131/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
131/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. května 2015,
kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 222/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna energetického zákona
Čl. I
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:
1. Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 617/2010 ze dne 24. června 2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.“.
2. V § 2 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).
3. V § 2 odst. 1 se písmena b) až d) zrušují.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena b) a c).
4. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „podniku“ nahrazují slovy „obchodnímu závodu“.
5. V § 2 odst. 1 se na konci nově označeného písmene c) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno d), které zní:
„d) chráněnou informací informace v jakékoliv podobě, která má charakter obchodního tajemství nebo jiná zákonem chráněná informace nebo informace charakteru obchodního, technického nebo finančního získaná při výkonu činnosti držitele licence, která není veřejně dostupná,“.
6. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 6 se za slovo „místo,“ vkládají slova „které je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě a“.
7. V § 2 odst. 2 písm. a) bodě 9 se slova „odběrné místo“ nahrazují slovy „místo odběru elektřiny“.
8. V § 2 odst. 2 písm. a) bod 17 zní:
„17. zákazníkem osoba, která nakupuje elektřinu pro své vlastní konečné užití v odběrném místě,“.
9. V § 2 odst. 2 písm. a) se doplňují body 19 až 21, které znějí:
„19. související službou v elektroenergetice služba přenosové soustavy nebo služba distribuční soustavy,
20. službou přenosové soustavy zajišťování přenosu elektřiny, systémových služeb a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy,
21. službou distribuční soustavy zajišťování distribuce elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy,“.
10. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 8 zní:
„8. plynárenským zařízením zařízení výrobny plynu, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, těžebního plynovodu a přímého plynovodu,“.
11. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 9 se slovo „svítiplyn,“ zrušuje a slovo „bioplyn“ se nahrazuje slovem „biometan“.
12. V § 2 odst. 2 písm. b) body 11 a 12 znějí:
„11. plynovodní přípojkou zařízení začínající odbočením z plynovodu distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu; toto zařízení slouží k připojení odběrného plynového zařízení,
12. plynovým zařízením plynárenská zařízení, plynovodní přípojky, které nejsou ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy, odběrná plynová zařízení, zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací a odpařovací stanice,“.
13. V § 2 odst. 2 písm. b) se bod 14 zrušuje.
Dosavadní body 15 až 27 se označují jako body 14 až 26.
14. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 25 zní:
„25. zákazníkem osoba, která nakupuje plyn pro své vlastní konečné užití v odběrném místě,“.
15. V § 2 odst. 2 písm. b) se doplňují body 27 až 30, které znějí:
„27. související službou v plynárenství služba přepravy plynu nebo služba distribuční soustavy,
28. službou přepravy plynu zajišťování přepravy plynu přepravní soustavou, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu přepravní soustavy,
29. službou distribuční soustavy zajišťování distribuce plynu distribuční soustavou, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy,
30. službou uskladňování zajišťování uskladňování plynu, včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu plynárenské soustavy provozovatelem zásobníku plynu v jím provozovaném zásobníku plynu,“.
16. V § 2 odst. 2 písm. c) bodě 1 se slova „vlastník nebo nájemce rozvodného tepelného“ nahrazují slovy „osoba, která má vlastnické nebo užívací právo k rozvodnému tepelnému“ a slovo „či“ se nahrazuje slovem „nebo“.
17. V § 2 odst. 2 písm. c) bod 2 zní: „2. dodavatelem tepelné energie výrobce nebo distributor tepelné energie, který dodává tepelnou energii jiné osobě,“.
18. V § 2 odst. 2 písm. c) body 4 a 5 znějí:
„4. zákazníkem osoba, která nakupuje tepelnou energii pro její konečné využití a odebírá nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným zařízením, které je přímo připojeno k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie,
5. odběratelem tepelné energie distributor tepelné energie nebo zákazník,“.
19. V § 2 odst. 2 písm. c) bodě 6 se slovo „dodávky“ zrušuje a za slovo „distributora“ se vkládají slova „tepelné energie“.
20. V § 2 odst. 2 písm. c) bodě 7 se za slovo „dodavatele“ a za slovo „odběratele“ doplňují slova „tepelné energie“.
21. V § 2 odst. 2 písm. c) bod 8 zní:
„8. odběrným tepelným zařízením zařízení připojené ke zdroji tepelné energie nebo k rozvodnému tepelnému zařízení a určené pro odběr tepelné energie a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části,“.
22. V § 2 odst. 2 písm. c) bodě 9 se za slovo „přeměna“ vkládají slova „teplonosné látky nebo jejích“.
23. V § 2 odst. 2 písm. c) bod 11 zní:
„11. rozvodným tepelným zařízením zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a tepelnými přípojkami; předávací stanice nebo tepelná přípojka jsou částí rozvodného tepelného zařízení v případě, že k nim má distributor tepelné energie vlastnické nebo užívací právo; částí rozvodného tepelného zařízení jsou s ním související řídicí a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat,“.
24. V § 2 odst. 2 písm. c) bodě 12 se slova „ucelené stavební dílo technicky“ nahrazují slovy „stavba nebo stavby“ a slovo „jedním“ se zrušuje.
25. V § 2 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 15, který zní:
„15. tepelnou přípojkou část tepelné sítě, která umožňuje dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt.“.
26. V § 3 odstavec 3 zní:
„(3) Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.“.
27. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Licence se nevyžaduje
a) na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování koksárenského plynu čistého, degazačního a generátorového plynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných míst,
b) na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt jednoho zákazníka.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
28. V § 3 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
„(5) Fyzické a právnické osoby, jejichž předmětem podnikání je plnění propanu, butanu a jejich směsí do propan-butanových lahví, jsou povinny zajistit pravidelné provádění tlakových zkoušek, kontrolu a opravy jimi vlastněných lahví. Plnit propan, butan a jejich směsi do lahví s nevyhovující periodickou zkouškou, nebo do lahví neodpovídajících technickým požadavkům na lahve určené pro plnění propanu, butanu a jejich směsí podle zvláštních předpisů25) je zakázáno. Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich vlastníka se zakazuje.
25) Zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 208/2011 Sb.
Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) v platném znění.
ČSN EN 1439.“.
29. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Licence se uděluje
a) nejvýše na 25 let, a to na
1. výrobu elektřiny,
2. výrobu plynu,
3. výrobu tepelné energie,
b) na dobu neurčitou, a to na
1. přenos elektřiny,
2. přepravu plynu.
3. distribuci elektřiny,
4. distribuci plynu,
5. uskladňování plynu,
6. rozvod tepelné energie,
7. činnosti operátora trhu,
c) na dobu 5 let, a to na
1. obchod s elektřinou,
2. obchod s plynem.“.
30. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
31. V § 4 odst. 3 se slova „vlastnictví nebo jiné“ nahrazují slovy „vlastnické nebo“, slova „25 let“ se nahrazují slovy „je doba platnosti licence stanovená v odstavci 1“, slova „licence se uděluje“ se nahrazují slovy „licence spojená s tímto zařízením se uděluje“ a slova „tuto dobu“ se nahrazují slovy „dobu trvání vlastnického nebo užívacího práva“.
32. V § 5 odstavec 1 zní:
„(1) Podmínkou pro udělení licence fyzické osobě je
a) plná svéprávnost,
b) bezúhonnost,
c) odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce podle § 6.“.
33. V § 5 odst. 2 se slova „písm. a) až c)“ nahrazují slovy „písm. a) a b)“.
34. V § 5 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Bez licence na výrobu elektřiny, licence na výrobu plynu nebo licence na výrobu tepelné energie může osoba provozovat výrobnu elektřiny, výrobnu plynu nebo zdroj tepelné energie v nezbytném rozsahu přiměřeném technické povaze zařízení za účelem ověření technických předpokladů podle odstavce 7 (dále jen „provoz pro ověření technologie“); podmínkou je připojení výrobny elektřiny v souladu se smlouvou o připojení a sjednání smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu vyrobených v průběhu provozu pro ověření technologie jinému účastníkovi trhu s elektřinou nebo plynem, nebo dodávka tepelné energie odběrateli tepelné energie. Provoz pro ověření technologie a jeho předpokládanou délku osoba oznámí nejméně 30 dnů před zahájením nebo případným prodloužením provozu pro ověření technologie Energetickému regulačnímu úřadu. Provoz pro ověření technologie trvající déle než 1 rok je možný pouze na základě souhlasu uděleného Energetickým regulačním úřadem na žádost osoby provozující výrobnu elektřiny, výrobnu plynu nebo zdroje tepelné energie. Energetický regulační úřad souhlas udělí, pokud žadatel prokáže, že provoz pro ověření technologie delší než 1 rok je nezbytný vzhledem k povaze technologického zařízení, předpokládané složitosti nebo dosavadnímu průběhu provozu pro ověření technologie. Po dobu provozu pro ověření technologie se na osobu provozující výrobnu elektřiny, výrobnu plynu nebo zdroj tepelné energie obdobně použijí ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na výrobce elektřiny, výrobce plynu nebo výrobce tepelné energie.“.
35. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
36. V § 7 odst. 2 písm. b) se slovo „ , místo“ zrušuje.
37. V § 7 odst. 3 písm. a) se slova „statutárního orgánu nebo jsou jeho členy“ nahrazují slovy „člena statutárního orgánu“.
