142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

Schválený:
142/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. července 2018
o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 45i odst. 13 a § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., (dále jen "zákon"):
Náležitosti posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
(K § 45i odst. 2 a 13 zákona)
 
§ 1
Posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále jen "vliv záměru") podle § 45i odst. 2 zákona, které je součástí oznámení1), popřípadě dokumentace záměru2), a posouzení vlivu záměru zpracovávané v případě, kdy na základě rozhodnutí vlády není záměr předmětem posuzování3), obsahuje pro každou předloženou variantu
a) údaje o záměru, a to
1. název záměru,
2. celkovou charakteristiku záměru včetně jeho rozsahu a umístění,
3. popis navržených variant záměru, jsou-li zpracovány nebo vyplývá-li povinnost jejich zpracování z § 45i odst. 2 zákona, a přehled hlavních důvodů pro jejich výběr z hlediska posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona,
4. popis technického a technologického řešení záměru zásadního z hlediska posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona a
5. předpokládaný termín zahájení realizace a dokončení záměru a dobu provozu záměru,
b) kopii stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona, kterým nebyl vyloučen významný vliv záměru,
c) zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu záměru a výčet použitých zdrojů,
d) údaje o vstupech záměru4),
e) údaje o výstupech záměru4),
f) identifikaci evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně záměrem ovlivněny, včetně lokalit na území cizího státu, jejich charakteristiku a zdůvodnění způsobu jejich výběru,
g) identifikaci předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně záměrem ovlivněny, včetně jejich charakteristiky zaměřené na současný stav v území, cíle jeho ochrany a zdůvodnění způsobu výběru,
h) výsledky návštěvy a terénních šetření na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně záměrem ovlivněny,
i) údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami, zejména z hlediska jejich rozsahu a jejich závěrů,
j) identifikaci a popis očekávaných vlivů záměru vycházející ze současného stavu předmětu ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně záměrem ovlivněny, včetně vlivů přeshraničních,
k) vyhodnocení očekávaných vlivů záměru zejména z hlediska jejich rozsahu a významnosti, včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů,
l) pořadí variant záměru, jsou-li zpracovány a je-li možné jejich pořadí stanovit,
m) závěr posouzení z hlediska opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru, je-li možné či účelné je stanovit, včetně odůvodnění jejich stanovení,
n) porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu záměru v případě jejich provedení,
o) závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu záměru a konstatování, zda záměr má nebo nemá významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a
p) rámcové zhodnocení možností případných kompenzačních opatření, je-li vliv záměru hodnocen jako významně negativní.
 
§ 2
Pokud je posouzení vlivu záměru součástí posudku zpracovaného k záměru5), potom obsahuje
a) název a základní údaje o záměru,
b) zhodnocení obsahové úplnosti a odborné správnosti údajů uvedených v posouzení vlivu záměru, které je součástí dokumentace zpracované k záměru,
c) výsledky návštěvy a terénních šetření na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně záměrem ovlivněny,
d) údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami, zejména z hlediska jejich rozsahu a jejich závěrů,
e) doplnění opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru, je-li možné nebo účelné je stanovit, včetně odůvodnění, a
f) závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu záměru a konstatování, zda záměr má nebo nemá významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, včetně odůvodnění.
 
