132/1998 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Schválený:
132/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 29. května 1998,
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Změna: 492/2002 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 75 odst. 2, § 100 odst. 6 a § 143 odst. 1 písm. d) až g), i) a j) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:
Předmět úpravy
 
§ 1
Tato vyhláška upravuje podrobnosti postupu při
a) územním rozhodování,
b) povolování staveb a jejich změn a při jejich ohlašování,
c) povolování terénních úprav, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry,
d) ohlašování informačních, reklamních a propagačních zařízení,
e) vytyčování staveb, terénních úprav a těžebních prací na pozemku,
f) kolaudaci staveb, změnách v jejich užívání, nezbytných úpravách, zabezpečovacích pracích a odstraňování staveb,
g) výkonu státního stavebního dohledu,
h) vyvlastňovacím řízení.
 
§ 2
Podle této vyhlášky se postupuje u všech druhů staveb, bez zřetele na jejich
a) stavebně technické provedení, například u budov, podzemních staveb, věží, stožárů, sil, zásobníků, nádrží, jeřábových drah, podzemních a nadzemních vedení, tribun, zdí, oplocení,
b) účel, například u staveb pro bydlení, občanského vybavení, staveb pro výrobu a skladování, pro dopravu, rozvod energií, pro vodní hospodářství, civilní ochranu, rekreaci.
 
ČÁST PRVNÍ
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
(K § 35 a 39 zákona)
 
§ 3
Návrh na vydání územního rozhodnutí
(1) Návrh na vydání územního rozhodnutí obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území a způsobu jeho dosavadního využití,
c) seznam a adresy všech známých účastníků územního řízení,
d) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických i jiných práv,
e) u rozhodnutí o umístění stavby, o využití území a o dělení a scelování pozemků souhlas vlastníka pozemku, nemá-li navrhovatel k pozemku vlastnické nebo jiné právo a pro navrhované opatření se pozemek nedá vyvlastnit (§ 38 stavebního zákona, dále jen "zákon"),
f) údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací, pokud došlo k jejímu schválení,
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy získaných podle zvláštních předpisů před oznámením zahájení územního řízení.
(2) U návrhu na vydání územního rozhodnutí v případech uvedených v § 36 odst. 4 zákona se údaje podle odstavce 1 písm. c) v návrhu neuvádějí; údaje podle odstavce 1 písm. d) se neuvádějí, pokud lze pozemek pro liniovou stavbu nebo stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení anebo pro změnu ve využití území vyvlastnit.
(3) K návrhu na vydání územního rozhodnutí se přikládá
a) situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením předmětu územního rozhodnutí a jeho polohy s vyznačením vazeb (účinků) na okolí; týká-li se návrh území zvlášť rozsáhlého s velkým počtem účastníků územního řízení nebo umístění liniové stavby, též mapový podklad v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s vyznačením širších vztahů (účinků) k okolí; situační výkres a mapový podklad se přikládá ve dvojím vyhotovení; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních,
b) doklady o jednání s účastníky územního řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy.
(4) K návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby se podle místa, druhu, rozsahu a předpokládaných účinků stavby přikládají další podklady, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména
a) který pozemek nebo jeho část má být určen jako stavební, navrhované umístění stavby na pozemku, včetně jejích odstupů od hranic pozemku a od sousedních staveb, v případě potřeby i s výškovým vyznačením (zpravidla v měřítku 1 : 500),
b) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení,
c) údaje o provozu, popřípadě o výrobě, včetně základních technických parametrů, o navrhovaných technologiích a zařízeních,
d) vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, včetně návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, popřípadě návrh na zřízení ochranného pásma (§ 35 odst. 2 zákona),
e) stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí, pokud je předepsáno zvláštními předpisy,1)
f) nároky stavby na vodní hospodářství, energie, dopravu (včetně parkování), zneškodňování odpadů a předpoklady napojení stavby na stávající sítě technického vybavení území,
g) dotčená ochranná pásma nebo chráněná území, stanovená zátopová území,
h) ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území,
i) rozsah a uspořádání staveniště,
j) úpravy nezastavěných ploch a plochy, které budou ozeleněny.
(5) Návrh na nové využití území obsahuje kromě náležitostí podle odstavců 1 a 3 další podklady a dokumentaci, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména
a) důvody, způsob, rozsah a důsledky nového využití území,
b) výškové uspořádání navrhovaných změn, např. charakteristické řezy terénních úprav, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry (dále jen "terénní úpravy"),
c) způsob neškodného odvádění povrchových vod a ochrany podzemních vod, předpokládané napojení na sítě technického vybavení území,
d) stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí, pokud je předepsáno zvláštními předpisy,1)
e) dotčená ochranná pásma a chráněná území a stanovená zátopová území.
(6) Návrh na vymezení chráněného území, ochranného pásma, nebo na vyhlášení stavební uzávěry obsahuje kromě náležitostí podle odstavců 1 a 3 další podklady a dokumentaci, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména
a) důvody a rozsah navrhovaných opatření s přesným věcným a územním vymezením navrhovaných zákazů nebo omezení,
b) důsledky, jaké budou mít navrhovaná opatření na funkční a prostorové uspořádání území s návrhem potřebných územně technických a organizačních opatření,
c) předpokládaná doba trvání navrhovaného opatření, popřípadě sdělení, že platnost rozhodnutí nelze předem časově omezit.
(7) Návrh na dělení nebo scelování pozemků obsahuje kromě náležitostí podle odstavců 1 a 3 vyznačení navrhovaných změn hranic pozemků a přístupu na pozemky v situačním výkresu [odstavec 3 písm. a)].
(8) Jestliže stavební úřad písemně sdělí, že pro dělení či scelování pozemků nebude vydávat územní rozhodnutí, neboť postačí opatření [§ 32 odst. 2 písm. e) zákona], připojí ke sdělení ověřený situační výkres.
 
