146/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
146/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. června 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:
Čl.I
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení.".
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta
"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.".
3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii "Flip Chip".
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory.".
4. V příloze č. 2 položka 6 a) zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
6 a)   Olovo jako legující prvek v oceli pro účely     Platnost do:                  
     strojního obrábění a pozinkované oceli, obsahující  a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
     až 0,35 % hmotnostních olova              § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
5. V příloze č. 2 se za položku 6 a) vkládá nová položka 6 a)-I, která zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
6 a)-I  Olovo jako legující prvek v oceli pro účely     Platnost do 21. července 2021 pro        
     strojního obrábění, obsahující až 0,35 %       elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až  
     hmotnostních olova, a v součástech z oceli kusově  f) a i).                    
     žárově pozinkované, obsahujících až 0,2 %                              
     hmotnostní olova                                           
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
6. V příloze č. 2 položka 6 b) zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
6 b)   Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku,   Platnost do:                  
     obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova       a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
7. V příloze č. 2 se za položku 6 b) vkládají nové položky 6 b)-I a 6 b)-II, které znějí:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
6 b)-I  Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku,   Platnost do 21. července 2021 pro        
     obsahujících až 0,4 % hmotnostních olova, za     elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až  
     předpokladu, že pochází z recyklace olovnatého    f) a i).                    
     hliníkového šrotu                                          
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
6 b)-II Olovo jako legující prvek ve slitinách hliníku pro  Platnost do 18. května 2021 pro elektrozařízení 
     účely strojního obrábění obsahujících až 0,4 %    podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).     
     hmotnostních olova                                          
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
8. V příloze č. 2 položka 6 c) zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
6 c)   Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova   Platnost do:                  
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),        
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                          ".
9. V příloze č. 2 položka 7 a) zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
7 a)   Olovo v pájkách s vysokým bodem tavení, například  Platnost do:                  
     slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
     nebo více                        § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou   
                                 použití, na něž se vztahuje položka 24 této   
                                 přílohy,                    
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
10. V příloze č. 2 položka 7 c)-I zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
7 c)-I  Olovo, obsažené ve skleněných nebo keramických    Platnost do:                  
     částech elektrických a elektronických dílů, kromě  a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
     dielektrických keramických částí kondenzátorů,     § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou   
     například v piezoelektrických přístrojích, nebo ve   použití, na něž se vztahuje položka 34 této   
     skleněné nebo keramické pojivové směsi         přílohy,                    
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické a     
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
11. V příloze č. 2 položka 7 c)-II zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
7 c)-II Olovo v dielektrických keramických částech      Nevztahuje se na použití spadající pod položky 
     kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí 125 V   7 c)-I a 7 c)-IV této přílohy.         
     nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší      Platnost do:                  
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),        
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
12. V příloze č. 2 položka 7 c)-IV zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
7 c)-IV Olovo v dielektrických keramických materiálech na  Platnost do:                  
     bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
     titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí      § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),        
     integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů   b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických     zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
13. V příloze č. 2 položka 8 b) zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
8 b)   Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech Vztahuje se na elektrozařízení podle  
                               § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).
                               Platnost do:        
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
14. V příloze č. 2 se za položku 8 b) vkládá nová položka 8 b)-I, která zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
8 b)-I  Kadmium a jeho sloučeniny              Vztahuje se na elektrozařízení podle  
     v elektrických kontaktech používaných:        § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).             
     a) v jističích,                   Platnost do 21. července 2021.         
     b) v řídicích zařízeních pro snímání teploty,                            
     c) v tepelných chráničích motorů, s výjimkou                             
      hermetických tepelných chráničů motorů,                               
     d) ve spínačích střídavého proudu                                  
      1. pro jmenovitý střídavý proud 6 A a vyšší při                           
        jmenovitém střídavém napětí 250 V a vyšším,
        nebo                           
      2. pro jmenovitý střídavý proud 12 A a vyšší při                           
        jmenovitém střídavém napětí 125 V a vyšším,                             
     e) ve spínačích stejnosměrného proudu pro jmenovitý                         
      stejnosměrný proud 20 A a vyšší při jmenovitém                            
      stejnosměrném napětí 18 V a vyšším a                                 
     f) ve spínačích pro použití při frekvenci                              
      napájecího napětí >= 200 Hz.                                   
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
15. V příloze č. 2 položka 15 zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
15    Olovo v pájkách pro sestavení stabilního       Vztahuje se na elektrozařízení podle  
     elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a   § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).              
     nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů       Platnost do:                  
     využívajících technologii "Flip Chip"        a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
16. V příloze č. 2 se za položku 15 vkládá nová položka 15 a), která zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
15 a)  Olovo v pájkách pro sestavení stabilního       Vztahuje se na elektrozařízení podle  
     elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a   § 2 odst. 2 písm. a) až f)     a i).             
     nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů       Platnost do 21. července 2021.         
     využívajících technologii "Flip Chip", - jedná-li                          
     se o:                                                
     a) výrobní technologie 90 nm nebo více,                               
     b) jediný čip s plochou 300 mm
2
nebo větší při použití jakékoli výrobní technologie (nm), nebo c) pouzdra s vrstvenými čipy, v nichž čip má plochu 300 mm
2
nebo větší anebo křemíkové vložky mají plochu 300 mm
2
nebo větší. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ".
