16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Schválený:
16/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o organizaci školního roku
Změna: 322/2008 Sb.
Změna: 322/2008 Sb. (část)
Změna: 111/2012 Sb.
Změna: 189/2014 Sb.
Změna: 217/2019 Sb.
Změna: 200/2021 Sb.
Změna: 217/2019 Sb. (část)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
 
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška upravuje podrobnosti organizace školního roku, druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin v základních a středních školách a termíny vydávání vysvědčení v těchto školách.
 
§ 2
Organizace školního roku
(1) Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí.
(2) První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. června.
(3) Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.
(4) Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná nebo umělecká praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným v odstavcích 2 a 3; vyučování se v období školního vyučování zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy.
(5) Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace vyhlašuje volné dny1) ředitel školy po projednání s žáky a zřizovatelem.
 
§ 3
Termíny vydávání vysvědčení
(1) V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria. Žákům třetího ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou2) se předává vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky.
(2) V případě uvedeném v § 2 odst. 4 se žákům vysvědčení předává neprodleně po doložení splnění odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu.
 
§ 4
Školní prázdniny
(1) Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny.
(2) Podzimní prázdniny trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní rok Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.
(4) Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února.
(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden. Termíny jejich konání podle sídla školy v jednotlivých okresech jsou uvedeny v příloze.
(6) Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek, který předchází Velkému pátku.
(7) Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce.
 
§ 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.
2. Vyhláška č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.
3. Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.
 
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
 
Příl.
Termíny jarních prázdnin od školního roku 2022/2023 do školního roku 2027/2028
I. Školní rok 2022/2023
 
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I Termín jarních    I Okres nebo obvod hl. města Prahy          I
I prázdnin       I                           I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 6. 2. - 12. 2. 2023 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov,     I
I           I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,   I
I           I Přerov, Frýdek-Místek                I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 13. 2. - 19. 2. 2023 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,      I
I           I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,    I
I           I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec     I
I           I Králové, Teplice, Nový Jičín            I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 20. 2. - 26. 2. 2023 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily,  I
I           I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár  I
I           I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   I
I           I Náchod, Bruntál                   I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 27. 2. - 5. 3. 2023 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice,     I
I           I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I
I           I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,    I
I           I Jeseník                       I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 6. 3. - 12. 3. 2023 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I
I           I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim,   I
I           I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 13. 3. - 19. 3. 2023 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,   I
I           I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,    I
I           I Tachov, Louny, Karviná               I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
II. Školní rok 2023/2024
 
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I Termín jarních    I Okres nebo obvod hl. města Prahy          I
I prázdnin       I                           I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 5. 2. - 11. 2. 2024 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,   I
I           I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,    I
I           I Tachov, Louny, Karviná               I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 12. 2. - 18. 2. 2024 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov,     I
I           I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,   I
I           I Přerov, Frýdek-Místek                I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 19. 2. - 25. 2. 2024 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,      I
I           I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,    I
I           I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec     I
I           I Králové, Teplice, Nový Jičín            I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 26. 2. - 3. 3. 2024 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily,  I
I           I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár  I
I           I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   I
I           I Náchod, Bruntál                   I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 4. 3. - 10. 3. 2024 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice,     I
I           I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I
I           I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,    I
I           I Jeseník                       I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 11. 3. - 17. 3. 2024 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I
I           I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim,   I
I           I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
III. Školní rok 2024/2025
 
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I Termín jarních    I Okres nebo obvod hl. města Prahy          I
I prázdnin       I                           I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 3. 2. - 9. 2. 2025  I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I
I           I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim,   I
I           I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 10. 2. - 16. 2. 2025 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,   I
I           I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,    I
I           I Tachov, Louny, Karviná               I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 17. 2. - 23. 2. 2025 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov,     I
I           I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,   I
I           I Přerov, Frýdek-Místek                I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 24. 2. - 2. 3. 2025 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,      I
I           I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,    I
I           I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec     I
I           I Králové, Teplice, Nový Jičín            I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 3. 3. - 9. 3. 2025  I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily,  I
I           I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár  I
I           I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   I
I           I Náchod, Bruntál                   I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 10. 3. - 16. 3. 2025 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice,     I
I           I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I
I           I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,    I
I           I Jeseník                       I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
IV. Školní rok 2025/2026
 
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I Termín jarních    I Okres nebo obvod hl. města Prahy          I
I prázdnin       I                           I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 2. 2. - 8. 2. 2026  I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice,     I
I           I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I
I           I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,    I
I           I Jeseník                       I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 9. 2. - 15. 2. 2026 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I
I           I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim,   I
I           I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 16. 2. - 22. 2. 2026 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,   I
I           I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,    I
I           I Tachov, Louny, Karviná               I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 23. 2. - 1. 3. 2026 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov,     I
I           I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,   I
I           I Přerov, Frýdek-Místek                I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 2. 3. - 8. 3. 2026  I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,      I
I           I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,    I
I           I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec     I
I           I Králové, Teplice, Nový Jičín            I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 9. 3. - 15. 3. 2026 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily,  I
I           I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár  I
I           I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   I
I           I Náchod, Bruntál                   I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
V. Školní rok 2026/2027
 
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I Termín jarních    I Okres nebo obvod hl. města Prahy          I
I prázdnin       I                           I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 1. 2. - 7. 2. 2027  I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily,  I
I           I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár  I
I           I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   I
I           I Náchod, Bruntál                   I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 8. 2. - 14. 2. 2027 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice,     I
I           I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I
I           I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,    I
I           I Jeseník                       I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 15. 2. -21. 2. 2027 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I
I           I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim,   I
I           I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava- město, Prostějov I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 22. 2. - 28. 2. 2027 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,   I
I           I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,    I
I           I Tachov, Louny, Karviná               I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 1. 3. - 7. 3. 2027  I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov,     I
I           I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,   I
I           I Přerov, Frýdek-Místek                I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 8. 3. - 14. 3. 2027 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,      I
I           I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,    I
I           I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec     I
I           I Králové, Teplice, Nový Jičín            I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
VI. Školní rok 2027/2028
 
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I Termín jarních    I Okres nebo obvod hl. města Prahy          I
I prázdnin       I                           I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 7. 2. - 13. 2. 2028 I Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,      I
I           I Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,    I
I           I Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec     I
I           I Králové, Teplice, Nový Jičín            I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 14. 2. - 20. 2. 2028 I Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily,  I
I           I Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár  I
I           I nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek,   I
I           I Náchod, Bruntál                   I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 21. 2. - 27. 2. 2028 I Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice,     I
I           I Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, I
I           I Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,    I
I           I Jeseník                       I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 28. 2. - 5. 3. 2028 I Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český I
I           I Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim,   I
I           I Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 6. 3. - 12. 3. 2028 I Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,   I
I           I Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,    I
I           I Tachov, Louny, Karviná               I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
I 13. 3. - 19. 3. 2028 I Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov,     I
I           I Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,   I
I           I Přerov, Frýdek-Místek                I
I----------------------I-----------------------------------------------------I
1) § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2) Tabulka D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.