38. V § 7 odst. 3 písm. b) se slovo „ , místo“ zrušuje.
39. V § 7 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) kopie listiny prokazující vznik právnické osoby, není-li tato osoba zapsána ve veřejném rejstříku; zahraniční právnická osoba připojí výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování obchodního závodu v zahraničí,“.
40. V § 7 odst. 4 písm. b) se slova „statutárním orgánem nebo jeho“ zrušují a za slovo „členem“ se vkládají slova „statutárního orgánu“.
41. V § 7 odst. 4 písm. f) se slova „a že není ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro licencovanou činnost u jiného držitele licence“ zrušují.
42. V § 7 odst. 4 písm. g) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“ a slovo „podnik“ se nahrazuje slovy „obchodní závod“.
43. V § 7 odstavec 5 zní:
„(5) Energetický regulační úřad si za účelem prokázání
a) bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu1d) výpis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů a výpis z Rejstříku trestů se předává v elektronické podobě, a to prostřednictvím veřejných datových sítí,
b) zápisu do veřejného rejstříku žadatele vyžádá výpis z veřejného rejstříku nebo takovou skutečnost ověří v informačním systému veřejné správy, pokud žadatel tyto doklady k žádosti o udělení licence nebo žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence nepřipojil. Je-li k žádosti o udělení licence požadován výpis z katastru nemovitostí, Energetický regulační úřad si vyžádá výpis z katastru nemovitostí nebo takovou skutečnost ověří v informačním systému veřejné správy, pokud žadatel tyto doklady k žádosti o udělení licence nebo žádosti o změnu rozhodnutí o udělení licence nepřipojil.“.
44. V § 7a odst. 2 se věta poslední zrušuje.
45. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova „bylo-li přiděleno,“ vkládají slova „nebo datum narození,“ a slova „rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena nebo datum narození,“ se zrušují.
46. V § 8 odst. 2 písm. b) se slovo „ , místo“ zrušuje.
47. V § 8 odstavec 8 zní:
„(8) Seznam rozhodnutí o udělení, změně nebo zrušení licence a obsah těchto rozhodnutí s výjimkou chráněných informací uveřejňuje Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku.“.
48. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Povinnost předložit doklady a požádat o změnu podle předchozí věty se nevztahuje na změny již zapsané v základních registrech a na nová energetická zařízení provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a držitele licence na rozvod tepelné energie, která byla vybudována v rámci území, na nichž je příslušný provozovatel energetického zařízení držitelem odpovídající licence. Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy a držitel licence na rozvod tepelné energie oznámí nejpozději do 30. dubna v rámci regulačních výkazů Energetickému regulačnímu úřadu souhrnné změny jím provozovaných energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných energetických zařízení, získaných energetických zařízení nebo energetických zařízení, která přestal využívat pro svoji licencovanou činnost, a to včetně odstraněných energetických zařízení na svých vymezených územích. Energetický regulační úřad na základě změn podle předchozí věty zahájí řízení o změně licence z moci úřední.“.
49. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Na základě žádosti podle odstavce 1 Energetický regulační úřad rozhodne o změně rozhodnutí o udělení licence.“.
50. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „9 až 11“ nahrazují slovy „8 až 10“.
51. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „zánikem“ vkládají slova „nebo přeměnou“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „nejde-li o případy podle odstavce 11,“.
52. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) rozhodnutím soudu o zrušení licence.“.
53. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) držitel licence řádně neuhradil ani po upozornění regulovanou cenu služby distribuční soustavy, regulovanou cenu služby přenosové soustavy nebo regulovanou cenu služby přepravy plynu příslušnému provozovateli distribuční soustavy, provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy.“.
54. V § 10 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 7 až 10.
55. V § 10 odst. 7 se slova „podle odstavce 7“ zrušují.
56. V § 10 odst. 8 písm. d) se slova „správce dědictví“ nahrazují slovy „správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti“.
57. V § 10 odstavec 9 zní:
„(9) Pokud osoba nebo osoby pokračují do skončení řízení o dědictví ve výkonu licencované činnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost Energetickému regulačnímu úřadu písemně ve lhůtě 3 měsíců ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo zahájení řízení o prohlášení za mrtvého. Správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu pokračování ve výkonu licencované činnosti ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se ujme funkce.“.
58. V § 10 odst. 10 se slova „9 písm.“ nahrazují slovy „8 písm.“.
59. V § 10 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Při přeměně právnické osoby může právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat v provozování licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby za předpokladu, že do 1 měsíce ode dne právních účinků přeměny oznámí pokračování v licencované činnosti Energetickému regulačnímu úřadu a současně mu předloží žádost o udělení licence na činnost, kterou vykonává na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby. Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence pro přeměněnou právnickou osobu nebo právnickou osobu vzniklou odštěpením pokračuje právní nástupce nebo právnická osoba vzniklá odštěpením ve výkonu licencované činnosti s tím, že datum prvního uvedení výrobny do provozu zůstává zachováno. Vydáním rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením zaniká licence přeměňované právnické osobě.“.
60. V § 10a odst. 2 se slova „nebo by mohl přestat“ zrušují.
61. V § 10a odst. 3 se slova „by mohly vést“ nahrazují slovem „vedou“.
62. V § 11 odst. 1 písm. e) se čárka za slovy „poskytovat ministerstvu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a Státní energetické inspekci“ se zrušují.
63. V § 11 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) vyúčtovávat dodávku elektřiny, plynu, tepelné energie a související službu v elektroenergetice a související službu v plynárenství,“.
64. V § 11 odst. 1 písmeno k) zní:
„k) zdržet se všech činností, které mohou bránit poptávce po energetických službách5a) nebo dalších opatřeních zaměřených na zvyšování energetické účinnosti a jejich poskytování nebo které by mohly brzdit rozvoj trhů těchto služeb,“.
65. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až r), která znějí:
„n) předkládat Energetickému regulačnímu úřadu podklady nezbytné pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích,
o) na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím určenému poskytovateli energetických služeb údaje z vyúčtování dodávky energie a údaje o jeho spotřebě energie za alespoň 3 předcházející zúčtovací období,
p) nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě a na požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo jejich vyúčtování vypracováno,
q) předkládat operátorovi trhu podklady pro zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu,
r) poskytnout údaje z evidence technické infrastruktury vedené podle stavebního zákona na žádost osobě, která prokáže právní zájem.“.
66. V § 11 odst. 2 se za slova „při řešení“ vkládají slova „mimořádných situací1e) a“ a slova „spolupracuje při tom“ se nahrazují slovy „spolupracuje při tom se stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému1e) a“.
67. Poznámka pod čarou č. 1e zní:
„1e) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
68. V § 11 se odstavec 5 zrušuje.
69. V § 11a odst. 1 větě poslední se slovo „Změny“ nahrazuje slovem „Zvýšení“ a za slova „povinen uveřejnit“ se vkládají slova „a oznámit svým zákazníkům způsobem sjednaným ve smlouvě“ a slova „30 dnů“ se nahrazují slovy „třicátý den“. Na konec odstavce se vkládá nová věta, která zní: „Pokud není způsob oznámení ve smlouvě sjednán, držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení cen za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu prokazatelným způsobem.“.
70. V § 11a odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(2) V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy podle zvláštního zákona1) ode dne jejího uzavření.
1) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.
71. V § 11a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.
(4) V případě pochybností je na držiteli licence, který smlouvu se zákazníkem uzavřel, aby prokázal, že smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.
72. V § 11a odst. 5 se slova „30 dnů“ nahrazují slovy „třicátý den“, slova „10 dnů“ se nahrazují slovy „desátý den“ a za poslední větu se doplňuje věta „Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.“.
73. V § 11a odstavec 9 zní:
„(9) Uplatňuje-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny, výrobu plynu nebo dodavatel tepelné energie zálohové platby na dodávku elektřiny, plynu nebo tepelné energie, stanoví zálohové platby nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné energie v následujícím zúčtovacím období.“.
74. V § 12 odst. 1 se doplňují věty „V případě, kdy držiteli licence zanikne právo užívat dotčené energetické zařízení, rozumí se povinností dodávek tepelné energie, povinností distribuce elektřiny nebo distribuce plynu nad rámec licence pokračování ve výkonu licencované činnosti tímto držitelem licence. Vlastník dotčeného energetického zařízení je v tomto případě povinen energetické zařízení poskytnout a výkon licencované činnosti umožnit.“.
75. V § 12 odstavec 4 zní:
„(4) Na návrh vlastníka nebo provozovatele dotčeného energetického zařízení nebo z moci úřední vydá Energetický regulační úřad rozhodnutí podle odstavců 2 a 3 na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Energetický regulační úřad je v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu oprávněn dobu platnosti rozhodnutí prodloužit na návrh vlastníka nebo provozovatele dotčeného energetického zařízení nebo z moci úřední. Rozklad proti těmto rozhodnutím nemá odkladný účinek.“.
