136/2015 Sb. o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Schválený:
136/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Změna: 157/2019 Sb.
Změna: 62/2022 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku
Zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu správní činnosti se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
 
§ 2
Rovnocennost jiných zkoušek a odborných kvalifikací
(1) Zkouška podle jiného zákona se považuje za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky se pro obor státní služby Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, Audit, Lékařská posudková služba, Bezpečnost práce, Pozemková správa a krajinotvorba a Zeměměřictví a katastr nemovitostí dále považuje uznání odborné kvalifikace podle zákona upravujícího uznávání odborné kvalifikace.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha 1
Rovnocennost zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní I   Rovnocenná zvláštní část zkoušky zvláštní odborné   I
I           služby            I   způsobilosti úředníka územního samosprávného celku   I
I                          I         k výkonu správní činnosti         I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Školství, mládež a tělovýchova          I ve školství                        I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní I v sociálních službách a při sociálně-právní ochraně dětí  I
I ochrana dětí a rodinná politika          I                              I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Zdravotnictví a ochrana zdraví          I ve zdravotnictví                      I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a      I při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení      I
I integrovaný záchranný systém           I                              I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Bydlení, územní plánování a stavební řád     I a) v územním plánování, nebo                I
I                          I b) při územním rozhodování a při rozhodování na úseku   I
I                          I stavebního řádu a vyvlastnění               I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Zemědělství a rostlinolékařská péče        I v zemědělství                       I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Vodní hospodářství                I ve vodním hospodářství                   I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa  I při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro    I
I státních hmotných rezerv             I krizové stavy                       I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Doprava                      I a) při správním rozhodování a dozorové činnosti v     I
I                          I silničním hospodářství,                  I
I                          I b) v silniční dopravě,                   I
I                          I c) při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a     I
I                          I plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a      I
I                          I silničního hospodářství a správních řízeních        I
I                          I souvisejících,                       I
I                          I d) při správním rozhodování o řidičských oprávněních a   I
I                          I řidičských průkazech,                   I
I                          I e) při správním rozhodování o registračních úkonech v   I
I                          I oblasti provozu silničních vozidel, nebo          I
I                          I f) při správním rozhodování a dozorové činnosti při    I
I                          I provozování drah a drážní dopravy             I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Ochrana přírody a krajiny             I v ochraně přírody a krajiny                I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Technická ochrana životního prostředí       I a) v ochraně ovzduší,                   I
I                          I b) v hospodaření s odpady,                 I
I                          I c) při prevenci závažných havárií způsobených vybranými  I
I                          I nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,  I
I                          I nebo                            I
I                          I d) při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované I
I                          I prevenci a omezování znečištění              I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
 
Příloha 2
Rovnocennost jiných zkoušek
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Zvláštní část úřednické zkoušky pro obor státní I      Rovnocenná zkouška podle jiného zákona      I
I           služby            I                              I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a  I Kvalifikační zkouška daňového poradce           I
I hazardní hry                   I                              I
I                          I podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a   I
I                          I Komoře daňových poradců České republiky, ve znění     I
I                          I pozdějších předpisů                    I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Audit                       I Auditorská zkouška                     I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně    I
I                          I některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších I
I                          I předpisů                          I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Zahraniční vztahy a služba            I Zkouška zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon  I
I                          I zahraniční služby                     I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o   I
I                          I změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve   I
I                          I znění zákona č. 35/2019 Sb.                I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Lékařská posudková služba             I Závěrečná zkouška certifikovaného kurzu v nástavbovém   I
I                          I oboru posudkové lékařství                 I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a   I
I                          I uznávání odborné způsobilosti a specializované       I
I                          I způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,   I
I                          I zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Legislativa a právní činnost           I a) Odborná justiční zkouška                I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,      I
I                          I přísedících a státní správě soudů a o změně některých   I
I                          I dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění   I
I                          I pozdějších předpisů                    I
I                          I                              I
I                          I b) Advokátní zkouška                    I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění     I
I                          I pozdějších předpisů                    I
I                          I                              I
I                          I c) Závěrečná zkouška právního čekatele           I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve I
I                          I znění pozdějších předpisů                 I
I                          I                              I
I                          I d) Notářská zkouška                    I
I                              I                              I
I                          I podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti I
I                          I (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, nebo     I
I                          I                              I
I                          I e) Odborná exekutorská zkouška               I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a   I
I                          I exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, I
I                          I ve znění pozdějších předpisů                I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Veterinární péče                 I Základní atestace (atestace I. stupně) jako závěrečná   I
I                          I zkouška akreditovaného studijního programu v oblasti    I
I                          I veterinárního lékařství nebo veterinární hygieny      I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně I
I                          I některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve   I
I                          I znění pozdějších předpisů                 I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Pozemková správa a krajinotvorba         I Zkouška odborné způsobilosti k projektování pozemkových  I
I                          I úprav                           I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a   I
I                          I pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o  I
I                          I úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému  I
I                          I majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších I
I                          I předpisů                          I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Ochrana přírody a krajiny             I Zkouška zvláštní odborné způsobilosti           I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, I
I                          I ve znění pozdějších předpisů                I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
I Zeměměřictví a katastr nemovitostí        I Zkouška odborné způsobilosti                I
I                          I                              I
I                          I podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a  I
I                          I doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, I
I                          I ve znění pozdějších předpisů                I
I---------------------------------------------------I------------------------------------------------------------I
      

Související dokumenty