170/1997 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Schválený:
170/1997 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. června 1997,
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Změna: 15/1999 Sb.
Změna: 283/2000 Sb.
Změna: 251/2003 Sb.
Změna: 283/2000 Sb. (část)
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:
 
§ 1
(1) Tímto nařízením se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou.2)
(2) Za strojní zařízení se pro účely tohoto nařízení považují
a) stroj, kterým je výrobek sestavený ze součástí nebo částí, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, z příslušných pohonných jednotek, ovládacích a silových obvodů a ostatních částí, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu,
b) skupina strojů, kterou je funkčně spojený soubor strojů uspořádaný a ovládaný jako integrovaný celek za účelem dosažení použití uvedeného pod písmenem a),
c) vyměnitelné přídavné zařízení, kterým je strojní zařízení pozměňující funkci strojního zařízení, které je uváděno na trh za účelem připojování ke strojnímu zařízení nebo k řadě různých strojních zařízení, nebo k traktoru jejich obsluhou, přičemž toto zařízení není náhradní díl nebo nástroj.
(3) Pro účely tohoto nařízení se za bezpečnostní součást považuje součást, která není vyměnitelným přídavným zařízením podle odstavce 2 písm. c) a která je uváděna na trh samostatně, aby plnila při používání bezpečnostní funkci, a jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost nebo zdraví osob.
(4) Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").
(5) Jestliže výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce nezajistí posouzení shody podle § 3, zajistí toto posouzení ten, kdo strojní zařízení nebo bezpečnostní součást uvádí na trh. Posouzení shody podle § 3 zajišťuje i ten, kdo sestavuje strojní zařízení nebo jeho části nebo bezpečnostní součásti různého původu nebo vyrábí strojní zařízení nebo bezpečnostní součásti pro své vlastní použití.
(6) Posouzení shody se neprovádí nebo nezajišťuje, jestliže se ke strojnímu zařízení nebo traktoru připojuje vyměnitelné přídavné zařízení [§1 odst. 2 písm. c)] za předpokladu, že jsou tyto části slučitelné a u každé z těchto částí tvořících sestavené strojní zařízení byla posouzena shoda a byla opatřena označením CE (§ 5a).
 
§ 2
(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou strojní zařízení, s výjimkou výrobků uvedených v příloze č. 2.
(2) Technické požadavky na strojní zařízení jsou uvedeny v příloze č. 1 (dále jen "základní požadavky").
(3) Pokud je v harmonizované české technické normě (§ 4a zákona) nebo zahraniční technické normě přejímající v členských státech Evropského společenství harmonizovanou evropskou normu uveden jeden nebo několik základních požadavků na strojní zařízení a strojní zařízení jsou vyrobena v souladu s touto normou, má se za to, že takto vyrobená strojní zařízení odpovídají příslušným základním požadavkům.
(4) Jsou-li nebezpečí nebo rizika u strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí uvedená v tomto nařízení obsažena zcela nebo částečně v jiných nařízeních vlády, která blíže určují daná nebezpečí nebo rizika, potom od doby účinnosti takových nařízení vlády se na tato nebezpečí nebo rizika u dotčených strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí toto nařízení nevztahuje nebo se od jejich uplatnění upustí.
(5) Na strojní zařízení, jejichž nebezpečí jsou převážně elektrického původu, se vztahuje zvláštní právní předpis.4)
 
§ 3
(1) U strojního zařízení provede nebo zajišťuje výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce posouzení shody jeho vlastností se základními požadavky (dále jen "posouzení shody") těmito postupy (§ 12 odst. 4 zákona):
a) pro strojní zařízení neuvedené v příloze č. 4 pořídí výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce technickou dokumentaci podle přílohy č. 3 a provede, popřípadě zajistí posouzení shody [§ 12 odst. 4 písm. a) zákona],
b) pro strojní zařízení uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, jehož vlastnosti nejsou v souladu s technickými normami podle § 2 odst. 3 nebo pokud takové technické normy nekonkretizují všechny základní požadavky, které se na dané strojní zařízení vztahují nebo pro něž takové technické normy neexistují, zajistí jejich výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce před uvedením na trh posouzení shody vzorku strojního zařízení (dále jen "ES přezkoušení typu") autorizovanou osobou [§ 12 odst. 4 písm. b) zákona] podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
c) pro strojní zařízení uvedená v příloze č. 4 k tomuto nařízení, jejichž vlastnosti jsou v souladu s technickými normami podle § 2 odst. 3, které konkretizují všechny základní požadavky, výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce podle své volby
1. vypracuje technickou dokumentaci podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a zašle ji autorizované osobě (§ 11 odst. 1 zákona), která potvrdí příjem technické dokumentace a archivuje ji,
2. předloží technickou dokumentaci podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení autorizované osobě, která ověří, že technické normy podle § 2 odst. 3 byly výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem správně použity, a vypracuje osvědčení o úplnosti a vhodnosti technické dokumentace k posouzení shody, nebo
3. podrobí vzorek strojního zařízení ES přezkoušení typu podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení.
(2) U bezpečnostní součásti autorizovaná osoba během ES přezkoušení typu [postup podle § 3 odst. 1 písm. b) nebo c) bod 3] ověřuje rovněž vhodnost bezpečnostní součásti k plnění bezpečnostních funkcí deklarovaných výrobcem.
(3) Podléhají-li výrobky též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných základních požadavků a rovněž stanovují umístění označení CE, vyjadřuje označení CE shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.
(4) Je-li však jedním nebo několika z těchto nařízení vlády umožněna během přechodného období volba postupu posuzování shody, pak označení CE (§ 5a) udává shodu pouze s těmi nařízeními vlády, která byla použita. V tomto případě jsou odkazy na uplatněná nařízení vlády uvedeny v dokumentaci, pokynech nebo návodech, které jsou nařízeními vlády požadovány a které jsou dodávány se strojním zařízením.
(5) Tímto nařízením se neomezuje platnost technických předpisů, které obsahují požadavky nezbytné pro ochranu osob a zejména dělníků při používání daných strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí. Při tom se předpokládá, že způsob úpravy používaných strojních zařízení nebo bezpečnostních součástí je v souladu se základními požadavky tohoto nařízení.
 
§ 3a
U strojního zařízení [§ 1 odst. 2 písm. a) a b)] určeného k začlenění do jiného strojního zařízení nebo k sestavení s jiným strojním zařízením tak, že vznikne strojní zařízení, na které se vztahuje toto nařízení, se posouzení shody jeho vlastností se základními požadavky neprovádí, pokud výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce vydá o tom prohlášení (příloha č. 6 bod 3). Toto ustanovení neplatí pro strojní zařízení schopná samostatné funkce [§ 1 odst. 2 písm. a) a b)], pro vyměnitelná přídavná zařízení a bezpečnostní součásti [§ 1 odst. 2 písm. c) a odst. 3].
 
§ 4
Doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) zahrnují technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení, popřípadě dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou osobou. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v jazyce jednoho z členských státu Evropské unie nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.
 
§ 5
zrušen
 
§ 5a
(1) U strojních zařízení se namísto vydání prohlášení o shodě umisťuje na výrobku označení CE. Označení CE je možné použít na strojní zařízení [§ 1 odst. 2 písm. a) až c)] tehdy, pokud bylo pro ně vydáno ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 bodu 1. Pro bezpečnostní součást (§ 1 odst. 3) se označení CE nepoužije a vydává se pro ni ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 6 bodu 3.
(2) Označení CE se umisťuje na strojní zařízení zřetelně a viditelně podle bodu 1.7.3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Na strojní zařízení je zakázáno umisťovat označení, která by mohla třetí osoby uvést v omyl, pokud jde o význam a znázornění označení CE. Jakékoli jiné označení může být na strojní zařízení umístěno jen tehdy, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE. Označení CE se týká pouze strojních zařízení uvedených v § 5a odst. 1.
(3) Na veletrzích, výstavách, předváděních apod. lze strojní zařízení nebo bezpečnostní součásti, které nejsou v souladu s ustanoveními toho nařízení, provozovat za předpokladu, že jsou viditelně označené upozorněním na tento nesoulad a sdělením, že nejsou určené k prodeji, dokud nebude výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem soulad s tímto nařízením zajištěn. Během předvádění se zajišťují potřebná opatření k ochraně osob.
 
§ 6
(1) Strojní zařízení, která budou uváděna na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejdéle však do 30. června 1998, mohou splňovat jen technické požadavky uplatňované podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto nařízení.
(2) U strojních zařízení, která před nabytím účinnosti tohoto nařízení nepodléhala schvalování podle zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, může být postup posouzení shody podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) nahrazen do 30. června 1998 postupem posouzení shody podle písmene a) téhož odstavce.
(3) U strojních zařízení, která budou uvedena na trh v období od nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 1997, může jejich výrobce nebo dovozce pořídit technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 bodu 1 písm. c), d) a f) dodatečně, nejpozději do 31. prosince 1997.
 
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.
Předseda vlády:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
JUDr. Kühnl v. r.
 
Příloha 1
Základní požadavky
Úvodní ustanovení
a) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti se uplatňují pouze tehdy, existuje-li odpovídající nebezpečí u daného strojního zařízení, a to při jeho používání za podmínek předpokládaných výrobcem. V každém případě požadavky 1.1.2, 1.7.3 a 1.7.4 platí pro veškerá strojní zařízení, kterých se týká toto nařízení.
b) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v tomto nařízení jsou závazné. Avšak dosažení cílů určených základními požadavky nemusí být, za daného stavu techniky, vždy možné. V takovém případě je nutné navrhovat a vyrábět strojní zařízení tak, aby se těmto cílům co nejvíce přiblížilo.
c) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou seskupeny podle nebezpečí, kterých se týkají. Strojní zařízení představují řadu nebezpečí, která mohou být uvedena i v několika článcích této přílohy. Výrobce posoudí tato nebezpečí tak, aby identifikoval ta, která přicházejí v úvahu u jeho stroje.
1. Základní hygienické a bezpečnostní požadavky
1.1 Všeobecně
1.1.1 Názvosloví Pro účely tohoto nařízení se dále rozumí: a) nebezpečným prostorem každá oblast uvnitř a okolo strojního zařízení, ve které je osoba vystavena nebezpečí, které ohrožuje její zdraví a bezpečnost, b) ohroženou osobou každá osoba, která se nachází v nebezpečném prostoru nebo částí těla do tohoto prostoru zasahuje, c) obsluhou osoba nebo osoby, které strojní zařízení instalují, obsluhují, seřizují, udržují, čistí, opravují nebo přepravují.
1.1.2 Zásady pro zajištění hygieny a bezpečnosti
a) Strojní zařízení musí být provedeno tak, aby při provozování plnilo svou funkci, aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud je zařízení provozováno za podmínek určených výrobcem. Účelem přijatých opatření musí být vyloučit nebo omezit každé nebezpečí poškození zdraví po dobu předpokládané životnosti strojního zařízení, i když k nebezpečí poškození zdraví může dojít při předvídatelné abnormální situaci.
b) Při výběru nejvhodnějších způsobů minimalizace ohrožení zdraví dodržuje výrobce následující zásady, a to v tomto pořadí:
1. vyloučit nebo omezit nebezpečí ohrožení zdraví již při návrhu a při výrobě strojního zařízení,
2. učinit nezbytná opatření u nebezpečí, která nelze vyloučit,
3. informovat uživatele o nebezpečích, která přes přijatá opatření přetrvávají, upozornit na potřebu speciálního výcviku, a stanovit potřebu osobních ochranných prostředků.
c) Při navrhování a výrobě strojního zařízení a při zpracování návodu k používání je třeba, aby výrobce předvídal nejen běžné používání strojního zařízení, ale i další používání, která lze rozumně předpokládat.
Strojní zařízení je třeba navrhnout tak, aby se předešlo jinému než normálnímu použití, pokud by takové užívání mohlo znamenat riziko. Pokud nelze jiné než normální použití vyloučit, musí návod k používání upozornit uživatele na způsoby, jak se nemá strojní zařízení používat.
d) V určených podmínkách používání je třeba na nejmenší možnou míru snížit příčiny nepřiměřené fyzické, smyslové a psychické zátěže a pracovní nepohody obsluhy a současně vzít v úvahu další ergonomické zásady.
e) Při navrhování a výrobě strojního zařízení je nezbytné, aby výrobce bral v úvahu omezení, jemuž je obsluha vystavena při předpokládaném nezbytném používání osobních ochranných prostředků (např. obuv, rukavice).
f) Strojní zařízení musí být dodáváno s takovým nezbytným speciálním vybavením a příslušenstvím, které umožní seřízení, údržbu a používání strojního zařízení bez nebezpečí úrazu a jiného ohrožení zdraví.
1.1.3 Materiály a výrobky
Materiály používané k výrobě strojního zařízení nebo výrobky používané nebo zhotovované během jejich používání nesmějí ohrožovat bezpečnost a zdraví (ohrožených) osob.
Zvláště tam, kde se používají tekutiny, musí být strojní zařízení provedeno tak, aby nevznikalo nebezpečí při plnění, používání, zpětném získávání nebo vypouštění tekutin.
1.1.4 Osvětlení
Strojní zařízení musí být vybaveno osvětlením vhodným pro dané operace tam, kde je pravděpodobné, že by nedostatek osvětlení způsobil riziko, i při celkovém osvětlení vhodné intenzity.
Toto osvětlení nesmí způsobovat rušivé stíny, oslnění a nebezpečné stroboskopické efekty.
Vnitřní části, které vyžadují častou kontrolu, a místa pro seřízení a údržbu musí být vybaveny příslušným osvětlením.
1.1.5 Konstrukce strojního zařízení z hlediska manipulace
Strojní zařízení nebo každá z jeho částí musí
a) umožňovat bezpečnou manipulaci,
b) být zabaleny nebo upraveny tak, že je lze bezpečně skladovat bez poškození (např. přiměřená stabilita, speciální podpěry).
Pokud hmotnost, rozměry nebo tvar strojního zařízení nebo různých součástí neumožňují ruční manipulaci, strojní zařízení nebo každá z jeho částí musí:
a) být vybaveny příslušenstvím pro připojení k zdvihacímu zařízení nebo
b) být provedeny tak, aby mohly být tímto příslušenstvím vybaveny (např. otvory se závitem) nebo
c) mít takový tvar, aby bylo možné je připojit k běžnému zdvihacímu zařízení.
Mají-li být strojní zařízení nebo jedna z jeho částí přemísťovány ručně, musí být:
a) snadno přemístitelné nebo
b) vybavené pro bezpečné zvedání a přemísťování (např. rukojetí).
Zvláštní opatření musí být učiněna v případě manipulace s nástroji či částmi strojního zařízení (nebo obojím), i s nízkou hmotností, pokud by mohly být nebezpečné (tvar, materiál).
1.2 Ovládání
1.2.1 Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů
Ovládače a ovládací systémy musí být provedeny tak, aby byly bezpečné a spolehlivé a aby zabránily vzniku nebezpečných situací. Především musí být provedeny tak, aby
a) snesly zátěž běžného používání a odolávaly vnějším vlivům,
b) chyby v logice používání (např. posloupnost jednotlivých kroků) nevedly k nebezpečným situacím.
1.2.2 Ovládače a ovládací zařízení
Ovládače a ovládací zařízení musí být
a) zřetelně viditelné a rozlišitelné a příslušně označené tam, kde je to nezbytné,
b) umístěny tak, aby zajišťovaly bezpečné a pohotové (rychlé) ovládání bez možnosti záměny,
c) provedeny tak, aby směr a smysl pohybu ovládače byl shodný s jeho účinkem (např. s pohybem ovládané strojní části),
d) umístěny vně nebezpečného prostoru, s výjimkou ovládačů, u kterých je to nezbytné (např. nouzové zastavení, ovládací panel pro programování robotů),
e) umístěny tak, aby při jejich ovládání nevzniklo další nebezpečí,
f) provedeny nebo chráněny tak, aby žádoucí účinek, který může způsobit nebezpečí, nemohl být vyvolán neúmyslně (např. bezděčným pohybem),
g) provedeny tak, aby vydržely předpokládaná namáhání; zvláštní pozornost je třeba věnovat zařízení pro nouzové zastavení, které může být vystaveno značnému namáhání.
Je-li ovládací zařízení navrženo a vyrobeno tak, aby provádělo několik různých úkonů, zvláště tam, kde není soulad mezi směrem a smyslem ovládání a účinkem (např. klávesnice), musí být úkon, který se má provádět, zřetelně zobrazen a v případě potřeby potvrzován.
Ovládače musí být uspořádány tak, aby jejich umístění, pohyb a ovládací síly byly v souladu s úkonem, který se má provádět, přičemž je třeba brát v úvahu ergonomické zásady. Rovněž je třeba brát v úvahu omezení způsobená nezbytným nebo předpokládaným používáním osobních ochranných prostředků (např. obuv, rukavice).
Pokud nelze získat informace o stavu nebo činnosti strojního zařízení přímo - smyslově (zejména zrak, sluch), musí být strojní zařízení vybaveno sdělovači pro bezpečné ovládání (např. stupnice, návěsti). Sdělovače musí být viditelné a čitelné z místa obsluhy.
Z hlavního pracovního místa obsluhy musí být obsluha schopna se ujistit, že se v nebezpečném prostoru nenacházejí žádné osoby.
Není-li to možné, ovládací systém musí být proveden tak, aby před spuštěním strojního zařízení byl vydán zvukový či světelný výstražný signál. Ohrožená osoba musí mít čas a možnost, aby okamžitým zásahem zabránila uvedení strojního zařízení do chodu.
1.2.3 Spouštění
Strojní zařízení musí být provedeno tak, aby mohlo být spuštěno pouze záměrným působením na ovládač, který je k tomu účelu určen.
Stejný požadavek platí při
a) opakovaném spuštění strojního zařízení po jeho zastavení z jakékoliv příčiny,
b) provedení výrazné změny v provozních podmínkách (např. rychlost, tlak),
s výjimkou takového uvedení do chodu nebo změny v provozních podmínkách, které jsou bez rizika pro ohrožené osoby.
Tento základní požadavek neplatí pro opakované spouštění strojního zařízení nebo pro změnu v provozních podmínkách, které vyplývají z normálního sledu automatického cyklu.
Má-li strojní zařízení několik ovládačů pro spouštění, a pracovníci obsluhy se tudíž mohou navzájem ohrozit, musí být pro vyloučení takového rizika použito doplňkové zařízení (např. blokovací zařízení nebo přepínače nebo jejich kombinace, dovolující v jednom okamžiku ovládat pouze jediné spouštěcí zařízení).
Pro činnost automatizovaného zařízení v automatickém režimu musí existovat možnost snadného spuštění po přerušení, jestliže byly splněny podmínky bezpečnosti.
1.2.4 Zastavování
Normální zastavení
Každé strojní zařízení musí být vybaveno ovládacím zařízením, které umožňuje jeho bezpečné zastavení.
Každé pracovní místo musí být vybaveno ovládačem pro zastavení některých nebo všech pohybujících se částí strojního zařízení, a to v závislosti na druhu nebezpečí. Povel pro zastavení stroje musí být nadřazen povelům pro spouštění.
Po zastavení strojního zařízení či jeho nebezpečných částí (nebo obojího) musí být přerušen přívod energie k dotyčným hnacím mechanismům.
Nouzové zastavení
Každé strojní zařízení musí být vybaveno jedním nebo více zařízeními pro nouzové zastavení, která umožňují odvrácení skutečného nebo hrozícího nebezpečí. Uvedený požadavek se nevztahuje na
a) strojní zařízení, kde by zařízení pro nouzové zastavení nezmenšovalo riziko, protože by buď nezkracovalo dobu zastavení, nebo by neumožňovalo uplatnit nezbytná speciální opatření proti riziku,
b) ruční přenosná strojní zařízení, stroje a ručně vedená strojní zařízení.
Zařízení pro nouzové zastavení musí
a) mít zřetelně rozlišitelné, zřetelně viditelné a rychle přístupné ovládače,
b) zastavit nebezpečný proces co nejrychleji, aniž by vzniklo další nebezpečí,
c) tam, kde je to nezbytné, spouštět nebo umožnit spouštění pohybů zajišťujících bezpečnost.
Jakmile aktivní funkce ovládače pro nouzové zastavení po povelu k zastavení ustane, musí být tento povel pojištěn zapnutím zařízení pro nouzové zastavení tak dlouho, dokud se takovéto zapnutí specificky předepsaným úkonem nepřekoná. Vypnout ovládač pro nouzové zastavení smí být možné pouze náležitým úkonem a vypnutím tohoto ovládače nesmí být strojní zařízení uvedeno znovu do chodu, ale smí být pouze umožněno jeho nové spuštění.
Komplexní funkční celky
V případě, že strojní zařízení nebo jeho části jsou navrženy pro společnou funkci, musí být strojní zařízení provedeno tak, aby ovládací zařízení a ovládače pro zastavení, včetně nouzového zastavení, mohly zastavit nejen samotné strojní zařízení, ale i všechna předcházející či následující zařízení (anebo obojí), pokud by jejich další chod byl nebezpečný.
1.2.5 Volba režimu
Zvolený režim ovládání musí být nadřazen všem ostatním ovládacím systémům s výjimkou nouzového zastavení.
Bylo-li strojní zařízení navrženo a vyrobeno tak, aby při použití v různých ovládacích nebo pracovních režimech poskytovalo různé úrovně bezpečnosti (např. při seřízení, údržbě, prohlídce), musí být vybaveno přepínačem režimů, který musí být v každé poloze uzamykatelný. Každá poloha přepínače musí odpovídat jednomu pracovnímu nebo ovládacímu režimu.
Přepínač může být nahrazen jinými prostředky volby, které umožňují použití určitých funkcí strojního zařízení jen určitým kategoriím obsluhy (např. vstupní kódy pro určité numericky řízené funkce).
Jestliže má strojní zařízení při některých úkonech pracovat s vyřazeným ochranným zařízením, musí přepínač režimů současně
a) vyřadit z funkce automatický ovládací režim,
b) umožnit pohyby stroje pouze ovládačem s nepřetržitým působením na ovládací prvek,
c) dovolit činnost nebezpečných pohyblivých částí pouze za podmínek zvýšené bezpečnosti (např. snížená rychlost, snížená energie, krokování nebo jiné odpovídající opatření), čímž se předchází nebezpečí z činností, které na sebe navazují,
d) zabránit každému pohybu, který by mohl způsobit nebezpečí úmyslným nebo neúmyslným působením na čidla ve strojním zařízení.
Navíc musí být obsluha schopna ovládat činnost částí, na kterých pracuje v okamžiku seřizování.
1.2.6 Porucha v dodávce energie
Přerušení, obnova po přerušení nebo jakékoliv změny v dodávání energie do strojního zařízení nesmějí vést k nebezpečné situaci. Zvláště
a) strojní zařízení nesmí být neočekávaně uvedeno do chodu,
b) nesmí být zabráněno zastavení strojního zařízení, jestliže již byl vydán povel k zastavení,
c) žádná pohybující se část strojního zařízení nebo předmět, který je strojním zařízením držen, nesmějí vypadnout nebo být vymrštěny,
d) automatické nebo ruční zastavení jakýchkoliv pohybujících se částí musí nastat bez potíží,
e) ochranná zařízení musí zůstat zcela účinná.
1.2.7 Selhání ovládacího obvodu
Chyba v logice ovládacího obvodu nebo jeho selhání nebo poškození nesmějí vést k nebezpečným situacím. Zvláště
a) strojní zařízení nesmí být neočekávaně uvedeno do chodu,
b) nesmí být zabráněno zastavení strojního zařízení, jestliže již byl vydán povel,
c) žádná pohybující se část strojního zařízení nebo předmět, který je strojním zařízením držen, nesmějí vypadnout nebo být vymrštěny,
d) automatické nebo ruční zastavení jakýchkoliv pohybujících se částí musí být bez potíží,
e) ochranná zařízení musí zůstat zcela účinná.
1.2.8 Software
Software pro dialog mezi obsluhou a řídícím nebo ovládacím systémem strojního zařízení musí vyhovovat uživateli.
1.3 Ochrana před mechanickým nebezpečím
1.3.1 Stabilita
Strojní zařízení, jeho součásti a příslušenství musí být navrženy a vyrobeny tak, aby za předpokládaných provozních podmínek (je-li třeba, berou se do úvahy i klimatické podmínky) byly dostatečně stabilní bez rizika převrácení, spadnutí nebo neočekávaného pohybu při jejich používání.
Jestliže tvar samotného strojního zařízení nebo jeho zamýšlená instalace neposkytují dostatečnou stabilitu, musí být zahrnuty a vyznačeny příslušné způsoby upevnění v návodu k používání.
1.3.2 Destrukce během provozu
Různé části strojního zařízení a jejich spojovací části nebo spoje musí vydržet namáhání, kterým jsou vystaveny při používání určeném výrobcem.
Trvanlivost použitých materiálů musí být přiměřená povaze prostředí předpokládaného výrobcem, zvláště pokud jde o únavu materiálu, stárnutí, korozi a opotřebování.
V návodu k používání musí být vyznačen druh a frekvenci prohlídek a údržby, které se vyžadují z bezpečnostních důvodů. Tam, kde je to vhodné, musí být uvedeny části vystavené opotřebování a podmínky jejich výměny.
Jestliže i přes přijatá opatření hrozí nebezpečí prasknutí nebo roztržení (např. brusné kotouče), musí být pohyblivé části upevněny a umístěny takovým způsobem, aby se v případě prasknutí úlomky zadržely.
Potrubí nebo ohebná vedení pro kapaliny nebo plyny, zvláště vysokotlaká, musí vydržet předpokládaná vnitřní i vnější namáhání, musí být pevně připojena nebo chráněna proti všem agresivním vnějším vlivům. Musí být učiněna taková opatření, aby se zajistilo, že nedojde k žádnému nebezpečí v důsledku prasknutí (např. pohyb, vytrysknutí tlakového média).
Je-li zpracovávaný materiál podáván k nástroji automaticky, musí být pro ochranu ohrožených osob (např. před zlomením nástroje) splněny tyto podmínky
a) přichází-li předmět do styku s nástrojem, musí se nástroj nacházet v běžných pracovních podmínkách,
b) jestliže se nástroj spouští nebo zastavuje (úmyslně nebo náhodně), musí být posuvy předmětu a pohyby nástroje koordinovány.
1.3.3 Padající nebo vymrštěné předměty
Musí se učinit opatření, aby se zabránilo rizikům způsobeným padajícími nebo vymrštěnými předměty (např. zpracovávané předměty, nástroje, odřezky, úlomky, odpad).
1.3.4 Povrchy, hrany a rohy
Přístupné části strojního zařízení nesmějí mít, jestliže to jejich účel nevyžaduje, žádné ostré hrany, ostré rohy a drsné povrchy, které by mohly způsobit zranění.
1.3.5 Víceúčelové kombinované strojní zařízení
Jestliže má strojní zařízení vykonávat několik různých operací s ručním odebíráním předmětu mezi jednotlivými operacemi (víceúčelové kombinované strojní zařízení), musí být navrženo a vyrobeno tak, aby umožnilo použití každé části zvlášť, aniž by ostatní části vytvářely nebezpečí nebo riziko pro ohrožené osoby. Za tímto účelem musí mít každá část, která není chráněna, možnost samostatného uvedení do chodu i zastavení.
1.3.6 Změny rychlosti otáčení nástrojů
Je-li strojní zařízení zkonstruováno tak, aby provádělo operace za různých podmínek (např. různá rychlost nebo energie), musí být provedeno tak, aby se výběr a nastavení těchto podmínek mohly provádět bezpečně a spolehlivě.
1.3.7 Prevence rizik způsobených pohyblivými částmi
Pohyblivé části strojního zařízení musí být provedeny tak, aby se odstranilo nebezpečí, a tam, kde nebezpečí trvá, musí být opatřeny ochrannými kryty nebo ochranným zařízením tak, aby se zabránilo každému riziku dotyku, který by mohl vést k úrazům.
Musí být učiněna všechna nezbytná opatření, aby se zabránilo náhodnému zablokování pohyblivých pracovních částí. V případech, kdy přes učiněná opatření může dojít k zablokování, musí být strojní zařízení vybaveno odpovídajícím speciálním ochranným zařízením, nástroji, návodem k použití s příslušnými pokyny, popřípadě označením na strojním zařízení pro bezpečné odblokování.
1.3.8 Volba ochrany před riziky způsobenými pohybujícími se částmi
Ochranné kryty nebo ochranná zařízení používané k ochraně před riziky spojenými s pohybujícími se částmi musí odpovídat druhu rizika. Při tom platí dále uvedené zásady.
1.3.8.1 Pohybující se části převodu
U těch částí strojního zařízení, kde jsou ochranné kryty navrženy pro ochranu ohrožených osob před riziky způsobenými pohybujícími se částmi převodu (např. řemenice, řemeny, ozubená kola, ozubené tyče s pastorkem, hřídele, kladky, pásy), musí kryty být
a) buď pevné v souladu s požadavky 1.4.1 a 1.4.2.1,
b) nebo pohyblivé v souladu s požadavky 1.4.1 a 1.4.2.2 a).
Pohyblivé ochranné kryty se musí používat tam, kde se předpokládá častý přístup.
1.3.8.2 Pohybující se části přímo se podílející na pracovním procesu
Ochranné kryty nebo ochranná zařízení pro ochranu ohrožených osob před riziky způsobenými pohybujícími se pracovními částmi (jako jsou řezné nástroje, pohybující se části lisů, válců, zpracovávané předměty) musí být
a) všude tam, kde je to možné, instalovány jako pevné ochranné kryty v souladu s požadavky 1.4.1 a 1.4.2.1,
b) v ostatních případech instalovány jako pohyblivé ochranné kryty v souladu s požadavky 1.4.1 a 1.4.2.2 b) nebo se použijí jiná ochranná zařízení jako jsou snímače (např. fotobuňky, senzory), dálkově ovládaná ochranná zařízení (např. dvouruční ochranná zařízení) nebo ochranná zařízení automaticky chránící celé tělo nebo část těla obsluhy před proniknutím do nebezpečného prostoru, v souladu s požadavky 1.4.1 a 1.4.3.
Jestliže však pohybující se části přímo se podílející na pracovním procesu nemohou během pracovní operace pro úkony, které vyžadují zásah obsluhy, být zcela nebo částečně nepřístupné, musí být, pokud je to možné, vybaveny:
a) pevnými ochrannými kryty v souladu s požadavky 1.4.1 a 1.4.2.1, bránícími přístupu k těm částem, které nejsou při práci používány,
b) nastavitelnými ochrannými kryty v souladu s požadavky 1.4.1 a 1.4.2.3, omezujícími přístup tak, že je možný pouze k pohybujícím se částem výhradně určeným pro práci.
1.4 Požadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení
1.4.1 Všeobecné požadavky
Ochranné kryty a ochranná zařízení
a) musí mít pevnou konstrukci,
b) nesmějí způsobovat žádné další riziko,
c) nesmí být snadné je obcházet nebo vyřadit z ochranné funkce,
d) musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru,
e) musí minimálně omezovat sledování výrobního procesu,
f) musí umožňovat základní práce prováděné při instalaci nebo výměně nástrojů (anebo obojím) a rovněž při údržbě, je-li to možné bez demontáže ochranných krytů nebo ochranného zařízení, a to omezením přístupu tak, že je možný pouze do prostoru pracovní činnosti.
1.4.2 Speciální požadavky na ochranné kryty
1.4.2.1 Pevné ochranné kryty
Pevné ochranné kryty musí bezpečně držet na svém místě.
Musí být upevněny takovým způsobem, aby k jejich uvolnění bylo nutno použít nástroje.
Pokud je to možné, ochranné kryty nesmějí bez upevňovacích prostředků zůstat na svém místě.
1.4.2.2 Pohyblivé ochranné kryty
a) Pohyblivé ochranné kryty typ A
1. pokud je to technicky možné, musí zůstat upevněny ke stroji i v otevřené poloze,
2. musí být spojeny s blokovacím zařízením, které zabraňuje uvedení pohyblivých částí do chodu, pokud jsou pohyblivé části po otevření ochranného krytu přístupné, a které v případě otevřeného krytu vydá povel k zastavení.
b) Pohyblivé ochranné kryty typ B musí být navrženy a začleněny do ovládacího systému tak, aby
1. pohyblivé části nemohly být uvedeny do chodu, pokud jsou v dosahu obsluhy,
2. se ohrožené osoby nemohly dotknout pohybujících se částí, jestliže už byly pohyblivé části uvedeny do chodu,
3. mohly být seřízeny pouze úmyslnou činností, jako je použití nástroje, klíče,
4. odstranění nebo porucha jedné z jejich součástí zabránily uvedení do chodu nebo zastavily pohybující se části,
5. ochrana před vymrštěním předmětu byla zabezpečena vhodnou zábranou.
1.4.2.3 Nastavitelné ochranné kryty omezující přístup
Nastavitelné ochranné kryty omezující přístup tak, že je možný pouze do těch oblastí pohybujících se částí, které jsou zcela nezbytné pro práci, musí být
a) nastavitelné ručně nebo automaticky podle druhu práce,
b) snadno nastavitelné bez použití nástrojů,
c) provedeny tak, aby co nejvíce snižovaly rizika vymrštění předmětu.
1.4.3 Zvláštní požadavky na ochranná zařízení
Ochranná zařízení musí být navržena a začleněna do ovládacího systému tak, aby
a) pohyblivé části nemohly být uvedeny do chodu, pokud jsou v dosahu obsluhy,
b) se ohrožené osoby nemohly dotknout pohybujících se částí, jestliže už byly pohyblivé části uvedeny do chodu,
c) mohly být seřízeny pouze úmyslnou činností, jako je použití nástroje, klíče,
d) odstranění nebo porucha jedné z jejich součástí zabránily uvedení do chodu nebo zastavily pohybující se části.
1.5 Ochrana před ostatními nebezpečími
1.5.1 Nebezpečí způsobená elektřinou
Strojní zařízení napájené elektrickou energií musí být navrženo, vyrobeno a vybaveno tak, aby se zabránilo veškerému nebezpečí vyvolanému elektřinou. Zvláštní právní předpisy platné pro elektrická zařízení navržená pro použití v určitém rozsahu napětí je nutno uplatnit i na strojní zařízení, která jsou určena pro tento rozsah napětí.
1.5.2 Statická elektřina
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby se předešlo vzniku nebo se omezil vznik možných nebezpečných elektrostatických nábojů, nebo musí být vybaveno vybíjecím systémem (anebo je uplatněno obojí ochranné opatření).
1.5.3 Nebezpečí způsobená energií jinou než elektrickou
Je-li strojní zařízení poháněno jinou energií než elektrickou (např. hydraulickou, pneumatickou nebo tepelnou anebo jejich kombinacemi), musí být navrženo, vyrobeno a vybaveno tak, aby byla vyloučena veškerá možná nebezpečí spojená s těmito druhy energie.
1.5.4 Chybná instalace
Chybám, které by mohly vzniknout při instalaci nebo reinstalaci určitých částí a mohly by být zdrojem rizika, je třeba zamezit návrhem těchto částí nebo informacemi na samotných částech či na jejich ochranných krytech (nebo na obojím). Je-li pro zamezení rizika nutno znát smysl pohybu pohybujících se částí, musí být vhodná informace uvedena přímo na nich nebo na jejich ochranných krytech (nebo na obojím). Každá další nezbytná informace musí být uvedena v návodu k používání.
Jestliže může být zdrojem rizika chybné spojení, musí být nesprávná propojení přívodu kapalin, plynů nebo elektrických vodičů vyloučena konstrukcí nebo, není-li to možné, informacemi uváděnými na potrubí, kabelech nebo i konektorech (anebo na obojím).
1.5.5 Extrémní teploty
Musí se učinit taková opatření, která vyloučí jakékoliv riziko zranění způsobené stykem nebo přiblížením se k částem strojního zařízení nebo materiálu o vysoké nebo velmi nízké teplotě.
Musí se zvážit riziko způsobené vymršťováním horkého nebo velmi studeného materiálu. Existuje-li takové riziko, je třeba učinit opatření, aby se mu zabránilo nebo, pokud to není technicky možné, aby vymršťování nebylo nebezpečné.
1.5.6 Požár
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru nebo přehřátí způsobenému samotným strojním zařízením nebo plyny, kapalinami, prachem, parami nebo jinými látkami vznikajícími nebo používanými ve strojním zařízení.
1.5.7 Výbuch
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby se zabránilo nebezpečí výbuchu způsobeného samotným strojním zařízením nebo plyny, kapalinami, prachy, parami nebo jinými látkami vznikajícími nebo používanými ve strojním zařízení.
Musí být učiněna nezbytná opatření, aby se
a) zamezilo nebezpečné koncentraci látek,
b) zabránilo vznícení potenciálně výbušné směsi se vzduchem,
c) omezily na minimum účinky každého výbuchu tak, aby v případě vzniku neohrožoval okolí.
Stejná opatření je třeba provést, jestliže výrobce předpokládá, že strojní zařízení bude používáno v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Jestliže se předpokládá nebezpečí výbuchu, musí elektrické zařízení tvořící část strojního zařízení vyhovovat ustanovením zvláštních právních předpisů.
1.5.8 Hluk
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby riziko způsobené emisí hluku šířícího se vzduchem bylo co nejvíce sníženo, přičemž je třeba brát v úvahu technický rozvoj a dostupnost prostředků ke snižování hluku, zvláště u jeho zdroje.
1.5.9 Vibrace
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby riziko vibrací způsobených strojním zařízením bylo co nejvíce sníženo, přičemž je třeba brát v úvahu technický rozvoj a dostupnost prostředků ke snižování vibrací, zvláště u jejich zdroje.
1.5.10 Ionizující a elektromagnetické záření
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby jakákoliv emise ionizujícího nebo elektromagnetického záření byla omezena na rozsah nezbytný pro provoz a aby vliv na ohrožené osoby byl zcela zamezen nebo byl redukován na neškodnou úroveň.
1.5.11 Vnější záření
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby vnější záření nemělo vliv na jeho funkci.
1.5.12 Laserová zařízení
Je-li použito laserového zařízení, je třeba dodržet následující opatření:
a) laserové vybavení na strojním zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby se zabránilo jakémukoliv náhodnému ozáření,
b) laserové vybavení na strojním zařízení musí být chráněno tak, aby přímé záření, záření vzniklé odrazem nebo rozptylem ani sekundární záření nepoškozovaly zdraví,
c) optické zařízení pro sledování a seřizování laserového vybavení na strojním zařízení musí být takové, aby nevzniklo žádné riziko poškození zdraví způsobené laserovými paprsky.
1.5.13 Emise prachu, plynů atd.
Strojní zařízení musí být navrženo, vyrobeno, popřípadě vybaveno anebo vyrobeno i vybaveno tak, aby se zabránilo riziku způsobenému plyny, kapalinami, prachem, parami a jinými odpadními materiály, které strojní zařízení produkuje.
Existuje-li takové nebezpečí, strojní zařízení musí být vybaveno tak, aby zmíněné látky mohly být zachyceny nebo odváděny (nebo obojí).
Není-li strojní zařízení během normálního provozu uzavřeno, zařízení pro zachycování nebo odvádění škodlivin (nebo obojí) je třeba umístit co nejblíže ke zdroji emise.
1.5.14 Uváznutí ve stroji
Strojní zařízení musí být navrženo, vyrobeno nebo vybaveno (nebo obojí) prostředky, které zabrání tomu, aby ohrožené osoby v něm mohly být zavřeny nebo, není-li to možné, musí být vybaveno prostředky přivolávajícími pomoc.
1.5.15 Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí nebo pádu
Části strojního zařízení, na kterých se mohou osoby pohybovat nebo stát (nebo obojí), musí být navrženy a vyrobeny tak, aby nedovolovaly možnosti uklouznutí, zakopnutí nebo pádu osob na těchto částech nebo pádu z nich.
1.6 Údržba
1.6.1 Údržba strojního zařízení
