133/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
133/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. b) a c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/2013 Sb., se mění takto:
1. § 3 včetně nadpisu zní:
 
"§ 3
Odměna insolvenčního správce při oddlužení
(1) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, činí odměna insolvenčního správce částku určenou podle § 1, nejméně však 45 000 Kč.
(2) Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, činí odměna insolvenčního správce
a) 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře,
b) z výtěžku zpeněžení dosaženého způsoby podle § 286 insolvenčního zákona určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, zahrnujícího i částku připadající na odměnu insolvenčního správce,
 
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 0 do 500 tis. Kč      I 15 %                        I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč  I 75 000 Kč + 9 % z částky přesahující 500 tis. Kč  I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč   I 120 000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč   I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč  I 280 000 Kč + 3 % z částky přesahující 5 mil. Kč   I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč  I 430 000 Kč + 2 % z částky přesahující 10 mil. Kč  I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
I od 50 mil. Kč         I 1 230 000 Kč + 1 % z částky přesahující 50 mil. Kč, I
I-------------------------------I-----------------------------------------------------I
c) 4 % z výtěžku zpeněžení dosaženého jinými způsoby určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele, zahrnujícího i částku připadající na odměnu insolvenčního správce, a
d) při zpeněžení majetku sloužícího k zajištění částku určenou podle § 1 odst. 1 a 2.
(3) Měsíční částka odměny insolvenčního správce určená podle odstavce 2 písm. a) se
a) zvýší o 50 %, jestliže jde o oddlužení povolené na základě společného návrhu manželů,
b) sníží o 70 % po dobu přerušení průběhu oddlužení.
(4) Odměna insolvenčního správce podle odstavce 2 písm. b) činí nejméně 20 000 Kč; jestliže však bylo dosaženo výtěžku nižšího než 20 000 Kč, činí odměna insolvenčního správce dosažený výtěžek snížený o hotové výdaje insolvenčního správce.".
2. V § 7 odst. 4 se za slova "plněním splátkového kalendáře" vkládají slova "se zpeněžením majetkové podstaty".
Čl.II
Přechodné ustanovení
V insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky pouze při určování odměny insolvenčního správce za zpeněžení, které bylo provedeno nejdříve v den nabytí účinnosti této vyhlášky; oddlužení plněním splátkového kalendáře se při tom považuje za oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.
Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019