152/2018 Sb. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Schválený:
152/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2018
o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Změna: 378/2021 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:
 
§ 1
Tato vyhláška upravuje
a) nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů (dále jen "nástavbový obor"),
b) označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí,
c) minimální délku vzdělávání v nástavbovém oboru,
d) vymezení oborů specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru.
 
§ 2
Nástavbové obory, označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí a minimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 3
Obory specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru, jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
 
Příl.1
NÁSTAVBOVÉ OBORY, OZNAČENÍ ODBORNOSTI LÉKAŘE A ZUBNÍHO LÉKAŘE SE ZVLÁŠTNÍ SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ, MINIMÁLNÍ DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSTAVBOVÉM OBORU
Část I. LÉKAŘI
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I   Nástavbový obor    I Označení odbornosti lékaře I  Minimální  I
I               I se zvláštní specializovanou I   délka   I
I               I     způsobilostí    I  vzdělávání  I
I               I               I v nástavbovém I
I               I               I   oboru   I
I               I               I  (v letech)  I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 1. algeziologie       I algeziolog         I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 2. angiologie        I angiolog          I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 3. dětská          I dětský dermatovenerolog   I    1    I
I dermatovenerologie     I               I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 4. dětská endokrinologie a I dětský endokrinolog a    I    2    I
I diabetologie        I diabetolog         I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 5. dětská gastroenterologie I dětský gastroenterolog   I    1    I
I a hepatologie        I               I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 6. dětská kardiologie    I dětský kardiolog      I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 7. dětská nefrologie    I dětský nefrolog       I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 8. dětská onkologie a    I dětský onkolog a hematolog I   1,5    I
I hematologie         I               I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 9. dětská          I dětský otorinolaryngolog  I    1    I
I otorinolaryngologie     I               I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 10. dětská pneumologie   I dětský pneumolog      I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 11. dětská revmatologie   I dětský revmatolog      I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 12. dětská urologie     I dětský urolog        I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 13. foniatrie        I foniatr           I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 14. gerontopsychiatrie   I gerontopsychiatr      I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 15. gynekologie dětí a   I dětský gynekolog      I    1    I
I dospívajících        I               I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 16. hrudní chirurgie    I hrudní chirurg       I    2    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 17. intenzivní medicína   I intenzivista        I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 18. intervenční kardiologie I intervenční kardiolog    I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 19. intervenční radiologie I intervenční radiolog    I    2    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 20. klinická farmakologie  I klinický farmakolog     I    2    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 21. klinická osteologie   I klinický osteolog      I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 22. klinická výživa a    I nutricionista        I    1    I
I intenzivní metabolická péče I               I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 23. koloproktologie     I koloproktolog        I    2    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 24. korektivní dermatologie I korektivní dermatolog    I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 25. lékařská psychoterapie I lékař psychoterapeut    I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 26. návykové nemoci     I lékař se zvláštní      I    1    I
I               I specializovanou       I        I
I               I způsobilostí v návykových  I        I
I               I nemocech          I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 27. neonatologie      I neonatolog         I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 28. onkogynekologie     I onkogynekolog        I    3    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 29. onkochirurgie      I onkochirurg         I    2    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 30. onkourologie      I onkourolog         I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 31. paliativní medicína   I lékař se zvláštní      I    1    I
I               I specializovanou       I        I
I               I způsobilostí v paliativní  I        I
I               I medicíně          I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 32. perinatologie a     I lékař se zvláštní      I    2    I
I fetomaternální medicína   I specializovanou       I        I
I               I způsobilostí v       I        I
I               I perinatologii a       I        I
I               I fetomaternální medicíně   I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 33. popáleninová medicína  I lékař se zvláštní      I    2    I
I               I specializovanou       I        I
I               I způsobilostí v popáleninové I        I
I               I medicíně          I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 34. posudkové lékařství   I posudkový lékař       I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 35. pracovní lékařství   I pracovní lékař       I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 36. psychosomatika     I psychosomatik        I    2    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 37. reprodukční medicína  I lékař se zvláštní      I    2    I
I               I specializovanou       I        I
I               I způsobilostí v reprodukční I        I
I               I medicíně          I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 38. sexuologie       I sexuolog          I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 39. spondylochirurgie    I spondylochirurg       I   1,5    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 40. tělovýchovné lékařství I tělovýchovný lékař     I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 41. úrazová chirurgie    I úrazový chirurg       I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 42. urogynekologie     I urogynekolog        I    1    I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 43. vaskulární intervenční I vaskulární intervenční   I    2    I
