134/2015 Sb. o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

Schválený:
134/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Hodnotící kritéria
Státní zaměstnanec se v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 odst. 3 zákona (dále jen „hodnocená oblast“) posuzuje na základě hodnotících kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Služební orgán služebním předpisem stanoví předem ze seznamu ta kritéria, která vystihují potřeby služebního místa.
 
§ 2
Podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení
(1) Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance, který vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 5. až 10. platové třídy, podílí
a) 15 % v případě znalostí a dovedností,
b) 70 % v případě výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli,
c) 10 % v případě dodržování služební kázně,
d) 5 % v případě výsledků vzdělávání.
(2) Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance, který vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 11. až 16. platové třídy, podílí
a) 25 % v případě znalostí a dovedností,
b) 60 % v případě výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli,
c) 10 % v případě dodržování služební kázně,
d) 5 % v případě výsledků vzdělávání.
 
§ 3
Klasifikace plnění hodnocených oblastí
(1) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 2 odst. 2 písm. a) a b) se klasifikuje
a) 7 body, je-li plněna vysoko nad rámec nároků na ni kladených,
b) 5 body, je-li plněna nad rámec nároků na ni kladených,
c) 3 body, je-li plněna v rámci nároků na ni kladených,
d) 1 bodem, je-li plněna v rámci nároků na ni kladených s občasnými výhradami, nebo
e) 0 body, je-li plněna nedostatečně.
(2) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. c) a d) a § 2 odst. 2 písm. c) a d) se klasifikuje
a) 1 bodem, je-li plněna, nebo
b) 0 body, je-li plněna nedostatečně.
(3) Rámcem nároků podle odstavce 1 se rozumí průměrná úroveň plnění hodnotících kritérií, která je vyžadována na služebním místě.
(4) Při výběru více kritérií pro hodnocenou oblast podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 2 odst. 2 písm. a) a b) se hodnocená oblast klasifikuje souhrnně za všechna vybraná kritéria způsobem stanoveným v odstavci 1.
(5) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. d) a § 2 odst. 2 písm. d) se klasifikuje 1 bodem, jestliže v průběhu hodnoceného období nebylo vzdělávání požadováno.
(6) Státnímu zaměstnanci se při prvním služebním hodnocení za hodnocenou oblast podle § 2 odst. 1 písm. d) a § 2 odst. 2 písm. d) přidělí 1 bod.
Závěr služebního hodnocení
 
§ 4
Závěr služebního hodnocení se určí způsobem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení, vyjádří se slovně a obsahuje doporučení na přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku státnímu zaměstnanci nebo na ponechání osobního příplatku v nezměněné výši.
 
§ 5
(1) Státní zaměstnanec, který vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 5. až 10. platové třídy, dosahoval ve státní službě
a) vynikajících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 4,7 bodu a v žádné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) nebyl klasifikován 0 body,
b) dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 3 body a nejvýše 4,69 bodu a v žádné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) nebyl klasifikován 0 body,
c) dostačujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 0,9 bodu a nejvýše 2,99 bodu nebo činí více než 2,99 bodu, ale státní zaměstnanec byl alespoň v jedné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) klasifikován 0 body, nebo
d) nevyhovujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí méně než 0,9 bodu.
(2) Státní zaměstnanec, který vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 11. až 16. platové třídy, dosahoval ve státní službě
a) vynikajících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 4,6 bodu a v žádné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) nebyl klasifikován 0 body,
b) dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 3,2 bodu a nejvýše 4,59 bodu a v žádné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) nebyl klasifikován 0 body,
c) dostačujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň 0,9 bodu a nejvýše 3,19 bodu nebo činí více než 3,19 bodu, ale státní zaměstnanec byl alespoň v jedné z hodnocených oblastí podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) klasifikován 0 body, nebo
d) nevyhovujících výsledků, pokud výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí méně než 0,9 bodu.
 
§ 6
Výše osobního příplatku
(1) Pokud jde o státního zaměstnance, který podle § 5 dosahoval
a) vynikajících výsledků, nesmí být osobní příplatek vyšší než 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,
b) dobrých výsledků, nesmí být osobní příplatek vyšší než 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,
c) dostačujících výsledků, nesmí být osobní příplatek vyšší než 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
d) nevyhovujících výsledků, nelze osobní příplatek přiznat; takovému státnímu zaměstnanci se přiznaný osobní příplatek odejme.
(2) Osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, lze přiznat státnímu zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 10. až 16. platové třídy, dosahoval ve státní službě vynikajících výsledků a výsledek výpočtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení u něj činí alespoň 5,6 bodu.
Společná a přechodná ustanovení
 
§ 7
Služební hodnocení se provede u těch státních zaměstnanců, kteří v uplynulém kalendářním roce vykonávali státní službu po dobu delší než 6 měsíců, nejde-li o případ uvedený v § 155 odst. 2 větě třetí zákona.
 
§ 8
(1) Státnímu zaměstnanci, kterému vznikl služební poměr podle § 185 až 188, § 190 až 192 nebo § 194 zákona a kterému byl do prvního služebního hodnocení přiznán osobní příplatek ve výši, která přesahuje přípustnou výši stanovenou v § 6 odst. 1 písm. a) a b), lze na základě výsledku prvního služebního hodnocení přiznat na období do druhého služebního hodnocení osobní příplatek v dosavadní výši, dosáhl-li státní zaměstnanec
a) dobrých výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 30 %, avšak nepřesahuje 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo
b) dostačujících výsledků a výše přiznaného osobního příplatku přesahuje 10 %, avšak nepřesahuje 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.
(2) Přesahuje-li přiznaná výše osobního příplatku před prvním služebním hodnocením maximální výši uvedenou v odstavci 1, osobní příplatek se na období mezi prvním a druhým služebním hodnocením odpovídajícím způsobem sníží.
 
§ 9
Služební hodnocení za kalendářní rok 2015 se provede u těch státních zaměstnanců, kteří v kalendářním roce 2015 vykonávali státní službu po dobu delší než 2 měsíce.
 
§ 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha 1
Seznam hodnotících kritérií pro hodnocené oblasti
I. Znalosti a dovednosti
A) Znalost právních předpisů, stanovených postupů, nároků a pravidel potřebných pro výkon státní služby
B) Dovednosti
1. Komunikace
1.1. ústní a písemný projev
1.2. komunikace při jednání
1.3. schopnost jednat
2. Týmová práce a spolupráce
2.1. schopnost udržovat konstruktivní mezilidské vztahy
2.2. schopnost týmové spolupráce
2.3. schopnost a ochota sdílet své znalosti a dovednosti s ostatními
3. Osobní přístup a iniciativa
3.1. otevřenost novým přístupům
3.2. schopnost přizpůsobit se změnám
3.3. tvůrčí schopnosti
3.4. strategické myšlení
3.5. rozhodnost, schopnost a ochota nést odpovědnost
4. Sebereflexe a sebeřízení
5. Přesnost, pečlivost a smysl pro detail
6. Součinnost s klientem
6.1. schopnost profesionálně jednat s klienty (interní, externí) ve standardních i nestandardních situacích
6.2. zjišťování a vnímání potřeb klienta
7. Zvládání obtížných situací a řešení konfliktů
8. Vedení a motivace
8.1. schopnost vést a organizovat
8.2. schopnost povzbudit, ocenit a objektivně a spravedlivě hodnotit
II. Výkon státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli
1. Dosahování výsledků - organizace výkonu státní služby
1.1. plánování výkonu státní služby
1.2. provádění úkolů
1.3. organizování výkonu státní služby a zajištění kvality plněných úkolů
2. Řešení problémů a úsudek
2.1. analýza problémů
2.2. výběr řešení
2.3. aplikace řešení
III. Dodržování služební kázně
Přístup k dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují ke státní službě ve vykonávaném oboru státní služby, ze služebních předpisů a z příkazů.
IV. Výsledky vzdělávání
Osobní rozvoj v kontextu státní služby.
 
Příloha 2
Způsob výpočtu výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance
1. na služebním místě zařazeném do 5. až 10. platové třídy se postupuje podle vzorce
 
V1 = 0,15 x A + 0,7 x B + 0,1 x C + 0,05 x D,
2. na služebním místě zařazeném do 11. až 16. platové třídy se postupuje podle vzorce
 
V2 = 0,25 x A + 0,6 x B + 0,1 x C + 0,05 x D,
kde
V1
je výsledek služebního hodnocení státního zaměstnance na služebním místě zařazeném do 5. až 10. platové třídy,
V2
je výsledek služebního hodnocení státního zaměstnance na služebním místě zařazeném do 11. až 16. platové třídy,
A
je počet bodů získaných podle klasifikace uvedené v § 3 za hodnocenou oblast znalosti a dovednosti,
B
je počet bodů získaných podle klasifikace uvedené v § 3 za hodnocenou oblast výkon státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli,
C
je počet bodů získaných podle klasifikace uvedené v § 3 za hodnocenou oblast dodržování služební kázně,
D
je počet bodů získaných podle klasifikace uvedené v § 3 za hodnocenou oblast výsledky vzdělávání.

Související dokumenty

Související články

Několik poznámek ke služebnímu hodnocení státních zaměstnanců