§ 4
Rozhodnutí o umístění stavby
(1) Rozhodnutí o umístění stavby obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) druh, účel a stručný popis stavby s uvedením její kapacity,
c) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje; u liniových a zvlášť rozsáhlých staveb popis území,
d) určení stavebního pozemku, podmínky pro umístění stavby na něm a pro zpracování projektové dokumentace, včetně rozsahu a podrobností jejího zpracování,
e) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
f) dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší než dva roky.
(2) V podmínkách pro umístění stavby se stanoví zejména požadavky na ochranu zdraví, životního prostředí, na ochranu urbanistických a architektonických hodnot v území včetně určení druhu a barvy vnějších úprav stavby (krytiny, omítek, nátěrů apod.), na výškové a polohové umístění stavby, odstupy od hranic pozemku a od sousedních staveb, napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikaci, výšku stavby, požadavky vyplývající z blízkosti chráněných území a ze stanovisek dotčených orgánů státní správy a požadavky na vytváření podmínek pro přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
(3) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřenou dokumentaci [§ 3 odst. 3 písm. a)] a jedno její vyhotovení obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem.
 
§ 5
Rozhodnutí o využití území
(1) Rozhodnutí o využití území obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, stručný popis způsobu využití území,
c) podmínky pro nové využití území,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
e) dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví zákon,
f) způsob úpravy území (krajiny) po ukončení povoleného užívání území, pokud nejde o opatření trvalé.
(2) Rozhodnutím o využití území se stanoví podmínky zejména pro
a) terénní úpravy, např. zavážky, příkopy, násypy, lomy, pískovny,
b) zřizování, výsadbu a větší úpravu vinic, chmelnic, lesů, sadů a zahrad, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami,
c) zřízení hřišť, skladovacích a odstavných ploch.
(3) Podmínky pro nové využití území stanoví způsob, jakým má být území upraveno, jeho odvodnění, napojení na dopravní a rozvodné sítě, požadavky vyplývající z blízkosti chráněných území a ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, požadavky na ochranu existujících staveb, zeleně apod.
(4) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres, popřípadě mapový podklad [§ 3 odst. 3 písm. a)] a jedno jeho vyhotovení zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se navrhované opatření týká, není-li sám stavebním úřadem.
 
§ 6
Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu
(1) Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) vymezení (označení) území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, ve kterém se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany ovzduší, ochrany před negativními účinky provozu průmyslových nebo zemědělských staveb, ochrany vodních zdrojů a ložisek nerostů, důlních děl, drah, telekomunikací, letišť, prostorů pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, rozvodných sítí apod.,
c) podmínky ochrany,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
e) dobu platnosti rozhodnutí, je-li ji možno předem stanovit.
(2) Podmínky ochrany [odstavec 1 písm. c)] obsahují zejména zákaz, omezení nebo způsob provádění staveb, terénních úprav, těžebních prací, výsadby a postřiku stromů, hnojení půdy, provozu vysokofrekvenčních přístrojů; zabezpečují se jimi též požadavky dotčených orgánů státní správy apod.
(3) Jestliže je chráněné území nebo ochranné pásmo vymezeno právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu podle něho vydaným anebo je stanovila vláda, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu se nevydává.
(4) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres, popřípadě mapový podklad [§ 3 odst. 3 písm. a)] a jedno jeho vyhotovení zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se navrhované opatření týká, není-li sám stavebním úřadem.
 
§ 7
Rozhodnutí o stavební uzávěře
(1) Rozhodnutí o stavební uzávěře obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) vymezení území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, pro které platí zákaz nebo omezení stavební činnosti,
c) rozsah zákazu nebo omezení stavební činnosti, zejména pokud by mohla znemožnit budoucí využití území nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
e) dobu platnosti rozhodnutí, je-li ji možno předem stanovit.
(2) Rozhodnutím o stavební uzávěře nelze zakázat nebo omezit udržovací práce.
(3) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres, popřípadě mapový podklad [§ 3 odst. 3 písm. a)] a jedno jeho vyhotovení zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se navrhované opatření týká, není-li sám stavebním úřadem.
 
§ 8
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
(1) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků obsahuje
a) označení (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) vymezení území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, kde má ke změnám dojít,
c) podmínky pro dělení nebo scelování pozemků.
(2) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres [§ 3 odst. 3 písm. a)].
 
ČÁST DRUHÁ
STAVEBNÍ ŘÁD
ODDÍL PRVNÍ
PROVÁDĚNÍ STAVEB
(K § 44 až 47 zákona)
 
§ 9
(1) Odborným vedením realizace stavby (§ 44 odst. 2 a § 46a odst. 2 zákona) se rozumí
a) takové řízení, způsob a postup provádění stavby, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnou instalaci a provoz technického vybavení na stavbě, pořádek na staveništi a ukládání stavebních výrobků a hmot, vhodnost jejich použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí,
b) odpovědnost za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací stavby, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a obecných technických požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a jiných technických předpisů a spoluodpovědnost za dodržení podmínek rozhodnutí vydaných k uskutečnění stavby (zejména územního rozhodnutí a stavebního povolení),
c) spolupůsobení k odstranění závad zjištěných na stavbě a oznámení takových závad stavebnímu úřadu, pokud se je nepodaří odstranit v rámci odborného vedení stavby.
(2) Odborným dozorem nad prováděním stavby (§ 44 odst. 3 zákona) se rozumí odpovědnost a spolupůsobení podle odstavce 1 písm. b) a c) a dále též sledování
a) způsobu a postupu provádění stavby, zejména bezpečnosti instalací a provozu technického vybavení na stavbě, vhodnosti ukládání a použití výrobků a stavebních hmot,
b) způsobu vedení jednoduchého záznamu o stavbě.
ODDÍL DRUHÝ
OHLAŠOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB A ZMĚN STAVEB
(K § 57 zákona)
Ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací
 
§ 10
(1) Ohlášení drobné stavby obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) účel, rozsah a místo stavby a jednoduchý technický popis jejího provedení,
c) druh a parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí,
d) údaj o tom, kdo bude stavbu provádět a zda se k jejímu provedení má použít sousední nemovitost, popřípadě vyjádření vlastníka této nemovitosti,
e) stanoviska předepsaná v § 57 odst. 4 zákona.
(2) K ohlášení drobné stavby se připojí doklad, jímž se prokazuje vlastnické nebo jiné právo k pozemku, a jednoduchý situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením umístění stavby na pozemku, hranic se sousedními pozemky a polohy staveb na nich. Jestliže není k přijetí ohlášení příslušný obecní úřad v místě, předkládá se náčrt ve dvojím vyhotovení.
 
