144/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
144/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 7 se za slova "jde-li o" vkládají slova "vedoucího služebního úřadu".
2. V § 11 odst. 4 se slova "nebo státní tajemník" nahrazují slovy " , státní tajemník nebo personální ředitel sekce pro státní službu".
3. V § 14 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Vedoucí služebního úřadu může pověřit výkonem svých pravomocí, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru, svého zástupce.
(4) V době nepřítomnosti vedoucího služebního úřadu vykonává jeho zástupce všechny pravomoci vedoucího služebního úřadu, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 15 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Státní tajemník může pověřit výkonem svých pravomocí, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru, svého zástupce.
(6) V době nepřítomnosti státního tajemníka vykonává jeho zástupce všechny pravomoci státního tajemníka, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
5. V § 24 odst. 5 větě první se za text "§ 47" vkládá text "§ 49 odst. 2, §" a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.
6. V § 24 odst. 7 písmeno e) zní:
"e) zákazu konkurence, je-li pro služební místo stanoven,".
7. V § 26 odst. 1 a 2 se text "a), e) a f)" nahrazuje textem "a) a e)".
8. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Splnění předpokladu podle § 25 odst. 1 písm. f) se dokládá písemným čestným prohlášením. Služební orgán ověří u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 splnění tohoto předpokladu postupem podle § 28 odst. 5.".
9. V § 27 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Je-li žadatelů, jejichž žádost nebyla vyřazena podle odstavce 2, nejméně 10 a pohovor je doplněn písemnou zkouškou konanou před provedením pohovoru, výběrová komise provede pohovor nejméně s 5 žadateli, kteří vykonali písemnou zkoušku nejlépe.".
10. V § 27 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Pokud se žadatel z účasti na pohovoru náležitě omluví, provede výběrová komise se žadatelem na jeho požádání pohovor v náhradním termínu. Žadateli, který se nemůže dostavit k pohovoru pro překážku na jeho vůli nezávislou, pro kterou není možné provést pohovor v takovém náhradním termínu, aby bylo možné výběrové řízení dokončit ve lhůtě uvedené v § 164 odst. 1, může výběrová komise se souhlasem služebního orgánu stanovit náhradní termín pohovoru po odpadnutí této překážky. Služební orgán souhlas udělí, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.
(6) Pokud se žadatel bez náležité omluvy nebo opakovaně nedostaví k pohovoru, v průběhu výběrového řízení ani na výzvu neposkytuje součinnost potřebnou k zajištění jeho účasti ve výběrovém řízení anebo je z jeho jednání jinak zřejmé, že již nemá zájem o účast ve výběrovém řízení, má se za to, že z výběrového řízení odstoupil.".
11. V § 28 odst. 2 se za větu první vkládá věta "V případě postupu podle § 27 odst. 4 věty druhé se žadatelé, se kterými nebyl proveden pohovor, považují za žadatele, kteří ve výběrovém řízení neuspěli.".
12. V § 28 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Služební orgán zajistí po uzavření dohody podle odstavce 2 nebo 3 vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nemá potřebnou zdravotní způsobilost, považuje se dohoda podle odstavce 2 nebo 3 od počátku za neplatnou.".
13. V § 29 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "O dobu celodenních překážek ve službě, pro které státní zaměstnanec nekoná službu v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje.".
14. V § 29 se odstavec 3 zrušuje.
15. V § 35 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Státní zaměstnanec, který úspěšně vykonal úřednickou zkoušku jako osoba podle odstavce 3, má nárok na úhradu nákladů na vykonání úřednické zkoušky pro obor služby, k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo jmenován, ve výši paušální částky stanovené služebním předpisem náměstka pro státní službu. Úhradu nákladů poskytuje služební úřad, ve kterém státní zaměstnanec vykonává službu, po uplynutí zkušební doby v nejbližším výplatním termínu určeném ve služebním úřadu pro výplatu platu.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
16. V § 42 se věta první nahrazuje větou "Státní zaměstnanec uvedený v § 29 odst. 1 má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou a na zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného na dobu neurčitou, nebo na změnu doby trvání služebního poměru na dobu určitou a na zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného na dobu určitou uvedenou v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.".
17. V § 44 písm. c), v nadpisu § 48, v § 175 písm. a) a v § 176 písm. b) se slova "na základě usnesení o zahájení trestního stíhání, nebo z důvodu vazby" zrušují.
18. V § 44 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
"o) vyslání národního experta,".
Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).
