154/2021 Sb. ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Schválený:
154/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2021
ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
Vláda nařizuje podle § 11 odst. 2 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021:
 
§ 1
Další bonusové období
Jako další bonusové období kompenzačního bonusu pro rok 2021 se stanoví kalendářní měsíc od 1. dubna do 30. dubna 2021.
 
§ 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.