§ 11
(1) Jestliže stavební úřad s provedením ohlášené drobné stavby souhlasí, ponechá si jedno vyhotovení situačního náčrtu pro svoji úřední potřebu, druhé vyhotovení zašle místně příslušnému obecnímu úřadu. Totéž platí, pokud je souhlas s provedením ohlášené drobné stavby dán mlčky (§ 57 odst. 2 zákona).
(2) Sdělení stavebního úřadu podle § 57 odst. 2 zákona nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem; o této skutečnosti stavební úřad poučí stavebníka.
 
§ 12
(1) Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací obsahuje
a) údaj o tom, na které stavbě mají být úpravy nebo práce provedeny,
b) jejich rozsah, účel a jednoduchý technický popis.
(2) K ohlášení se připojí
a) doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo ke stavbě, který může být nahrazen čestným prohlášením,
b) písemnou dohodu s vlastníkem stavby, hodlá-li úpravu nebo udržovací práce provádět nájemce,
c) stanovisko orgánu státní památkové péče, jde-li o stavební úpravu nebo udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, nebo se jedná o stavbu, která se nachází v památkově chráněném území.2)
 
§ 13
(1) Při posuzování, zda bude možné drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce provést na základě ohlášení, se přihlíží především k umístění, stavebně technickému provedení, účelu stavby a k jejímu vlivu na životní prostředí. Tato hlediska se posuzují zejména u ohlášené drobné stavby nebo stavební úpravy stavby, jejíž součástí je provozní, výrobní nebo technické zařízení.
(2) U drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací, po jejichž ohlášení stavební úřad stanovil, že podléhají stavebnímu povolení, se doplní údaje předepsané v § 10 a 12
a) jednoduchými stavebními výkresy stavby nebo stavební úpravy nebo vyznačením stavebních úprav v kopii dokumentace stavby ověřené stavebním úřadem; u udržovacích prací se nepředkládá,
b) situačními a stavebními výkresy zařízení staveniště, má-li být budováno,
c) dalšími podklady určenými stavebním úřadem nezbytnými pro řádné posouzení věci ve stavebním řízení.
 
§ 14
Udržovacími pracemi, které nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, jsou zejména
a) opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a opravy střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby,
b) výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby,
c) opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby,
d) výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného vybavení stavby,
e) práce stanovené zvláštními předpisy.3)
Žádost o stavební povolení
(K § 54, 58 a 60 zákona)
 
§ 15
Žádost o stavební povolení se podává pro
a) samostatnou stavbu nebo její změnu,
b) soubor staveb včetně staveb zařízení staveniště,
c) jednotlivé stavby souboru podle písmene b), budou-li po dokončení schopné samostatného užívání,
d) podmiňující přeložky sítí technického vybavení a pro stavby zařízení staveniště.
 
§ 16
(1) Žádost o stavební povolení podle povahy stavby obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) druh, účel, místo stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a u dočasné stavby dobu jejího trvání,
c) parcelní čísla a druhy stavebního pozemku, popřípadě pozemků, které se mají použít jako staveniště, (například část veřejného prostranství) a dále parcelní čísla sousedních pozemků a staveb na nich s uvedením vlastnických nebo jiných práv podle katastru nemovitostí,
d) jméno (název), adresu a oprávnění zpracovatele projektové dokumentace stavby a způsob provedení stavby (dodavatelsky, svépomocí),
e) základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních,
f) seznam a adresy účastníků stavebního řízení, kteří jsou stavebníkovi známi; u staveb liniových a staveb zvlášť rozsáhlých s velkým počtem účastníků stavebního řízení se seznam a adresy účastníků neuvádějí,
g) orientační náklad na provedení stavby včetně technologie.
(2) K žádosti se připojí
a) doklad, jímž stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby anebo že má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu nebo provést změnu stavby anebo udržovací práce na ní,
b) projektová dokumentace stavby (projekt) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace,
c) doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy,
d) územní rozhodnutí, jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k povolení stavby,
e) prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby (§ 44 odst. 2 zákona), nebo osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním stavby, pokud stavebník sám není způsobilý dozor provádět (§ 44 odst. 3 zákona), bude-li stavba prováděna svépomocí.
 
§ 17
U stavby, u které má být použit neobvyklý způsob stavění nebo konstrukčního řešení anebo ve které má být instalováno ojedinělé technické zařízení, které není srovnatelné s jinými již vyzkoušenými zařízeními, a u níž se nemohou předem spolehlivě určit negativní účinky jejího provozu na životní prostředí a zdraví lidu, se doloží žádost o stavební povolení též posudkem specializovaného pracoviště, vysoké školy nebo znalce. Posudek se nepředkládá, pokud byl vliv stavby na životní prostředí posouzen podle zvláštních předpisů.1)
 
§ 18
(1) Projektová dokumentace stavby (projekt), která se předkládá ke stavebnímu řízení, obsahuje zejména
a) souhrnnou zprávu s údaji doplňujícími základní údaje o stavbě uvedené v žádosti o stavební povolení a s informacemi o výsledku provedených průzkumů a měření a splnění podmínek rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno; dále musí být ze zprávy dostatečně zřejmé
1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby, jejích konstrukčních částí a použití stavebních materiálů z hlediska dodržení obecných technických požadavků na výstavbu včetně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
2. požárně bezpečnostní řešení,
3. nároky na vodní hospodářství, energie, dopravu (včetně parkování), zneškodňování odpadů a řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení,
4. údaje o nadzemních a podzemních stavbách (včetně sítí technického vybavení) na stavebním pozemku a sousedních pozemcích a o stávajících ochranných pásmech,
5. u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením údaje o tomto zařízení, o koncepci skladování, řešení vnitřní dopravy a ploch pro obsluhu, údržbu a opravy, popřípadě nároky na zkušební provoz po dokončení stavby,
6. údaje o dodržení podmínek stanovených pro navrhování objektů na poddolovaném území,
7. údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy,
8. uspořádání staveniště a bezpečnostní opatření, jde-li o provádění stavebních prací za mimořádných podmínek,
9. údaje o splnění podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy podle zvláštních předpisů,
10. způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavbu i budoucí provoz,
b) celkovou situaci stavby (zastavovací plán) v měřítku zpravidla 1 : 200 až 1 : 500 s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel podle katastru nemovitostí, včetně sousedních pozemků, stávajících staveb na nich, podzemních sítí technického vybavení, a návrh přípojek na inženýrské sítě, vytyčovací výkresy nebo potřebné geometrické parametry, popřípadě další výkresy podle charakteru a složitosti stavby včetně ochranných pásem; u liniových staveb zákres jejich trasy v mapovém podkladu v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 50 000,
c) stavební výkresy pozemních a inženýrských staveb, ze kterých je zřejmý dosavadní a navrhovaný stav, především půdorysy, řezy, pohledy (v měřítku zpravidla 1 : 100) obsahující jednotlivé druhy konstrukcí a částí stavby (např. základy, nosné konstrukce, schodiště, střešní konstrukce), komíny, polohové a výškové uspořádání stavby a všech jejích prostorů s vyznačením funkčního určení, schematické vyznačení vnitřních rozvodů a instalací (zdravotně technické včetně požárního vodovodu, silnoproudé, slaboproudé, plynové, teplovodní atd. ), technická zařízení (kotelny, výtahy apod. ), úpravy a řešení předepsané ke zvláštnímu zajištění staveb z hlediska civilní ochrany, požární bezpečnosti a z hlediska užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace; u staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením stavební výkresy obsahující prostorové umístění strojů a zařízení včetně řešení vnitřních komunikací,
d) návrh úprav okolí stavby a návrh ochrany zeleně v průběhu provádění stavby.
(2) Žádá-li stavebník o stavební povolení postupně k jednotlivým stavbám souboru, obsahuje projektová dokumentace první stavby celkovou situaci (zastavovací plán) souboru staveb včetně zařízení staveniště.
(3) Celková situace stavby a hlavní stavební výkresy (zejména půdorysy, řezy, uliční průčelí) se předkládají v provedení zajišťujícím stálost tisku.
(4) U jednoduchých staveb a dočasných staveb zařízení staveniště může být po projednání se stavebním úřadem v jednotlivých případech rozsah a obsah projektové dokumentace přiměřeně omezen.
Stavební povolení
(K § 66 zákona)
 
