud nepožádají orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle jiného zákona.".
3. V § 76 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , anebo soudcem Ústavního soudu, který požádal orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle jiného zákona".
4. V § 86 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova " , anebo soudcem Ústavního soudu, který požádal orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení podle jiného zákona".
 
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
Čl.III
Jednání, které má znaky přestupku, jehož se dopustil soudce Ústavního soudu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se projedná podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.