161/1998 Sb. o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

Schválený:
161/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 19. června 1998
o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
Změna: 329/2007 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb.:
 
§ 1
(1) Okresní správa sociálního zabezpečení může z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně prominout penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1) (dále jen "penále"), jestliže jeho výše nepřesahuje 200 000 Kč a jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství pro poskytnutí veřejné podpory de minimis1a).
(2) Česká správa sociálního zabezpečení může z důvodu odstranění tvrdosti zcela nebo částečně prominout penále, jestliže jeho výše přesahuje 200 000 Kč, avšak nepřesahuje 1 000 000 Kč, a jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství pro poskytnutí veřejné podpory de minimis1a).
(3) Výší penále rozhodnou pro účely odstavců 1 a 2 se rozumí
a) výše dlužného penále stanovená ke dni, kdy správa sociálního zabezpečení obdržela žádost o prominutí penále (dále jen "žádost"); výše dlužného penále se takto stanoví přitom i v případě, že žádost obdržela správa sociálního zabezpečení, která není příslušná k jeho prominutí,
b) výše penále uvedená v žádosti, týká-li se žádost jen penále, které již bylo zaplaceno,
c) výše penále určeného podle písmene a) nebo podle písmene b) podle toho, které penále je vyšší, týká-li se žádost současně penále uvedeného v písmenech a) a b).
 
§ 2
(1) Podmínkou pro prominutí penále je, že
a) plátce zaplatil pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné") splatné do dne vydání rozhodnutí příslušné správy sociálního zabezpečení o prominutí penále; tato podmínka se považuje za splněnou, pokud úhrn pojistného a penále, které plátce pojistného zaplatil do tohoto dne, dosahuje aspoň úhrnu pojistného, které měl zaplatit do tohoto dne,
b) vůči plátci pojistného není podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a
c) plátce pojistného nevstoupil do likvidace.
(2) Penále z dluhu na pojistném, který vznikl až po dni, kdy správa sociálního zabezpečení [§ 1 odst. 3 písm. a)] obdržela žádost, nelze prominout na základě této žádosti.
 
§ 3
(1) O prominutí penále podle § 1 se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného.
(2) Žádost se podává vždy u okresní správy sociálního zabezpečení.
(3) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení k přijetí žádosti podle odstavce 2 a k rozhodnutí o žádosti podle § 1 odst. 1 se určuje obdobně jako místní příslušnost této správy v řízení ve věcech pojistného.2)
(4) Penále se promíjí dnem vydání rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o prominutí penále.
 
§ 4
Řízení o prominutí penále, které bylo zahájeno přede dnem účinnosti této vyhlášky, dokončí správa sociálního zabezpečení, pokud je příslušná podle této vyhlášky.
 
§ 5
Zrušují se:
1. vyhláška č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
2. vyhláška č. 180/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
PhDr. Volák v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 329/2007 Sb.
Řízení o prominutí penále, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí ta správa sociálního zabezpečení, která byla příslušná k prominutí penále podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2007.
1) § 20 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 306/1997 Sb.
2) § 104b a 119 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.
1a) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, ÚV L 379, 28.12.2006.
Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu, ÚV L 325, 28.10.2004.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004, ÚV L 193, 25.7.2007.

Související dokumenty

Související články

Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení