156/2018 Sb. o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

Schválený:
156/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2018
o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 89/2018 Sb.:
 
§ 1
Dnem 5. září 2018 se vydávají do oběhu bankovky po 100 Kč vzoru 2018 (dále jen "bankovka").
 
§ 2
(1) Bankovka je 69 mm široká a 140 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 36 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupon") a tvoří jej portrét Karla IV. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Karla IV. je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu "100", který je orientován souběžně s kratšími stranami bankovky. Nad ním je umístěn symbol svatováclavské koruny, který tvoří korunovační kříž a královské jablko.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 3 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně ve třetině délky bankovky. Jeho metalická barva se v závislosti na úhlu dopadajícího světla mění ze zelené na zlatavě hnědou. Na lícní straně bankovky vystupují na povrch papíru části proužku barevně proměnlivé metalické barvy s opakujícím se negativním mikrotextem "ČNB 100 Kč". V průsvitu je na proužku rovněž čitelný opakující se negativní mikrotext "ČNB 100 Kč".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou, která má v průhledu proti světlu podobu písmen "ČR" umístěných v bílé kruhové ploše. Část ochranné soutiskové značky viditelná na lícní straně je vytištěna v barvě fialové a je umístěna v pravé horní části tiskového obrazce bankovky. Část ochranné soutiskové značky viditelná na rubové straně je vytištěna v barvě tmavě zelené a je umístěna v levé horní části tiskového obrazce bankovky. Celá soutisková značka je viditelná z obou stran bankovky v průsvitu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
(5) Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny o délce přibližně 6 mm.
(6) Na lícní i rubové straně bankovky jsou tiskem z plochy vytištěny žluté kroužky, tvořící součást podtisku, které jsou zřetelné zejména na kuponu.
 
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét českého krále Karla IV. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě zelené ve dvou odstínech. Jméno "KAREL IV." je umístěno nahoře vpravo od portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě zelené. V rameni portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "100". Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás zelené barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo "100" a opakující se mikrotext "100" v barvě zelené. Pás i číslo jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří svislý proužek o rozměru 1 x 8 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě zelené. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě zelené jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo rovněž v barvě zelené jméno autora ryteckého přepisu návrhu bankovky "M. ONDRÁČEK SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "STO KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden název emisní banky "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě tmavě zelené. Vpravo od názvu emisní banky je faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem "GUVERNÉR" je umístěno pod faksimile jeho podpisu, které je vytištěno tiskem z plochy. Letopočet vydání bankovky "2018" je vytištěn tiskem z plochy v barvě zelené a je umístěn v levé dolní části tiskového obrazce. Na pozadí textů je v barvě zelené vyobrazen motiv gotické křížové klenby. Ve spodní části je nad názvem emisní banky vyobrazení obou stran pražského groše vytištěné v barvě fialové. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy s drobným rastrem v barvě zelené, fialové a oranžové v podtisku.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z hloubky v barvě zelené velké výrazné číslo "100" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
 
§ 4
(1) Na rubu bankovky je v barvě fialové vyobrazena historická pečeť Univerzity Karlovy položená na pruhu pergamenu. V levé části pergamenu je při nepotištěném okraji bankovky vlevo umístěna iniciála "K" ze zakládající listiny Univerzity Karlovy, vytištěná převážně v barvě zelené. V pravé části bankovky přechází pruh pergamenu do sytějšího zeleného pásu, na kterém je umístěn státní znak České republiky, tištěný rovněž v barvě zelené. Na pásu je vytištěn negativní mikrotext "STO KORUN". Po obou stranách pečeti Univerzity Karlovy jsou nad pergamenem umístěna vyobrazení fragmentů gotických oken a pod ním geometrické obrazce připomínající vitráže oken chrámu Sv. Víta v Praze. Podtisk bankovky je tvořen drobným rastrem. Vyobrazení fragmentů gotických oken, geometrické obrazce i linky rastru v podtisku jsou vytištěny převážně v barvě zelené a fialové, doplněné barvou oranžovou. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě zelené číslo "100". Souběžně se spodní stranou bankovky je dole uprostřed umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA". Barva nápisu je fialová. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem vytištěny nápisy "(C) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" v barvě zelené (vlevo), "STÁTNÍ TISKARNA CENIN" v barvě fialové (uprostřed) a jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany "V. FAJT SC." v barvě zelené (vpravo). Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z plochy v barvě zelené v kombinaci s barvou fialovou velké výrazné číslo "100" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
(4) V dolní části kuponu je v barvě tmavě zelené vytištěn grafický symbol v podobě ornamenty zdobeného písmene "K" v kruhu.
 
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. září 2018.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.