17. V příloze č. 2 položka 18 b) zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
18 b)  Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku   Platnost do:                  
     (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek, jsou-li   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
     používány jako zářiče v soláriích obsahující      § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),        
     luminofory, jako je například BSP (BaSi
2
O
5
:Pb) b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů, c) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g), d) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j). ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ".
18. V příloze č. 2 se za položku 18 b) vkládá nová položka 18 b)-I, která zní
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
18 b)-I Olovo jakožto aktivátor ve fluorescenčním prášku   Platnost do 21. července 2021 pro        
     (nejvýše 1 % hmotnostní olova) výbojek,       elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. d) a  
     obsahujících luminofory, jako je například BSP    g), s výjimkou použití, na něž se vztahuje   
     (BaSi
2
O
5
: Pb), jsou-li používány ve zdravotnickém položka 34 přílohy č. 3. fototerapeutickém vybavení ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ".
19. V příloze č. 2 položka 21 zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
21    Olovo a kadmium v tiskových barvách pro aplikaci   Vztahuje se na elektrozařízení podle  
     smaltu na sklo, jako je borosilikátové sklo nebo   § 2 odst. 2 písm. g), h) a j).              
     sodnovápenaté sklo                  Platnost do:                  
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               b) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               c) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
20. V příloze č. 2 se za položku 21 vkládají nové položky 21 a) až 21 c), které znějí:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
21 a)  Kadmium používané k zajištění filtračních funkcí v  Vztahuje se na elektrozařízení podle  
     barevně potištěném skle, které tvoří součást     § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou
     systémů vizualizace v displejích a ovládacích    použití spadajících do položek 21 b) nebo 39    
     panelech EEZ                     této přílohy.                    
                               Platnost do 21. července 2021.         
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
21 b)  Kadmium v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na  Vztahuje se na elektrozařízení podle  
     sklo, jako je borosilikátové sklo nebo        § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i), s výjimkou    
     sodnovápenaté sklo                  použití spadajících do položek 21 a) nebo 39    
                               této přílohy.                    
                               Platnost do 21. července 2021.         
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
    21 c)  Olovo v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na   Vztahuje se na elektrozařízení podle  
     jiné než borosilikátové sklo             § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i).             
                               Platnost do 21. července 2021.         
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
21. V příloze č. 2 položka 24 zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
24    Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v   Platnost do:                  
     diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
     keramických kondenzátorech               § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),        
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
22. V příloze č. 2 položka 29 zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
29    Olovo v křišťálovém skle podle přílohy I (kategorie Platnost do:                  
     1, 2, 3 a 4) směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15.   a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
     prosince 1969 o sbližování právních předpisů      § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),        
     členských států týkajících se křišťálového skla   b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
23. V příloze č. 2 položka 32 zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
32    Oxid olova v těsnicí fritě používané ve výrobě    Platnost do:                  
     okenních montážních celků pro argonové a kryptonové a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
     laserové trubice                    § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),        
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
24. V příloze č. 2 položka 34 zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
34    Olovo v prvcích ladicích potenciometrů z       Vztahuje se na všechny kategorie.
     kovovo-keramických materiálů             Platnost do: 
                               a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),        
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických     zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
25. V příloze č. 2 položka 37 zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
37    Olovo v pokovené vrstvě vysokonapěťových diod s   Platnost do:                  
     pouzdrem ze skla na bázi borátu zinečnatého     a) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i),        
                               b) 21. července 2021 pro elektrozařízení podle 
                                 § 2 odst. 2 písm. g) a h), s výjimkou      
                                 diagnostických zdravotnických prostředků in   
                                 vitro a průmyslových monitorovacích a
                                 řídicích přístrojů,                   
                               c) 21. července 2023 pro diagnostické      
                                 zdravotnické prostředky in vitro podle    
                                 § 2 odst. 2 písm. g),                
                               d) 21. července 2024 pro průmyslové       
                                 monitorovací a řídicí přístroje podle
                                 § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení
                                 podle § 2 odst. 2 písm. j).                
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
26. V příloze č. 2 se doplňuje položka 42, která zní:
"
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
42    Olovo v ložiscích a pouzdrech motorů s vnitřním   Vztahuje se na elektrozařízení podle  
     spalováním poháněných naftou nebo plynným palivem,  § 2 odst. 2 písm. j), s výjimkou žádostí, na něž    
     které jsou používány v nesilničních zařízeních    se vztahuje položka 6 c) této přílohy.       
     určených k profesionálnímu využití:         Platnost do 21. července 2024.         
     a) s celkovým zdvihovým objemem motoru >= 15                           
      litrů, nebo                                             
     b) s celkovým zdvihovým objemem motoru < 15                            
      litrů, přičemž motor je určen pro provoz v                              
      aplikacích, kde doba mezi signálem k zahájení a                           
      plným zatížením musí být kratší než 10 sekund;                          
      nebo se pravidelná údržba obvykle provádí v                          
      nepříznivém venkovním prostředí, jako je                                
      hornictví, stavebnictví a zemědělství.                                     
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------
                                                      ".
27. V příloze č. 3 položkách 35 a 43 se slovo "kontrolních" nahrazuje slovem "řídicích".
28. V příloze č. 3 položkách 36, 39 a 40 se slovo "kontrolní" nahrazuje slovem "řídicí".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou
a) ustanovení čl. I bodů 2 a 26, která nabývají účinnosti dnem 22. července 2019, a
b) ustanovení čl. I bodů 3, 11 až 20, 22, 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1. března 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.