138/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
138/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. června 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 252/2017 Sb., k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 304/2007 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb., nařízení vlády č. 175/2012 Sb., nařízení vlády č. 284/2015 Sb. a nařízení vlády č. 43/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) V případě, že by výše ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel určená způsobem podle sazebníku poplatků byla nižší nebo vyšší než meze stanovené v § 24 odst. 2 nebo § 37 odst. 2 zákona, odpovídá výše poplatku výši meze, které nedosahuje nebo kterou překračuje.".
2. V příloze v položce 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , a o jedné polarizaci, není-li v tomto nařízení vlády uvedeno jinak".
3. V příloze v položce 1 část A.1 zní:
"
A. 1. Celoplošné rádiové sítě
                                        Kč ročně dle výpočtu
Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.
Výpočet:
 
   C = S1 x K1 x K16
 
kde je
 
C   Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu
 
S1  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
 
   S1 = 1600 Kč
 
K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma
 
   Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) 1 kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči
   ve využívaném kmitočtovém pásmu.
 
   K1 = 1 x šířka [v kHz]
      pro kmitočty mimo kmitočtové pásmo 380-385/390-395 MHz
 
   K1 = 0,25 x šířka [v kHz]
      pro kmitočty v kmitočtovém pásmu 380-385/390-395 MHz
 
K16  Koeficient kmitočtového pásma
 
   K16 = 1  pro f < 1 GHz
   K16 = 0,7  pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz
   K16 = 0,2  pro f >= 2,2 GHz".
4. V příloze v položce 1 části A.2 bod A 2.1 zní:
"
A 2.1 Regionální a lokální rádiové sítě
Regionálními a lokálními rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí rádiové sítě, ve kterých rádiové kmitočty mohou být využívány rádiovými zařízeními na vymezeném území České republiky podle podmínek přídělu rádiových kmitočtů, za účelem poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
Výpočet:
 
   C = S1 x K1 x K16 x Kr
 
kde je
 
C   Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu
 
S1  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
 
   S1 = 1600 Kč
 
K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma
 
   Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) 1 kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči
   ve využívaném kmitočtovém pásmu.
 
   K1 = 1 x šířka [v kHz]
 
K16  Koeficient kmitočtového pásma
 
   K16 = 1  pro f < 1 GHz
   K16 = 0,7  pro 1 GHz <= f < 2,2 GHz
   K16 = 0,2  pro f >= 2,2 GHz
 
Kr  Koeficient regionálního rozsahu sítě
 
   Výše koeficientu se vypočte na základě vzorce:
 
       POP
reg
Kr = -------- POP
ČR
kde je POP
reg
počet obyvatel regionu nebo lokality, která je určena v podmínkách přídělu POP
ČR
počet obyvatel České republiky".
5. V příloze v položce 1 část B zní:
"
B. PEVNÁ SLUŽBA
                                        Kč ročně dle výpočtu
Výpočet:
 
C = S3 x K9 x K10 x K15
 
kde je
 
C  Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu
 
S3  Sazba za 1 rádiový kmitočet podle druhu radioreléového
   spoje, kmitočtového pásma (f) a zabrané šířky
   kmitočtového pásma (šp)
   a) Radioreléový spoj bod-bod
 
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Sazba za rádiový   I 0 MHz < šp I 5 MHz < šp I 10 MHz < šp I 20 MHz < šp I 30 MHz < šp I šp > 60 MHz I
I kmitočet v Kč    I  <= 5 MHz I <= 10 MHz I  <= 20 MHz I  <= 30 MHz I  <= 60 MHz I       I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I f <= 1 GHz      I    500 I   1 000 I    2 000 I    3 000 I    3 500 I    5 600 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 1 GHz < f <= 3 GHz  I   5 000 I   10 000 I   20 000 I   30 000 I   35 000 I   56 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 3 GHz < f <= 16 GHz I   4 000 I   8 000 I   16 000 I   24 000 I   28 000 I   44 800 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 16 GHz < f <= 24 GHz I   3 000 I   6 000 I   12 000 I   18 000 I   21 000 I   33 600 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 24 GHz < f <= 35 GHz I   2 500 I   5 000 I   10 000 I   15 000 I   17 500 I   28 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 35 GHz < f <= 40 GHz I   2 000 I   4 000 I    8 000 I   12 000 I   14 000 I   22 400 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 40 GHz < f <= 47 GHz I   1 000 I   2 000 I    4 000 I    6 000 I   10 000 I   16 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 47 GHz < f <= 55 GHz I    600 I   1 300 I    2 500 I    3 800 I    6 300 I   10 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 55 GHz < f <= 66 GHz I    100 I    300 I     500 I     800 I    1 300 I    2 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I f > 66 GHz      I    600 I   1 300 I    2 500 I    3 800 I    6 300 I   10 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
 
   b) Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice)
 