I radiologie         I radiolog          I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 44. veřejné zdravotnictví  I lékař se zvláštní      I    1    I
I               I specializovanou       I        I
I               I způsobilostí ve veřejném  I        I
I               I zdravotnictví        I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I    Nástavbový obor    I Označení odbornosti zubního I  Minimální  I
I               I   lékaře se zvláštní   I   délka   I
I               I   specializovanou    I  vzdělávání  I
I               I    způsobilostí     I v nástavbovém I
I               I               I   oboru   I
I               I               I  (v letech)  I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I 1. orální medicína     I zubní lékař se zvláštní   I    1    I
I               I specializovanou       I        I
I               I způsobilostí v orální    I        I
I               I medicíně              I        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
 
Příl.2
OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, JEJICHŽ ABSOLVOVÁNÍ JE PŘEDPOKLADEM PRO ZAŘAZENÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V NÁSTAVBOVÉM OBORU
Část I. LÉKAŘI
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I   Nástavbový obor    I Obor specializačního vzdělávání, jehož    I
I               I absolvování je předpokladem pro zařazení do I
I               I vzdělávání v nástavbovém oboru        I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 1. algeziologie       I anesteziologie a intenzivní medicína nebo  I
I               I dětská chirurgie nebo dětské lékařství nebo I
I               I pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie I
I               I nebo geriatrie nebo chirurgie nebo klinická I
I               I onkologie nebo radiační onkologie nebo    I
I               I neurochirurgie nebo neurologie nebo     I
I               I ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí I
I               I nebo traumatologie nebo praktické lékařství I
I               I pro děti a dorost nebo rehabilitační a    I
I               I fyzikální medicína nebo revmatologie nebo  I
I               I vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické  I
I               I lékařství nebo urgentní medicína       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 2. angiologie        I endokrinologie a diabetologie nebo      I
I               I kardiologie nebo vnitřní lékařství      I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 3. dětská          I dermatovenerologie              I
I dermatovenerologie     I                       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 4. dětská endokrinologie a I praktické lékařství pro děti a dorost nebo  I
I diabetologie        I dětské lékařství nebo pediatrie nebo     I
I               I endokrinologie a diabetologie nebo      I
I               I diabetologie nebo endokrinologie       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 5. dětská gastroenterologie I dětské lékařství nebo pediatrie nebo     I
I a hepatologie        I gastroenterologie nebo praktické lékařství  I
I               I pro děti a dorost              I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 6. dětská kardiologie    I praktické lékařství pro děti a dorost nebo  I
I               I dětské lékařství nebo pediatrie       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 7. dětská nefrologie    I praktické lékařství pro děti a dorost nebo  I
I               I dětské lékařství nebo pediatrie       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 8. dětská onkologie a    I praktické lékařství pro děti a dorost nebo  I
I hematologie         I dětské lékařství nebo pediatrie       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 9. dětská          I otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku I
I otorinolaryngologie     I                       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 10. dětská pneumologie   I praktické lékařství pro děti a dorost nebo  I
I               I dětské lékařství nebo pediatrie       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 11. dětská revmatologie   I dětské lékařství nebo pediatrie       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 12. dětská urologie     I urologie nebo dětská chirurgie        I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 13. foniatrie        I otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 14. gerontopsychiatrie   I geriatrie nebo psychiatrie          I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 15. gynekologie dětí a   I gynekologie a porodnictví nebo dětské    I
I dospívajících        I lékařství nebo pediatrie           I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 16. hrudní chirurgie    I chirurgie nebo kardiochirurgie        I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 17. intenzivní medicína   I anesteziologie a intenzivní medicína nebo  I
I               I gynekologie a porodnictví nebo chirurgie   I
I               I nebo infekční lékařství nebo kardiochirurgie I
I               I nebo kardiologie nebo klinická onkologie   I
I               I nebo radiační onkologie nebo neurochirurgie I
I               I nebo neurologie nebo ortopedie a       I
I               I traumatologie pohybového ústrojí nebo    I
I               I pediatrie nebo urologie nebo vnitřní     I
I               I lékařství nebo dětská chirurgie nebo     I
I               I endokrinologie a diabetologie nebo      I
I               I pneumologie a ftizeologie nebo popáleninová I
I               I medicína nebo geriatrie nebo urgentní    I
I               I medicína                   I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 18. intervenční kardiologie I kardiologie nebo kardiochirurgie       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 19. intervenční radiologie I radiologie a zobrazovací metody       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 20. klinická farmakologie  I dětské lékařství nebo pediatrie nebo vnitřní I
I               I lékařství nebo geriatrie nebo všeobecné   I
I               I praktické lékařství nebo klinická biochemie I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 21. klinická osteologie   I dětské lékařství nebo pediatrie nebo     I
I               I diabetologie a endokrinologie nebo geriatrie I
I               I nebo gynekologie a porodnictví nebo klinická I
I               I biochemie nebo ortopedie a traumatologie   I
I               I pohybového ústrojí nebo revmatologie nebo  I
I               I vnitřní lékařství nebo pneumologie a     I
I               I ftizeologie nebo klinická onkologie nebo   I
I               I hematologie a transfuzní lékařství nebo   I
I               I nefrologie nebo všeobecné praktické     I
I               I lékařství                  I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 22. klinická výživa a    I alergologie a klinická imunologie nebo    I
I intenzivní metabolická péče I anesteziologie a intenzivní medicína nebo  I
I               I dětská chirurgie nebo dětské lékařství nebo I
I               I pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie I
I               I nebo gastroenterologie nebo geriatrie nebo  I
