154/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Schválený:
154/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene h) slovo "a" nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i), které zní:
"i) rozvod tepelné energie a".
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
2. V § 3 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
"j) rozvod tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,".
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).
3. V příloze č. 1 bodě 8 název výkazu zní:
"Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění".
4. V příloze č. 1 se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:
"
9. Držitel licence na rozvod tepelné energie
Držitel licence na rozvod tepelné energie zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu teplo.statistika@eru.cz.
I----------I---------------------------I---------------I---------------------------I---------I
I Označení I    Název výkazu    I Náležitosti I   Termín předložení   I Formát I
I výkazu I              I  výkazu   I              I souboru I
I----------I---------------------------I---------------I---------------------------I---------I
I ERÚ-T1 I Čtvrtletní výkaz držitele I Příloha č. 15 I do konce měsíce      I zfo, fo I
I     I licence na výrobu tepelné I        I následujícího po skončení I     I
I     I energie nebo licence na  I        I daného čtvrtletí     I     I
I     I rozvod tepelné energie o I        I              I     I
I     I bilanci tepla a palivech I        I              I     I
I     I v měsíčním členění    I        I              I     I
I----------I---------------------------I---------------I---------------------------I---------I
                                              ".
Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10.
5. Příloha č. 8 zní:
 
"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
ERU-P3: Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy)


6. Příloha č. 10 zní:
 
"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
ERÚ-P5: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu)


7. V příloze č. 15 nadpis výkazu zní:
"ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Outrata v. r.