Místa pro seřizování, mazání a údržbu musí být umístěna vně nebezpečných prostorů. Musí existovat možnost provádět seřízení, údržbu, opravy, čištění a servis za klidu strojního zařízení.
Nemohou-li být jedna nebo i více z výše uvedených podmínek z technických důvodů splněny, pak provádění těchto operací musí být bez rizika (zejména bod 1.2.5).
V případě automatizovaného strojního zařízení a tam, kde je to nezbytné, i jiného strojního zařízení se musí učinit opatření pro připojení diagnostického zařízení k vyhledávání závad.
Součásti nebo části automatizovaného strojního zařízení, které je třeba často měnit z důvodu změny ve výrobě nebo tam, kde dochází k jejich opotřebení nebo poškození následkem nehody, musí být snadno a bezpečně odstranitelné nebo vyměnitelné. Přístup k těmto součástem musí umožnit provedení těchto úkonů pomocí nezbytných technických pomůcek (např. nástrojů, měřicích přístrojů) podle pracovních postupů stanovených výrobcem.
1.6.2 Přístup ke stanovišti obsluhy a místům údržby
Strojní zařízení musí být vybaveno prostředky (např. schody, žebříky, lávky) umožňujícími bezpečný přístup do všech prostorů využívaných při výrobě, seřizování a údržbě.
1.6.3 Odpojení energetických zdrojů
Strojní zařízení musí být vybavena prostředky pro jejich odpojení od všech energetických zdrojů. Taková odpojovací zařízení musí být zřetelně označena. Musí existovat možnost je zamknout, jestliže by opětovné zapojení mohlo být nebezpečné pro ohrožené osoby. V případě strojního zařízení napájeného elektřinou prostřednictvím vidlice, kterou lze napojit na obvod, je vytažení vidlice dostatečné.
Možnost uzamknutí odpojovacího zařízení musí existovat též v případě, není-li obsluha schopna z kteréhokoliv místa, kam má přístup, zkontrolovat, že přívod energie je stále odpojen.
Po odpojení přívodu energie musí být možné bez rizika pro ohrožené osoby uvolnit energii zbylou nebo akumulovanou v obvodech strojního zařízení.
Výjimkou z výše uvedených požadavků jsou určité obvody, které mohou zůstat napojeny na své energetické zdroje, aby například přidržovaly součásti nebo části, chránily informace, osvětlovaly vnitřek. V takovém případě je třeba učinit speciální opatření zajišťující bezpečnost obsluhy.
1.6.4 Zásah obsluhy
Strojní zařízení musí být navrženo, vyrobeno a vybaveno tak, aby nutnost zásahu obsluhy byla omezena.
Není-li možné zásah obsluhy vyloučit, musí být možné provádět jej snadno a bezpečně.
1.6.5 Čištění vnitřních částí
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo možné čistit vnitřní části, které obsahovaly nebezpečné látky nebo přípravky (nebo obojí), aniž by bylo zapotřebí do nich vstupovat, a rovněž musí být umožněno nezbytné odblokování zvenčí. Není-li zcela možné vyloučit vstup do strojního zařízení, musí se učinit konstrukční opatření umožňující provádět čištění za minimálního nebezpečí.
1.7 Sdělování informací
1.7.0 Informační zařízení
Informace nezbytné pro ovládání strojního zařízení musí být jednoznačné a jednoduché k pochopení.
Nesmějí být nepřiměřené a přetěžovat obsluhu.
Pokud by mohlo být ohroženo zdraví a bezpečnost přítomných osob chybou strojního zařízení pracujícího bez dozoru, musí být takové strojní zařízení vybaveno zařízením, které vydá v případě nutnosti příslušný výstražný akustický nebo světelný varovný signál (nebo obojí).
1.7.1 Výstražná zařízení
Je-li strojní zařízení vybaveno výstražnými zařízeními (jako je např. signalizační zařízení), musí být jejich signalizace jednoznačná a snadno vnímatelná.
Obsluha musí mít vhodné prostředky k tomu, aby mohla kdykoliv provést kontrolu funkce těchto výstražných zařízení.
Současně musí být splněny požadavky zvláštních předpisů týkajících se barev a typů bezpečnostních signálů.
1.7.2 Výstraha před zbylými riziky
Zůstane-li riziko i navzdory všem přijatým opatřením, nebo v případě skrytého rizika (i když se vyskytnou oba případy současně), které není zřejmé (např. elektrické rozvodné skříně, radioaktivní zdroje, odvzdušňování hydraulického obvodu, nebezpečí v skrytém prostoru), musí být zajištěna výstražná upozornění.
Tato výstražná upozornění musí přednostně používat snadno srozumitelné grafické symboly nebo být napsána v českém jazyce anebo lze použít oba způsoby informování a na žádost musí být doplněna v jazycích, kterým obsluha rozumí.
1.7.3 Značení
Značení strojního zařízení musí být čitelná a nesmazatelná a musí obsahovat minimálně následující údaje:
a) jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní jméno právnické osoby, která je výrobcem a její sídlo,
b) označení CE,
c) označení série a typu,
d) výrobní číslo, pokud z charakteru výrobku vyplývá jeho označování výrobním číslem,
e) rok výroby.
Navíc, vyrobí-li výrobce strojní zařízení, které je určeno pro použití v potenciálně výbušné atmosféře, musí to být na strojním zařízení vyznačeno.
Strojní zařízení musí rovněž poskytovat úplné informace odpovídající jeho typu a podstatné pro jeho bezpečné používání (např. maximální rychlost určitých rotujících částí, maximální průměr připojovaných nástrojů, hmotnost).
V případech, kdy se součástí nebo částí strojního zařízení musí během provozu manipulovat zdvihacím zařízením, musí být čitelně, nesmazatelně a jednoznačně vyznačena její hmotnost.
Vyměnitelné přídavné zařízení uvedené v § 1 písm. c) tohoto nařízení musí být opatřeno stejnou informací.
1.7.4 Návod k používání
a) Každé strojní zařízení musí být vybaveno návodem k používání, který obsahuje minimálně následující
1. zopakování informací, kterými je strojní zařízení označeno (bod 1.7.3), kromě výrobního čísla, společně s dalšími doplňkovými informacemi pro usnadnění údržby (např. adresy dovozců, opravářů),
2. předpokládané použití strojního zařízení podle 1.1.2 písm. c),
3. pracovní místa, která mají být obsazena obsluhou,
4. pokyny pro bezpečnost, týkající se:
- uvedení do provozu,
- používání,
- manipulace, spolu s údaji o hmotnosti strojního zařízení a jeho různých částí, pokud jsou přepravovány odděleně,
- montáže, demontáže,
- seřízení,
- údržby (servisu a oprav),
- demontáže a likvidace,
5. pokyny pro zaškolení tam, kde je to nezbytné,
6. pokud je to nutné, základní charakteristiky nástrojů, které mají být ke stroji připojeny.
V případě nutnosti musí návod k používání rovněž upozorňovat na způsoby, jak by strojní zařízení nemělo být provozováno.
b) Návod k používání musí být vypracován výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem v českém jazyce nebo v jednom z jazyků členských států Evropského společenství. Při uvádění do provozu musí být strojní zařízení opatřeno překladem návodu v jazyce nebo jazycích země, kde se má strojní zařízení používat, a návodem k používání v původním jazyce. Tento překlad musí vypracovat buď výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce nebo osoba uvádějící strojní zařízení na trh v dané jazykové oblasti. Výjimku z tohoto požadavku tvoří návod k údržbě určený pro odborné pracovníky zaměstnávané výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem. Ten může být sepsán pouze v českém jazyce nebo v jednom z jazyků Evropského společenství, kterému tito pracovníci rozumí.
c) Návod k používání musí obsahovat nákresy a schémata nezbytné pro uvedení do provozu, údržbu, prohlídky, kontrolu správné funkce a tam, kde je to vhodné, i opravu strojního zařízení a veškeré potřebné informace, zvláště pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví.
d) Jakákoliv dokumentace přikládaná ke strojnímu zařízení, která popisuje strojní zařízení nesmí odporovat bezpečnostním požadavkům uvedeným v návodu k používání a musí poskytovat informace týkající se emisí hluku šířícího se vzduchem uvedených pod písm. f) a v případě ručního nebo ručně vedeného strojního zařízení (nebo jejich kombinace) informace o vibracích uvedených v 2.2.
e) Tam, kde je to nezbytné, musí návod k používání obsahovat požadavky pro instalaci a montáž s přihlédnutím ke snižování hluku a vibrací (např. použití tlumičů, druh a hmotnost základových bloků).
f) Návod k používání musí poskytovat následující informace týkající se emisí hluku šířícího se vzduchem ze strojního zařízení, a to buď skutečnou hodnotu, nebo hodnotu stanovenou na základě měření na identickém strojním zařízení:
1. ekvivalentní hladinu akustického tlaku A na pracovním místě obsluhy při použití váhového filtru A, pokud přesahuje 70 dB; pokud tato hodnota nepřesahuje 70 dB, musí být tato skutečnost uvedena,
2. špičkovou hodnotu okamžitého akustického tlaku váženého funkcí C na pracovním místě, pokud přesahuje 63 Pa (130 dB vztaženo na 20 mikroPa),
3. hladinu akustického výkonu emitovaného strojním zařízením v případech, kdy přesáhne ekvivalentní hladina akustického tlaku A na pracovním místě obsluhy při použití váhového filtru A hodnotu 85 dB.
V případě rozměrného strojního zařízení se místo hladiny akustického výkonu mohou uvádět ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na určených místech okolo strojního zařízení.
Jestliže nejsou použity technické normy podle § 2 odst. 3, hladiny hluku se musí měřit metodami nejvhodnějšími pro dané strojní zařízení.
V návodu k používání musí být uvedeny provozní podmínky u strojního zařízení během měření a metody použité při měření.
Nejsou-li určena místa obsluhy nebo je nelze určit, musí být měřeny hladiny akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od povrchu strojního zařízení a ve výšce 1,6 m od podlahy nebo přístupové plošiny. Musí být uvedena hodnota maximálního akustického tlaku A a místo měření.
g) Předpokládá-li výrobce, že strojní zařízení bude používáno v potenciálně výbušném prostředí, musí návod k používání poskytovat veškeré nezbytné informace.
h) Předpokládá-li se, že strojní zařízení bude provozováno nekvalifikovanou obsluhou, musí text a úprava návodu k používání brát v úvahu úroveň obecného vzdělání a schopností, kterou lze očekávat u takové obsluhy, přičemž je třeba respektovat ostatní výše zmíněné základní požadavky.
2. Další základní hygienické a bezpečností požadavky pro určité kategorie strojních zařízení
2.1 Strojní zařízení pro potravinářství
Strojní zařízení určená k přípravě a zpracování potravin (např. vaření, zmrazování, rozmrazování, propírání, manipulaci, balení, skladování, přepravě nebo distribuci) musí být navržena a vyrobena tak, aby se zamezilo riziku infekce, onemocnění nebo nákazy a musí být dodržována následující hygienická pravidla:
a) materiály, které jsou trvale ve styku s potravinami nebo mohou přijít do styku s potravinami, musí splňovat podmínky uvedené v příslušných právních předpisech. Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby tyto materiály mohly být před každým použitím vyčištěny,
b) všechny povrchy, včetně jejich spojů, musí být hladké a nesmějí zde být žádné rýhy ani štěrbiny, v nichž by mohly zůstávat organické látky,
c) spojování částí musí být navrhováno tak, aby se redukovaly výstupky, hrany a prohloubeniny na minimum. Mělo by být zhotoveno přednostně svařováním nebo souvislým lepením. Nemají se používat šrouby, hlavy šroubů a nýty, kromě případů, kdy je to technicky nevyhnutelné,
d) všechny povrchy přicházející do styku s potravinami musí být snadno čistitelné a dezinfikovatelné tam, kde je to možné, po odstranění snadno demontovatelných částí. Vnitřní povrchy musí být zaoblené s takovým poloměrem, který umožní důkladné vyčištění,
e) kapaliny pocházející z potravin, čisticí, dezinfekční a proplachovací kapaliny musí být možné vypouštět ze zařízení bez jakýchkoliv překážek (popřípadě v poloze "čištění"),
f) strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby se zabránilo vnikání kapalin nebo živých organismů, zvláště hmyzu, nebo hromadění organické hmoty v prostorách, které nelze čistit (např. u strojních zařízení, která nejsou instalována na podstavcích nebo kolečkách, vložením těsnění mezi strojní zařízení a základ, použitím těsnicích dílů),
g) strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby žádné další látky (např. mazadla) nemohly přijít do styku s potravinami. Tam kde je to nezbytné, strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo možné zkontrolovat soulad s těmito požadavky.
Návod k používání
Kromě informací požadovaných v části 1 musí návod k používání obsahovat doporučené prostředky a postupy pro čištění, dezinfekci a proplachování (nejen pro snadno přístupné prostory, ale i pro ty prostory, do nichž je přístup nemožný nebo nežádoucí, jako je potrubí, jež se čistí bez demontáže).
2.2 Přenosná v ruce držená nebo ručně vedená strojní zařízení (nebo jejich kombinace)
Přenosná v ruce držená nebo ručně vedená strojní zařízení (nebo jejich kombinace) musí splňovat následující požadavky:
a) podle druhu strojního zařízení musí mít opěrnou plochu dostatečné velikosti a mít dostatečný počet rukojetí a opěr příslušně dimenzovaných, které musí být uspořádány tak, aby zabezpečovaly stabilitu strojního zařízení za provozních podmínek předpokládaných výrobcem,
b) pokud nelze při zachování plné bezpečnosti pustit rukojeti, musí být strojní zařízení vybaveno ovládači pro spouštění a zastavení uspořádanými tak, aby je obsluha mohla ovládat bez puštění rukojetí, s výjimkou případů, kdy je to technicky nemožné, nebo jedná-li se o nezávislé ovládání,
c) musí být navrženo, vyrobeno a vybaveno tak, aby se vyloučilo riziko náhodného uvedení do chodu nebo pokračování provozu, jestliže obsluha pustí rukojeti. Není-li tento požadavek technicky realizovatelný, je třeba podniknout ekvivalentní opatření,
d) přenosná ruční strojní zařízení musí být navržena a vyrobena tak, aby tam, kde je to nezbytné, umožňovala vizuální kontrolu styku nástroje s materiálem, který je zpracováván.
Návod k používání
Návod k používání musí obsahovat následující informace o vibracích přenášených z ručních strojních zařízení a ručně vedených strojních zařízeních na ruce:
Váženou efektivní hodnotu zrychlení vibrací (vektorový součet) přenášených na ruce, pokud překročí 2,5 m.s-2, zjištěnou podle příslušného zkušebního předpisu. Jestliže zrychlení nepřekročí 2,5 m.s-2, musí to být uvedeno.
Neexistuje-li zkušební předpis, musí být uveden a metoda měření a podmínky, za nichž měření probíhala.
2.3 Strojní zařízení pro zpracování dřeva a podobných materiálů
Strojní zařízení pro zpracování dřeva a pro zpracování materiálů s fyzikálními vlastnostmi a technologickými charakteristikami obdobnými dřevu, jako je korek, kosti, tvrzená pryž, tvrzené plasty a jiný obdobný tuhý materiál, musí splňovat následující požadavky:
a) strojní zařízení musí být navrženo, vyrobeno a vybaveno tak, aby zpracovávaný předmět bylo možno bezpečně umístit a vést; přidržuje-li se zpracovávaný předmět rukou na pracovním stole, musí být stůl během práce dostatečně stabilní a nesmí ztěžovat pohyb předmětu,
b) tam, kde se strojní zařízení má používat za podmínek, které předpokládají riziko vymršťování kusů dřeva, musí být navrženo, vyrobeno a vybaveno tak, aby se toto vymršťování vyloučilo nebo aby vymršťování nezpůsobilo riziko ohroženým osobám včetně obsluhy,
c) je-li nebezpečí styku s nástrojem při jeho doběhu, musí být strojní zařízení vybaveno samočinnou brzdou, která zastaví nástroj v dostatečně krátkém čase,
d) je-li nástroj součástí stroje, který není plně automatizován, musí být stroj navržen a vyroben tak, aby se vyloučilo nebo omezilo riziko vážného náhodného zranění, např. používáním válcových frézovacích nástrojů, omezením hloubky řezu.
3. Další základní hygienické a bezpečnostní požadavky pro vyloučení zvláštních nebezpečí vyvolaných pohyblivostí strojních zařízení
Strojní zařízení představující nebezpečí vyvolané jejich pohyblivostí musí být navržena a vyrobena tak, aby splňovala dále uvedené požadavky.
Nebezpečí způsobená pohyblivostí se vyskytují u strojních zařízení samojízdných a strojních zařízení, která jsou při práci v terénu tažena, tlačena nebo nesena jinými strojními zařízeními nebo traktory a která při provozu vyžadují pohyb, ať je to pohyb souvislý, nebo přerušovaný prací na pevných stanovištích.
Nebezpečí vyvolaná pohyblivostí se mohou rovněž vyskytovat u strojních zařízení pracujících bez přemísťování, ale vybavených tak, aby byla snadněji přemístitelná z jednoho místa na druhé (strojní zařízení vybavená koly, válci, pásy atd. nebo umístěná na lyžinách, vozících atd.).
Pro ověření, zda půdní frézy a rotační brány neznamenají pro ohrožené osoby nepřijatelná rizika, musí u každého typu strojního zařízení výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provést nebo nechat provést odpovídající zkoušky.
3.1 Všeobecně
3.1.1 Definice
"Řidičem" se rozumí obsluha, odpovídající za pohyb strojního zařízení. Řidič může být přepravován strojním zařízením, nebo může jít pěšky a doprovázet strojní zařízení, nebo může zařízení řídit dálkovým ovládáním (např. po drátě, rádiem).
3.1.2 Osvětlení
Předpokládá-li se používání samojízdného strojního zařízení na místech se zhoršenými světelnými podmínkami, musí být strojní zařízení vybaveno osvětlovacím zařízením odpovídajícím zrakovým nárokům na práci, která se má vykonávat, aniž by se tím narušila platnost jiných předpisů (předpisy pro provoz na pozemních komunikacích, plavební předpisy atd.).
3.1.3 Konstruování strojního zařízení se zřetelem na snadnější manipulaci
Během manipulace se strojním zařízením nebo jeho součástmi (anebo obojím) nesmí nastat možnost náhlých pohybů nebo ohrožení vyvolaných nestabilitou, pokud se se strojem nebo jeho částmi (anebo obojím) zachází v souladu s pokyny výrobce.
3.2 Pracovní místa
3.2.1 Místo řidiče
Při navrhování místa řidiče se musí brát zřetel na ergonomické zásady. Mohou existovat dvě nebo více míst řidiče a v takových případech musí být každé místo řidiče vybaveno všemi nezbytnými ovládači. Pokud existuje více míst řidiče než jedno, musí být strojní zařízení navrženo tak, aby ovládání z jednoho místa vylučovalo ovládání z míst ostatních, s výjimkou zařízení pro nouzové zastavení.
Výhled z místa řidiče musí být takový, aby řidič mohl při své plné bezpečnosti i bezpečnosti ohrožených osob ovládat strojní zařízení a jeho nástroje v podmínkách jejich předpokládaného používání. Pokud je to nezbytné, musí být poskytnuty náležité prostředky k odstranění nebezpečí daného nedostatečným přímým výhledem.
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby na místě řidiče neexistovalo riziko pro řidiče a členy obsluhy strojního zařízení vyvolané náhodným neúmyslným stykem s koly nebo pásy.
Místo řidiče musí být navrženo a vyrobeno tak, aby vylučovalo jakékoliv zdravotní riziko vyvolané výfukovými plyny nebo nedostatkem kyslíku (anebo obojím).
Místo pro řidiče na pojízdném stroji musí být navrženo a vyrobeno tak, aby mohlo být, pokud je dostatek místa, vybaveno kabinou. V takovém případě musí být v kabině místo pro vhodné uložení návodu k použití pro potřebu řidiče nebo členy obsluhy (anebo pro všechny). Místo řidiče musí být vybaveno odpovídající kabinou, pokud existuje nebezpečí vyvolané nebezpečným prostředím.
Je-li strojní zařízení vybaveno kabinou, musí být kabina navržena, vyrobena nebo vybavena (anebo vyrobena i vybavena) tak, aby zajišťovala řidiči dobré pracovní podmínky a chránila ho před nebezpečími, která mohou existovat (např. nedostatečné vytápění a větrání, nedostatečná viditelnost, nadměrný hluk a vibrace, padající předměty, pronikání předmětů, převrácení). Výstupní cesty musí umožňovat rychlý únik. Dále musí být zřízen nouzový východ ve směru odlišném od směru normálního výstupu.
Kabina a její příslušenství musí být vyrobeny z nehořlavých materiálů.
3.2.2 Sedadlo
Sedadlo řidiče každého strojního zařízení musí umožňovat řidiči udržovat stálou polohu a musí být navrhováno s náležitým dodržováním zásad ergonomie.
Sedadlo musí být navrženo tak, aby na nejmenší míru, kterou lze dosáhnout, tlumilo vibrace přenášené na řidiče. Upevňovací součásti sedadla musí vydržet všechna namáhání, jimž mohou být vystaveny, zejména v případě převrácení. Pokud není pod nohama řidiče podlaha, musí mít řidič opěry pro nohy pokryté materiálem s neklouzavým povrchem.
Pokud je strojní zařízení vybaveno ochrannou konstrukcí chránící při převrácení, musí být sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem nebo rovnocenným vybavením držícím řidiče na sedadle, aniž by omezovalo pohyby nezbytné k řízení nebo pohyby způsobené zavěšením sedadla (anebo obojí).
3.2.3 Ostatní pracovní místa
Vyžadují-li podmínky používání, aby kromě řidiče byli příležitostně nebo pravidelně přepravováni strojním zařízením i členové obsluhy nebo aby na něm pracovali, musí pro ně být vyhrazena místa umožňující jejich přepravu nebo práci bez nebezpečí, zejména bez rizika pádu.
Pokud to pracovní podmínky umožňují, musí být takováto pracovní místa vybavena sedadly.
Je-li místo řidiče vybaveno kabinou, musí být i ostatní pracovní místa chráněna před nebezpečími podobně jako místo řidiče.
3.3 Ovládání
3.3.1 Ovládače a ovládací zařízení
Ovládací zařízení a ovládače (dále jen ovládací zařízení) musí být uspořádány tak, aby řidič mohl ze svého pracovního místa (základní pracovní polohy) ovládat všechna ovládací zařízení potřebná k provozu strojního zařízení, s výjimkou funkcí, které mohou být bezpečně ovládány pouze s použitím ovládacích zařízení umístěných mimo místo řidiče.
Tato výjimka platí zejména pro jiná pracovní místa, než je místo řidiče, která mají na starosti členové obsluhy jiní, než je řidič, nebo pro případ, že řidič musí opustit své místo, aby bezpečně provedl ovládací úkon.
Pokud je pro ovládání strojního zařízení použito pedálů, musí být navrženy, vyrobeny a umístěny tak, aby umožňovaly bezpečnou činnost řidiče, s minimálním rizikem záměny pedálů; pedály musí mít neklouzavý povrch a musí být snadno čistitelné.
Pokud může funkce ovládačů způsobovat nebezpečí, zejména nebezpečné pohyby, musí se ovládače strojního zařízení, kromě těch, které mají předem určené polohy, vracet do neutrální polohy ihned, jakmile je řidič pustí.
U kolových strojních zařízení musí být řízení navrženo a vyrobeno tak, aby se omezil přenos nárazů a sil, které jsou způsobeny nárazy na řídicí kola, na volant nebo řídicí páku (nebo obojí).
Uzávěrky diferenciálu musí být navrženy a uspořádány tak, aby bylo možno uzávěrku diferenciálu vyřadit i za pohybu strojního zařízení.
Poslední věta bodu 1.2.2 neplatí pro ovládání pojezdu.
3.3.2 Startování, pojíždění
Samojízdná zařízení s jedoucím řidičem musí být vybavena tak, aby neoprávněné osoby nemohly spustit motor.
Jízda samojízdného strojního zařízení s jedoucím řidičem musí být možná pouze pokud je řidič na svém místě.
Pokud musí být strojní zařízení z provozních důvodů vybaveno pracovními orgány přesahujícími jeho normální průjezdný profil (např. stabilizátory, výložník), musí být řidič vybaven prostředky, které mu umožní před uvedením strojního zařízení do pohybu zkontrolovat, zda jsou tyto orgány v poloze umožňující bezpečný pohyb.
Toto rovněž platí pro ostatní části, které, aby byl možný bezpečný pohyb, musí být v určité poloze a podle potřeby zajištěny.
Pokud je to technicky a ekonomicky možné, musí pohyb strojního zařízení záviset na bezpečné poloze výše uvedených součástí.
Při spouštění motoru nesmí dojít k pohybu strojního zařízení.
3.3.3 Zastavování
Bez ohledu na ustanovení dopravních předpisů samojízdná strojní zařízení a jejich přípojná zařízení musí splňovat požadavky na zpomalování, zastavování, brzdění a parkování tak, aby byla zajištěna bezpečnost za všech podmínek provozu, zatížení, rychlosti, podloží a sklonu terénu stanovených výrobcem a odpovídající podmínkám vyskytujícím se při běžném použití.
Řidič musí být schopen zpomalit a zastavit samojízdné strojní zařízení použitím hlavního brzdového zařízení. Vyžaduje-li to bezpečnost, v případě selhání hlavního brzdového zařízení nebo při přerušení dodávky energie k ovládání hlavního brzdového zařízení, musí být ke zpomalení a zastavení k dispozici nouzové brzdové zařízení s nezávislými a snadno dostupnými ovládači.
Vyžaduje-li to bezpečnost, musí být k odstavení strojního zařízení po jeho zastavení použito parkovací brzdové zařízení. Toto parkovací brzdové zařízení může být zkombinováno s jedním z brzdových zařízení uvedených ve druhém odstavci, za předpokladu, že toto brzdové zařízení je mechanické.
Dálkově ovládané strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby se automaticky zastavilo, ztratí-li řidič nad ním kontrolu.
Bod 1.2.4 neplatí pro jízdu.
3.3.4 Jízdní pohyb strojního zařízení ovládaného pěším řidičem
Jízdní pohyb samojízdného strojního zařízení ovládaného pěším řidičem může být možný pouze za trvalého působení řidiče na příslušný ovládací prvek. Zejména nesmí dojít k jízdnímu pohybu při spouštění motoru.
Ovládací systém strojního zařízení ovládaného pěším řidičem musí být navržen tak, aby na minimum snižoval nebezpečí vznikající při neočekávaném pohybu stroje směrem k řidiči, zejména
a) rozdrcení,
b) zranění rotujícími nástroji.
Pracovní rychlost jízdy stroje musí být přizpůsobena rychlosti chůze pěšího řidiče.
V případě strojního zařízení, na něž může být nasazen rotační nástroj, nesmí být možné tento nástroj uvést do pohybu, je-li zapojen zpětný chod, s výjimkou případů, kdy pohyb strojního zařízení vyplývá z pohybu nástroje. V tomto případě musí být rychlost zpětného chodu taková, aby neohrozila řidiče.
3.3.5 Selhání ovládacího obvodu
Je-li použito řízení s posilovačem, selhání přívodu energie nesmí znemožnit řízení strojního zařízení během doby potřebné k zastavení.
3.4 Ochrana před mechanickým nebezpečím
3.4.1 Nekontrolované pohyby
Po zastavení části strojního zařízení nesmí nastat žádný samovolný pohyb strojního zařízení z klidové polohy, kromě pohybu vyvolaného ovládači, který by mohl být příčinou vzniku nebezpečí pro ohrožené osoby.
Strojní zařízení musí být navrženo, vyrobeno a popřípadě umístěno na svou pohyblivou podpěru tak, aby při přemísťování byla jistota, že nekontrolované výkyvy jeho těžiště neovlivní při pohybu jeho stabilitu ani nebudou znamenat nadměrné namáhání jeho konstrukce.
3.4.2 Destrukce při provozu
Součásti strojního zařízení otáčející se vysokou rychlostí, které se přes učiněná opatření mohou roztrhnout nebo rozpadnout, musí být umístěny a kryty tak, aby v případě jejich roztržení byly jejich úlomky zachyceny nebo, není-li to možné, nemohly být vymrštěny směrem k místu řidiče nebo k pracovnímu místu nebo k oběma místům současně.
3.4.3 Převrácení
Pokud se předpokládá u samojízdného strojního zařízení s jedoucím řidičem, popřípadě s jedoucími členy obsluhy riziko převrácení, musí být strojní zařízení navrženo a vybaveno místy pro upevnění ochranné konstrukce chránící při převrácení (ROPS).
Tato konstrukce musí být taková, aby v případě převrácení zaručila jedoucímu řidiči a popřípadě jedoucím členům obsluhy náležitý chráněný prostor i po deformaci konstrukce (DLV).
Pro ověření, zda konstrukce splňuje požadavky stanovené ve druhém odstavci, musí u každého typu konstrukce výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provést nebo nechat provést příslušné zkoušky.
Ochrannou konstrukcí chránící při převrácení musí být opatřeny následující stroje pro zemní práce s výkonem přesahujícím 15 kW
a) pásové nebo kolové nakladače,
b) rýpadla - nakladače,
c) pásové nebo kolové traktory,
d) shrnovače - s nakládáním i bez nakládání (skrejpry),
e) srovnávače (grejdry),
f) kloubové dampry.
3.4.4 Padající předměty
Je-li v případě strojního zařízení s jedoucím řidičem a popřípadě s jedoucími členy obsluhy riziko vyvolané padajícími předměty nebo materiálem, musí být strojní zařízení navrženo a vybaveno, pokud to jeho velikost umožňuje, místy pro upevnění ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS).
Tato konstrukce musí být taková, aby v případě pádu předmětů nebo materiálu (nebo obojího) zaručila řidiči a jedoucím členům obsluhy náležitý chráněný prostor i po deformaci konstrukce (DLV).
Pro ověření, zda konstrukce splňuje požadavky stanovené ve druhém odstavci, musí u každého typu konstrukce výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provést nebo nechat provést příslušné zkoušky.
3.4.5 Přístup na pracovní místo
Držadla a stupačky musí být navrženy, vyrobeny a uspořádány tak, aby je mohla obsluha používat instinktivně a nemusela místo nich používat k tomuto účelu ovládačů.
3.4.6 Tažná a závěsná zařízení
Všechna strojní zařízení určená k tažení nebo tažená musí být vybavena tažným nebo závěsným zařízením navrženým, vyrobeným a uspořádaným tak, aby zajišťovalo snadné a bezpečné připojení a odpojení a aby vylučovalo náhodné rozpojení během používání.