76. V § 12 se odstavec 7 zrušuje.
77. V § 12a odstavec 2 zní:
„(2) Dodavatel poslední instance dodává elektřinu nebo plyn zákazníkovi, jehož dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nemá zajištěnu související službu v elektroenergetice nebo v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nemá zajištěnu související službu v plynárenství. Tato povinnost vzniká dnem, kdy operátor trhu oznámí dodavateli poslední instance registrační číslo odběrného místa dotčeného zákazníka, v němž nikdo neodpovídá za odchylku, trvá nejdéle 6 měsíců a nevztahuje se na zákazníka, jehož spotřeba plynu za posledních 12 měsíců byla vyšší než 630 MWh.“.
78. V § 12a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dodavatel elektřiny nebo plynu, který pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu nebo plyn nebo nemá zajištěnu službu distribuční soustavy, informuje o této skutečnosti neprodleně operátora trhu. Provozovatel distribuční soustavy, uvnitř jehož vymezeného území se nachází odběrné místo, pro které není zajištěna služba distribuční soustavy podle odstavce 2, informuje o této skutečnosti neprodleně operátora trhu.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
79. V § 14 odst. 2 se slova „§ 4 odst. 1 písm. h) a i)“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 písm. a) bodu 3 a § 4 odst. 1 písm. b) bodu 6“.
80. § 15 se včetně nadpisu zrušuje.
81. V § 15a odst. 1 se čárka za slovem „ministerstvu“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a Státní energetické inspekci“ se zrušují.
82. V § 15a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Účastník trhu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího integritu a transparentnost velkoobchodního trhu s energií (dále jen „Nařízení o velkoobchodním trhu s energií“) nebo jiná osoba v pracovněprávním, v obchodním nebo obdobném vztahu k účastníkovi trhu podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií jsou povinni poskytnout ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu na písemnou žádost ve stanovené přiměřené lhůtě úplné, správné a pravdivé podklady a informace nezbytné pro výkon jejich působnosti podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
83. V § 15a odst. 4 se čárka za slovem „ministerstvo“ nahrazuje slovem „nebo“ a slova „nebo Státní energetická inspekce“ se zrušují.
84. Za § 15a se vkládá nový § 15b, který včetně nadpisu zní:
 
㤠15b
Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře
Má-li účastník trhu podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií povinnost oznamovat Agentuře transakce na velkoobchodních trzích s energií, je povinen uchovávat záznamy o transakcích oznámených podle prováděcího nařízení k čl. 8 odst. 2 a 6 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií po dobu 3 let od uskutečnění transakce nebo od přijetí záměru transakci uskutečnit.“.
85. V § 16 písm. d) bod 6 zní:
„6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby elektřiny a tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z kombinované výroby elektřiny a tepla s nízkou účinností ve vztahu k celkovým kapacitám pro výrobu tepla a elektřiny, kapacit kombinované výroby elektřiny a tepla, paliva pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a výroby tepla a kapacit soustav zásobování tepelnou energií a chlazení ve vztahu k celkové výrobě a kapacitám pro teplo a elektřinu a úspor primární energie dosažených uplatňováním kombinované výroby elektřiny a tepla,“.
86. V § 16 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až y) se označují jako písmena h) až x).
87. V § 16 písmeno m) zní:
„m) vydává závazné stanovisko k desetiletému plánu rozvoje přenosové soustavy a k desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy,“.
88. V § 16 písmeno o) včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
„o) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21) a Nařízením, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě30),
30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“.
89. V § 16 písm. s) se čárka mezi slovem „zdrojů“ a slovy „podpory tepla“ nahrazuje spojkou „a“ a slova „podpory biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny,“ se zrušují.
90. V § 16 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y) a z) která znějí:
„y) vypracovává a do 30. dubna každého roku předává Komisi zprávu o pokroku při plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti,
z) vypracovává a každé 3 roky do 30. dubna daného roku předává Komisi vnitrostátní akční plány energetické účinnosti.“.
91. V § 17 odst. 4 větě třetí se za slova „Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám2b)“ vkládají slova „ , Nařízení o velkoobchodním trhu s energií“.
92. V § 17 odst. 7 písm. b) se za slovo „licencí“ vkládají slova „nebo mezi držitelem licence a zákazníkem“.
93. V § 17 odst. 7 písm. d) se slovo „nebo“ mezi slovy „tepla“ a „elektřiny“ nahrazuje čárkou a za slova „druhotných energetických zdrojů“ se vkládají slova „nebo tepla z obnovitelných zdrojů“.
94. V § 17 odst. 7 písmeno e) zní:
„e) na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti nebo zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, rozhoduje
1. spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie,
2. o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo,“.
95. V § 17 odst. 7 písm. f) se slova „elektroenergetice a plynárenství“ nahrazují slovy „energetických odvětvích“.
96. V § 17 odst. 7 písmeno i) zní:
„i) schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy; schválení desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy nebo desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy je podmíněno závazným stanoviskem ministerstva,“.
97. V § 17 odst. 7 písm. m) se slovo „měsíční“ nahrazuje slovem „čtvrtletní“ a slova „elektrizační soustavy a plynárenské soustavy“ se nahrazují slovy „soustav v energetických odvětvích“.
98. V § 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:
„s) monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství.“.
99. V § 17 odst. 8 písm. g) se za slovo „schvaluje“ vkládají slova „po jednání valné hromady“, slova „statutárního orgánu nebo“ se zrušují, za slova „dozorčí rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“ a slova „statutárního orgánu,“ se zrušují.
100. V § 17 odst. 10 větě první se slova „Poslanecké sněmovně“ zrušují, za slova „České republiky,“ se vkládá slovo „vládě,“ a slova „a vládě a Poslanecké sněmovně zprávu o hospodaření“ se nahrazují slovy „a hospodaření“.
101. V § 17 odst. 10 větě druhé se za slovo „činnosti“ vkládají slova „a hospodaření“.
102. V § 17 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Energetický regulační úřad předává jednou ročně Komisi národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství, kterou současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
103. V § 17 odstavec 11 zní:
„(11) Energetický regulační úřad reguluje ceny za související službu v elektroenergetice, související službu v plynárenství a ceny elektřiny a plynu dodavatele poslední instance. Energetický regulační úřad je oprávněn na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnout o odlišném postupu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu, založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad dále věcně usměrňuje ceny tepelné energie.“.
104. V § 17 odstavec 13 zní:
„(13) Zaměstnanec zařazený do Energetického regulačního úřadu nebo osoba v jiném právním vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „zaměstnanec Energetického regulačního úřadu“), na jehož základě vykonává pro Energetický regulační úřad činnost, při níž se dozví chráněnou informaci, je povinna o nich zachovat mlčenlivost. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu. Povinnost mlčenlivosti neplatí, jestliže tyto osoby podávají o takových skutečnostech a údajích svědectví orgánům činným v trestním řízení nebo v řízení před soudem, popřípadě jestliže na výzvu těchto orgánů nebo soudu podávají písemné vyjádření. Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost není poskytnutí chráněných informací Komisi, Agentuře, regulačním orgánům členských států, ministerstvu, jiným správním orgánům a operátorovi trhu pro účely výkonu jejich působnosti nebo povinností a pro plnění úkolů Energetického regulačního úřadu. V takovém případě je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň ochrany chráněných informací jako předávající.“.
105. V § 17a odst. 3 písmeno f) zní:
„f) omezení svéprávnosti,“.
106. V § 17a odst. 4 písmeno f) zní:
„f) omezení svéprávnosti,“.
107. § 17b a 17c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 46 znějí:
 
㤠17b
Organizace Energetického regulačního úřadu
(1) V čele Energetického regulačního úřadu je Rada Energetického regulačního úřadu (dále jen „Rada“), která má pět členů. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Předseda řídí činnost Rady, v jeho nepřítomnosti řídí její činnost jím pověřený člen Rady.
(2) Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je 5 let. Každý rok je jmenován jeden člen Rady. Do funkce předsedy Rady je člen Rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě, nejvýše však na dobu 3 let.
(3) Do funkce člena Rady může být jmenován občan České republiky, který
a) je plně svéprávný,
b) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje občan, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení pro trestné činy nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen; za bezúhonného se dále nepovažuje občan, který nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem46),
c) má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídící nebo vedoucí funkci; za praxi v oboru energetiky se považuje trvalá činnost ve výrobě, přenosu, přepravě, distribuci, rozvodu či dodávce elektřiny, plynu nebo tepla, činnost v oblasti obchodu s elektřinou, plynem nebo teplem nebo činnost v orgánech státní správy a operátora trhu v těchto oborech,
d) má ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu,
e) nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce člena Rady,
f) je v oboru energetiky uznávanou a zkušenou osobností.
(4) Funkce člena Rady je neslučitelná s funkcí poslance nebo senátora, soudce, státního zástupce, jakoukoliv funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena orgánů územní samosprávy a s členstvím v politické straně nebo v politickém hnutí.
(5) Funkce člena Rady zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) vzdáním se funkce,
d) dnem, kdy se ujal funkce neslučitelné s funkcí člena Rady,
e) nabytím právní moci rozsudku soudu o omezení jeho svéprávnosti nebo o spáchání úmyslného trestného činu, nebo
f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
(6) Člen Rady nesmí být držitelem licence nebo vykonávat jinou podnikatelskou činnost v oblasti energetiky, nesmí se podílet na podnikání držitele licence nebo jiné osoby působící v oblasti energetiky, být členem jakýchkoli orgánů takové osoby nebo se jinak podílet na obchodním vedení takové osoby, ani poskytovat přímo nebo zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. Člen Rady nesmí zastávat jinou placenou funkci, být v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Energetického regulačního úřadu.