§ 3
Posouzení vlivu koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (dále jen "vliv koncepce") podle § 45i odst. 2 zákona, které je součástí vyhodnocení koncepce6), obsahuje
a) údaje o koncepci, a to
1. název koncepce,
2. údaje o předkladateli koncepce, a to uvedení názvu a identifikačního čísla právnické osoby, která je předkladatelem,
3. rozsah a obsahové zaměření koncepce,
4. hlavní cíle koncepce,
5. základní etapy řešení a předpokládaný termín schválení a dokončení uplatňování koncepce,
6. přehled navržených variant řešení koncepce a hlavních důvodů pro jejich výběr a
7. kopii stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona, kterým nebyl vyloučen významný vliv koncepce,
b) zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu koncepce a jejích jednotlivých variant a výčet použitých zdrojů,
c) identifikaci evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně koncepcí ovlivněny, včetně lokalit na území cizího státu, jejich charakteristiku a zdůvodnění způsobu jejich výběru,
d) identifikaci předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně koncepcí ovlivněny, včetně jejich charakteristiky zaměřené na současný stav v území, cíle jeho ochrany a zdůvodnění způsobu výběru, je-li tyto údaje s ohledem na charakter, rozsah a obsahové zaměření koncepce účelné uvádět, nebo zdůvodnění neúčelnosti uvedení těchto údajů,
e) výsledky případné návštěvy a případných terénních šetření na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně koncepcí ovlivněny, je-li tyto údaje s ohledem na charakter, rozsah a obsahové zaměření koncepce účelné uvádět, nebo zdůvodnění neúčelnosti uvedení těchto údajů,
f) údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami, zejména z hlediska jejich rozsahu a jejich závěrů,
g) identifikaci a popis očekávaných vlivů koncepce, popřípadě jejích jednotlivých částí vycházející ze současného stavu předmětu ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně koncepcí ovlivněny, včetně vlivů přeshraničních,
h) vyhodnocení očekávaných vlivů koncepce, popřípadě jejích jednotlivých částí zejména z hlediska jejich rozsahu a významnosti, včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů,
i) pořadí variant řešení koncepce z hlediska očekávaných vlivů, pokud byly předloženy a pokud je možné jejich pořadí stanovit,
j) proveditelná opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů koncepce, je-li možné nebo účelné je stanovit, včetně odůvodnění jejich stanovení,
k) porovnání míry vlivu koncepce bez provedení opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů koncepce s mírou vlivu v případě jejich provedení,
l) závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu koncepce a konstatování, zda koncepce má nebo nemá významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a
m) rámcové zhodnocení možností případných kompenzačních opatření, je-li vliv koncepce hodnocen jako významně negativní.
 
§ 4
(1) Posouzení vlivu politiky územního rozvoje obsahuje
a) údaje o politice územního rozvoje, a to
1. název politiky územního rozvoje,
2. přehled obsahu a navržených variant řešení politiky územního rozvoje a hlavních důvodů pro jejich výběr,
3. shrnutí případných úprav politiky územního rozvoje provedených během zpracování posouzení a
4. v případě aktualizace politiky územního rozvoje kopii stanovisek orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona, kterými nebyl vyloučen její významný vliv,
b) zhodnocení dostatečnosti podkladů pro zpracování posouzení vlivu politiky územního rozvoje a jejích jednotlivých variant a výčet použitých zdrojů,
c) identifikaci evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, popřípadě jejich předmětů ochrany, které budou pravděpodobně politikou územního rozvoje ovlivněny, včetně lokalit na území cizího státu, a zdůvodnění způsobu jejich výběru,
d) identifikaci a popis předpokládaných vlivů jednotlivých součástí politiky územního rozvoje podle jejího obsahu7) vycházející ze současného stavu předmětu ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně politikou územního rozvoje ovlivněny, včetně vlivů přeshraničních,
e) vyhodnocení významnosti vlivů podle písmene d), včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů,
f) porovnání variant řešení politiky územního rozvoje z hlediska významnosti vlivů, pokud byly tyto varianty předloženy,
g) proveditelná opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů politiky územního rozvoje, včetně odůvodnění jejich stanovení,
h) porovnání míry vlivu politiky územního rozvoje bez provedení opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu v případě jejich provedení,
i) závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu politiky územního rozvoje a konstatování, zda politika územního rozvoje má nebo nemá významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a
j) rámcové zhodnocení možností případných kompenzačních opatření, je-li vliv politiky územního rozvoje hodnocen jako významně negativní.
(2) Pro náležitosti posouzení vlivu aktualizace politiky územního rozvoje platí odstavec 1 obdobně.
 