Pokud to zatížení na oji vyžaduje, musí být takovéto strojní zařízení vybaveno podpěrou s opěrnou patkou uzpůsobenou zatížení a podkladu.
3.4.7 Přenos energie mezi samojízdným strojním zařízením (nebo traktorem) a poháněným strojním zařízením
Kloubové hřídele mezi samojízdným strojním zařízením (nebo traktorem) a prvním pevným ložiskem poháněného strojního zařízení musí být od samojízdného strojního zařízení až k poháněnému strojnímu zařízení chráněny po celé své délce včetně souvisejících kloubů.
Na straně samojízdného strojního zařízení (nebo traktoru) musí být vývodový hřídel, k němuž je připojován kloubový hřídel, chráněn ochranným krytem připevněným na samojízdném strojním zařízení (nebo na traktoru) nebo jiným zařízením poskytujícím rovnocennou ochranu.
Na straně připojeného strojního zařízení musí být přívodový hřídel uzavřen v ochranném krytu připevněném k tomuto strojnímu zařízení.
Omezovače kroutícího momentu nebo volnoběžky mohou být instalovány na kloubovém hřídeli pouze na straně poháněného stroje. Kloubový hřídel musí být příslušně označen.
Všechna připojená strojní zařízení, jejichž provoz vyžaduje spojení se samojízdným strojním zařízením nebo traktorem prostřednictvím kloubového hřídele, musí mít takový systém pro připojování kloubového hřídele, aby se při odpojení strojního zařízení nepoškodil kloubový hřídel ani jeho kryt stykem se zemí nebo jinou částí strojního zařízení.
Vnější části krytu musí být navrženy, vyrobeny a uspořádány tak, aby se nemohly otáčet s kloubovým hřídelem. V případě jednoduchých křížových kloubů musí ochranný kryt pokrývat převodový hřídel až ke koncům vnitřních vidlic a alespoň ke středu vnějšího kloubu nebo kloubů v případě použití "širokoúhlých" křížových kloubů.
Při umístění přístupu k pracovnímu místu do blízkosti převodového hřídele s křížovými klouby musí být zajištěno, aby ochranné kryty hřídele popsané v šestém odstavci nebyly používány jako stupátka, pokud k tomuto účelu nejsou navrženy a vyrobeny.
3.4.8 Pohyblivé převodové součásti
Odchylně od bodu 1.3.8.1 v případě spalovacích motorů nemusí být kryty bránící přístupu k pohyblivým částem v motorovém prostoru vybaveny uzamykacím zařízením, mohou-li se otvírat s použitím nástroje, klíče nebo ovládačem umístěným na místě řidiče, pokud je ovládač uzavřen v kabině opatřené zámkem bránícím v přístupu neoprávněným osobám.
3.5 Ochrana před ostatním nebezpečím
3.5.1 Baterie
Skříň baterie musí být vyrobena a umístěna tak, aby se co nejvíce omezila možnost vystříknutí elektrolytu směrem k obsluze v případě převrácení nebo aby se zabránilo hromadění par (anebo aby se zabránilo obojímu) v místech pro obsluhu.
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby baterie mohla být odpojena snadno dostupným prostředkem určeným k tomuto účelu.
3.5.2 Požár
Podle nebezpečí předpokládaných výrobcem musí být strojní zařízení, pokud to jeho rozměry dovolují, vybaveno
a) buď snadno dostupnými hasicími přístroji,
b) nebo zabudovaným hasicím systémem.
3.5.3 Emise prachu, plynů
Existuje-li takové nebezpečí, může být zařízení pro zachycování nebo odvádění (nebo jejich kombinaci) uvedené v části 1.5.13 nahrazeno prostředky jinými, například vodním skrápěním.
Druhý a třetí odstavec části 1.5.13 neplatí tam, kde je hlavní funkcí strojního zařízení postřikování předmětných produktů.
3.6 Sdělování informací
3.6.1 Značky a výstrahy
Je-li to nutné k zajištění zdraví a bezpečnosti ohrožených osob musí být strojní zařízení vybaveno signalizačními prostředky nebo štítky (nebo jejich kombinací) s pokyny týkajícími se používání, seřizování a údržby. Musí být voleny, navrženy a vyrobeny tak, aby byly zřetelně viditelné a nesmazatelné.
Bez dotčení požadavků, které je třeba dodržovat při provozu na pozemních komunikacích, musí mít strojní zařízení s jedoucím řidičem následující vybavení
a) akustické výstražné zařízení sloužící k varování ohrožených osob před nebezpečím,
b) systém světelných signálů odpovídající určeným podmínkám používání, např. brzdová světla, světla používaná pro jízdu vzad a rotační výstražné majáky. Tento požadavek neplatí pro strojní zařízení bez elektrického pohonu určená pro práci pouze pod zemí.
Dálkově ovládaná strojní zařízení, která za podmínek běžného používání vystavují osoby nebezpečí nárazu nebo rozdrcení (nebo obojímu), musí být vybavena příslušným zařízením signalizujícím jejich pohyb nebo prostředky na ochranu ohrožených osob (nebo jejich kombinací) před těmito nebezpečími. Totéž platí pro strojní zařízení, která se při práci neustále střídavě pohybují v jednom směru dopředu a dozadu, pokud řidič nemá přímý výhled na zadní část stroje.
Strojní zařízení musí být vyrobena tak, aby výstražná a signalizační zařízení nemohla být neúmyslně vyřazena z provozu.
Pokud je to důležité pro bezpečnost, musí být takováto zařízení vybavena prostředky kontrolujícími jejich provozní funkčnost. Jejich selhání musí být obsluze signalizováno.
Je-li pohyb strojního zařízení nebo jeho nástrojů (nebo obojího) obzvláště nebezpečný, musí být na strojní zařízení značky varující před přiblížením ke strojnímu zařízení, pokud je v provozu. Tyto značky musí být čitelné z dostatečné vzdálenosti, aby byla zajištěna bezpečnost osob, které jsou v blízkosti.
3.6.2 Značení
Minimální požadavky uvedené v bodu 1.7.3 musí být doplněny následujícím
a) jmenovitým výkonem vyjádřeným v kW,
b) hmotností nejobvyklejší sestavy v kg a popřípadě
1. maximální tažnou silou na spojovacím háku (uvedenou v N) stanovenou výrobcem,
2. maximálním svislým zatížením na spojovacím háku (uvedeným v N) stanoveným výrobcem.
3.6.3 Návod k používání
Kromě minimálních požadavků uvedených v bodu 1.7.4 musí návod k používání obsahovat následující informace
a) U vibrací emitovaných strojním zařízením skutečnou hodnotu nebo hodnotu vypočítanou z měření provedených na identickém strojním zařízení:
1. váženou efektivní hodnotu zrychlení vibrací (vektorový součet) přenášených na ruce, pokud překročí 2,5 m.s-2; jestliže zrychlení nepřekročí 2,5 m.s-2, musí to být uvedeno,
2. váženou efektivní hodnotu zrychlení vibrací (vektorový součet) přenášených na tělo (prostřednictvím nohou a sedací části), pokud překročí 0,5 m.s-2; jestliže zrychlení nepřekročí 0,5 m.s-2, musí to být uvedeno.
Pokud se nepoužije technických norem podle § 2 odst. 3, musí se vibrace měřit metodou pro dané strojní zařízení nejvhodnější.
Dále musí být uvedeny provozní podmínky strojního zařízení během měření a metody, které byly při měření použity.
b) V případě víceúčelového strojního zařízení umožňujícího různé funkce podle použitého vyměnitelného přídavného zařízení musí výrobci nebo dovozci základního strojního zařízení, k němuž je možno vyměnitelné přídavné zařízení připojit, a výrobci nebo dovozci vyměnitelného přídavného zařízení poskytovat potřebné informace pro bezpečné připojování a používání.
4. Další základní hygienické a bezpečnostní požadavky k vyloučení zvláštních nebezpečí vyvolaných zdviháním
Strojní zařízení vyvolávající nebezpečí způsobená zdviháním (zejména nebezpečí způsobená pády břemene, kolizemi s břemenem nebo nebezpečí převrácení způsobená zdviháním) musí být navržena a vyrobena tak, aby splňovala níže uvedené požadavky.
Nebezpečí vyvolaná zdviháním se vyskytují zejména u strojních zařízení určených pro přemísťování břemene, přičemž se mění jeho výšková úroveň. Břemenem mohou být předměty, materiály nebo výrobky.
4.1 Všeobecně
4.1.1 Definice
a) příslušenství pro zdvihání jsou součásti nebo vybavení nepřipojené ke strojnímu zařízení a umístěné mezi strojním zařízením a břemenem nebo na břemeni, sloužící k jeho uchycení,
b) prostředky pro zavěšení jsou příslušenství sloužící k vytvoření nebo použití vázacího prostředku, jako jsou háky, závěsná oka, kruhy, třmeny, šrouby s okem,
c) vedené břemeno je břemeno, jehož celý pohyb probíhá podél pevných nebo ohebných vedení (nebo jejich kombinace), jejichž poloha v prostoru je vymezena pevnými body,
d) provozní koeficient je aritmetický poměr mezi zatížením zaručovaným výrobcem, které část vybavení, příslušenství nebo strojní zařízení je schopno udržet, a maximálním pracovním zatížením uvedeným na vybavení, příslušenství nebo strojním zařízení,
e) zkušební koeficient je aritmetický poměr mezi zatížením použitým při statických nebo dynamických zkouškách vybavení, příslušenství nebo strojního zařízení a maximálním pracovním zatížením vyznačeném na vybavení, příslušenství nebo strojním zařízení,
f) statická zkouška je zkouška, během níž je u strojního zařízení nebo zdvihacího příslušenství nejdříve prověřována schopnost snést zatížení odpovídající maximálnímu pracovnímu zatížení vynásobenému příslušným koeficientem statické zkoušky, a poté, jakmile se toto zatížení uvolní, se prověřuje, zda nedošlo k nějakému poškození,
g) dynamická zkouška je zkouška, při níž se se strojním zařízením pracuje ve všech možných konfiguracích při maximálním pracovním zatížení, přičemž se sleduje dynamické chování strojního zařízení, aby se zjistilo, zda strojní zařízení i bezpečnostní prvky správně fungují.
4.1.2 Ochrana před mechanickým nebezpečím
4.1.2.1 Nebezpečí vytvářená nedostatečnou stabilitou
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby stabilita vyžadovaná v bodu 1.3.1 byla zachována jak při provozu, tak mimo provoz, během přepravy, montáže a demontáže, během předvídatelných poruch součástí a rovněž během zkoušek vykonávaných podle návodu k používání.
K tomuto účelu se musí používat příslušné metody ověřování; zejména u motorových vozíků se zdvihem přesahujícím 1,80 m pro každý typ příslušného motorového vozíku výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provede nebo nechá provést zkoušku stability na naklápěcí plošině nebo zkoušku obdobnou.
4.1.2.2 Vodicí dráhy a kolejové dráhy
Strojní zařízení musí být vybaveno zařízením, které zabraňuje vykolejení z vodicích nebo kolejových drah.
Dojde-li i s takovýmito zařízeními k vykolejení nebo dojde-li k poruše koleje nebo pojížděcí části, musí být použita zařízení zabraňující pádu součástí nebo břemene (nebo obojího), nebo zabraňující převrácení strojního zařízení.
4.1.2.3 Mechanická pevnost
Strojní zařízení, příslušenství pro zdvihání a sejmutelné součásti musí odolat namáhání, kterému jsou vystaveny v klidovém stavu, při instalaci a při provozních podmínkách určených výrobcem, ve všech přípustných uspořádáních, popřípadě se zřetelem na účinky atmosférických sil i sil vyvolaných osobami. Tento požadavek musí být rovněž splněn při přepravě, montáži a demontáži.
Strojní zařízení a zdvihací příslušenství musí být navrženo a vyrobeno tak, aby nedošlo k selhání způsobenému únavou nebo opotřebením (nebo obojím), přičemž se bere v úvahu předpokládaný způsob používání.
Použité materiály musí být zvoleny na základě pracovního prostředí předpokládaného výrobcem, přičemž se zvláštní zřetel bere na korozi, abrazi, rázy, pevnost za chladu a stárnutí.
Strojní zařízení a zdvihací příslušenství musí být navrženo a vyrobeno tak, aby při statických zkouškách vydrželo přetížení bez trvalé deformace nebo zřejmého porušení. Výpočty musí brát v úvahu hodnoty zvoleného koeficientu statické zkoušky, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti; tento koeficient má zpravidla následující hodnoty:
a) ručně ovládaná strojní zařízení a zdvihací příslušenství: 1,5,
b) ostatní strojní zařízení: 1,25.
Strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bez porušení vydrželo vykonávané dynamické zkoušky používající maximální provozní zatížení vynásobené koeficientem dynamické zkoušky. Tento koeficient dynamické zkoušky se volí tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti. Tento koeficient se zpravidla rovná 1,1.
Dynamické zkoušky se musí provádět na strojním zařízení připraveném k uvedení do provozu za běžných podmínek používání. Zpravidla platí, že se zkoušky provádějí při jmenovitých rychlostech stanovených výrobcem. Pokud ovládací obvod strojního zařízení umožňuje řadu pohybů současně (například otáčení a přemísťování břemene), musí se zkoušky provádět za nejméně příznivých podmínek tj. zpravidla při kombinaci příslušných pohybů.
4.1.2.4 Kladky, bubny, řetězy nebo lana
Průměr kladek, bubnů a kol musí odpovídat rozměrům lan nebo řetězů, které na nich mohou být používány.
Bubny a kola musí být navrženy, vyrobeny a instalovány tak, aby se lana nebo řetězy, jimiž jsou vybaveny, mohly navíjet bez spadnutí.
Lana používaná přímo ke zdvihání nebo nesení nákladů smějí být zapletena pouze na koncích (zapletení se povolují u instalací, u kterých již jejich konstrukce předpokládá, že budou modifikovány podle potřeb použití). Lana a jejich zakončení mají zvolen provozní koeficient tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti; tento koeficient je zpravidla 5.
Zdvihací řetězy mají zvolen provozní koeficient takový, aby zaručoval odpovídající úroveň bezpečnosti; tento koeficient je zpravidla 4.
Pro ověření, že byl dosažen patřičný provozní koeficient, výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce u každého typu řetězu a lana používaného k přímému zdvihání nákladu a u zakončení lan provede nebo nechá provést příslušné zkoušky.
4.1.2.5 Prostředky pro zavěšení
Prostředky pro zavěšení musí být dimenzovány se zřetelem na proces únavy a stárnutí pro počet provozních cyklů odpovídající jejich předpokládané životnosti stanovené provozními podmínkami pro dané používání.
Dále platí:
a) provozní koeficient kombinace kovové lano/lanové zakončení se volí tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti. Tento koeficient je zpravidla roven 5. Na lanech nesmí být žádné zapletení nebo smyčky kromě zapletení konců lan,
b) používá-li se řetězů se svařovanými články, musí být tyto řetězy z krátkých článků. Provozní koeficient řetězů jakéhokoliv typu se volí tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti. Tento koeficient je zpravidla 4,
c) provozní koeficient textilních lan nebo popruhů závisí na materiálu, způsobu výroby, rozměrech a použití. Tento koeficient se volí tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti; zpravidla je roven sedmi za předpokladu, že použité materiály jsou velmi dobré jakosti a způsob výroby odpovídá předpokládanému použití. Není-li tomu tak, použije se zpravidla koeficient vyšší, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti. Na textilních lanech a popruzích nesmějí být uzly, spoje nebo zapletení, kromě zapletení ok a nekonečných smyček u vázacích lan a sešití ok u nekonečných smyček stejně jako u vázacích popruhů,
d) provozní koeficient musí být u všech kovových součástí vázacích prostředků nebo s nimi používaných součástí zvolen tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti. Tento koeficient je zpravidla 4,
e) maximální nosnost vícepramenných vázacích prostředků se stanoví na základě bezpečnostního koeficientu nejslabšího pramene, počtu pramenů a redukčního faktoru, který závisí na konfiguraci vázacího prostředku,
f) pro ověření, že bylo dosaženo odpovídajícího provozního koeficientu, výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce u každého typu součástí uvedených v písmenech a), b), c) a d) provede nebo nechá provést příslušné zkoušky.
4.1.2.6 Ovládání pohybů
Ovládače pohybů musí pracovat tak, že strojní zařízení, na němž jsou instalovány, musí být bezpečné.
a) strojní zařízení musí být navrženo nebo osazeno ovládacími zařízeními tak, aby rozsah pohybu jeho součástí byl udržován v určených mezích. Ovládání těchto zařízení musí být, pokud je to nutné, doprovázeno výstražným signálem,
b) pokud může současně na jednom místě pracovat několik pevných nebo kolejových strojních zařízení a může tím docházet k riziku kolize, musí být tato strojní zařízení navržena a vyrobena tak, aby bylo možné použít systémy umožňující riziko kolize vyloučit,
c) mechanismus strojního zařízení musí být navržen a vyroben tak, aby se břemena nemohla volně a neočekávaně posunout nebo spadnout, a to i v případě částečného nebo úplného selhání dodávky energie, nebo když obsluha přestane strojní zařízení ovládat,
d) za běžných provozních podmínek nesmí být možné spouštět břemeno pouze třecí brzdou, kromě případů strojního zařízení, jehož funkce vyžaduje tento způsob ovládání,
e) prvky pro uchopení břemene musí být navrženy a vyrobeny tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovanému pádu břemene.
4.1.2.7 Manipulace s břemeny
Místo řidiče strojního zařízení musí být umístěno tak, aby byl zajištěn co nejúplnější výhled na trajektorie pohybujících se částí, aby se zabránilo možným kolizím s osobami, předměty nebo s jiným strojním zařízením, které může být současně v pohybu a představovat určité nebezpečí.
Stacionární strojní zařízení s vedeným břemenem musí být navrženo a vyrobeno tak, aby nedocházelo k ohrožení osob břemenem nebo protizávažími.
4.1.2.8 Úder blesku
Strojní zařízení, které je třeba chránit během používání proti úderům blesku, musí být vybaveno systémem pro svod elektrických nábojů do země.
4.2 Zvláštní požadavky na strojní zařízení, u nichž je zdroj energie jiný než lidská síla
4.2.1 Ovládání
4.2.1.1 Místo řidiče
Požadavky stanovené v bodě 3.2.1 platí rovněž pro nemobilní (stacionární) strojní zařízení.
4.2.1.2 Sedadlo
Požadavky uvedené v prvním a druhém odstavci bodu 3.2.2 a požadavky uvedené v bodě 3.2.3 platí rovněž pro nemobilní (stacionární) zařízení.
4.2.1.3 Ovládací zařízení
Zařízení ovládající pohyby strojního zařízení nebo jeho vybavení se musí vracet do své neutrální polohy, jakmile je obsluha pustí. Pro dílčí nebo úplné pohyby, při nichž není nebezpečí, že dojde ke kolizi břemene nebo strojního zařízení, však mohou být tato ovládací zařízení nahrazena ovládači umožňujícími automatické zastavení na předem vybraných úrovních bez držení obsluhou.
4.2.1.4 Překročení zatížení
Strojní zařízení s maximální nosností nejméně 1000 kg nebo s klopným momentem nejméně 40 000 Nm musí být vybavena zařízeními, která řidiče varují a zabrání nebezpečným pohybům v případě:
a) přetížení stroje v důsledku překročení maximální nosnosti, popřípadě v důsledku překročení momentů způsobených zatížením nebo
b) překročení přípustného klopného momentu jako důsledek zvedání břemene.
4.2.2 Zařízení s vodícími lany
Nosná, tažná a nosná - tažná lana musí být napínána protizávažím nebo zařízením umožňujícím stálé napínání.
4.2.3 Rizika pro ohrožené osoby. Přístup k místu řidiče a pracovnímu místu obsluhy
Strojní zařízení s vedenými břemeny a strojní zařízení, u nichž závěsy podpěry břemen sledují přesně definovanou dráhu, musí být vybavena zařízeními zabraňujícími rizikům pro ohrožené osoby.
Strojní zařízení obsluhující určité výškové úrovně, u nichž může obsluha mít přístup k nákladní plošině zdvihacího zařízení při nakládání nebo zabezpečování nákladu, musí být navržena a vyrobena tak, aby nebyl možný nekontrolovaný pohyb plošiny, zejména během nakládání nebo vykládání.
4.2.4 Funkční způsobilost
Je-li strojní zařízení uváděno na trh nebo poprvé uváděno do provozu, výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provádí příslušná opatření, která zajistí, že příslušenství pro zdvihání a strojní zařízení připravené k používání - ať už k ruční manipulaci, nebo pro zařízení napájená energií - může bezpečně plnit svou funkci. Tato opatření musí brát v úvahu statické a dynamické vlastnosti strojního zařízení.
Pokud strojní zařízení nemůže být smontováno u výrobce nebo na pracovišti zplnomocněného zástupce nebo dovozce, je nutné příslušná opatření učinit na místě použití. V opačném případě tato opatření mohou být učiněna buď v místě výroby, nebo na místě použití.
4.3 Značení
4.3.1 Řetězy a lana
Na každém kusu zdvihacího řetězu, lana nebo popruhu, pokud není součástí celku, musí být umístěna značka nebo, kde to není možné, musí být takový kus opatřen štítkem nebo nesejmutelným kroužkem se jménem výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce nebo dovozce a s odkazem na příslušný certifikát.
Certifikát musí uvádět informace vyžadované technickými normami podle § 2 odst. 3 nebo, pokud neexistují, alespoň následující informace:
a) jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní jméno právnické osoby, která je výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem a jejich sídlo,
b) popis řetězu nebo lana obsahující:
1. jmenovitý rozměr,
2. konstrukci,
3. použitý materiál,
c) veškeré speciální hutnické zpracování materiálu,
d) v případě zkoušení použitou technickou normu,
e) maximální nosnost řetězu nebo lana při provozu. Pro jednotlivé způsoby použití může být uveden rozsah hodnot.
4.3.2 Příslušenství pro zdvihání
Veškerá příslušenství pro zdvihání musí být opatřena údaji o:
a) výrobci,
b) materiálu (například mezinárodní klasifikace), pokud je tato informace potřebná pro rozměrovou slučitelnost,
c) maximálním pracovním zatížení.
d) označení CE pro výrobky mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství.
V případě vázacích prostředků obsahujících součásti jako např. lana, na nichž je označení fyzicky nemožné, musí být tyto údaje uvedeny na štítku nebo jiném prostředku bezpečně upevněném na vázacím prostředku.
Tyto údaje musí být dobře čitelné a musí být umístěny na místě, kde nezmizí v důsledku např. používání a opotřebení nebo kde nesníží pevnost vázacího prostředku.
4.3.3 Strojní zařízení
Kromě minimálních informací stanovených v bodu 1.7.3 musí být na každém strojním zařízení čitelné a nesmazatelné údaje týkající se jmenovité nosnosti:
a) u strojního zařízení, které má jen jednu možnou hodnotu, musí být uvedena v nekódované podobě a výrazně na samotném strojním zařízení,
b) pokud jmenovitá nosnost závisí na uspořádání strojního zařízení, musí být každé místo pro obsluhu opatřeno štítkem, zejména v podobě diagramu nebo tabulek, uvádějícím jmenovitou nosnost pro každé uspořádání.
Strojní zařízení vybavené nosiči břemen dovolujícími přístup osobám a vytvářející tak riziko pádu, musí být opatřeno zřetelným a nesmazatelným výstražným upozorněním zakazujícím zdvihání osob. Toto upozornění musí být viditelné ze všech míst, odkud je možný přístup.
4.4 Návod k používání
4.4.1 Příslušenství pro zdvihání
Ke každému příslušenství pro zdvihání nebo ke každé k prodeji určené sestavě příslušenství musí být přiložen návod k používání, který obsahuje minimálně tyto údaje:
a) běžné podmínky používání,
b) pokyny k obsluze, montáži a údržbě,
c) omezení používání (zejména pro příslušenství neodpovídající bodu 4.1.2.6 písm. e).
4.4.2 Strojní zařízení
Kromě údajů uvedených v bodu 1.7.4 musí návod k používání obsahovat:
a) technické charakteristiky strojního zařízení, zejména:
1. tam, kde je to vhodné, kopii tabulky nosnosti popisované v bodu 4.3.3. odst. b),
2. tlak na podloží a charakteristiky pojezdové dráhy,
3. tam, kde je to vhodné, údaje o přídavných zátěžích (např. protizávažích) a prostředcích k jejich instalaci,
b) obsah knihy o údržbě, pokud není dodávána se strojním zařízením,
c) pokyny k používání, zejména pro případ omezení přímého výhledu obsluhy na břemeno,
d) potřebné pokyny k provedení zkoušek před prvním uvedením do provozu strojního zařízení, které není smontováno v místě výroby do podoby, v níž se bude používat.
5. Základní hygienické a bezpečnostní požadavky na strojní zařízení určená pro práce pod zemí
Strojní zařízení určená pro práce pod zemí, musí být navržena a vyrobena tak, aby splňovala níže uvedené požadavky.
5.1 Stabilita
Mechanizované výztuže musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zachovávaly při pohybu daný směr a neklouzaly před zatěžováním a při něm a po odstranění zatížení. Musí být vybaveny kotvícími prvky pro hlavové desky jednotlivých hydraulických vzpěr.
5.2 Volnost pohybu osob
Mechanizované výztuže musí umožňovat volný pohyb ohrožených osob.
5.3 Osvětlení
Neplatí požadavky uvedené ve třetím odstavci bodu 1.1.4.
5.4 Ovládače a ovládací zařízení
Akcelerátor a ovládače brzd strojního zařízení jezdícího na kolejích musí být ruční. Zařízení k samočinnému zastavení typu "mrtvý muž" však může být nožní.
Ovládací zařízení mechanizovaných výztuží musí být navržena a provedena tak, aby během přemísťovacích operací byli členové obsluhy chráněni pevnou částí zařízení. Ovládací zařízení musí být zajištěna proti náhodnému uvolnění.
5.5 Zastavování pojezdu
Samojízdná kolejová strojní zařízení určená pro práce pod zemí musí být vybavena ovládacím zařízením typu "mrtvý muž" začleněným do ovládacího obvodu pojezdu strojního zařízení.
5.6 Požár
Ustanovení bodu 3.5.2 písm. b) je závazné pro strojní zařízení obsahující vysoce hořlavé části.
Brzdová soustava strojního zařízení určeného pro práci pod zemí musí být navržena a vyrobena tak, aby nebyla příčinou vzniku jisker nebo ohně.
Strojní zařízení s tepelnými motory pro použití k práci pod zemí musí být vybaveno pouze spalovacími motory s vnitřním spalováním používajícími palivo s nízkým tlakem par a s vyloučením možnosti jakéhokoliv jiskření elektrického původu.
5.7 Emise prachu, plynů atd.
Výfukové plyny spalovacích motorů nesmějí být vyvedeny nahoru.
6. Další základní hygienické a bezpečnostní požadavky k vyloučení zvláštních nebezpečí vyvolaných zdviháním nebo přemísťováním osob
Strojní zařízení představující nebezpečí vyvolaná zdviháním nebo přemísťováním (nebo jejich kombinací) osob musí být navržena a vyrobena tak, aby splňovala níže uvedené požadavky.
6.1 Všeobecně
6.1.1 Definice
Pro účely této kapitoly se "kabinou" rozumí každá část zařízení určená pro zdvihání, spouštění nebo přemísťování.
6.1.2 Mechanická pevnost
Provozní koeficienty uváděné v kapitole 4 jsou nedostačující pro zdvihání nebo přemísťování osob a musí být zpravidla zdvojnásobeny. Podlaha kabiny musí být navržena a vyrobena tak, aby prostorově a pevnostně odpovídala výrobcem stanovenému maximálnímu počtu osob a maximálnímu provoznímu zatížení.
6.1.3 Kontrola nosnosti u typů zařízení poháněných jinou než lidskou silou Požadavky uvedené v bodě 4.2.1.4 platí bez ohledu na hodnotu maximální nosnosti. Tento požadavek neplatí pro strojní zařízení, u něhož může výrobce prokázat, že neexistuje riziko přetížení nebo převrácení (nebo obojí).
6.2 Ovládače
6.2.1 Pokud bezpečnostní požadavky nepožadují jiná řešení:
a) Kabina musí být navržena a vyrobena tak, aby osoby uvnitř měly prostředky k ovládání jejího pohybu nahoru a dolů, a pokud je to vhodné, k ovládání pohybu kabiny vůči strojnímu zařízení horizontálně.
b) Funkce těchto ovládačů musí být při provozu nadřazena jiným zařízením ovládajícím týž pohyb, s výjimkou zařízení pro nouzové zastavení.
c) Ovládače tohoto pohybu musí být konstruovány jako tipovací, tj. s nepřetržitým působením na ovládací prvek, s výjimkou ovládačů u strojních zařízení obsluhujících předem určené výškové úrovně.
6.2.2 Může-li se strojní zařízení pro zdvihání nebo přemísťování osob pohybovat s kabinou do jiné než klidové polohy, musí být navrženo a vyrobeno tak, že osoba nebo osoby v kabině musí mít prostředky k zabránění nebezpečí vyvolanému pohybem strojního zařízení.
6.2.3 Strojní zařízení pro zdvihání nebo přemísťování osob musí být navrženo, vyrobeno nebo vybaveno tak, aby nadměrná rychlost kabiny nezpůsobovala nebezpečí.
6.3 Nebezpečí pádu osob z kabiny
6.3.1 Nejsou-li opatření uvedená v 1.5.15 dostačující, musí být kabiny vybaveny dostatečným počtem kotvicích míst k připevnění ochranných prostředků proti nebezpečí pádu osob, který odpovídá maximálnímu počtu osob v kabině.
6.3.2 Veškeré poklopy v podlahách nebo stropech nebo boční dveře se musí otevírat směrem, který vylučuje jakékoliv nebezpečí pádu v případě nečekaného otevření.
6.3.3 Strojní zařízení pro zdvihání nebo přemísťování osob musí být navrženo a vyrobeno tak, aby se podlaha kabiny nenaklonila natolik, že by vzniklo nebezpečí pádu přítomných osob, což platí i během pohybu kabiny.
Podlaha kabiny musí vylučovat uklouznutí.
6.4 Nebezpečí pádu nebo převrácení kabiny
6.4.1 Strojní zařízení pro zdvihání nebo přemísťování osob musí být navrženo a vyrobeno tak, aby se vyloučil pád nebo převrácení kabiny.
6.4.2 Zrychlení a brzdění kabiny nebo přepravního vozidla řízeného obsluhou nebo spouštěného bezpečnostním zařízením nesmí v podmínkách maximálního zatížení a rychlosti stanovených výrobcem vyvolat žádné nebezpečí pro ohrožené osoby.
6.5 Značení
Je-li to nutné pro zajištění bezpečnosti, musí být kabina opatřena příslušnými nezbytnými informacemi.
 
