172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

Schválený:
172/2001 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. dubna 2001
k provedení zákona o požární ochraně
Změna: 498/2002 Sb.
Vláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJŮ A OBCÍ, JEJICH OBSAH A VEDENÍ
 
HLAVA I
DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
 
§ 1
(1) Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří
a) koncepce požární ochrany kraje,1)
b) roční zpráva o stavu požární ochrany kraje,2)
c) požární poplachový plán kraje,
d) dokumentace k zabezpečení
1. plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
2. zdrojů vody k hašení požárů,
e) dokumentace k zabezpečení požární ochrany
1. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
2. v budovách zvláštního významu,
3. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(2) Dokumentaci požární ochrany obce tvoří
a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany,
b) řád ohlašovny požárů,
c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,
d) požární řád obce,
e) dokumentace k zabezpečení
1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.
(3) Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních právních předpisů.3)
 
HLAVA II
OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
 
§ 2
Koncepce požární ochrany kraje
Koncepce požární ochrany kraje1)obsahuje
a) všeobecnou charakteristiku kraje se základními demografickými a geografickými údaji o kraji, s charakteristikou hospodářství, kulturních a historických objektů se zřetelem na jejich potřeby k zabezpečení požární ochrany a záchranných a likvidačních prací,
b) určení rizik požárů a rizik ostatních mimořádných událostí na území kraje,
c) způsob předcházení rizikům a přípravu na mimořádné události a jejich řešení, plnění úkolů hasičského záchranného sboru kraje a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a podmínky pro jejich činnost a činnost integrovaného záchranného systému,
d) střednědobé a dlouhodobé úkoly se zřetelem na zvládání možného ohrožení podle písmene b), řešení požární ochrany a její materiální a technické zabezpečení.
 
§ 3
Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje
Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje2) obsahuje vyhodnocení
a) výkonu státního požárního dozoru,
b) preventivně výchovné činnosti,
c) záchranných a likvidačních prací včetně příslušných statistických údajů,
d) plnění úkolů uvedených v koncepci požární ochrany.
 
§ 4
Obsah požárního poplachového plánu kraje
(1) Požární poplachový plán kraje obsahuje
a) výčet jednotek požární ochrany v kraji,
b) zásady součinnosti jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, při provádění záchranných prací na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu, c) úpravu povolávání jednotek požární ochrany v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím,
d) způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu, e) úpravu činnosti ohlašoven požárů,
f) poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje4) a
g) úpravu činností operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru kraje5) (dále jen "operační a informační středisko").
(2) V příloze požárního poplachového plánu kraje se stanoví rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu a jejich předurčenost pro obce a objekty.
 
§ 5
Dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
(1) Dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (dále jen "plošné pokrytí") obsahuje
a) stanovení stupně nebezpečí území obce podle demografických údajů, počtu požárů a charakteru území,
b) seznam jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí, jejich dislokaci a předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí6) pro jednotlivá katastrální území obcí,
c) cílové početní stavy jednotek požární ochrany s územní působností a jejich vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požární technikou,
d) seznamy jednotek požární ochrany předurčených pro systémy záchranných prací, zejména při dopravních nehodách, živelních pohromách, haváriích a pro ochranu obyvatelstva,
e) způsob, kterým kraj finančně zabezpečí plošné pokrytí.
(2) Plošné pokrytí se aktualizuje podle změn požárního nebezpečí území obcí a podle akceschopnosti jednotek požární ochrany.
 
§ 6
Dokumentace kraje k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
Dokumentace k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů obsahuje určení těchto zdrojů, podmínky jejich trvalé použitelnosti pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji a pro odběr vody, a způsob zabezpečení stanovených podmínek.
 
§ 7
Dokumentace k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Dokumentace kraje k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů obsahuje
a) vymezení doby, míst a okolností zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a stanovení způsobu jejího vyhlášení,
b) stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
 
§ 8
Dokumentace o zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
Dokumentace o zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu obsahuje
a) vymezení budov zvláštního významu,
b) stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v budovách zvláštního významu,
c) způsob zabezpečení podmínek stanovených podle písmene b).
 