19. V § 48 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Na návrh kárné komise může být státní zaměstnanec dále zproštěn výkonu služby, bylo-li proti němu zahájeno kárné řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného kárného provinění, pokud by jeho ponechání ve výkonu služby ohrožovalo řádný výkon služby nebo opatřování podkladů pro rozhodnutí v kárném řízení, a to až do skončení kárného řízení, nepomine-li důvod, pro který byl státní zaměstnanec výkonu služby zproštěn, dříve.".
20. V § 48 odst. 3 se za slovo "služby" vkládají slova "na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby," a na konci odstavce se doplňuje věta "Ode dne zproštění výkonu služby na návrh kárné komise přísluší státnímu zaměstnanci plat ve výši 80 % jeho měsíčního platu.".
21. V § 48 odst. 4 se za slova "zastavení trestního stíhání," vkládají slova "popřípadě nebylo-li státnímu zaměstnanci v kárném řízení uděleno kárné opatření podle § 89 odst. 2 písm. c) nebo d)," a za slova "skončení trestního stíhání" se vkládají slova "nebo po skončení kárného řízení".
22. V § 49 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Státní zaměstnanec se zařadí se svým souhlasem na jiné služební místo v témže služebním úřadě ve stejném oboru služby, zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě, jako je dosavadní služební místo, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro jiné služební místo a dohodne-li se na zařazení písemně služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
23. V § 50 odst. 1 se slova "a v § 59 odst. 2" zrušují.
24. V § 51 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Představený se jmenuje se svým souhlasem na jiné služební místo představeného na stejný nebo nižší stupeň řízení v témže služebním úřadě ve stejném oboru služby, zařazené ve stejné nebo nižší platové třídě, jako je dosavadní služební místo představeného, splňuje-li předpoklady a požadavky stanovené pro jiné služební místo představeného a dohodne-li se na jmenování písemně služební orgán s novým bezprostředně nadřízeným představeným.".
25. V § 52 odst. 3 písm. a) se slova "nebo státního tajemníka" nahrazují slovy " , státního tajemníka nebo personálního ředitele sekce pro státní službu".
26. V § 52 odst. 3 závěrečné části ustanovení se za slova "mezinárodní organizaci" vkládají slova " , Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu".
27. V § 53 odst. 3 závěrečné části ustanovení se za slova "mezinárodní organizaci" vkládají slova " , Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu".
28. V § 53 odst. 5 závěrečné části ustanovení se za slova "mezinárodní organizaci" vkládají slova " , Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu".
29. V § 54 odst. 3 se za slova "regionální radě" vkládají slova " , Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu".
30. V § 54 odst. 5 se za slova "regionální radě" vkládají slova " , Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu".
31. V § 55 odst. 3 písm. c) se slovo "nebo" zrušuje.
32. V § 55 odst. 3 se vkládají písmena e) až g), která znějí:
"e) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí vedoucí zaměstnance,
f) vedoucí úředník Evropské unie, který působí v oboru, jehož obsah odpovídá oboru služby, a který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, nebo
g) vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo vedoucí Kanceláře Senátu,".
33. V § 55 odst. 3 závěrečné části ustanovení se za slova "vysoké škole" vkládají slova " , v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu".
34. V § 55 odst. 5 písm. g) se slovo "nebo" zrušuje.
35. V § 55 odst. 5 písm. h) se za slovo "zaměstnance," doplňuje slovo "nebo".
36. V § 55 odst. 5 se vkládá písmeno i), které zní:
"i) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance,".
37. V § 55 odst. 5 závěrečné části ustanovení se za slova "vysoké škole" vkládají slova " , v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu".
38. V § 57 odst. 3 písm. c) se slovo "nebo" zrušuje.
39. V § 57 odst. 3 se vkládají písmena e) až g), která znějí:
"e) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance,
f) vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, nebo
g) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká,".
40. V § 57 odst. 3 závěrečné části ustanovení se za slova "vysoké škole" vkládají slova " , v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu".
41. V § 57 odst. 5 písm. g) se slovo "nebo" zrušuje.
42. V § 57 odst. 5 písm. h) se za slovo "asistentem," doplňuje slovo "nebo".
43. V § 57 odst. 5 se vkládá písmeno i), které zní:
"i) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu,".
44. V § 57 odst. 5 závěrečné části ustanovení se za slova "vysoké škole" doplňují slova " , v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu".
45. V § 57 odstavec 6 zní:
"(6) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení neuspěl ani ve druhém kole výběrového řízení, vyhlásí se třetí kolo výběrového řízení, kterého se může dále zúčastnit osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné a která má složenou úřednickou zkoušku nebo zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu.".
