16/1991 Sb. o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
16/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 3. ledna 1991
o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky podle § 15 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, stanoví:
 
ČÁST PRVNÍ
Výběr zprostředkovatelů a rozhodců
 
§ 1
(1) Výběr fyzických a právnických osob ke zprostředkovatelské činnosti provádí ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo") na návrh zejména odborových orgánů a organizací zaměstnavatelů, nebo bez návrhu.
(2) Obdobně se postupuje při výběru fyzických osob pro činnost rozhodců.
(3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje též na zařazení zahraničních fyzických a právnických osob do seznamu zprostředkovatelů.
 
ČÁST DRUHÁ
Seznamy zprostředkovatelů a rozhodců
 
§ 2
(1) Do seznamu zprostředkovatelů může být zapsána fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o kolektivním vyjednávání 1) a která:
a) je bezúhonná,
b) má ukončené vysokoškolské vzdělání zpravidla právnického nebo ekonomického směru,
c) má osobní vlastnosti, které dávají předpoklady pro řádné a nestranné vykonávání činnosti zprostředkovatele.
(2) Do seznamu zprostředkovatelů může být zapsána právnická osoba vybraná podle § 1, jestliže předmětem její činnosti je výzkumná, poradenská nebo organizátorská činnost, zejména v pracovněprávních, mzdových nebo sociálních věcech, a jestliže má pracovníky vhodné pro činnost zprostředkovatele, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1 a s výkonem činnosti zprostředkovatele souhlasí. 2)
(3) Zápis do seznamu zprostředkovatelů se provádí na dobu tří let.
(4) Zápis do seznamu zprostředkovatelů schvaluje ministr práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministr").
 
§ 3
(1) Do seznamu rozhodců může být zapsána fyzická osoba vybraná podle § 1, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o kolektivním vyjednávání 3) a podmínky uvedené v § 2 odst. 1.
(2) Fyzická osoba může být zapsána do seznamu rozhodců jen tehdy, jestliže se úspěšně podrobila ověření svých odborných znalostí, zejména z pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti.
 
§ 4
(1) Odborné znalosti fyzických osob pro činnost rozhodce ověřuje ministerstvo; za tímto účelem zřizuje ministr jako svůj poradní orgán komisi.
(2) Komise ověřuje odborné znalosti fyzických osob uvažovaných pro činnost rozhodce zpravidla osobním pohovorem.
(3) Předsedu komise a její členy jmenuje s jejich souhlasem a odvolává ministr.
(4) O výsledku ověření odborných znalostí fyzických osob pro činnost rozhodce vypracuje komise záznam, v němž uvede, zda fyzická osoba je způsobilá vykonávat činnost rozhodce.
(5) Zápis do seznamu rozhodců schvaluje na základě návrhu komise ministr.
(6) Ověření odborných znalostí fyzických osob pro činnost rozhodce se opakuje po třech letech.
 
§ 5
(1) Ze seznamu ministerstvo vyškrtne zprostředkovatele, jestliže:
a) neplní podmínky uvedené v § 2,
b) o to požádá,
c) fyzická osoba zemře nebo právnická osoba zanikne,
d) dlouhodobě a bezdůvodně nevykonává zprostředkovatelskou činnost.
(2) Ze seznamu vyškrtne též zprostředkovatele, který před uplynutím doby stanovené v § 2 odst. 3 nepožádá o opětné zapsání do seznamu zprostředkovatelů.
(3) Ze seznamu ministerstvo vyškrtne rozhodce, jestliže:
a) neplní podmínky uvedené v § 3,
b) nevykonal úspěšně ověření odborných znalostí (§ 4 odst. 6),
c) o to požádá,
d) zemře,
e) dlouhodobě a bezdůvodně nevykonává rozhodcovskou činnost.
 
§ 6
Zprostředkovateli nebo rozhodci ministerstvo písemně oznámí zápis do seznamu zprostředkovatelů nebo rozhodců a vyškrtnutí z něj, jakož i výsledek ověření odborných znalostí rozhodce.
 
§ 7
Fyzická osoba zapsaná do seznamu zprostředkovatelů nebo do seznamu rozhodců může odmítnout určení ministerstva k výkonu činnosti zprostředkovatele nebo rozhodce v konkrétním sporu jen v případě, že namítne z vážných důvodů do sedmi dnů svoji podjatost. V takovém případě ministerstvo určí bez zbytečného odkladu jiného zprostředkovatele nebo rozhodce.
 
ČÁST TŘETÍ
Řízení před zprostředkovatelem a řízení před rozhodcem
 
§ 8
(1) Žádost o řešení sporu zprostředkovatelem nebo rozhodcem se předkládá písemně. V žádosti musí být přesně vymezen předmět sporu a uveden předchozí postup při jeho řešení, doložený písemnými materiály; k žádosti musí být též připojeno písemné stanovisko druhé smluvní strany. Všechny písemné materiály se předávají zprostředkovateli nebo rozhodci ve dvojím vyhotovení.
(2) Smluvní strany 4) jsou povinny si poskytovat při zprostředkování nebo rozhodování sporu potřebnou součinnost.
 
§ 9
(1) Seznámení s předmětem sporu podle zákona o kolektivním vyjednávání 5) zahrnuje převzetí písemných podkladů potřebných pro řešení sporu.
(2) O seznámení s předmětem sporu a o přijetí žádosti o rozhodnutí ve sporu sepisují smluvní strany a zprostředkovatel nebo rozhodce zápis. Jeho součástí může být i dohoda o odměně zprostředkovatele. 6)
 
§ 10
Návrh zprostředkovatele na řešení sporu 7) a rozhodnutí rozhodce 8) musí obsahovat:
a) přesné označení smluvních stran,
b) skutečnosti, o kterých se nemohou smluvní strany dohodnout,
c) názor zprostředkovatele nebo výrok rozhodce,
d) odůvodnění,
e) datum,
f) jméno a podpis.
 
§ 11
Činnost zprostředkovatele nebo rozhodce je nezastupitelná.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
 
§ 12
(1) Smluvní strana na straně zaměstnavatele 9) je povinna odevzdat kolektivní smlouvu vyššího stupně doručením jejího textu do 14 dnů od jejího uzavření ministerstvu. Obdobně se postupuje i při změně kolektivní smlouvy vyššího stupně.
(2) Podle odstavce 1 se postupuje i pokud jde o rozhodnutí rozhodce týkající se kolektivní smlouvy vyššího stupně.
 
§ 13
Kolektivní smlouvy vyššího stupně ukládá ministerstvo podle smluvních stran a podle data uzavření. Rozhodnutí rozhodce se připojují k příslušné kolektivní smlouvě vyššího stupně.
 
ČÁST PÁTÁ
Závěrečné ustanovení
 
§ 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.
Ministr:
Ing. Horálek CSc. v.r.
1) § 11 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
2) § 29 a § 36 odst. 1 zákoníku práce.
3) § 13 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb.
4) § 3 zákona č. 2/1991 Sb.
5) § 12 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.
6) § 12 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb.
7) § 12 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.
8) § 13 odst. 5 zákona č. 2/1991 Sb.
9) § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.

Související dokumenty