Příloha 2
Výrobky, na které se nařízení vlády nevztahuje
a) strojní zařízení, jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla, pokud se nejedná o stroj pro zdvihání nebo spouštění břemen,
b) zdravotnické prostředky,
c) speciální zařízení pro použití na výstavištích a v zábavních parcích,
d) parní kotle, nádrže a tlakové nádoby,
e) strojní zařízení speciálně navrhovaná nebo uváděná do provozu pro činnosti související s využíváním jaderné energie, která v případě poruchy mohou mít za následek emisi radionuklidů,
f) radionuklidové zářiče začleněné do strojního zařízení,
g) střelné zbraně,
h) zásobní nádrže a potrubí pro benzin, motorovou naftu, hořlavé kapaliny a nebezpečné látky,
i) dopravní prostředky, např. vozidla a jejich přípojné dopravní prostředky, letadla a plavidla, určené výhradně k přepravě cestujících železniční, silniční, leteckou nebo vodní dopravou, stejně jako dopravní prostředky určené k přepravě zboží železniční, silniční, leteckou nebo vodní dopravou; nejsou vyloučena vozidla používaná v průmyslu těžby nerostů,
j) námořní lodě a příbřežní pohyblivé jednotky spolu s vybavením těchto lodí nebo jednotek na palubě,
k) lanové dráhy pro veřejnou nebo neveřejnou přepravu osob, včetně pozemních lanových drah a lyžařských vleků,
l) zemědělské a lesnické traktory. Zemědělským nebo lesnickým traktorem se rozumí jakékoli motorové vozidlo vybavené koly nebo pásy, které má alespoň dvě nápravy, jehož hlavní funkcí je tažná síla a které je zvláště konstruováno pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo přípojných vozidel určených pro užití v zemědělství nebo lesnictví. Může být vybaveno pro přepravu nákladů a osob. Toto nařízení se vztahuje pouze na traktory podle uvedené definice, které jsou vybaveny pneumatikami, mají nejméně dvě nápravy a maximální konstrukční rychlost od 6 km/h do 40 km/h,
m) strojní zařízení speciálně navržená a vyráběná pro vojenské účely nebo pro účely zajištění veřejného pořádku
n) výtahy trvale obsluhující různé výškové úrovně staveb, jejichž klec se pohybuje podél tuhých vodítek nakloněných v úhlu přesahujícím 15 stupňů od horizontály a které jsou navrženy pro přepravu osob, osob a břemen, samotných břemen, pokud je klec přístupná, pokud do ní může osoba bez obtíží vstoupit, a je vybavena ovládači uvnitř klece nebo v dosahu osoby, která je uvnitř,
o) prostředky na přepravu osob používající vozidla s pohonem prostřednictvím ozubnice,
p) důlní těžní zařízení,
q) jevištní výtahy,
r) stavební výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů,
 