§ 19
Stavební povolení obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) druh a účel povolované stavby nebo její změny,
c) parcelní čísla stavebních pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje,
d) podmínky pro provedení, popřípadě též pro užívání stavby a odstranění stavby,
e) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.
 
§ 20
(1) Podmínkami stavebního povolení [§ 19 písm. d)] se
a) stanoví umístění stavby na pozemku, bylo-li sloučeno rozhodnutí o umístění stavby se stavebním povolením,
b) zabezpečí ochrana veřejných zájmů, především zdraví a životního prostředí,
c) zajistí dodržení příslušných technických předpisů a zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
d) stanoví lhůta k dokončení stavby,
e) zabezpečí plnění požadavků uplatněných dotčenými orgány státní správy, nejsou-li stanoveny správními rozhodnutími, případně požadavky vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně,
f) určí osoba odpovídající za odborné vedení realizace stavby nebo za odborný dozor nad prováděním stavby, bude-li stavba prováděna svépomocí (§ 44 odst. 2 a 3 zákona).
(2) Podmínkami stavebního povolení se podle potřeby dále stanoví
a) předložení podrobnější dokumentace ještě před zahájením stavby, potřebné ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro provedení stavby,
b) oznámení určitého stadia stavby za účelem výkonu státního stavebního dohledu,
c) předložení dokladů, odborných expertiz, měření a posudků,
d) podrobnější požadavky na provedení stavby především z hlediska komplexnosti a plynulosti, napojení na sítě technického vybavení, pozemní komunikace a dráhy, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby a podmínek ochrany zeleně, popřípadě jejího přemístění,
e) vymezení nezbytného rozsahu ploch pozemků, které budou tvořit součást staveniště,
f) podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (§ 135 zákona),
g) předložení statických výpočtů,
h) sdělení jména (názvu) a adresy (sídla) zhotovitele stavby,
i) požadavek na umístění štítku na staveništi (§ 21 odst. 2).
 
§ 21
(1) Stavební úřad po právní moci rozhodnutí zašle po jednom ověřeném vyhotovení projektové dokumentace stavebníkovi, obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba provádí, není-li sám stavebním úřadem, a dále vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Jedno vyhotovení projektové dokumentace si stavební úřad ponechává pro úřední potřebu.
(2) Po právní moci stavebního povolení stavební úřad předá stavebníkovi štítek, na němž uvede označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky, svépomocí), zhotovitele, pokud je znám, kdo u stavby prováděné svépomocí odpovídá za odborné vedení realizace stavby nebo za odborný dozor, který orgán a kdy stavbu povolil, a termín dokončení stavby. U velkých staveb se mohou stavby označit tabulí s uvedením údajů ze štítku.
 
§ 22
Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
(K § 68 zákona)
(1) Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením obsahuje
a) jméno (název), adresu (sídlo) stavebníka,
b) označení stavby a části, jíž se změna týká,
c) popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací,
d) důvody navrhované změny,
e) vliv změny stavby na přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
(2) Dokumentace připojovaná k žádosti obsahuje
a) situační výkres, mění-li se vnější půdorysné nebo výškové uspořádání stavby,
b) stavební výkresy v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace [§ 16 odst. 1 písm. d)],
c) souhrnnou zprávu obsahující údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) v rozsahu navrhované změny,
d) doklady o projednání s orgány státní správy, jejichž zájmy jsou navrhovanou změnou dotčeny.
(3) Pokud změna stavby spočívá v nepodstatných odchylkách od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení (například nemění se umístění, půdorysný ani výškový rozsah stavby, účel, konstrukční ani dispoziční řešení), lze změnu po projednání se stavebním úřadem vyznačit v ověřených vyhotoveních původní projektové dokumentace a projednat ji při kolaudačním řízení (§ 78 odst. 2 a § 81 odst. 4 zákona).
(4) Podle předchozích ustanovení se postupuje přiměřeně i u žádostí o povolení změn podmínek stavebního povolení.
ODDÍL TŘETÍ
POVOLENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV A OHLÁŠENÍ INFORMAČNÍCH, REKLAMNÍCH A PROPAGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
(K § 71 až 73 zákona)
Žádost o povolení terénních úprav
 
§ 23
(1) Žádost o povolení terénních úprav obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) žadatele,
b) druh, účel, místo a předpokládanou dobu trvání terénních úprav,
c) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se mají terénní úpravy provádět, s uvedením vlastnických nebo jiných práv,
d) časový průběh provádění terénních úprav,
e) údaj o tom, kdo zpracoval dokumentaci a kdo bude terénní úpravy provádět,
f) seznam a adresy účastníků řízení, kteří jsou žadateli známi.
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. c) a f) je možné nahradit přílohami k žádosti.
 