(7) Člena Rady vláda může odvolat v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení jeho povinností, nemoci trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů nebo nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 měsíců. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového člena Rady na zbývající část funkčního období odvolaného člena.
(8) Funkce předsedy Rady zaniká v okamžiku zániku jeho funkce člena Rady podle odstavců 5 a 6. Rozhodnutí o odvolání z funkce člena, včetně odůvodnění, se doručí odvolanému předsedovi Rady a zároveň ho zveřejní v den zániku funkce. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového předsedu Rady na zbývající část funkčního období odvolaného předsedy Rady.
(9) Rada rozhoduje hlasováním. Každý člen Rady má jeden hlas. Rozhodnutí Rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň 3 její členové. O hlasování se vede protokol, který podepisují všichni přítomní členové Rady a osoba, která byla pověřena sepsáním protokolu; při nahlížení do spisu je vyloučeno nahlížet do tohoto protokolu.
(10) Rada
a) schvaluje
1. plán činnosti Energetického regulačního úřadu,
2. návrh rozpočtu Energetického regulačního úřadu a závěrečný účet Energetického regulačního úřadu,
3. jednací řád Rady, organizační, spisový a podpisový řád Energetického regulačního úřadu,
4. zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu,
5. návrhy prováděcích právních předpisů,
6. návrhy zásad cenové regulace,
7. návrhy cenových rozhodnutí,
b) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným Energetickým regulačním úřadem,
c) jmenuje členy rozkladové komise.
(11) Proti rozhodnutí Rady není přípustný opravný prostředek.
(12) V prvním stupni rozhoduje v řízení Energetický regulační úřad.
(13) Předseda Rady má nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Člen Rady má nárok na plat a naturální plnění jako člen Nejvyššího kontrolního úřadu. Předseda a další členové Rady mají po zániku funkce nárok na odchodné ve výši trojnásobku měsíčního platu, který jim náležel v době zániku funkce. Nárok na odchodné nevzniká, pokud byl předseda nebo člen Rady z funkce odvolán nebo jeho funkce zanikla proto, že se ujal funkce neslučitelné s funkcí člena Rady, nebo pokud byl po uplynutí funkčního období znovu jmenován členem Rady anebo pokud byl pravomocně odsouzen pro trestný čin.
(14) Rada se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě; rozhodování ve věcech státní služby může přenést na předsedu Rady. Rada je oprávněna dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu služby podle zákona o státní službě; toto oprávnění může přenést na jednotlivé členy Rady.
 
§ 17c
Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou národní bankou
(1) Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Česká národní banka si vzájemně poskytují podněty, informace a jiné formy součinnosti potřebné k plnění svých úkolů. Při předávání informací je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň důvěrnosti jako předávající.
(2) Energetický regulační úřad informuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o
a) jednáních účastníků trhu, o nichž lze mít důvodně za to, že narušují nebo omezují hospodářskou soutěž nebo k takovému omezení nebo narušení vedou,
b) uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve smlouvách na trhu s elektřinou, plynem nebo v odvětví teplárenství,
c) způsobech tvorby cen elektřiny, plynu a tepelné energie pro domácnosti.“.
46) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
108. V § 17d odst. 1 se slovo „zúčtování“ nahrazuje slovem „činnosti“.
109. V § 17d odstavce 2 až 6 znějí:
„(2) Sazbu poplatku v odvětví elektroenergetiky stanoví vláda svým nařízením tak, aby pokrýval náklady na činnosti Energetického regulačního úřadu a činil nejméně 1,70 Kč za měsíc a nejvýše však 2,50 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu.
(3) Sazbu poplatku v odvětví plynárenství stanoví vláda svým nařízením tak, aby pokrýval náklady na činnosti Energetického regulačního úřadu a činil nejméně 1 Kč/MWh a nejvýše však 1,40 Kč/MWh za množství spotřebovaného plynu.
(4) Roční výše poplatku se stanoví jako násobek sazby podle odstavce 2 a celkového počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu pro odvětví elektroenergetiky a jako násobek sazby podle odstavce 3 a celkové spotřeby plynu pro odvětví plynárenství, a to podle údajů k 31. 12. předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice za kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém se sestavuje návrh rozpočtové kapitoly Energetický regulační úřad pro následující rozpočtový rok, za kterou účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu.
(5) Celkové počty odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkové množství spotřebovaného plynu v České republice podle odstavce 4 uveřejní Energetický regulační úřad do 30. června kalendářního roku formou sdělení ve Sbírce zákonů.
(6) Operátor trhu je v průběhu roku povinen odvádět poplatek na příjmový účet státního rozpočtu do desátého dne kalendářního měsíce ve výši jedné dvanáctiny ročního poplatku stanoveného podle odstavce 3. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z poplatku v daném roce se operátorovi trhu zohlední při tvorbě ceny za činnosti operátora trhu.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
110. V § 17e odst. 2 se vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) návrhy prováděcích právních předpisů v oblasti jeho působnosti,“.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
111. V § 17e se doplňují odstavce 4 až 12, které znějí:
„(4) Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánem podle odstavce 2 písm. d) přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu nebo plánu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem nebo plánem přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad není povinen zabývat.
(5) Připomínky lze uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne uveřejnění návrhu podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plánu podle odstavce 2 písm. d). Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je Energetický regulační úřad oprávněn tuto dobu přiměřeně zkrátit. Lhůta k uplatnění připomínek však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
(6) Výsledky vypořádání připomínek zveřejní Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí lhůty podle odstavce 5. Energetický regulační úřad může návrh podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) nebo plán podle odstavce 2 písm. d) upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou úpravou došlo k podstatné změně návrhu nebo plánu, může Energetický regulační úřad rozhodnout o opakované konzultaci návrhu nebo plánu.
(7) Při konzultaci návrhu zásad cenové regulace se postupuje podle odstavců 8 až 11.
(8) Energetický regulační úřad zveřejní nejpozději 16 měsíců před začátkem regulačního období způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh zásad cenové regulace a stanoví lhůtu pro podání připomínek veřejnosti, která nesmí být kratší než 60 dnů. Energetický regulační úřad umožní podávání připomínek prostřednictvím diskusního místa podle odstavce 3. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
(9) Zveřejnění návrhu zásad cenové regulace Energetický regulační úřad oznámí provozovateli přenosové soustavy, provozovateli přepravní soustavy, provozovatelům distribučních soustav a operátorovi trhu, vyzve je k uplatnění připomínek a stanoví lhůtu pro jejich podání, která nesmí být kratší než 60 dnů. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
(10) K projednání připomínek veřejnosti a subjektů podle odstavce 9 uspořádá Energetický regulační úřad do 30 dnů po uplynutí lhůt pro podání připomínek veřejné projednání. Informaci o místu a čase konání veřejného projednání Energetický regulační úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 14 dnů před jeho konáním. Veřejného projednání se mohou účastnit subjekty uvedené v odstavci 9 a ten, kdo ve stanovené lhůtě podal k návrhu zásad cenové regulace připomínky. O průběhu veřejného projednání vede Energetický regulační úřad písemný záznam.
(11) Po veřejném projednání připomínek provede Energetický regulační úřad písemné vypořádání připomínek podaných k návrhu zásad cenové regulace a zveřejní jej včetně jeho odůvodnění způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů od uskutečnění veřejného projednání. Součástí písemného vypořádání připomínek je písemný záznam o průběhu veřejného projednání.
(12) Energetický regulační úřad je povinen cenová rozhodnutí vydávaná podle tohoto zákona, s výjimkou věcně usměrňovaných cen tepelné energie, vydat nejpozději do 30. listopadu roku předcházejícího roku, pro který v cenovém rozhodnutí Energetický regulační úřad regulované ceny stanoví. Cenová rozhodnutí týkající se věcně usměrňovaných cen tepelné energie a regulovaných cen podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, je Energetický regulační úřad povinen vydat nejpozději do 30. září roku předcházejícího roku, pro který v cenovém rozhodnutí Energetický regulační úřad regulované ceny stanoví.“.
112. § 17f včetně nadpisu zní:
 
㤠17f
Vztah k Parlamentu České republiky
(1) Energetický regulační úřad předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky po projednání vládou zprávu o činnosti a hospodaření. Na vyžádání je Energetický regulační úřad povinen poskytnout Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky vysvětlení a dodatečné informace k obsahu zprávy o činnosti a hospodaření. Projednávání zprávy o činnosti a hospodaření v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky nebo určených orgánech je povinen zúčastnit se předseda Rady Energetického regulačního úřadu.
(2) Projednává-li Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Senát Parlamentu České republiky nebo jejich orgány věc spadající do oblasti působnosti Energetického regulačního úřadu, jsou oprávněny vyžádat si na jednání účast předsedy Rady Energetického regulačního úřadu. Energetický regulační úřad je povinen poskytnout Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky nebo jejich orgánům k projednávané věci stanovisko a nezbytné informace nebo vysvětlení.