Příloha 3
Náležitosti a obsah technické dokumentace
1) Technická výrobní dokumentace se vypracovává v českém jazyce a obsahuje zejména:
a) celkový výkres strojního zařízení včetně schémat ovládacích obvodů,
b) podrobné výkresy doplněné výpočty, výsledky zkoušek atd., nezbytné pro ověření shody strojního zařízení se základními požadavky uvedenými v příloze č. 1,
c) seznam:
1. základních požadavků,
2. technických norem podle § 2 odst. 3 a českých technických norem,
3. ostatních technických požadavků,
které byly použity při navrhování daného strojního zařízení,
d) popis metod přijatých pro odstranění nebo omezení nebezpečí způsobovaných strojním zařízením,
e) podle uvážení výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce nebo dovozce technické zprávy nebo certifikáty získané od autorizované osoby nebo osoby akreditované podle zákona,
f) technickou zprávu obsahující výsledky zkoušek provedených na základě vlastní volby buď samotným výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem nebo dovozcem, anebo autorizovanou osobou nebo osobou akreditovanou podle zákona, jestliže výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce prohlašuje shodu s technickou normou podle § 2 odst. 3,
g) návod k používání strojního zařízení.
2) V případě sériové výroby obsahuje technická dokumentace vnitropodniková opatření, která budou učiněna pro zajištění toho, aby strojní zařízení trvale dosahovalo shodu s ustanoveními tohoto nařízení. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce provádí nezbytná vyhodnocování nebo zkoušky na součástech, příslušenství nebo i na kompletním strojním zařízení, aby se ujistil, že strojní zařízení, jak je navrženo a vyrobeno, je schopno bezpečné instalace a uvedení do provozu.
3) Dokumentace uvedená v odstavci 1 nemusí být trvale k disposici, ale je nutné ji sestavit a zpřístupnit v přiměřeném čase. Nemusí obsahovat podrobné výkresy nebo další upřesňující informace týkající se částí použitých při výrobě strojního zařízení, pokud jejich znalost není nezbytná k ověření shody se základními požadavky nařízení vlády. Zmíněná dokumentace se vyhotovuje v jednom z úředních jazyků Evropského společenství, s výjimkou návodů k používání strojního zařízení.
4) Nepředložení dokumentace na řádně odůvodněný požadavek orgánu dozoru (§ 18 zákona) může být dostatečným podkladem ke zpochybnění předpokladu shody strojního zařízení s požadavky tohoto nařízení.
 
