168/2014 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

Schválený:
168/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. srpna 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Čl. I
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se slova „zdravotnickými zařízeními platí zvláštní předpisy.1)“ nahrazují slovy „příslušnými poskytovateli zdravotních služeb platí jiné právní předpisy1).“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).“.
2. V příloze v kapitole II položce 9 se za slova „šlachových pochev“ vkládají slova „ , tíhových váčků“.
3. V příloze v kapitole II se položky 11 a 12 zrušují.
4. V příloze v kapitole III položce 2c) se slova „pohrudnice nebo pobřišnice“ zrušují.
5. V příloze v kapitole III položce 2d) se slova „nebo rakovina hrtanu“ nahrazují slovy „ , rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků“.
6. V příloze v kapitole III položce 5 se slova „gama oxidu hlinitého“ nahrazují slovy „hliníku“.
7. V příloze v kapitole III položce 11 se slova „ , sisalu nebo cukrové třtiny“ nahrazují slovy „nebo sisalu“.
8. V příloze v kapitole III položka 13 zní:
„13. Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III) Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší přípustné expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let po skončení práce s rizikem fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání a vznikly za podmínek podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty

Související články

Patří ergonomie do problematiky BOZP?