(3) Na vyžádání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky nebo určených orgánů je Energetický regulační úřad povinen do 30 dnů od vyžádání informovat o připravovaných opatřeních v oblasti regulace a poskytnout k nim nezbytné informace a vysvětlení.
(4) Ustanovením odstavců 2 a 3 není dotčena povinnost mlčenlivosti podle § 17 odst. 13.“.
113. Za § 17f se vkládá nový § 17g, který včetně nadpisu zní:
 
㤠17g
Registr
Národní registr účastníků trhu podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií (dále jen „registr“) je neveřejným informačním systémem veřejné správy.“.
114. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slova „dodávek zemního plynu“ vkládají slova „a Nařízení o velkoobchodním trhu s energií“.
115. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„e) zákona o podporovaných zdrojích energie28).
28) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
116. Poznámka pod čarou č. 14 zní:
„14) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.“.
117. V § 18 odstavec 4 zní:
„(4) Zaměstnanci Energetického regulačního úřadu vykonávající dozor v energetických odvětvích se prokazují služebním průkazem vydaným Energetickým regulačním úřadem.“.
118. V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Při výkonu kontroly podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií je Energetický regulační úřad dále oprávněn
a) vyžadovat od osoby, která je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu ke kontrolované osobě, objasnění skutečností týkajících se údajů, dokumentů nebo věcí vztahujících se k předmětu kontroly; tato osoba může takové objasnění odepřít, pokud by si tím způsobila nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt,
b) vyžadovat od povinné osoby podle zákona o kontrole předložení existujících záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací, záznamů o telefonních hovorech nebo záznamů dat na paměťových médiích, a týkajících se předmětu kontroly,
c) pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení kontroly.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
119. V § 18 odstavec 6 zní:
„(6) Lhůta pro vyřízení námitek kontrolované osoby proti kontrolnímu protokolu nadřízenou osobou kontrolujícího činí 30 dnů a ve zvláště složitých případech 60 dnů ode dne jejich doručení.“.
120. V § 18 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Za účelem provedení kontroly podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií na místě v obchodních prostorech jsou zaměstnanci Energetického regulačního úřadu provádějící kontrolu, pokud jim není poskytnuta součinnost, oprávněni zjednat si do těchto prostor a k dokumentům přístup.“.
121. V § 18a odstavec 2 zní:
„(2) Pro účely šetření si před jeho zahájením Energetický regulační úřad vyžádá vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ministerstva a České národní banky, je-li to vhodné a účelné.“.
122. V § 18b odstavec 1 zní:
„(1) Provádí-li Energetický regulační úřad šetření na trhu s elektřinou nebo plynem, je účastník trhu s elektřinou nebo plynem, fyzická nebo právnická osoba, jejíž předmětem podnikání je plnění propanu, butanu a jejich směsí, a účastník trhu podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií povinen podrobit se šetření Energetického regulačního úřadu v obchodních prostorách.“.
123. V § 19a odstavec 1 zní:
„(1) Při regulaci ceny související služby v elektroenergetice a ceny související služby v plynárenství postupuje Energetický regulační úřad transparentním a předvídatelným způsobem v souladu se zásadami cenové regulace tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav. To neplatí v případě cen za mezinárodní přepravu plynu, pokud Energetický regulační úřad rozhodne o odlišném postupu tvorby těchto cen založeném na tržním způsobu. Energetický regulační úřad bere v úvahu jím schválený plán rozvoje přenosové soustavy, plán rozvoje přepravní soustavy a předvídatelnou budoucí poptávku a požadavky na provozní zabezpečení přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav a opatření provedená za účelem zajištění bezpečnosti dodávek plynu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21).“.
124. V § 19a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Cenou související služby v elektroenergetice se rozumí cena služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy, které zahrnují i cenu za systémové služby, cenu za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
(3) Cenou související služby v plynárenství se rozumí cena služby přepravy plynu nebo služby distribuční soustavy, které zahrnují i cenu za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.
125. V § 19a odstavec 4 zní:
„(4) Energetický regulační úřad postupuje obdobně podle odstavce 1 věty první při věcném usměrňování ceny tepelné energie. Věcné usměrnění ceny tepelné energie se nevztahuje na stanovení ceny nižší, než je limitní cena, kterou Energetický regulační úřad stanoví prováděcím právním předpisem. Při stanovení limitní ceny podle věty druhé se zohlední úplné náklady včetně nákladů na cizí a vlastní kapitál konkurenčního zdroje vytápění majícího shodný nebo obdobný dopad na životní prostředí.“.
126. V § 19a odst. 7 se slova „nebo upraví cenu“ nahrazují slovy „nebo stanoví cenu“ a slova „distribuce elektřiny nebo plynu“ se nahrazují slovy „za službu distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství“.
127. V § 19a se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Regulovaným rokem se rozumí kalendářní rok, pro který Energetický regulační úřad rozhoduje o cenách. Regulačním obdobím je časové období vymezené nejméně pěti po sobě následujícími regulovanými roky.
(9) Zásady cenové regulace stanoví postupy regulace cen související služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství pro regulační období a způsoby stanovení cen pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu. Energetický regulační úřad zpracovává zásady cenové regulace vždy pro každé regulační období tak, aby vytvořil podmínky pro transparentní, předvídatelné a dlouhodobě stabilní investiční prostředí v odvětví elektroenergetiky a plynárenství.“.
128. V § 20 odst. 1 se za slova „míst zákazníků“ vkládají slova „nebo jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě nebo k přepravní soustavě“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Držitel licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie, a držitel licence na činnosti operátora trhu jsou povinni účtovat o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření odděleně za činnosti související s podporou elektřiny z podporovaných zdrojů energie.“.
129. V § 20 odst. 3 se za slova „míst zákazníků“ vkládají slova „nebo jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě nebo k přepravní soustavě“.
130. V § 20 odst. 5 se slovo „pronajímatel“ nahrazuje slovem „propachtovatel“, slovo „pronájmu“ se nahrazuje slovem „pachtu“ a slova „a Státní energetické inspekci“ se zrušují.
131. V § 20 odstavec 6 zní:
„(6) Držitel licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu, činnosti operátora trhu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie, držitel licence na výrobu tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie, jehož celkový roční objem tržeb za všechny dodávky tepelné energie přesahuje 2 500 000 Kč, je povinen sestavovat regulační výkazy a předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu. Na žádost Energetického regulačního úřadu je osoba předkládající regulační výkazy povinna předložit jedno vyhotovení regulačních výkazů, ze kterého byly odstraněny údaje mající charakter obchodního tajemství nebo důvěrné informace.“.
132. V § 20 odst. 7 se slovo „konečných“ zrušuje.
133. V § 20a odstavec 3 zní:
„(3) Operátor trhu musí mít ke své činnosti licenci podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 7. Operátor trhu ani právnické osoby, v nichž má operátor trhu majetkový podíl, nesmí být držitelem jiné licence uvedené v § 4. Akcie operátora trhu nesmí být vlastněny držitelem licence uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodech 1 až 6 a v § 4 odst. 1 písm. c). Členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo vedoucím zaměstnancem operátora trhu nemůže být fyzická osoba, která je současně členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem držitele licence uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodech 1 až 6 a v § 4 odst. 1 písm. c).“.
134. V § 20a odst. 4 písmeno g) zní:
„g) zajistit ochranu chráněných informací,“.
135. V § 20a odst. 4 se písmeno q) zrušuje.
Dosavadní písmena r) až bb) se označují jako písmena q) až aa).
136. V § 20a odst. 4 písm. q) se slova „a to včetně zdrojů plynu,“ zrušují.
137. V § 20a odst. 4 se písmena s), y) a z) zrušují.
Dosavadní písmena t) až aa) se označují jako písmena s) až x).
138. V § 20a odst. 4 písmeno x) zní:
„x) vydávat záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, zajišťovat jejich evidenci v elektronické podobě a uznávat záruky původu vydané v zahraničí.“.
139. V § 20a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:
„y) zpracovávat na základě požadavku ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu analýzy týkající se budoucí očekávané spotřeby elektřiny a plynu, vývoje trhu s elektřinou a plynem, způsobů zabezpečení dodávek elektřiny a plynu a rozvoje zdrojů,
z) účastníkům trhu, kteří mají podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií povinnost oznamovat Agentuře transakce na velkoobchodních trzích s energií, poskytovat na základě smlouvy údaje z evidence o jejich obchodních transakcích včetně příkazů z obchodování, a to nejpozději ke dni vzniku vykazovací povinnosti podle Nařízení o velkoobchodním trhu s energií.“.
140. V § 20a odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a údaje nezbytné pro zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu“.
141. V § 20a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) na úhradu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie od účastníků trhu s elektřinou.“.
142. V § 22 odst. 2 se slova „s právem regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribuční soustavě“ zrušují.
143. V § 22 odst. 2 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.
144. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Účastník trhu s elektřinou je povinen hradit složku ceny služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie. Je-li účastník trhu s elektřinou dlužen z několika závazků složek ceny služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, započte se plnění nejprve na závazek úhrady složky ceny služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie.“.