§ 9
Dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, obsahuje
a) vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, pro něž stanoví podmínky požární bezpečnosti
1. kraj,
2. obec,
b) stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích podle písmene
a) a způsob jejich zabezpečení.
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
Dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, požární hlídky nebo společné jednotky požární ochrany
Dokumentaci tvoří
a) zřizovací listina, pokud se zřizuje jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo požární hlídka,8)
b) příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka požární ochrany,9)
c) stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky,
d) seznam členů a dokumentace o jejich odborné způsobilosti a doklad o jejich zdravotní způsobilosti pro výkon služby v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.
 
§ 13
Řád ohlašovny požárů v obci
(1) Řád ohlašovny požárů10) upravuje
a) způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci,
b) vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo události,
c) oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko,5)
d) pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.
(2) Součástí řádu ohlašovny požárů je
a) seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje,
b) seznam důležitých telefonních čísel, zejména na územně příslušné operační a informační středisko, na jednotky požární ochrany zařazené do prvního stupně požárního poplachu pro obec dle požárního poplachového plánu kraje a na pohotovostní služby.
(3) Řád ohlašovny požárů se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem.
 
§ 14
Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci
(1) Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany (dále jen "preventivně výchovná činnost") obsahuje
a) rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti, stanovené Ministerstvem vnitra,11) podle místních podmínek,
b) plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční období,
c) vyhodnocení preventivně výchovných akcí.
(2) Při zpracování dokumentace obec spolupracuje zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.
 
§ 15
Požární řád obce
(1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a obsahuje
a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci,
b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci,
c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci,
d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,
e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,
f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" a další místa pro hlášení požárů tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150,
h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.
(2) Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.
 
§ 16
Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu12) obsahuje
a) seznamy osob určených do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a v případě, že obec uvedenou jednotku nemá, seznam osob určených obcí do požární hlídky,13)
b) plán požárních preventivních opatření na úseku požární ochrany v období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
 
§ 17
Způsob uložení a kontroly dokumentace požární ochrany kraje a obce
(1) Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména orgánům krajů a obcí a kontrolním orgánům.
(2) Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany krajů a obcí, případně vyhodnocení její účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně.
 
ČÁST DRUHÁ
MINIMÁLNÍ PODMÍNKY A ROZSAH POSKYTOVÁNÍ PÉČE ZASAHUJÍCÍM OSOBÁM
 
§ 18
Minimální podmínky a rozsah poskytování péče
(1) Minimálními podmínkami a rozsahem poskytování péče (dále jen "minimální podmínky péče") zasahujícím příslušníkům jednotky hasičského záchranného sboru, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku, zaměstnancům zařazeným v jednotce hasičského záchranného sboru podniku a příslušníkům vojenské hasičské jednotky, jakož i osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci se rozumí zajištění
a) ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah po dobu nejméně 2 hodin,
b) stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl hodiny,
c) vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle než 12 hodin.
(2) Osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci v místech ohrožení jejich zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
(3) Za zabezpečení minimálních podmínek péče odpovídá velitel zásahu.14)
 
§ 19
Náklady na zabezpečení minimálních podmínek péče
(1) Náklady spojené s poskytováním ochranných nápojů podle § 18 odst. 1 písm. a) jsou limitovány do výše dolní hranice stanovené sazby stravného podle zvláštních právních předpisů, které stanoví výši sazeb stravného při pracovní cestě zaměstnanců v pracovním poměru,15) a jde-li o příslušníky vojenské hasičské jednotky, hranicí stanovené sazby stravného podle zvláštního právního předpisu, který stanoví výši sazeb stravného při služební cestě vojáka z povolání.16) Výše nákladů na stravování poskytované podle § 18 odst. 1 písm. b) v závislosti na délce trvání zásahu a fyzické náročnosti prací činí částku rovnající se 1,75 až 2,25násobku příslušné hranice podle věty první. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru.
(2) Délka zásahu se posuzuje jako doba trvání pracovní (služební) cesty podle zvláštních právních předpisů.
(3) Při ubytování podle § 18 odst. 1 písm. c) se hradí prokázané výdaje na zajištění odpočinku nebo poskytnuté ubytování.
(4) V případě nebezpečí z prodlení může náklady na zabezpečení minimálních podmínek péče uhradit namísto obce Hasičský záchranný sbor České republiky.17) Náhradu takto vynaložených výdajů poskytne Hasičskému záchrannému sboru České republiky obec v rozsahu povinností stanovených jí zákonem.18)
 