§ 24
K žádosti o povolení terénních úprav se připojí
a) doklad, jímž žadatel prokazuje právo provést na pozemku terénní úpravy,
b) předepsaná dokumentace ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních,
c) doklady o jednání s účastníky řízení, pokud byla předem o terénních úpravách vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy,
d) územní rozhodnutí, pokud je vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k vydání povolení.
 
§ 25
(1) Dokumentace terénních úprav obsahuje
a) údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí o využití území, popřípadě jiných rozhodnutí nezbytných pro povolení terénních úprav podle zvláštních předpisů, údaje o předpokládaných účincích terénních úprav na okolí, technický popis postupu a způsobu prací, údaje o násypných hmotách, o místě a způsobu uložení vytěžených hmot, o způsobu jejich zhutňování a povrchové úpravě,
b) situační výkres podle katastrální mapy, popřípadě též fotografie objasňující současný stav území, na kterém se mají terénní úpravy provést, s vyznačením pozemků, na nichž se projeví důsledky terénních úprav, včetně vyznačení ochranných pásem, chráněných území, stanovených zátopových území a existujících staveb; podle povahy a rozsahu terénních úprav se připojí též charakteristické řezy objasňující jejich výškové uspořádání,
c) vytyčovací výkresy; u technicky jednoduchých terénních úprav postačí potřebné geometrické parametry určující v situačním výkresu jejich polohové a výškové umístění.
(2) U technicky jednoduchých terénních úprav, jejichž důsledky se nemohou nepříznivě projevit na nemovitostech nebo jiným způsobem, může stavební úřad jako dokumentaci přijmout jen stručný popis postupu a způsobu prací a situační náčrt.
 
§ 26
(1) Pro práce a zařízení (§ 71 odst. 1 zákona) a pro jejich změny a pro změny povolených terénních úprav se ustanovení § 23 až 25 použije přiměřeně.
(2) Ustanovení § 19 a 21 se na rozhodnutí o povolení terénních úprav, prací a zařízení (§ 71 odst. 1 zákona) vztahuje přiměřeně.
Ohlášení informačních, reklamních a propagačních zařízení
 
§ 27
(1) V ohlášení informačních, reklamních a propagačních zařízení (dále v tomto oddílu jen "zařízení") se uvede
a) jméno (název) a adresa (sídlo) osoby, která zařízení ohlašuje,
b) druh, účel a doba trvání zařízení,
c) označení stavby nebo pozemku, na němž má být zařízení umístěno, a jméno (název), adresa (sídlo) vlastníka.
(2) K ohlášení zařízení se připojí vždy
a) dvojmo návrh zařízení v přiměřeném měřítku a barevném provedení; není-li obecní úřad v místě stavebním úřadem, přikládá se trojmo,
b) doklad, jímž ohlašovatel prokazuje právo umístit na pozemku nebo stavbě ohlašované zařízení.
(3) Pokud je to vzhledem k umístění nebo ke konstrukčnímu řešení zařízení nezbytné, v ohlášení se dále uvede nebo se k němu připojí
a) náčrt nebo fotografie nemovitosti, popřípadě též jejího okolí prokazující vhodnost začlenění zařízení do prostoru,
b) popis konstrukčního řešení z hlediska bezpečnosti s údaji o použitých materiálech; jde-li o světelné zařízení, popis způsobu jeho napojení na elektrické vedení, zda pro montáž bude žádáno o souhlas k využití veřejného prostranství,
c) doklady o jednání s orgány státní správy, s vlastníky (správci) pozemních komunikací, sítí technického vybavení, pokud byla předem o zařízení vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy,
d) údaj o tom, zda se provoz zařízení dotkne práv jiných osob, například oslněním, zakrytím světla, hlukem apod. Dále údaj o tom, jak provoz zařízení ovlivňuje podmínky přístupnosti a užívání staveb a pozemků osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 
§ 28
(1) Jestliže stavební úřad písemně sdělí, že proti zařízení nemá námitek, připojí ke sdělení ověřený návrh zařízení [§ 27 odst. 2 písm. a)]. Kopii sdělení s ověřeným návrhem předá stavební úřad místně příslušnému obecnímu úřadu.
(2) U zařízení, po jejichž ohlášení stavební úřad stanovil, že podléhají povolení, a u zařízení, která ze zákona podléhají povolení (§ 71 odst. 4 zákona), se údaje a přílohy uvedené v § 27 doplní o další podklady nezbytné k řádnému posouzení věci určené stavebním úřadem.
ODDÍL ČTVRTÝ
VYTYČOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV
(K § 75 zákona)
 
§ 29
(1) Vytyčování se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením nebo povolením terénních úprav.
(2) O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen podle zvláštního předpisu.4)
ODDÍL PÁTÝ
KOLAUDACE
Kolaudační řízení
(K § 79 až 81 zákona)
 
§ 30
(1) Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) označení a místo stavby,
c) datum a číslo jednací stavebního povolení, popřípadě povolení změny stavby před jejím dokončením,
d) předpokládaný termín dokončení stavby,
e) termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby,
f) údaj, zda bude prováděn zkušební provoz a dobu jeho trvání.
(2) K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí se podle potřeby doplní
a) popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení,
b) u stavby, na které jsou geodetické práce zajišťovány úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem,4) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím),
c) geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí; tento doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby, a u drobných staveb,
d) u stavby, v níž bylo nebo má být zabudováno jaderné zařízení, povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů,
e) doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek.
 
§ 31
(1) K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením se předkládají
a) doklady o vytyčení stavby (§ 29),
b) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, pokud musel být prováděn (§ 84 zákona), popřípadě zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení,
c) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením,
d) výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby; tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením,
e) zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán,
f) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 47 zákona) a další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.
(2) U drobných a jednoduchých staveb, zejména u staveb, jejichž stavebníky jsou fyzické osoby a tyto stavby nesouvisejí s podnikáním podle zvláštních předpisů, mohou být náležitosti návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí včetně jeho příloh přiměřeně zjednodušeny.
 