145. V § 23 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo přímým vedením,“.
146. V § 23 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny svým zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny.“.
147. V § 23 odst. 1 se na konci písmena e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) nakupovat elektřinu pro technologickou vlastní spotřebu své výrobny elektřiny.“.
148. V § 23 odst. 2 písm. f) se za slova „pokud je subjektem zúčtování,“ vkládají slova „údaje k uplatnění ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou“.
149. V § 23 odst. 2 písm. g) se slovo „jeho“ nahrazuje slovem „jejich“.
150. V § 23 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až r) se označují jako písmena k) až q).
151. V § 23 odst. 2 písm. m) se slova „s elektřinou (dále jen „registrovaný účastník trhu“)“ zrušují.
152. V § 23 odst. 2 se na konci písmena q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
„r) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám.“.
153. V § 24 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj přenosové soustavy a zajišťuje propojení přenosové soustavy s jinými soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a dlouhodobou schopnost přenosové soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav a spolupracuje na integraci vnitřního evropského trhu s elektřinou,“.
154. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „přenos elektřiny na základě uzavřených smluv“ nahrazují slovy „službu přenosové soustavy“.
155. V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 9 se za slova „těchto vlivů,“ doplňuje slovo „nebo“.
156. V § 24 odst. 3 písm. c) bodě 10 se na konci slovo „nebo“ zrušuje.
157. V § 24 odst. 3 písm. c) se bod 11 zrušuje.
158. V § 24 odst. 3 písm. d) bodě 10 se za slovo „elektřiny“ vkládají slova „nebo v důsledku jiných provozních stavů způsobených“ a za slova „přenosových soustav,“ se doplňuje slovo „nebo“.
159. V § 24 odst. 3 písm. d) bodě 11 se slovo „nebo“ zrušuje.
160. V § 24 odst. 3 písm. d) se bod 12 zrušuje.
161. V § 24 odst. 3 písm. h) se za slovo „vstupovat“ vkládají slova „a vjíždět“.
162. V § 24 odst. 3 písmeno i) zní:
„i) pro zajištění integrace vnitřního evropského trhu s elektřinou nabývat vlastnické právo k elektřině,“.
163. V § 24 odstavec 7 zní:
„(7) V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je právo na náhradu škody vyloučeno. Toto neplatí, nesplní-li provozovatel přenosové soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil provozovatel přenosové soustavy.“.
164. V § 24 odstavec 9 zní:
„(9) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přenosové soustavy podle odstavce 3 písm. e) a f) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele přenosové soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.“.
165. V § 24 odst. 10 písm. e) se slova „s elektřinou“ zrušují.
166. V § 24 odst. 10 písmeno j) zní:
„j) každý druhý rok zpracovávat desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy v rozsahu podle § 58k odst. 3 a po jeho schválení jej zveřejňovat; ustanovení § 58k odst. 10 první věty a § 58l odst. 5 se použije obdobně,“.
167. V § 24 odst. 10 písmeno o) zní:
„o) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany údajů předávaných operátorovi trhu,“.
168. V § 24 odst. 10 písmeno r) zní:
„r) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
169. V § 24 odst. 10 písmeno u) zní:
„u) poskytovat součinnost operátorovi trhu při organizování vnitrodenního trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu s regulační energií,“.
170. V § 24 odst. 10 písm. v) se slova „s elektřinou“ zrušují.
171. V § 24 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až z), která znějí:
„x) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou,
y) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu,
z) zajistit neznevýhodňující podmínky pro poskytovatele podpůrných služeb.“.
172. V § 24a odst. 2 písm. b) se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.
173. V § 24a odst. 2 písm. e) se slovo „ , prokuristu“ nahrazuje slovy „nebo správní rady“.
174. V § 24a odst. 2 písm. f) se slova „statutárním orgánem nebo jeho“ zrušují, za slovo „členem“ se vkládají slova „statutárního orgánu“, za slova „dozorčí rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“, slovo „ , prokuristou“ a slova „statutárním orgánem nebo“ se zrušují.
175. V § 24a odst. 5 se slova „statutární orgán nebo jeho členy“ nahrazují slovy „správní rady nebo členy statutárního orgánu“.
176. V § 24a odstavec 6 zní:
„(6) Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí
a) právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti,
b) vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti,
c) právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy dozorčí rady nebo správní rady, členy statutárního orgánu nebo členy jiného orgánu společnosti určeného stanovami,
d) jiné obdobné právo, jehož výkon vyvolává podstatný konflikt zájmů mezi provozováním přenosové soustavy a výrobou elektřiny nebo plynu nebo obchodem s elektřinou nebo plynem.“.
177. V § 25 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) poskytuje služby distribuční soustavy,“.
178. V § 25 odst. 3 písm. b) se slova „a pro vlastní spotřebu“ zrušují.
179. V § 25 odst. 3 písm. c) bodě 8 se za slova „těchto vlivů,“ doplňuje slovo „nebo“.
180. V § 25 odst. 3 písm. c) bodě 9 se na konci textu bodu slovo „nebo“ nahrazuje tečkou.
181. V § 25 odst. 3 písm. c) se bod 10 zrušuje.
182. V § 25 odst. 3 písm. d) bodě 10 se za slova „podle § 26 odst. 5,“ doplňuje slovo „nebo“.
183. V § 25 odst. 3 písm. d) bodě 11 se na konci textu bodu slovo „nebo“ zrušuje.
184. V § 25 odst. 3 písm. d) se bod 12 zrušuje.
185. V § 25 odst. 5 se za slova „v místě obvyklým“ vkládají slova „nebo s využitím elektronických komunikací a uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
186. V § 25 odstavec 7 zní:
„(7) V případech uvedených v odstavci 3 písm. c) a d) je právo na náhradu škody vyloučeno. To neplatí, nesplní-li provozovatel distribuční soustavy oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 5 nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil provozovatel distribuční soustavy.“.
187. V § 25 odst. 8 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.
188. V § 25 odstavec 9 zní:
„(9) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 3 písm. e) a f) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele distribuční soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.“.
189. V § 25 odst. 10 písmeno b) zní:
„b) na základě žádosti obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny přerušit distribuci elektřiny v případě neoprávněného odběru elektřiny,“.
190. V § 25 odst. 10 písmeno n) zní:
„n) zajišťovat ochranu chráněných informací, včetně zajištění ochrany údajů předávaných operátorovi trhu,“.
191. V § 25 odst. 10 písmeno p) zní:
„p) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
192. V § 25 odst. 10 se písmeno s) zrušuje.
Dosavadní písmena t) a u) se označují jako písmena s) a t).
193. V § 25 odst. 11 písmeno b) zní:
„b) zpracovávat a předávat operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou,“.
194. V § 25 odst. 11 písm. d) se slova „s elektřinou“ zrušují.
195. V § 25 odst. 11 písm. f) se slova „v rozsahu uzavřených smluv na distribuci elektřiny s účastníky trhu s elektřinou“ zrušují.
196. V § 25 odst. 11 se na konci textu písmene g) doplňují slova „a při výměně stávajících stožárů“.
197. V § 25 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která znějí:
„i) při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám,
j) zajistit si dodávku elektřiny na krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní potřebu,
k) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou,
l) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu.“.
198. V § 25 se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12) Pokud provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojena k přenosové soustavě, nemá schválena vlastní Pravidla provozování distribuční soustavy, použijí se Pravidla provozování distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy přímo připojené k přenosové soustavě, na jehož vymezeném území se nachází.“.
199. V § 25a odst. 2 písm. a) se slova „statutárním orgánem nebo jeho členem, prokuristou“ nahrazují slovy „členem statutárního orgánu“, za slova „je současně“ se vkládá slovo „členem“ a slova „nebo jeho členem, prokuristou“ se zrušují.
200. V § 25a odst. 2 písm. b) se za slova „profesionálním zájmům“ vkládá slovo „člena“, slova „nebo jeho člena, prokuristy“ se zrušují, slova „statutární orgán nebo jeho člen, prokurista“ se nahrazují slovy „člen statutárního orgánu“ a za slovo „odměňování“ se vkládá slovo „člena“.
201. V § 25a odst. 5 se slova „statutární orgán nebo jeho členy“ nahrazují slovy „členy statutárního orgánu“ a za slova „dozorčí rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
202. V § 25a odst. 6 se slova „Statutární orgán nebo jeho člen, prokurista“ nahrazují slovy „Člen statutárního orgánu“.
203. V § 25a odstavec 8 zní:
„(8) Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena pachtem obchodního závodu nebo jeho části, je pachtýř povinen převzít propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení podle tohoto zákona provedena pachtem jednotlivého majetku, je propachtovatel povinen sdělit pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace.“.
204. V § 26 odst. 5 větě první se za slovo „oprávněny“ vkládají slova „za účelem odstraňování nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části“ a věta poslední se zrušuje.
205. V § 26 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Dispečerské řízení napětí a jalových výkonů výroben elektřiny prováděné technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy nebo technickým dispečinkem provozovatele distribuční soustavy se nepovažuje za omezení výroby elektřiny.“.
206. V § 28 odst. 1 písm. c) se slova „pokud má pro dodávku elektřiny uzavřenu smlouvu, o přenosu nebo o distribuci elektřiny,“ zrušují.