46. V § 58 odst. 3 písm. a) se slova "vykonávající službu ve služebním poměru na dobu neurčitou" nahrazují slovy " , který má složenou úřednickou zkoušku".
47. V § 58 odst. 3 písm. f) se slovo "nebo" zrušuje.
48. V § 58 odst. 3 písm. g) se za slova "3 roky," doplňuje slovo "nebo".
49. V § 58 odst. 3 se vkládá písmeno h), které zní:
"h) zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu,".
50. § 59 se zrušuje.
51. V § 66 odst. 1 větě první se za slovo "byl" vkládají slova "zařazen nebo".
52. V § 66 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Je-li doba zastupování delší než 4 týdny, přísluší státnímu zaměstnanci plat, který by mu příslušel, pokud by byl zařazen nebo jmenován na služebním místě státního zaměstnance nebo představeného, kterého zastupuje; tento plat přísluší od prvého dne zastupování".
53. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní:
 
"§ 67a
Vyslání národního experta
(1) Státní zaměstnanec může být s jeho písemným souhlasem vyslán na předem určenou dobu k výkonu služby jako národní expert do orgánu nebo instituce Evropské unie, mezinárodní organizace, mírové nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí.
(2) Služební orgán může se státním zaměstnancem v souvislosti s jeho vysláním k výkonu služby jako národního experta uzavřít dohodu o výkonu služby; pro obsah této dohody platí § 67 odst. 2 obdobně.
(3) Služební orgán může výkon služby jako národního experta ukončit i před uplynutím určené doby. Se souhlasem státního zaměstnance lze dobu výkonu služby jako národního experta prodloužit.
(4) Po dobu vyslání státního zaměstnance k výkonu služby jako národního experta přísluší státnímu zaměstnanci plat a náhrady výdajů tehdy, nejsou-li hrazeny orgánem nebo institucí Evropské unie, mezinárodní organizací nebo organizátorem mírové nebo záchranné operace anebo humanitární pomoci v zahraničí.".
54. V § 70 odst. 1 se za číslo "64" vkládá text " , 67a".
55. V § 72 odstavec 4 zní:
"(4) Služební poměr skončí uplynutím 10 dnů následujících po dni doručení rozhodnutí, jde-li o případy podle odstavce 1 písm. a) a d), nebo uplynutím 60 dnů následujících po dni doručení rozhodnutí, jde-li o případy podle odstavce 1 písm. b) a c).".
56. V § 81 odst. 1 se slova "obchodních korporací" nahrazují slovy "právnických osob", čárka za slovem "státu" se nahrazuje slovem "a", slova "a nesmí od příslušné obchodní korporace pobírat odměnu, nestanoví-li zákon jinak. Zákaz pobírat odměnu trvá i v době po skončení služebního poměru" se zrušují a na konci odstavce se doplňují věty "Celkový úhrn odměn vyplacených státnímu zaměstnanci za všechna členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost za kalendářní rok včetně podílu na zisku či jiného plnění (dále jen "plnění") činí nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě a v případě představeného též příplatku za vedení, který mu lze jako nejvýše přípustný přiznat podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, a to podle služebního místa, na kterém státní zaměstnanec v příslušném kalendářním roce naposledy vykonával službu. Státní zaměstnanec je povinen služební orgán bezodkladně informovat o každém plnění, které mu bylo vyplaceno.".
57. V § 104 odst. 1 se číslo "199" nahrazuje textem "§ 199 odst. 1 a 2, § 200".
58. V § 109 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
59. V § 110 odst. 4 se slova "plat poskytnutý" nahrazují slovy "náhradu platu poskytnutou" a slova "náhradu cestovních výdajů" se zrušují.
60. V § 110 odst. 6 se za slovo "zproštění" vkládá slovo "výkonu" a slova "na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby" se zrušují.
61. V § 149 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek přiznat, zvýšit nebo snížit též v souvislosti s jeho zařazením, převedením nebo jmenováním na jiné služební místo.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
62. V § 150 odst. 1 se slova "dobrovolné převzetí" nahrazují slovem "úspěšné" a za slovo "vedení" se doplňují slova "nebo plat při zastupování podle § 66".
63. V § 150 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , a to podle služebního místa, na kterém státní zaměstnanec v příslušném kalendářním roce naposledy vykonával službu".