§ 32
(1) Stavební úřad sepíše o ústním jednání protokol, který obsahuje zejména
a) označení stavby,
b) ověření, zda byly dodrženy podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení, zda bylo vyhověno obecným technickým požadavkům na výstavbu (§ 138a zákona) a je zabezpečen přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace podle podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení,
c) porovnání skutečného provedení dokončené stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem a soupis zjištěných odchylek, nedostatků a nedodělků, popřípadě odkaz na podklady kolaudačního rozhodnutí,
d) zjištěné závady na stavbě ohrožující veřejné zájmy nebo jinak bránící řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu,
e) stanoviska dotčených orgánů státní správy a námitky účastníků řízení.
(2) Protokol podle odstavce 1 může být nahrazen jednoduchým záznamem, zejména je-li stavba dokončena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a nebyly podány námitky účastníků řízení.
 
§ 33
Pokud stavební úřad při povolení terénních úprav, informačních, reklamních a propagačních zařízení, při dodatečném povolení stavby nebo nařízení nezbytných úprav stanovil, že podléhají kolaudaci, platí pro ně ustanovení tohoto oddílu přiměřeně.
 
§ 34
Kolaudační rozhodnutí
(K § 76 odst. 2 a § 82 zákona)
(1) Kolaudační rozhodnutí obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) označení stavby,
c) vymezení účelu užívání stavby,
d) podmínky pro užívání stavby.
(2) Podmínky pro užívání stavby mohou podle povahy stavby obsahovat zejména
a) způsob vyznačení nepodstatných odchylek, které stavební úřad vzal na vědomí, do ověřené projektové dokumentace stavby,
b) povinnosti k zajištění veřejných zájmů nebo k ochraně práv a oprávněných zájmů účastníků, zejména zájmů na ochraně života a zdraví osob, životního prostředí, hygieně a požární bezpečnosti.
Změna v užívání stavby
(K § 85 zákona)
 
§ 35
(1) Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby, která není spojena se změnou stavby, obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) vlastníka stavby,
b) označení stavby,
c) uvedení nového způsobu užívání stavby.
(2) K návrhu se připojí
a) dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých prostorů; u starších staveb, kde se dokumentace nezachovala, lze k návrhu předložit pasport stavby (§ 45 odst. 2),
b) doklad o vlastnickém právu ke stavbě, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou ve způsobu jejího užívání, není-li navrhovatel vlastníkem stavby,
c) doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy,
d) kolaudační rozhodnutí, popřípadě stavební povolení, ze kterého je zřejmé, k jakému účelu byla stavba povolena, anebo doklad podle § 45 odst. 5.
(3) Rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby, která není podmíněna provedením změny stavby, obsahuje zejména
a) označení stavby,
b) vymezení nového způsobu užívání stavby,
c) podmínky pro nový způsob užívání stavby, kterými se zajistí veřejné zájmy, ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků a přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 
§ 36
(1) Obsah žádosti o povolení změny stavby, která podmiňuje změnu v jejím užívání, je obdobný jako u žádosti o stavební povolení (§ 16 až 18); uvede se však, jaká změna v užívání stavby se bude navrhovat zároveň s návrhem na kolaudaci dokončené změny stavby.
(2) Je-li změna v užívání stavby podmíněna provedením změny stavby (§ 85 odst. 2 a § 139b odst. 3 zákona), obsahuje výrok kolaudačního rozhodnutí nový účel užívání stavby.
ODDÍL ŠESTÝ
NEZBYTNÉ ÚPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB
 
§ 37
Nezbytné úpravy
(K § 87 zákona)
(1) Nezbytnými úpravami na stavbě nebo stavebním pozemku jsou zejména
a) úpravy v zájmu bezpečnosti dopravy (například zřízení podloubí, průchodů, zkosení nároží domů), obrany státu (například zřízení krytů a úkrytů) a požární bezpečnosti (například technická zařízení požární bezpečnosti),
b) úpravy, jimiž se docílí, aby stavba nebo její zařízení neohrožovaly zdravé životní podmínky, životní prostředí, zejména neobtěžovaly své okolí nepřiměřeně hlukem, zápachem, exhalacemi, otřesy, chvěním a účinky elektromagnetického pole,
c) připojení stavby na síť technického vybavení,
d) úpravy, jimiž se odstraňují hygienické, bezpečnostní, požární, provozní a estetické závady stavby a jimiž se stavba vybavuje sociálními nebo jinými hygienickými a společnými zařízeními,
e) odstranění nebo úprava stavebních částí stavby (například zdí, stříšek, verand) zabraňujících přístupu světla a vzduchu ke stavbám nebo působících jiné závady,
f) úpravy k zajištění účinnějšího odvádění srážkových vod.
(2) Pro obsah projektové dokumentace a jiných podkladů platí podle povahy úprav ustanovení této vyhlášky o povolování staveb, terénních úprav, popřípadě o odstraňování staveb.
 
§ 38
Žádost o povolení k odstranění stavby
(K § 88 zákona)
(1) Žádost o povolení k odstranění stavby obsahuje
a) jméno (název), adresu (sídlo) žadatele,
b) druh, účel, místo a označení stavby,
c) důvody odstranění stavby a předpokládaný termín započetí a ukončení prací,
d) název a sídlo oprávněné osoby, která odstranění stavby provede; hodlá-li vlastník odstraňovat stavbu svépomocí, uvede jméno a adresu osoby, která bude zajišťovat odborné vedení nebo vykonávat odborný dozor nad prováděním bouracích prací,
e) sdělení, zda se odstranění stavby provede s použitím trhavin,
f) údaje o tom, jak se naloží s vybouraným materiálem a kam se přebytečný materiál uloží,
g) seznam a adresy účastníků řízení, kteří jsou žadateli známi,
h) informaci, jak jsou zajištěny dosavadním uživatelům bytů a nebytových prostor náhradní byty, ubytování nebo prostory,
i) jak bude využit uvolněný pozemek,
j) návrh na opatření na sousedním pozemku nebo stavbě, jestliže se z nich mají provádět bourací práce nebo mají-li se jinak použít.
(2) K žádosti o povolení k odstranění stavby se připojí
a) doklad, jímž se prokazuje vlastnické nebo jiné právo ke stavbě a pozemku,
b) technologický popis prací, popřípadě též nezbytné výkresy úprav pozemku,
c) doklady o jednání s dotčenými orgány státní správy a s účastníky řízení, pokud byla o odstranění stavby předem vedena,
d) u staveb, jejichž odstranění nebude provádět oprávněná osoba, prohlášení kvalifikované osoby, která se zavázala zajišťovat odborné vedení nebo vykonávat odborný dozor nad prováděním bouracích prací, není-li vlastník sám způsobilý dozor provádět,
e) stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy; u stavby s jaderným zařízením povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle zvláštních předpisů.
(3) Jde-li o odstranění nemovité kulturní památky, obsahuje žádost též fotodokumentaci, dokumentační výkresy, popřípadě jinou dokumentaci (například měřickou nebo modelovou).
 