I               I chirurgie nebo infekční lékařství nebo    I
I               I kardiologie nebo klinická biochemie nebo   I
I               I klinická onkologie nebo nefrologie nebo   I
I               I neurologie nebo ortopedie a traumatologie  I
I               I pohybového ústrojí nebo otorinolaryngologie I
I               I a chirurgie hlavy a krku nebo praktické   I
I               I lékařství pro děti a dorost nebo radiační  I
I               I onkologie nebo rehabilitační a fyzikální   I
I               I medicína nebo revmatologie nebo       I
I               I traumatologie nebo vnitřní lékařství nebo  I
I               I všeobecné praktické lékařství        I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 23. koloproktologie     I chirurgie                  I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 24. korektivní dermatologie I dermatovenerologie              I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 25. lékařská psychoterapie I všechny základní obory specializačního    I
I               I vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické  I
I               I lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále I
I               I uvedených oborů: hygiena a epidemiologie,  I
I               I klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, I
I               I patologie a soudní lékařství         I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 26. návykové nemoci     I psychiatrie nebo dětská a dorostová     I
I               I psychiatrie                 I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 27. neonatologie      I dětské lékařství nebo pediatrie       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 28. onkogynekologie     I gynekologie a porodnictví          I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 29. onkochirurgie      I chirurgie nebo plastická chirurgie      I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 30. onkourologie      I urologie                   I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 31. paliativní medicína   I anesteziologie a intenzivní medicína nebo  I
I               I dětské lékařství nebo pediatrie nebo     I
I               I endokrinologie a diabetologie nebo      I
I               I gastroenterologie nebo geriatrie nebo    I
I               I gynekologie a porodnictví nebo hematologie a I
I               I transfuzní lékařství nebo chirurgie nebo   I
I               I infekční lékařství nebo kardiochirurgie,   I
I               I kardiologie nebo klinická onkologie nebo   I
I               I nefrologie nebo neurochirurgie nebo     I
I               I neurologie nebo otorinolaryngologie a    I
I               I chirurgie hlavy a krku nebo pneumologie a  I
I               I ftizeologie nebo praktické lékařství pro   I
I               I děti a dorost nebo psychiatrie nebo radiační I
I               I onkologie nebo revmatologie nebo urologie  I
I               I nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné    I
I               I praktické lékařství nebo urgentní medicína  I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 32. perinatologie a     I gynekologie a porodnictví          I
I fetomaternální medicína   I                       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 33. popáleninová medicína  I anesteziologie a intenzivní medicína nebo  I
I               I chirurgie nebo kardiochirurgie nebo     I
I               I neurochirurgie nebo plastická chirurgie nebo I
I               I cévní chirurgie nebo dětská chirurgie    I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 34. posudkové lékařství   I všechny základní obory specializačního    I
I               I vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické  I
I               I lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále I
I               I uvedených oborů: hygiena a epidemiologie,  I
I               I klinická biochemie, lékařská genetika,    I
I               I lékařská mikrobiologie, patologie a soudní  I
I               I lékařství                  I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
    I 35. pracovní lékařství   I hygiena a epidemiologie nebo vnitřní     I
I               I lékařství nebo všeobecné praktické lékařství I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 36. psychosomatika     I všechny základní obory specializačního    I
I               I vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické  I
I               I lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále I
I               I uvedených oborů: hygiena a epidemiologie,  I
I               I klinická biochemie, lékařská genetika,    I
I               I lékařská mikrobiologie, patologie a soudní  I
I               I lékařství                  I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 37. reprodukční medicína  I gynekologie a porodnictví          I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 38. sexuologie       I gynekologie a porodnictví nebo psychiatrie  I
I               I nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo  I
I               I endokrinologie a diabetologie        I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 39. spondylochirurgie    I neurochirurgie nebo ortopedie a       I
I               I traumatologie pohybového ústrojí nebo    I
I               I traumatologie                I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 40. tělovýchovné lékařství I chirurgie nebo kardiologie nebo ortopedie a I
I               I traumatologie pohybového ústrojí nebo    I
I               I traumatologie nebo dětské lékařství nebo   I
I               I pediatrie nebo rehabilitační a fyzikální   I
I               I medicína nebo vnitřní lékařství nebo     I
I               I všeobecné praktické lékařství nebo      I
I               I endokrinologie a diabetologie nebo praktické I
I               I lékařství pro děti a dorost         I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 41. úrazová chirurgie    I chirurgie                  I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 42. urogynekologie     I gynekologie a porodnictví          I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 43. vaskulární intervenční I angiologie nebo cévní chirurgie nebo     I
I radiologie         I radiologie a zobrazovací metody       I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
I 44. veřejné zdravotnictví  I všechny základní obory specializačního    I
I               I vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické  I
I               I lékařství pro děti a dorost)         I
I-----------------------------I----------------------------------------------I
Část II. ZUBNÍ LÉKAŘI
I-----------------------------I----------------------------------------------------I
I    Nástavbový obor    I  Obor specializačního vzdělávání, jehož     I
I               I absolvování je předpokladem pro zařazení do    I
I               I    vzdělávání v nástavbovém oboru       I
I-----------------------------I----------------------------------------------------I
I 1. orální medicína     I klinická stomatologie               I
I-----------------------------I----------------------------------------------------I