Příloha 4
Strojní zařízení, u nichž musí být uplatněn postup podle § 3 odst. 1 písm. b) a c)
 
A.
Stroje, skupiny strojů a vyměnitelná přídavná zařízení
1. Kotoučové pily s jedním nebo několika kotouči pro zpracování dřeva a podobných materiálů nebo pro zpracování masa a podobných materiálů.
1.1 Pily se stálou polohou nástroje při obrábění, s pevným stolem a s ručním posuvem obrobku nebo přídavným posouvacím zařízením.
1.2 Pily se stálou polohou nástroje při obrábění a s ručním posuvem stolu nebo vozíku.
1.3 Pily se stálou polohou nástroje při obrábění a se zabudovaným strojním posuvem obrobku nebo s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo obojím).
1.4 Pily s posuvným nástrojem při obrábění, s mechanickým posuvem obrobku a s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo obojím).
2. Srovnávací frézky pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku.
3. Tloušťkovací frézky pro jednostranné obrábění dřeva s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo s obojím).
4. Pásové pily s pevným nebo pohyblivým stolem a pásové pily s pohyblivým vozíkem s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo s obojím) pro zpracování dřeva a podobných materiálů nebo pro zpracování masa a podobných materiálů.
5. Kombinované stroje pro zpracování dřeva a podobných materiálů typů, které jsou uvedeny v bodech 1 až 4 a 7.
6. Čepovací stroje pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku a s několika držáky nástrojů.
7. Svislé frézky pro zpracování dřeva a podobných materiálů s ručním posuvem obrobku.
8. Přenosné řetězové pily pro zpracování dřeva.
9. Lisy, včetně ohraňovacích lisů, pro zpracování kovů za studena s ručním vkládáním nebo vyjímáním (nebo s obojím), jejichž pohyblivé pracovní části mohou mít zdvih přesahující 6 mm a rychlost vyšší než 30 mm.s-1.
10. Lisy na plasty nebo vstřikovací lisy na plasty s ručním vkládáním nebo vyjímáním.
11. Lisy na pryž nebo vstřikovací lisy na pryž s ručním vkládáním nebo vyjímáním.
12. Strojní zařízení pro práce pod zemí následujících typů:
a) strojní zařízení na kolejích: lokomotivy a brzdné vozy
b) hydraulicky ovládané mechanizované výztuže
c) spalovací motory, které mají být instalovány do strojních zařízení pro práci pod zemí.
13. Ručně nakládané vozy pro sběr domácího odpadu s lisovacím zařízením.
14. Ochranné kryty a snímatelné kloubové hřídele s křížovými klouby, popsané v bodu 3.4.7 přílohy č. 1.
15. Servisní zdvihací zařízení pro zvedání vozidel.
16. Zařízení pro zdvihání osob, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost tři metry.
17. Strojní zařízení pro výrobu pyrotechnických výrobků.
 