§ 39
Rozhodnutí o odstranění stavby
(K § 90 zákona)
(1) Rozhodnutí o odstranění stavby obsahuje
a) údaje o místu a účelu stavby a komu se odstranění stavby povoluje nebo nařizuje,
b) lhůtu k odstranění stavby,
c) podmínky pro odstranění stavby,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.
(2) Podmínkami pro odstranění stavby se zajistí zejména
a) dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,
b) dodržení požadavků dotčených orgánů státní správy,
c) ochrana práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,
d) provedení prací k odstranění stavby oprávněnou osobou; u staveb, které budou odstraňovány svépomocí, se uvede osoba, která bude zajišťovat odborné vedení nebo vykonávat odborný dozor nad prováděním bouracích prací.
(3) Podmínky rozhodnutí o odstranění stavby podle povahy stavby obsahují
a) povinnost oznámit určité stadium prací k zajištění výkonu státního stavebního dohledu,
b) podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (§ 135 zákona),
c) postup a způsob bouracích prací, zejména k zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb, provozu na přilehlých komunikacích apod.,
d) povinnost upravit po odstranění stavby pozemek, zajistit nezávadné odvádění povrchových vod, vysázet zeleň apod.,
e) povinnost předání dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.
 
§ 40
Nařízení zabezpečovacích prací
(K § 94 zákona)
(1) Rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích prací obsahuje zejména
a) jméno (název), adresu (sídlo) vlastníka stavby,
b) povinnost provést zabezpečovací práce a lhůtu k jejich provedení,
c) podmínky vymezující druh, rozsah a způsob provedení zabezpečovacích prací,
d) podmínky zajišťující ochranu veřejných zájmů a ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,
e) údaje o nezbytném rozsahu sousedních pozemků a staveb, jichž má být použito při provádění zabezpečovacích prací, a povinnost jejich vlastníků, aby po stanovenou dobu trpěli provádění některých prací ze svých nemovitostí, popřípadě, aby na nich trpěli dočasné umístění konstrukcí a mechanizace.
(2) Nařizuje-li stavební úřad provedení neodkladných zabezpečovacích prací právnické nebo fyzické osobě oprávněné provádět stavební práce (§ 94 odst. 2 zákona), obsahuje rozhodnutí kromě náležitostí podle odstavce 1
a) název (jméno) a adresu (sídlo) osoby, která je povinna provést zabezpečovací práce,
b) povinnost vlastníka stavby trpět provedení zabezpečovacích prací,
c) způsob úhrady nákladů spojených s provedením zabezpečovacích prací.
 
§ 41
Státní stavební příspěvek
(K § 95 zákona)
(1) Žádost o poskytnutí státního stavebního příspěvku obsahuje účel příspěvku, jeho požadovanou výši a odůvodnění žádosti.
(2) K žádosti se přikládá
a) doklad o vlastnickém právu k nemovitosti,
b) rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byly nezbytné úpravy, zabezpečovací práce nebo odstranění stavby ve veřejném zájmu nařízeny,
c) doklad, kterým žadatel prokáže účelnost nákladů na provedení nařízených prací.
(3) Rozhodnutí, jímž stavební úřad poskytuje státní stavební příspěvek, obsahuje zejména
a) údaje o účelu, na který se příspěvek poskytuje, a termín dokončení prací, pokud nebyl stanoven jiným rozhodnutím stavebního úřadu,
b) výhradu vrácení příspěvku nebo jeho části pro případ, že dojde k úplatnému převodu nemovitosti do deseti let od poskytnutí příspěvku,
c) podmínky pro výplatu příspěvku,
d) podmínky pro jednání s bankou, jejímž prostřednictvím bude příspěvek proplácen.
(4) Rozhodnutí o poskytnutí státního stavebního příspěvku se zasílá místně příslušnému katastrálnímu úřadu k zapsání poznámky do katastru nemovitostí.
ODDÍL SEDMÝ
STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED
 
§ 42
Náplň činnosti státního stavebního dohledu
(K § 98 zákona)
V rámci státního stavebního dohledu se zjišťuje zejména, zda
a) je stavba prováděna na základě stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí stavebního úřadu a v souladu s ním,
b) práce na stavbě provádějí oprávněné osoby, zda se stavební práce provádějí odborně, zda je zajištěno a prováděno odborné vedení nebo odborný dozor,
c) je na staveništi k dispozici dokumentace ověřená stavebním úřadem a všechny doklady potřebné k provádění stavby a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě,
d) při provádění stavby nedochází k nepovolenému omezování provozu na komunikacích nebo užívání veřejných prostranství, zda jsou zajištěny podmínky pro přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zda není nadměrně znečišťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní prostředí a zda nejsou neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb,
e) je zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, osvětlení staveniště, bezpečné přístupy ke stavbě, zda je staveniště řádně ohrazeno a je na něm pořádek,
f) se dodržují obecné technické požadavky na výstavbu (§ 138a zákona) a jiné technické předpisy,
g) je stavba užívána jen k povoleným účelům a zda se v průběhu jejího užívání nezhoršují účinky na životní prostředí,
h) se provádí řádná údržba stavby,
i) u dočasných staveb neuplynula stanovená doba jejich trvání nebo nepominul účel, pro který byly zřízeny,
j) jsou dodržovány podmínky povolení nebo nařízení stavebního úřadu k odstranění stavby,
k) odstranění stavby provádí oprávněná osoba (§ 44 zákona), zda je zabezpečeno odborné vedení realizace stavby či odborný dozor nad prováděním prací a bezpečnost osob,
l) nejsou odstraňováním stavby ohroženy sousední objekty a zda byla učiněna opatření nutná k jejich zabezpečení,
m) se provádějí předepsané zkoušky,
n) se neprovádějí terénní úpravy, informační, reklamní a propagační zařízení bez předepsaného rozhodnutí nebo ohlášení.
 
