143/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
143/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb. a vyhlášky č. 354/2017 Sb., se mění takto:
1. V příloze v Kapitole 2 bodu 4 se za bod 6. doplňují body 7. a 8., které znějí:
"7. Výkon s omezením místem AOD je hrazen z veřejného zdravotního pojištění samostatně, pouze pokud byl proveden ambulantně. V případě provedení výkonu za hospitalizace je výkon agregován do ošetřovacího dne.
8. Výkon s omezením místem SAOD je hrazen z veřejného zdravotního pojištění samostatně, pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti. V případě provedení výkonu za hospitalizace je výkon agregován do ošetřovacího dne.".
2. V příloze v Kapitole 2 se na konci bodu 6 doplňuje bod 6.5., který včetně nadpisu zní:
"6.5. Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů
Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů pro nositele L1, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 je stanovena na 2,4376 bodu, pro nositele výkonů S1, S2, S3 je stanovena na 1,452 bodu.
Základní minutová sazba osobních nákladů je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu násobena příslušným mzdovým indexem uvedeným v této kapitole.".
3. V příloze v Kapitole 5 bodu 9 větě druhé se slova "A - pouze ambulantně - agregován do OD" nahrazují slovy "AOD - pouze ambulantně - agregován do OD" a slova "SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD" se nahrazují slovy "SAOD - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD".
4. V příloze se Kapitola 9 zrušuje.
5. V příloze část 2. Seznam zdravotních výkonů zní:
"2. Seznam zdravotních výkonů
_________________
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2018.html#castka_75
".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2018.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.