64. V § 154 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) jiné údaje, stanoví-li tak jiný právní předpis.".
65. V § 154 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Služební průkaz může dále obsahovat kontaktní elektronický čip nebo jiný nosič informací. Do kontaktního elektronického čipu nebo jiného nosiče informací lze nahrát pouze elektronické prostředky využívané při výkonu služby nebo v souvislosti s ním.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
66. V § 159 odst. 1 písm. k) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 2 a 3.
67. V § 159 odst. 2 písm. g) se slovo "neplaceného" zrušuje.
68. V § 159 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:
"k) stanovení platu, je-li předmětem rozhodnutí
1. změna výše platového tarifu v důsledku změny výše platových tarifů stanovených nařízením vlády, nebo
2. zařazení státního zaměstnance do vyššího platového stupně v důsledku dosažení délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň,
l) odměně.".
69. V § 164 odstavec 1 zní:
"(1) Pro výběrové řízení podle tohoto zákona se § 146 správního řádu nepoužije. Lhůta pro podávání žádostí podle § 24 odst. 3 a 4 nesmí být kratší než 10 dnů, zmeškání lhůty pro podávání žádostí nelze prominout a po uplynutí lhůty pro podávání žádostí se nepřipouští změna žádosti. Výběrové řízení se zpravidla dokončí do 90 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podávání žádostí. Nahlížet do spisu lze až po uplynutí lhůty pro podávání žádostí.".
70. V § 164 odst. 4 větě druhé se za slova "ve výběrovém řízení neuspěli," vkládají slova "a žadatelé, kteří ve výběrovém řízení uspěli, ale nebyli vybráni jako nejvhodnější,".
71. V § 164 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Služební orgán výběrové řízení dále zruší, pokud nikdo nepodá žádost nebo všichni žadatelé z výběrového řízení odstoupí.".
72. V § 164 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:
"(6) Nevyrozumí-li žadatel služební orgán nebo výběrovou komisi o odstoupení z výběrového řízení písemně, o odstoupení žadatele z výběrového řízení se učiní záznam do spisu.
(7) Služební orgán nebo výběrová komise vydá o zrušení výběrového řízení usnesení, které se pouze poznamená do spisu.
(8) Služební orgán vyrozumí úspěšné žadatele vybrané jako nejvhodnější podle § 28 odst. 2 nebo úspěšné žadatele podle § 28 odst. 3, o jejichž přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného anebo o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného služební orgán nerozhodl, o tom, že rozhodl o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného anebo o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo představeného jiného žadatele.".
73. V § 175 písmeno c) zní:
"c) dočasné neschopnosti k výkonu služby,".
74. V § 175 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
75. V § 176 se písmena g) a h) zrušují.
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena g) až i).
76. V § 176 písm. h) se slovo " , nebo" zrušuje.
77. V § 176 se písmeno i) zrušuje.
78. V § 176 závěrečné části ustanovení se slova "osobního příplatku," nahrazují slovy "osobního příplatku a" a slova "a příplatku za rozdělenou směnu" se zrušují.
79. V § 178 odstavec 1 zní:
"(1) Služební orgán může obsadit služební místo osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, jestliže státní zaměstnanec dočasně nevykonává službu na služebním místě po dobu delší než 1 kalendářní měsíc.".
80. V § 178 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Je-li vážně ohrožen řádný výkon působnosti služebního úřadu, může služební orgán obsadit služební místo, s výjimkou služebního místa představeného, osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, a to s trváním do doby, než bude toto místo obsazeno státním zaměstnancem postupem podle § 24 odst. 1 nebo 5, nejdéle však na 6 měsíců.".
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
81. V § 178 odst. 5 a 6 se slova "v odstavcích 1 až 3" nahrazují slovy "v odstavcích 1 až 4".
82. V § 181 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
"b) datum narození,
c) státní občanství,".
Dosavadní písmena b) až r) se označují jako písmena d) až t).
83. V § 181 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) evidenční číslo státního zaměstnance,".
Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písmena f) až u).
84. V § 181 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
"k) služební působiště,".
Dosavadní písmena k) až u) se označují jako písmena l) až v).
85. V § 181 odst. 1 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:
"t) údaj o vyslání k výkonu služby jako národního experta a zařazení po jeho ukončení,".
Dosavadní písmena t) až v) se označují jako písmena u) až w).
86. V § 181 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, státní občanství a evidenční číslo osoby, které bylo umožněno vykonání úřednické zkoušky.".
87. V § 182 odst. 1 větě čtvrté se za text "§ 181 odst. 4 písm. d)" doplňuje text "a e)".
88. V § 190 odst. 4 větě první se za slova "30. června 2017" vkládají slova "a v případě zaměstnance, který vykonává činnosti jako lékař orgánu sociálního zabezpečení, uplynutím 31. prosince 2018".
