157/2018 Sb. o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

Schválený:
157/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2018
o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 89/2018 Sb.:
 
§ 1
Dnem 5. září 2018 se vydávají do oběhu bankovky po 200 Kč vzoru 2018 (dále jen "bankovka").
 
§ 2
(1) Bankovka je 69 mm široká a 146 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 39 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupon") a tvoří jej portrét J. A. Komenského. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem J. A. Komenského je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu "200", který je orientován souběžně s kratšími stranami bankovky. Nad ním je umístěn symbol kalichu.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 3 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně ve třetině délky bankovky. Jeho metalická barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění z hnědé na zlatou. Na lícní straně bankovky vystupují na povrch papíru části proužku barevně proměnlivé metalické barvy s opakujícím se negativním mikrotextem "ČNB 200 Kč". V průsvitu je na proužku rovněž čitelný opakující se negativní mikrotext "ČNB 200 Kč".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou, která má v průhledu proti světlu podobu písmen "ČR" umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě oranžové a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě hnědé a je umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
(5) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce přibližně 6 mm.
(6) Na lícní i rubové straně jsou tiskem z plochy vytištěny žluté kroužky, tvořící součást podtisku, které jsou zřetelné zejména na kuponu.
 
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét J. A. Komenského. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě hnědé. Jméno u vyobrazené osobnosti "J. A. KOMENSKÝ" je umístěno ve třech řádcích vpravo nad ramenem portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě hnědé. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "200". Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás oranžové barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo "200" a opakující se mikrotext "200" v barvě oranžové. Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří dva svislé proužky o rozměru 1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 7 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě hnědé. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě hnědé jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo jméno autora ryteckého přepisu portrétu "M. ONDRÁČEK SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je na pozadí otevřené knihy ležící v půdorysu města Naarden ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "DVĚ STĚ KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden ve dvou řádcích název emisní banky "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě hnědé. Pod názvem emisní banky je faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem "GUVERNÉR" je umístěno pod faksimile jeho podpisu, které je vytištěno tiskem z plochy. Letopočet vydání bankovky "2018" je vytištěn tiskem z plochy a je umístěn vlevo od portrétu v horní části tiskového obrazce. V konturách půdorysu města Naarden je ukryt mikrotext "ČNB". Pozadí je vytištěno tiskem z plochy v barvě oranžové v kombinaci s barvou zelenou, s drobným rastrem v podtisku.
(3) V horní části kuponu je umístěno velké výrazné číslo "200" označující nominální hodnotu bankovky. Je vytištěno tiskem z hloubky v barvě hnědé s bílým vlnkovým rastrem.
 
§ 4
(1) Na rubu bankovky jsou jako symbol Komenského vztahu k dětem a jeho pedagogické činnosti zobrazeny spojené ruce dospělé osoby a dítěte na pozadí rostlinného motivu uspořádaného do tmavších a světlejších soustředných kružnic, kterými prolíná otevřená kniha s nápisem "ORBIS PICTUS". Převažující barva zobrazení je oranžová, kombinovaná s barvou zelenou. Podtisk bankovky je tvořen drobným rastrem. Souběžně s delšími stranami bankovky je přes její střed položen pruh o šířce 22 mm. Nejvyšší sytost pruhu v barvě oranžové je při kuponu. V pravé části tohoto pruhu je umístěn státní znak České republiky, tištěný v barvě hnědé. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě oranžové a hnědé číslo "200", plocha jeho číslic je vyplněna drobným rastrem. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole uprostřed umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA". Barva nápisu je hnědá. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě hnědé vytištěny nápisy "(C) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" (vlevo) a "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA" (uprostřed) a jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany "V. FAJT SC." (vpravo). Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z plochy velké výrazné číslo "200" označující nominální hodnotu bankovky. Barva čísla je v horní části oranžová a přechází plynule do barvy hnědé. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
(4) V dolní části kuponu je v barvě tmavě zelené vytištěn grafický symbol v podobě stylizované rozevřené knihy.
 
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. září 2018.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.