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I Sazba za rádiový   I 0 MHz < šp I 5 MHz < šp I 10 MHz < šp I 20 MHz < šp I 30 MHz < šp I šp > 60 MHz I
I kmitočet v Kč    I  <= 5 MHz I <= 10 MHz I  <= 20 MHz I  <= 30 MHz I  <= 60 MHz I       I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
    I f <= 1 GHz      I   1 250 I   2 500 I    5 000 I    7 500 I    8 750 I   14 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 1 GHz < f <= 3 GHz  I   12 500 I   25 000 I   50 000 I   75 000 I   87 500 I   140 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 3 GHz < f <= 16 GHz I   10 000 I   20 000 I   40 000 I   60 000 I   70 000 I   112 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 16 GHz < f <= 24 GHz I   7 500 I   15 000 I   30 000 I   45 000 I   52 500 I   84 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 24 GHz < f <= 35 GHz I   6 250 I   12 500 I   25 000 I   37 500 I   43 750 I   70 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 35 GHz < f <= 40 GHz I   5 000 I   10 000 I   20 000 I   30 000 I   35 000 I   56 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 40 GHz < f <= 47 GHz I   2 500 I   5 000 I   10 000 I   15 000 I   25 000 I   40 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 47 GHz < f <= 55 GHz I   1 500 I   3 250 I    6 250 I    9 500 I   15 750 I   25 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I 55 GHz < f <= 66 GHz I    250 I    750 I    1 250 I    2 000 I    3 250 I    5 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
I f > 66 GHz      I   1 500 I   3 250 I    6 250 I    9 500 I   15 750 I   25 000 I
I----------------------I------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
 
K9  Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:
 
   K9 = 0,25  Q <= 0 dBm
   K9 = 0,4  0 dBm < Q <= 10 dBm
   K9 = 0,6  10 dBm < Q <= 20 dBm
   K9 = 0,8  20 dBm < Q <= 30 dBm
   K9 = 1   30 dBm < Q <= 40 dBm
   K9 = 1,5  Q > 40 dBm
 
K10 Koeficient řízení výstupního výkonu použitého rádiového zařízení:
 
   K10 = 0,8  systém řízení výstupního výkonu použit
   K10 = 1   systém řízení výstupního výkonu nepoužit
 
K15 Koeficient křížové polarizace
 
   K15 = 1,25 křížová polarizace použita
   K15 = 1   křížová polarizace nepoužita
 
Poznámka:
 
   Pro systémy MWS  (multimediální bezdrátové systémy) typu
uspořádání bod-multibod v případě obousměrného rádiového provozu
tohoto systému se poplatky vyměřují v kategorii pevná služba i v
případě,  že část poskytované služby má charakter rozhlasové
služby. Poplatky za využívání kmitočtů rádiovými zařízeními pevné
služby s kmitočty do 1 GHz včetně (s výjimkou rádiových směrových
pevných spojů bod-bod v kmitočtovém pásmu 405-425 MHz) se vyměří
výpočtem pro pozemní pohyblivou službu.". 
6. V příloze v položce 1 část D zní:
"
D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA
                                        Kč ročně dle výpočtu
 
Výpočet:
 
C = S5 x K12 x K13
 
kde je
 
C  Poplatek za využívání 1 rádiového kmitočtu pozemskou stanicí
 
S5  Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
 
   S5 = 2500 Kč
 
K12 Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
 
   K12 = 4   pro šířku pásma <= 4 MHz
   K12     pro šířku pásma > 4 MHz se rovná počtu MHz,
         odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma
         zabraného vysíláním
 
K13 Koeficient použití technologie s mnohonásobným přístupem ke
   kanálu
 
   K13 = 0,1  při použití technologie s mnohonásobným přístupem
         ke kanálu
   K13 = 1   není-li použita technologie s mnohonásobným
         přístupem ke kanálu".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Hüner v. r.