B.
Bezpečnostní součásti
1. Elektrické senzory citlivé na přítomnost osob, kterými se zajišťuje bezpečnost osob (např. nemateriální překážky, podložky citlivé na tlak, elektromagnetické detektory).
2. Logické jednotky zajišťující bezpečnostní funkce dvouručního ovládání.
3. Samočinné pohyblivé štíty pro ochranu na lisech uvedených v bodech v 9, 10 a 11.
4. Ochranné konstrukce chránící při převrácení (ROPS).
5. Ochranné konstrukce chránící proti padajícím předmětům (FOPS).
 
Příloha 5
ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU
1) ES přezkoušení typu je postup, kterým autorizovaná osoba zjišťuje a potvrzuje, že vzorek strojního zařízení vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, která se na něj vztahují.
2) Žádost o ES přezkoušení typu, kterou výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce podává u autorizované osoby, obsahuje:
a) identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci nebo dovozci (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a o místě výroby strojního zařízení,
b) technickou dokumentaci obsahující minimálně:
1. celkový výkres strojního zařízení se schématy ovládacích obvodů,
2. podrobné výkresy doplněné popřípadě výpočty, výsledky zkoušek, nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními hygienickými a bezpečnostními požadavky,
3. popis metod přijatých pro odstranění nebezpečí vytvářených strojním zařízením a seznam použitých českých technických norem,
4. návod k používání strojního zařízení,
5. vnitropodniková opatření pro sériovou výrobu, která budou učiněna pro zajištění toho, aby strojní zařízení trvale dosahovalo shodu s ustanoveními tohoto nařízení.
c) vzorek výrobku představující zamýšlené výrobní provedení nebo dovoz popřípadě jí sdělí, kde může být strojní zařízení přezkoušeno.
Výše uvedená technická dokumentace nemusí obsahovat podrobné výkresy nebo další specifické informace, týkající se montážních podskupin použitých při výrobě strojního zařízení, jestliže jejich znalost není nezbytná pro ověření shody se základními požadavky uvedenými v příloze č. 1.
3) Autorizovaná osoba:
a) prověří technickou výrobní dokumentaci, aby ověřila její vhodnost a přezkouší dodané nebo zpřístupněné strojní zařízení,
b) během přezkoušení strojního zařízení:
1. ověří, zda bylo vyrobeno v souladu s technickou výrobní dokumentací a může být bezpečně používáno za předpokládaných pracovních podmínek,
2. zkontroluje, zda české technické normy byly správně aplikovány, pokud byly použity,
3. provede příslušné prohlídky a zkoušky, aby zkontrolovala, že strojní zařízení splňuje základní požadavky uvedené v příloze č. 1, které se na ně vztahují.
4) Pokud výrobek splňuje odpovídající ustanovení tohoto nařízení a má původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, vydá autorizovaná osoba certifikát ES přezkoušení typu, pro výrobky s jiným původem vydá certifikát typu. Vydaný certifikát doručí žadateli. V uvedených certifikátech jsou závěry ES přezkoušení typu a podmínky jejich vydání. K těmto certifikátům se rovněž přikládají výkresy a popisy nutné pro identifikaci vzorku.
5) Veškerá dokumentace a korespondence týkající se postupů při ES přezkoušení typu se vypracovává v českém jazyce nebo v úředním jazyce členského státu, kde je subjekt notifikován, popřípadě v jazyce, na kterém se subjekt a autorizovaná osoba dohodnou.
6) Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce informuje autorizovanou osobu, u které byla posouzena shoda postupem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. b) nebo c) o všech změnách, i nepatrných, které provedl nebo hodlá provést na strojním zařízení, k němuž se schválený vzorek vztahuje. Autorizovaná osoba přezkoumá tyto změny a informuje výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce nebo dovozce, zda certifikáty podle přílohy č. 5 bodu 4) zůstávají v platnosti.
7) Autorizovaná osoba, která odmítne vystavit certifikát podle přílohy č. 5 bodu 4) informuje o tom ostatní osoby autorizované k činnostem podle tohoto nařízení a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad").
8) Autorizovaná osoba, která zruší certifikát podle přílohy č. 5 bodu 4) informuje o tom Úřad a uvede důvody svého rozhodnutí.
9) Autorizovaná osoba, která odmítne vystavit certifikát, informuje o tom příslušné osoby notifikované v Evropském společenství. Úřad o tom informuje ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody tohoto rozhodnutí.
 
Příloha 6
PROHLÁŠENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTNÍ SOUČÁSTI
1. Obsah ES prohlášení o shodě strojního zařízení ES prohlášení o shodě obsahuje tyto údaje:
a) název a adresu výrobce (obchodní název a úplná adresa; zplnomocnění zástupci rovněž uvádějí obchodní název a adresu výrobce),
b) popis strojního zařízení (uvede se typ, značka, výrobní číslo apod.),
c) veškerá příslušná ustanovení, která strojní zařízení splňuje,
d) připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby a číslo certifikátu ES přezkoušení typu,
e) připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, které byla zaslána dokumentace podle § 3 písm. c) bodu 1,
f) připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, která provedla ověření podle § 3 písm. c) bodu 2,
g) připadá-li to v úvahu, odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3,
h) připadá-li to v úvahu, použité národní technické normy a specifikace,
i) identifikaci osoby mající zmocnění k podpisu za výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce.
Toto prohlášení je sepsáno ve stejném jazyce jako originál návodu k používání [viz příloha č. 1 bod 1.7.4 písm. b)] a je napsáno buď na stroji nebo tiskacími písmeny rukou. Je opatřeno překladem do jednoho z úředních jazyků země, v níž má být strojní zařízení používáno. Tento překlad je vyhotoven podle stejných podmínek, jaké platí pro překlad návodu k používání.
2. Obsah prohlášení výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce (§ 3a)
Prohlášení obsahuje tyto údaje:
a) název a adresu výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce,
b) popis strojního zařízení nebo jeho částí,
c) připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby a číslo certifikátu ES přezkoušení typu,
d) připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, které byla předána dokumentace podle § 3 písm. c) bodu 1,
e) připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, která provedla ověření podle § 3 písm. c) bodu 2,
f) připadá-li to v úvahu, odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3,
g) vyjádření, že strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude vydáno prohlášení o shodě strojního zařízení, do něhož má být začleněno, s ustanoveními tohoto nařízení,
h) identifikaci podpisující osoby.
3. Obsah ES prohlášení o shodě pro bezpečnostní součásti uváděné na trh samostatně
ES prohlášení o shodě obsahuje tyto údaje:
a) název a adresu výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce (obchodní jméno, úplná adresa),
b) popis bezpečnostní součásti (značka výrobce, typ, výrobní číslo, pokud existuje, atd.),
c) bezpečnostní funkci plněnou bezpečnostní součástí, pokud není zřejmá z popisu,
d) připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby a číslo certifikátu ES přezkoušení typu,
e) připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, které byla předána dokumentace podle § 3 písm. c) bodu 1,
f) připadá-li to v úvahu, název a adresu autorizované osoby, která provedla ověření podle § 3 písm. c) bodu 2,
g) připadá-li to v úvahu, odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3,
h) připadá-li to v úvahu, použité národní technické normy a specifikace,
i) identifikaci osoby mající zmocnění k podpisu za výrobce nebo za zplnomocněného zástupce.
Toto prohlášení je sepsáno ve stejném jazyce jako originál návodu k používání [viz příloha č. 1 bod 1.7.4 písm. b)] a je napsáno buď na stroji nebo tiskacími písmeny rukou. Je opatřeno překladem do jednoho z úředních jazyků země, v níž má být strojní zařízení používáno. Tento překlad je vyhotoven podle stejných podmínek, jaké platí pro překlad návodu k používání.
 
Příloha 7
PODMÍNKY AUTORIZACE
Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou
1. Autorizovanou osobou, jejím vedoucím a pracovníky odpovědnými za provádění ověřovacích zkoušek nesmí být konstruktér, výrobce, dodavatel nebo ten, kdo provádí instalaci ověřovaného strojního zařízení, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo ani jako zplnomocnění zástupci na konstrukčním návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo na údržbě strojního zařízení. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.
2. Autorizovaná osoba a její pracovníci provádějí ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky kontrol, zvláště od osob nebo skupin osob se zájmem na výsledcích ověřování.
3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici nezbytný okruh pracovníků a vlastní potřebné vybavení, aby mohla řádně provádět administrativní a technické úkony spojené s ověřováním. Musí mít rovněž přístup k zařízení nezbytnému pro zvláštní ověřování.
4. Zaměstnanci odpovědní za ověřování musí mít
a) odpovídající technické a odborné vzdělání,
b) dostatečné znalosti o požadavcích zkoušek, které provádějí, a dostatečné praktické zkušenosti z takových zkoušek,
c) schopnost vystavovat certifikáty a vypracovávat zprávy a protokoly požadované pro doložení provedených zkoušek.
5. Autorizovaná osoba musí zaručit nestrannost pracovníků provádějících ověřování. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek.
6. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).
7. Pracovníci autorizované osoby musí být vázáni zachováním mlčenlivosti o všech informacích získaných při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení.
 
Vybraná ustanovení novel
Čl.II zákona č. 283/2000 Sb.
Do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství, namísto označení výrobku podle § 5a odst. 1 vydávat prohlášení o shodě podle § 5 odst. 1.
Čl.XVI zákona č. 251/2003 Sb.
(1) U výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství a na které se vztahují nařízení vlády uvedená
a) v čl. XI až XIV, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
b) v čl. I až X, lze postupovat podle dosavadních právních předpisů do dne vyhlášení Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve Sbírce mezinárodních smluv.
(2) V případech, kdy se postupů posuzování shody účastní autorizovaná osoba, lze podle tohoto nařízení postupovat až ode dne vyhlášení Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve Sbírce mezinárodních smluv.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění článku 21 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES.
2) Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.
4) Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb.

Související dokumenty