§ 5
(1) Posouzení vlivu návrhu zásad územního rozvoje obsahuje
a) údaje o zásadách územního rozvoje, a to
1. název zásad územního rozvoje a údaje o jejich pořizovateli a projektantovi,
2. popis vztahu k jiným koncepcím a zásadám územního rozvoje sousedních krajů,
3. přehled obsahu a navržených variant řešení návrhu zásad územního rozvoje a hlavních důvodů pro jejich výběr,
4. shrnutí případných úprav návrhu zásad územního rozvoje provedených během zpracování posouzení a
5. kopii stanovisek orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona, kterými nebyl vyloučen významný vliv návrhu zásad územního rozvoje,
b) zhodnocení dostatečnosti podkladů pro zpracování posouzení vlivu návrhu zásad územního rozvoje a jejich jednotlivých variant a výčet použitých zdrojů,
c) výčet evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně zásadami územního rozvoje ovlivněny, včetně lokalit na území cizího státu, jejich charakteristiku a zdůvodnění způsobu jejich výběru,
d) identifikaci předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně zásadami územního rozvoje ovlivněny, včetně jejich charakteristiky zaměřené na současný stav v území, cíle jeho ochrany a zdůvodnění způsobu výběru,
e) identifikaci a popis předpokládaných vlivů jednotlivých součástí zásad územního rozvoje podle jejich obsahu8) vycházející ze současného stavu předmětu ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně zásadami územního rozvoje ovlivněny, včetně vlivů přeshraničních,
f) upozornění na budoucí možné střety vyplývající z vymezení územních rezerv v zásadách územního rozvoje,
g) výsledky případné návštěvy a případných terénních šetření na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně zásadami územního rozvoje ovlivněny, je-li tyto údaje s ohledem na obsahové zaměření zásad územního rozvoje účelné uvádět, nebo zdůvodnění neúčelnosti uvedení těchto údajů,
h) údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami, zejména z hlediska jejich rozsahu a jejich závěrů,
i) vyhodnocení významnosti vlivů podle písmene e), včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů,
j) porovnání variant řešení zásad územního rozvoje z hlediska významnosti vlivů, pokud byly tyto varianty předloženy,
k) proveditelná opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů zásad územního rozvoje včetně odůvodnění jejich stanovení,
l) porovnání míry vlivu zásad územního rozvoje bez provedení opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu v případě jejich provedení,
m) závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu návrhu zásad územního rozvoje a konstatování, zda návrh zásad územního rozvoje má nebo nemá významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a
n) rámcové zhodnocení možností případných kompenzačních opatření, je-li vliv zásad územního rozvoje hodnocen jako významně negativní.
(2) Pro náležitosti posouzení vlivu aktualizace zásad územního rozvoje platí odstavec 1 obdobně.
 
§ 6
(1) Posouzení vlivu návrhu územního plánu obsahuje
a) údaje o územním plánu, a to
1. název územního plánu a označení jeho pořizovatele,
2. popis vztahu k jiným koncepcím a územně plánovacím dokumentacím,
3. přehled obsahu a navržených variant řešení návrhu územního plánu a hlavních důvodů pro jejich výběr,
4. shrnutí případných úprav návrhu územního plánu provedených během zpracování posouzení a
5. kopii stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona, kterým nebyl vyloučen významný vliv návrhu územního plánu,
b) zhodnocení dostatečnosti podkladů pro zpracování posouzení vlivu návrhu územního plánu a jeho jednotlivých variant a výčet použitých zdrojů,
c) výčet evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně územním plánem ovlivněny, včetně lokalit na území cizího státu, jejich charakteristiku a zdůvodnění způsobu jejich výběru,
d) identifikaci předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně územním plánem ovlivněny, včetně jejich charakteristiky zaměřené na současný stav v území, cíle jeho ochrany a zdůvodnění způsobu výběru,
e) identifikaci a popis předpokládaných vlivů jednotlivých součástí obsahu územního plánu podle jeho obsahu9) vycházející ze současného stavu předmětu ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně územním plánem ovlivněny, včetně vlivů přeshraničních,
f) upozornění na budoucí možné střety vyplývající z vymezení územních rezerv v územním plánu,
g) výsledky návštěvy a terénních šetření na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně územním plánem ovlivněny,
h) údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami, zejména z hlediska jejich rozsahu a jejich závěrů,
i) vyhodnocení významnosti vlivů podle písmene e), včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů,
j) porovnání variant řešení územního plánu z hlediska očekávaných vlivů, pokud byly předloženy a pokud je možné toto pořadí stanovit,
k) opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů územního plánu, včetně odůvodnění jejich stanovení,
l) porovnání míry vlivu územního plánu bez provedení opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru s mírou vlivu v případě jejich provedení,
m) závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu návrhu územního plánu a konstatování, zda územní plán má nebo nemá významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a
n) rámcové zhodnocení možností případných kompenzačních opatření, je-li vliv územního plánu hodnocen jako významně negativní.
(2) Pro náležitosti posouzení vlivu změn územního plánu platí odstavec 1 obdobně.
 