ČÁST TŘETÍ
SYSTÉM PRACOVNÍ POHOTOVOSTI MIMO PRACOVIŠTĚ ČLENŮ JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VYBRANÝCH OBCÍ A ODMĚNA ZA NI
 
§ 20
Systém pracovní pohotovosti
(1) Členové sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí19) kategorie jednotka požární ochrany JPO II20) (dále jen "jednotka") jsou určeni velitelem jednotky k pracovní pohotovosti mimo pracoviště, kterým je hasičská zbrojnice, (dále jen "pohotovost"). Velitel jednotky pro systém pohotovosti zpracovává plán výkonu služby členů jednotky (dále jen "plán"), kterým rovněž určuje členy jednotky k pohotovosti pro provádění požárního zásahu nebo záchranných prací jednotkou.21)
(2) Plán se sestavuje tak, aby jednotka byla akceschopná (§ 23), přičemž se pohotovost členů jednotky organizuje na směny po dnech nebo v týdenním režimu.
 
§ 21
Odměna za pohotovost
Odměna za pohotovost u členů jednotky v pracovním poměru činí v pracovní dny 15 %, ve dnech pracovního klidu 25 % průměrného hodinového výdělku podle zvláštního právního předpisu,22) a to za každou hodinu vykonané doby pohotovosti; u členů jednotky činných na základě dohody o pracovní činnosti se postupuje obdobně.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY UŠLÉHO VÝDĚLKU ČLENŮM JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
 
§ 22
(1) Členům jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, kteří se zúčastní zásahu, nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy v době, ze které jim plynou příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, náleží za každou započatou hodinu této doby náhrada ušlého výdělku.
(2) Náhrada ušlého výdělku podle odstavce 1 se vypočte jako podíl průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a počtu pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem připadajících na kalendářní měsíc, v němž došlo ke ztrátě na výdělku.
(3) Nárok na náhradu podle odstavce 1 je nutno uplatnit u obce do 1 měsíce ode dne vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.
 
ČÁST PÁTÁ
PODMÍNKY AKCESCHOPNOSTI JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VYBRANÝCH OBCÍ
 
§ 23
(1) Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí je zajištěna její organizační, technickou a odbornou připraveností k plnění základních úkolů podle zákona23) a k plnění úkolů na úseku civilní ochrany24) a ochrany obyvatelstva.25)
(2) Organizační připraveností je základní početní stav členů v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce a její funkční složení, stanovené zvláštním právním předpisem s přihlédnutím ke kategorii jednotky v plošném pokrytí,6) a zajištění výjezdu družstva nebo alespoň družstva o zmenšeném početním stavu po vyhlášení požárního poplachu jeho členům v požadovaném čase.
(3) Odbornou připraveností je odborná způsobilost velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce a pravidelná odborná příprava členů této jednotky.
(4) Technickou připraveností je vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce odpovídající požární technikou podle zvláštního právního předpisu a věcnými prostředky požární ochrany a její použitelnost k provádění zásahu včetně odpovídajícího technického stavu.
(5) Pokud jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí nemohou akceschopnost udržet nepřetržitě, oznámí bezodkladně tuto skutečnost územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.
 
ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
 
§ 24
(1) Kraj zajistí vypracování a vedení dokumentace požární ochrany podle § 1 odst. 1 nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(2) Dokumentace požární ochrany vedená okresními úřady a obcemi podle dosavadních právních předpisů musí být uvedena do souladu s tímto nařízením nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
§ 25
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Přechodné ustanovení
Kraj vydá upravený požární poplachový plán kraje do 30. září 2003.
1) § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
2) § 26 odst. 2 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
3) Například zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
4) § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
5) § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.
6) § 65 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
8) § 29 odst. 1 písm. a) a § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
9) § 69a zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
10) § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
11) § 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
12) § 29 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
13) § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
14) § 71 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
15) § 5 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb. a zákona č. 333/1999 Sb. § 1 vyhlášky č. 448/2000 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
16) § 2 vyhlášky č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění vyhlášky č. 44/2001 Sb.
17) § 2 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
18) § 29 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
19) § 65 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
20) Příloha k zákonu č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
21) § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
22) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb., nařízení vlády č. 126/2000 Sb. a nařízení vlády č. 454/2000 Sb.
§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.
23) § 70 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
24) Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních konfliktů majících ozbrojený charakter (Protokol I) vyhlášeného pod č. 168/1991 Sb.
25) § 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb.

Související dokumenty