89. Za § 190 se vkládá nový § 190a, který zní:
 
"§ 190a
(1) Pracovní poměr dosavadního zaměstnance uvedeného v § 190 odst. 1, který nebyl přijat do služebního poměru proto, že nesplňoval předpoklad podle § 25 odst. 1 písm. e), nebo nepožádal o přijetí do služebního poměru a nesplňoval předpoklad podle § 25 odst. 1 písm. e), zaniká uplynutím 31. prosince 2021.
(2) Dosavadní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 má nárok být přijat do služebního poměru na dobu neurčitou, požádá-li o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2017, v den podání žádosti o přijetí do služebního poměru splňuje předpoklady podle § 25 odst. 1 písm. a), c), d) a f) a podmínku uvedenou v § 190 odst. 1 písm. b), dosáhl věku 50 let a vykonával ve správním úřadu, v obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, instituci Evropské unie nebo mezinárodní organizaci činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 20 let.
(3) Dosavadní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 má nárok být přijat do služebního poměru na dobu neurčitou, požádá-li o přijetí do služebního poměru správní úřad písemně do 31. srpna 2021 a v den podání žádosti o přijetí do služebního poměru splňuje podmínky uvedené v § 190 odst. 1 písm. a), b) a d).
(4) Vznik služebního poměru se řídí § 23 a § 30 až 32. Služební orgán vydá rozhodnutí o přijetí do služebního poměru do čtyř měsíců od doručení žádosti o přijetí do služebního poměru podle odstavce 2 nebo 3.
(5) Nárok na odstupné podle § 190 odst. 5 zaniká přijetím dosavadního zaměstnance do služebního poměru.
(6) Vznikem služebního poměru státního zaměstnance podle odstavce 4 platí, že úspěšně vykonal úřednickou zkoušku; služební orgán mu o tom vystaví osvědčení.".
90. V § 192 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Nepožádá-li o přijetí do služebního poměru dosavadní zaměstnanec uvedený v odstavci 1, který vykonává činnosti jako lékař orgánu sociálního zabezpečení, zaniká jeho pracovní poměr nejpozději uplynutím 31. prosince 2018.".
91. V § 193 odst. 3 se slova "§ 178 odst. 4" nahrazují slovy "§ 178 odst. 5".
92. Za § 195 se vkládá nový § 195a, který zní:
 
"§ 195a
Na státního zaměstnance, který je zařazen nebo jmenován na služební místo lékaře orgánu sociálního zabezpečení, se v období do 31. prosince 2017 ustanovení § 74 odst. 1 písm. h) nepoužije. Státnímu zaměstnanci, který je zařazen nebo jmenován na služební místo lékaře orgánu sociálního zabezpečení a který dosáhl věku 70 let přede dnem 1. ledna 2018, skončí služební poměr dnem 31. prosince 2018.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Státnímu zaměstnanci, kterému podle § 29 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přísluší nejnižší platový tarif v platové třídě stanovené pro služební místo, na něž je zařazen nebo jmenován, protože dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku, přísluší od prvého dne kalendářního měsíce, v němž nabyl tento zákon účinnosti, platový tarif v platové třídě stanovené pro služební místo, na které je zařazen, nebo pro služební místo představeného, na které je jmenován, a v platovém stupni podle právního předpisu upravujícího platové poměry státních zaměstnanců účinného ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Státnímu zaměstnanci, který byl na základě výsledku výběrového řízení jmenován na volné služební místo představeného a podle § 59 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byl přijat do služebního poměru na dobu určitou s trváním 2 měsíců, protože dosud úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mění doba trvání služebního poměru na dobu určitou s trváním 12 měsíců ode dne vzniku služebního poměru, nebyla-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení uvedena doba kratší; příplatek za vedení se státnímu zaměstnanci stanoví ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Státnímu zaměstnanci, který byl jako národní expert vyslán do orgánu nebo instituce Evropské unie, mezinárodní organizace, mírové nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí podle § 109 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydá rozhodnutí o změně služebního poměru podle § 67a zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Nabytím právní moci rozhodnutí vydaného podle § 67a zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá rozhodnutí vydané podle § 109 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právních účinků. Obdobně pozbývá právních účinků i rozhodnutí vydané podle § 109 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u státního zaměstnance, jehož vyslání jako národního experta skončilo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 13. 4. 2017 do 17. 5. 2017