17/2008 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.

Schválený:
17/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. ledna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě vpříspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se slova „(odstavec 5)“ zrušují.
2. V § 3 odst. 3 se za větu první vkládají věty druhá a třetí „Žákům středních škol a studentům podle věty první může být hlavní jídlo poskytnuto za sníženou úhradu pouze v případě, že je pro ně určeno používání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Pokud pro ně není používání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb určeno, může jim být hlavní jídlo poskytnuto za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.“.
3. V § 3 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b znějí:
„(4) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smouvě3a).
(5) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 3 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b), v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a).
3a) § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
3b) § 88 a 89 zákoníku práce.“.
4. V § 3 odstavec 7 zní:
„(7) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny.“.
5. V § 3 odstavec 8 zní:
„(8) Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 4 a 5.“.
6. Poznámka pod čarou č. 4 zní:
„4) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.“.
7. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a). Organizace může strávníkům uvedeným v § 3 odst. 3 poskytnout za úhradu podle věty první další hlavní jídlo v daném kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b), v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a).“.
8. V § 6 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 5 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 4.
9. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
10. V § 6a odst. 2 písmeno b) zní:
„b) pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování nepracuje, nebo“.
11. V § 6a se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizačními složkami státu, právnickými nebo fyzickými osobami.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2008.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty

Související články

Závodní stravování z pohledu pracovního práva