153/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
153/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb., vyhlášky č. 286/2013 Sb. a vyhlášky č. 8/2014 Sb., se mění takto:
1. § 1 zní:
 
"§ 1
Tato vyhláška upravuje převedení specializací na obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen "základní obory"), nástavbové obory a na základní kmeny.".
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. § 2 a 3 se zrušují.
3. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.