207. V § 28 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy,
g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně.“.
208. V § 28 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. a) a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j).
(6) V případě provozování výrobny elektřiny podle odstavce 5 je zákazník dále povinen
a) zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami,
b) zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny osobami s odbornou způsobilostí,
c) vyrábět elektřinu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo zájmu na ochranu životního prostředí.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
209. V § 30 odst. 1 písm. d) se slova „nebo při prokázaném opakovaném neuhrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona o podporovaných zdrojích energie, která není uhrazena ani po upozornění“ zrušují.
210. V § 30 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
211. V § 30 odst. 2 písmeno m) zní:
„m) sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi v postavení spotřebitele, který vypověděl závazek ze smlouvy nebo odstoupil od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, datum ukončení dodávky elektřiny.“.
212. V § 30 odst. 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele elektřiny uvádět pravdivé a úplné informace a na žádost Energetického regulačního úřadu předložit údaje a podklady sloužící k jejich ověření.“.
213. V § 30a odst. 1 se slova „100 kW“ nahrazují slovy „1 MW“.
214. V § 30a odstavec 3 zní:
„(3) Autorizaci ministerstvo neudělí, pokud předpokládaná výrobna elektřiny není v souladu
a) se státní energetickou koncepcí,
b) s Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů, pokud jde o výrobu elektřiny z výrobny, která je předmětem podpory podle zvláštních právních předpisů,
c) s územně plánovací dokumentací,
d) se surovinovou politikou státu,
e) s požadavky na energetickou účinnost, bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy, bezpečnost osob a majetku, bezpečnost dodávek elektřiny, očekávanou budoucí poptávku po elektřině, zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny v České republice,
f) s energetickým posudkem pro zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle zákona o hospodaření energií.“.
215. V § 30a odst. 4 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 3 a postupem podle § 30b“.
216. V § 30a se odstavec 5 zrušuje.
217. V § 30b odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
218. V § 30b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) energetický posudek podle zákona o hospodaření energií v případě výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou ročního provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren.“.
219. V § 30b se odstavce 2 a 3 zrušují.
220. V § 30c se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Na základě oznámení podle odstavce 2 ministerstvo rozhodne z moci úřední o změně rozhodnutí o udělení autorizace.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
221. V § 45 odst. 8 se slova „či v blízkosti hranice“ zrušují.
222. V § 46 odstavec 1 zní:
„(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.“.
223. V § 46 odst. 6 písm. a) se za slova „20 m“ vkládá slovo „vně“ a za slova „od oplocení“ se vkládají slova „nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 m“.
224. V § 46 odst. 6 písm. d) se za slova „1 m“ vkládá slovo „vně“.
225. V § 46 odstavec 7 zní:
„(7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti
a) 20 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 20 m od vnějšího líce obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě, nebo distribuční soustavě s napětím větším než 52 kV,
b) 7 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 7 m od vnějšího líce obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV do 52 kV včetně,
c) 1 m vně oplocení výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,
d) v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva, nebo od obalové křivky vedené vnějšími líci krajních komponentů výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,
e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.
Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem do 10 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.“.
226. V § 46 odst. 12 se za slova „mimo ně je“ vkládají slova „každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti“.
227. V § 46 se doplňuje odstavec 16, který včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:
„(16) Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy zaniká trvalým odstraněním stavby na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem33).
33) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.“.
228. V § 49 odstavec 7 zní:
„(7) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení typu stanoveného prováděcím právním předpisem, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení pod napětí na nezbytně nutnou dobu. Zákazník má právo na instalaci měřicího zařízení pro měření dodávky elektřiny do svého odběrného místa. Pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení stanoveného typu, provozovatel distribuční soustavy požadované měřicí zařízení instaluje. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit provozovateli distribuční soustavy rozdíl nákladů na měřicí zařízení, jeho instalaci, provoz a odečty požadovaného měřicího zařízení oproti měřicímu zařízení stanoveného typu.“.
229. V § 50 odst. 1 větě první se slova „dodavatel elektřiny“ nahrazují slovy „obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny“ a slova „vymezenou množstvím a časovým průběhem“ se zrušují.
230. V § 50 odst. 1 písm. f) se slovo „smlouvy“ nahrazuje slovem „závazku“.
231. V § 50 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny se zavazuje výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou dodávat výrobci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, nebo zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související službu v elektroenergetice a zákazník nebo výrobce se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny nebo obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu související služby v elektroenergetice. Zahájením dodávky elektřiny podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku z výrobce elektřiny nebo zákazníka na výrobce elektřiny nebo na obchodníka s elektřinou. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny musí obsahovat výčet odběrných míst, způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a související služby v elektroenergetice, délku výpovědní doby ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek a poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, dobu trvání smluvního závazku, rezervovaný příkon, typ měření a opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze.
(3) Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny a zajistit dohodnutý rezervovaný příkon nebo výkon a žadatel se zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí obsahovat technické podmínky připojení zařízení, umístění měřicího zařízení, termíny a místo připojení zařízení. V případě připojení zařízení pro výrobu elektřiny přímo k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny musí smlouva obsahovat jeho druh a skutečný instalovaný výkon. Smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny k přenosové soustavě a smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu elektřiny k distribuční soustavě vyžaduje písemnou formu.
(4) Smlouvou o zajištění služby přenosové soustavy se zavazuje provozovatel přenosové soustavy zajišťovat službu přenosové soustavy a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit cenu služby přenosové soustavy. Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy musí obsahovat ujednání o závaznosti Pravidel provozování přenosové soustavy, termín zahájení přenosu elektřiny, způsob měření elektřiny a výčet předávacích míst. Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy vyžaduje písemnou formu.“.
232. V § 50 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Smlouva o přeshraničním přenosu elektřiny vyžaduje písemnou formu.“.
233. V § 50 odstavec 6 zní:
„(6) Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi, výrobci elektřiny, obchodníkovi s elektřinou pro dodávku elektřiny zákazníkovi nebo výrobci elektřiny, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, nebo provozovateli distribuční soustavy nepřipojené přímo k přenosové soustavě služby distribuční soustavy zajišťovat službu distribuční soustavy a zákazník, výrobce elektřiny, obchodník s elektřinou nebo provozovatel distribuční soustavy se zavazuje zaplatit cenu služby distribuční soustavy. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy musí obsahovat termín zahájení poskytování služby distribuční soustavy, hodnotu rezervovaného příkonu nebo výkonu sjednanou ve smlouvě o připojení, způsob měření elektřiny a jejího průběhu a výčet odběrných nebo předávacích míst. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy musí dále obsahovat opatření přijímaná při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze.“.
234. V § 50 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Smlouva o zúčtování regulační energie vyžaduje písemnou formu.“.
235. V § 50 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou vyžaduje písemnou formu.“.
236. V § 50 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií vyžaduje písemnou formu.“.
237. V § 50 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „Smlouva o poskytování podpůrných služeb vyžaduje písemnou formu.“.
238. V § 50 odst. 11 se slova „trvání smlouvy“ nahrazují slovy „trvání závazku“ a na konci odstavce 11 se doplňuje věta „Smlouva o zúčtování odchylek vyžaduje písemnou formu.“.
239. V § 51 odst. 1 písm. a) se slova „uzavřené smlouvy, jejímž předmětem by byla dodávka elektřiny“ nahrazují slovy „právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl,“.
240. V § 51 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „trvající déle než 10 pracovních dní“.
241. V § 51 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Při neoprávněném odběru elektřiny je osoba, která neoprávněně odebírala nebo odebírá elektřinu, povinna nahradit v penězích vzniklou škodu. Nelze-li zjistit vzniklou škodu na základě prokazatelně zjištěných údajů, je povinna uhradit škodu určenou výpočtem podle hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nebo předřazeného jistícího prvku a obvyklé doby jejich využití, nedohodnou-li se obě strany jinak. Škodou jsou i prokazatelné nezbytně nutné náklady vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru elektřiny.
(4) V případě, že při změně dodavatele elektřiny probíhá odběr elektřiny v odběrném místě zákazníka po dobu kratší než 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování evidovaného pro odběrné místo zákazníka, nejedná se o neoprávněný odběr elektřiny a odpovědnost za odchylku nese budoucí subjekt zúčtování.“.
242. V § 52 odst. 1 písm. a) se slova „uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny“ nahrazují slovy „právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl“.
243. V § 53 odstavec 1 zní:
„(1) Neoprávněným přenosem a neoprávněnou distribucí elektřiny je
a) využití služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v rozporu s dispečerským řádem,
b) využití služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy vznikající v souvislosti s neoprávněnou dodávkou nebo neoprávněným odběrem elektřiny,
c) využití služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl.“.