§ 7
Náležitosti hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
(K § 67 odst. 1 zákona)
Hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu uskutečňovaného v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny (dále jen "zásah") na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona (dále jen "chráněné zájmy") obsahuje
a) údaje o zpracovateli hodnocení, a to
1. jméno, popřípadě jména a příjmení zpracovatele a
2. číslo autorizace k hodnocení vlivů podle § 67 zákona s uvedením data platnosti autorizace,
b) údaje o zásahu, a to
1. název zásahu,
2. údaje o investorovi zásahu, a to uvedení obchodní firmy nebo názvu a identifikačního čísla osoby, jde-li o právnickou osobu, uvedení jména, popřípadě jmen a příjmení a adresy místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu,
3. celkovou charakteristiku zásahu, jeho rozsah a umístění,
4. údaje o vstupech a výstupech zásahu4),
5. přehled navržených variant zásahu, jsou-li zpracovány, a přehled hlavních důvodů pro jejich zpracování,
6. popis technického a technologického řešení zásahu nebo jeho variant, pokud se jejich technické a technologické řešení liší, a
7. harmonogram činností prováděných v rámci zásahu s uvedením předpokládaného termínu zahájení realizace a dokončení zásahu a dobu provozování nebo užívání zásahu,
c) údaje o stavu přírody a krajiny v dotčeném území s uvedením použitých podkladů a zdrojů, a to
1. popis současného stavu přírody a krajiny,
2. identifikaci chráněných zájmů, které budou pravděpodobně zásahem ovlivněny, včetně jejich charakteristiky zaměřené na současný stav a cíle ochrany těchto zájmů,
3. údaje o termínech, obsahu, rozsahu a výsledcích přírodovědného průzkumu a terénního šetření zohledňující sezónní hlediska a
4. údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami s uvedením osoby konzultanta, rozsahu konzultace a závěrů konzultací,
d) hodnocení vlivu zásahu a jeho jednotlivých variant, jsou-li zpracovány, a to
1. zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu zásahu a výčet použitých podkladů a jejich zdrojů,
2. identifikaci a popis předpokládaných vlivů zásahu na chráněné zájmy, a to v celém rozsahu zásahu, včetně přípravy území, provádění a ukončení zásahu, a včetně případného odstranění stavby, zneškodňování odpadů, revitalizace nebo rekultivace území,
3. vyhodnocení očekávaných vlivů zásahu na chráněné zájmy, včetně vlivů kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů, z hlediska jejich rozsahu a významnosti a se zohledněním předpokládané délky jejich trvaní a případného opakování,
4. pořadí variant zásahu z hlediska míry negativního ovlivnění chráněných zájmů, jsou-li zpracovány a je-li možné jejich pořadí stanovit,
5. návrh opatření k vyloučení negativního vlivu zásahu na chráněné zájmy, nebo jeho zmírnění, nelze-li ho zcela vyloučit, nebo návrh náhradních opatření ke kompenzaci negativního vlivu, včetně návrhu následného monitoringu negativních vlivů zásahu na chráněné zájmy a návrh způsobu jejich vyhodnocování, lze-li taková opatření s ohledem na charakter dotčeného chráněného zájmu stanovit,
6. porovnání míry negativního vlivu zásahu bez realizace opatření k vyloučení, zmírnění nebo ke kompenzaci negativního vlivu s mírou negativního vlivu v případě jejich realizace a
7. závěr hodnocení z hlediska závažnosti vlivu zásahu včetně konstatování, zda a v jaké míře zásahem dojde k ovlivnění chráněných zájmů.
 
§ 8
Přechodné ustanovení
Ustanovení této vyhlášky se použijí pro posuzování vlivů záměrů, koncepcí, politiky územního rozvoje, návrhu zásad územního rozvoje, návrhu územního plánu a pro hodnocení vlivu zásahu na chráněné zájmy, jejichž zpracování bylo zahájeno po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se § 18 zrušuje.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2018.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
1) § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 7 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 4 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
4) Přílohy č. 3, 3a a 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) § 9 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 10f zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) § 32 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.
8) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
9) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.