162/1998 Sb. , kterým se mění Listina základních práv a svobod

Schválený:
162/1998 Sb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 12. června 1998,
kterým se mění Listina základních práv a svobod
Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:
Čl.I
Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky, se mění takto:
V čl. 8 odst. 3 větě druhé se číslovka "24" nahrazuje číslovkou "48".
Čl.II
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.

Související dokumenty

Související články

BOZP při práci formou home office