§ 43
Stavební deník
(K § 100 zákona)
(1) Stavební deník se vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
(2) Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod.
(3) Denní záznamy se zapisují jen výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Jde-li o technicky jednoduché stavby nebo práce malého rozsahu, u kterých tak stanovil stavební úřad v podmínkách stavebního povolení, mohou být denní záznamy nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní. Stavební deník se nevede u stavebních úprav, drobných staveb a udržovacích prací, u nichž postačilo jejich ohlášení stavebnímu úřadu a stavební úřad nestanovil, že je lze provést jen na základě stavebního povolení (§ 57 odst. 1 zákona).
(4)Stavebník uchovává po zákonem stanovenou dobu originál stavebního deníku, který přebírá od zhotovitele. Do stavebního deníku se zaznamenávají i údaje o odstranění nedostatků, jak vyplývá z kolaudačního rozhodnutí (§ 82 odst. 2 zákona).
 
§ 44
Opatření při výkonu státního stavebního dohledu
(K § 102 zákona)
Výzva orgánu státního stavebního dohledu může být provedena záznamem do stavebního deníku nebo do jednoduchého záznamu o stavbě, písemným oznámením nebo do protokolu. Výzva obsahuje stručný popis zjištěné závady, způsob a lhůtu zjednání nápravy, upozornění na následky neuposlechnutí výzvy, jméno, příjmení a podpis osoby vykonávající státní stavební dohled.
 
§ 45
Dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace stavby (pasport)
(K § 104 zákona)
(1) Dokumentace skutečného provedení stavby, jejíž pořízení nařídil stavební úřad, obsahuje zejména
a) údaje o účelu a místu stavby, jméno (název) a adresu (sídlo) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, zejména odstupů od hranic pozemku a od sousedních staveb a napojení na pozemní komunikace a síť technického vybavení,
c) stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s příslušnými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr,
d) technický popis stavby a jejího vybavení.
(2) Zjednodušená dokumentace (dále jen "pasport") stavby obsahuje zejména
a) údaje podle odstavce 1 písm. a) a d),
b) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.
(3) Dodatečně pořízená dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasport stavby se předkládají stavebnímu úřadu ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních.
(4) Po přezkoumání stavebním úřadem a případném doplnění, změně nebo přepracování stavební úřad dokumentaci podle odstavce 1 nebo 2 ověří. Po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníku stavby a obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem.
(5) Ověřená dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověřený pasport stavby nahrazuje dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení; při ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasportu stavby se kolaudační rozhodnutí nevydává.
 
ČÁST TŘETÍ
VYVLASTNĚNÍ
 
§ 46
Návrh na vyvlastnění
(K § 112 zákona)
(1) Návrh na vyvlastnění obsahuje
a) označení pozemku nebo jeho části, označení stavby, jaké právo a v jakém rozsahu má být vyvlastněno,
b) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, v jejíž prospěch má být provedeno vyvlastnění,
c) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, proti které vyvlastnění směřuje,
d) účel, pro který se vyvlastnění navrhuje, a odůvodnění návrhu,
e) přehled zástavních a věcných práv váznoucích na nemovitosti,
f) důkaz o tom, že pokus o získání práva k pozemku nebo stavbě dohodou byl bezvýsledný,
g) výpis z katastru nemovitostí,
h) kopii katastrální mapy se zákresem pozemků a staveb navržených k vyvlastnění doplněnou situací z jiných mapových podkladů, které vyjadřují graficky právní vztahy k nemovitostem v případech, kdy tyto vztahy nebyly dosud v katastrální mapě vyznačeny; navrhuje-li se vyvlastnit část pozemku, připojí se též geometrický plán ve trojím vyhotovení,
i) návrh náhrady.
(2) Důkazem podle odstavce 1 písm. f) je písemná výzva zaslaná do vlastních rukou k uzavření dohody obsahující požadavek žadatele, důvody, návrh úplaty a upozornění, že neodpoví-li na ni vlastník pozemku nebo stavby anebo ten, komu má být omezeno nebo zrušeno právo věcného břemene k pozemku nebo stavbě, do 30 dnů ode dne doručení, má se za to, že dohodu odmítá. V takovém případě návrh na vyvlastnění obsahuje prohlášení navrhovatele, že ve stanovené lhůtě neobdržel na svou výzvu odpověď, popřípadě že k dohodě nedošlo.
 
§ 47
Rozhodnutí o vyvlastnění (K § 114 zákona)
Rozhodnutí o vyvlastnění obsahuje zejména
a) předmět, účel a rozsah vyvlastnění,
b) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, proti které vyvlastnění směřuje,
c) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, v jejíž prospěch se vyvlastňuje,
d) náhradu za vyvlastnění a způsob její úhrady, včetně označení soudu, pokud u něho má být náhrada složena,
e) lhůtu, do které musí být započato s užíváním pozemku a stavby k účelu, pro který byly vyvlastněny,
f) poučení o možnosti a podmínkách podání žádosti o zrušení rozhodnutí o vyvlastnění (§ 116 odst. 1 zákona).
 
ČÁST ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
 
§ 48
Oznámení veřejnou vyhláškou
(1) Doručuje-li se rozhodnutí nebo jiné opatření veřejnou vyhláškou,5) písemnost se vyvěsí na úřední desce obecního úřadu, jehož územního obvodu se týká, a správního orgánu, který rozhodnutí nebo jiné opatření vydal. Na písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem oprávněné osoby.
(2) Jde-li o rozhodnutí nebo opatření většího rozsahu, zejména připojují-li se k němu grafické přílohy, může se místo úplného znění vyvěsit pouze vyhláška obsahující základní údaje o území, kterého se rozhodnutí nebo opatření týká, a jeho stručný obsah s poučením, kdy a kde lze do něho nahlédnout. Na vyhlášce se vyznačí údaje obdobně jako na písemnosti podle odstavce 1.
 
§ 49
zrušen
 
§ 50
Zrušují se
1. Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb.
2. Směrnice Federálního ministerstva spojů ze dne 25. 7. 1978 k provádění stavebního zákona v resortu spojů a o kolaudaci telekomunikačních staveb nepodléhajících stavebnímu povolení, reg. částka 32/1978 Sb.
 
§ 51
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.
Ministr:
MVDr. Černý v. r.
1) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
2) § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
3) § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
4) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
5) Například § 36 odst. 4, § 42 odst. 2, § 61 odst. 4, § 69 zákona.

Související dokumenty