145/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
145/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. března 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 14. ledna 2021 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky a organizací zaměstnavatelů - Zemědělský svaz České republiky, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ - NACE Úroveň 1, kód A Zemědělství, lesnictví, rybářství.
S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.