244. V § 53 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Při neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny je fyzická nebo právnická osoba, která neoprávněně využívala službu přenosové soustavy nebo službu distribuční soustavy povinna nahradit v penězích vzniklou škodu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
245. V § 54 odst. 3 písm. a) se za slova „Ministerstvu vnitra“ vkládají slova „ , operátorovi trhu“.
246. V § 54 odst. 3 písm. b) se za slova „Ministerstvu vnitra“ vkládají slova „ , operátorovi trhu“.
247. V § 54 odst. 4 písm. a) se za slova „Ministerstvu vnitra“ vkládají slova „ , operátorovi trhu“.
248. V § 54 odst. 4 písm. b) se za slova „Ministerstvu vnitra“ vkládají slova „ , operátorovi trhu“.
249. V § 54 odst. 6 se slova „a ušlého zisku“ zrušují.
250. V § 57 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv výrobce plynu podle odstavce 1 písm. f) a g) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u výrobce plynu do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.“.
251. V § 57 odst. 7 se slova „a ušlého zisku“ zrušují.
252. V § 57 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až p), která znějí:
„m) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu plynu u operátora trhu, zaregistrováním se výrobce plynu stává registrovaným účastníkem trhu,
n) poskytovat provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu, ke které je výrobna plynu připojena, potřebné údaje pro provoz a rozvoj přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníku plynu a operátorovi trhu údaje potřebné pro plnění jejich povinností, zejména hodnoty nezbytné pro vyúčtování plateb za služby operátora trhu,
o) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na výrobu plynu a každý druhý rok do 31. března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze a zasílat je ministerstvu,
p) každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy za účelem zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy a provozovateli distribuční soustavy údaje o plánovaném rozvoji kapacity výroby plynu, a to na období nejméně 10 let.“.
253. V § 58 odst. 1 písm. g) se za slovo „vstupovat“ vkládají slova „a vjíždět“.
254. V § 58 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 1 písm. d) až i) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na jednorázovou náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele přepravní soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.“.
255. V § 58 odst. 7 se slova „a ušlého zisku“ zrušují.
256. V § 58 odst. 8 písmeno b) zní:
„b) poskytovat službu přepravy plynu na základě uzavřených smluv,“.
257. V § 58 odst. 8 písm. c) se za slovo „připojení“ vkládají slova „stanovené provozovatelem přepravní soustavy a stanovit mu termín připojení“.
258. V § 58 odst. 8 písm. d) se slova „přepravu plynu“ nahrazují slovy „službu přepravy plynu“ a za slovo „přístupu“ se vkládají slova „třetích stran“.
259. V § 58 odst. 8 písm. f) se slova „zajišťuje přepravu plynu“ nahrazují slovy „poskytuje službu přepravy plynu“.
260. V § 58 odst. 8 písmeno h) zní:
„h) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
261. V § 58 odst. 8 písm. j) se slova „přepravu plynu“ nahrazují slovy „službu přepravy plynu“.
262. V § 58 odst. 8 písmeno r) zní:
„r) zajišťovat ochranu chráněných informací,“.
263. V § 58 odst. 8 písm. s) se za slovo „zpracovávat“ doplňuje slovo „desetiletý“ a slova „včetně plánu investičního“ se zrušují a za slovo „ustanovení“ se vkládají slova „§ 58k odst. 10 první věty a“.
264. V § 58 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) až dd), která znějí:
„aa) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přepravu plynu u operátora trhu, zaregistrováním se provozovatel přepravní soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,
bb) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na přepravu plynu a každý druhý rok do 31. března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze a zasílat je ministerstvu,
cc) hradit operátorovi trhu ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem,
dd) registrovat odběrná místa a předávací místa u operátora trhu.“.
265. V § 58b odst. 2 písmeno a) zní:
„a) vydává akcie na jméno jako cenný papír nebo akcie na jméno nebo na majitele jako zaknihovaný cenný papír,“.
266. V § 58b odst. 2 písm. b) se slova „právní formu evropské společnosti monistické struktury“ nahrazují slovy „nebo evropská společnost monistický systém“.
267. V § 58b odst. 2 písm. c) se slova „obchodním zákoníkem“ nahrazují slovy „zákonem o obchodních korporacích“.
268. V § 58b odst. 3 písmeno c) zní:
„c) musí upravit základní organizační strukturu, organizační zajištění vnitřního řídicího a kontrolního systému.“.
269. V § 58b se odstavec 4 zrušuje.
270. V § 58c nadpis zní: „Ustanovení členů statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání“.
271. V § 58c odst. 1 se slova „nebo statutární orgán“ zrušují, za slova „dozorčí rada“ se vkládají slova „nebo správní rada“, slova „nebo statutárního orgánu“ se zrušují a slova „statutárního orgánu nebo“ se zrušují.
272. V § 58c odst. 2 se slova „statutárního orgánu nebo“ zrušují a slova „statutární orgán nebo“ se zrušují.
273. V § 58c odst. 3 se slova „statutárního orgánu nebo“ zrušují, slova „statutárním orgánem nebo“ se zrušují, za slova „dozorčí rada“ se vkládají slova „nebo správní rada“ a za slova „dozorčí rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
274. V § 58c odst. 4 se slova „nebo statutárního orgánu“ a slova „statutárního orgánu nebo“ zrušují.
275. V § 58c odst. 5 se slova „statutárního orgánu nebo“ zrušují.
276. V § 58c odst. 6 větě první se slova „statutárního orgánu nebo“ zrušují a věta poslední se zrušuje.
277. V § 58d nadpis zní: „Nezávislost členů statutárních orgánů a zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy“.
278. V § 58d odstavec 1 zní:
„(1) Členem statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy nemůže být osoba, která v posledních 3 letech přede dnem jejího jmenování
a) vykonávala kteroukoli ze srovnatelných funkcí v jiné osobě odlišné od nezávislého provozovatele přepravní soustavy, která je součástí téhož koncernu nebo pro takovou jinou osobu vykonávala jinou práci v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu,
b) vykonávala kteroukoli ze srovnatelných funkcí v jiné osobě odlišné od nezávislého provozovatele přepravní soustavy nebo se účastnila na podnikání osoby, která vstupovala do obchodních vztahů s jinými osobami, které jsou součástí téhož koncernu jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy; obchodním vztahem není nákup plynu pro vlastní spotřebu,
c) vykonávala podnikatelskou činnost, při které přímo či zprostředkovaně vstupovala do obchodních vztahů s jinými osobami odlišnými od nezávislého provozovatele přepravní soustavy, které jsou součástí téhož koncernu jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy; obchodním vztahem není nákup plynu pro vlastní spotřebu,
d) zprostředkovávala nebo obstarávala obchody pro jiné osoby odlišné od nezávislého provozovatele přepravní soustavy, které jsou součástí téhož koncernu jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy.“.
279. V § 58d odst. 2 se slova „statutárních orgánů nebo“, slova „podle ustanovení § 58b odst. 4“ a slova „statutárními orgány“ zrušují.
280. V § 58d odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Ustanovení odstavce 1 se obdobně použije pro člena statutárního orgánu nebo osobu přímo podřízenou vedoucím zaměstnancům v záležitostech týkajících se provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy po dobu výkonu jejich funkčního období nebo trvání pracovněprávního vztahu k nezávislému provozovateli přepravní soustavy.
(4) Členové statutárního orgánu, osoby přímo podřízené vedoucím zaměstnancům v záležitostech týkajících se provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy a zaměstnanci nezávislého provozovatele přepravní soustavy se dále nesmí účastnit na podnikání jiné osoby, která je součástí téhož koncernu jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy, nebo nabýt vůči takové osobě právo na podíl na zisku či jiné obdobné plnění. Plnění ve prospěch člena statutárního orgánu nebo osoby přímo podřízené vedoucím zaměstnancům v záležitostech týkajících se provozu, údržby a rozvoje přepravní soustavy ani odměna za práci zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy nesmí jakýmkoli způsobem záviset na hospodářských výsledcích jiných osob než nezávislého provozovatele přepravní soustavy.“.
281. V § 58d odst. 5 se slova „Statutární orgány, členové“ nahrazují slovem „Členové“, v úvodní části textu se slova „zaměstnanci přímo podřízení“ nahrazují slovy „nebo osoby přímo podřízené“ a slova „podle ustanovení § 58b odst. 4“ se zrušují.
282. V § 58e nadpis zní: „Dozorčí rada nebo správní rada nezávislého provozovatele přepravní soustavy“.
283. V § 58e odst. 1 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“, v úvodní části textu se slova „obchodním zákoníkem“ nahrazují slovy „zákonem o obchodních korporacích“ a v poslední větě se za slova „Dozorčí rada“ vkládají slova „nebo správní rada“.
284. V § 58e odst. 2 se za slova „dozorčí radou“ vkládají slova „nebo správní radou“, slova „statutární orgán“ se nahrazují slovy „členy statutárního orgánu“, za slova „Dozorčí rada“ se vkládají slova „nebo správní rada“, slova „statutárnímu orgánu“ se nahrazují slovy „členu statutárního orgánu“, za slova „dozorčí rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“ a věta poslední se zrušuje.
285. V § 58e odst. 3 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.
286. V § 58e odst. 4 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.
287. V § 58e odst. 5 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“ a za slova „dozorčí rada“ se vkládají slova „správní rada“.
288. V § 58e odst. 6 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.
289. V § 58e odst. 7 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „3“.
290. V § 58e odst. 8 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.
291. V § 58f nadpis zní: „Řízení o schválení ustavení členů statutárního orgánu a členů dozorčí rady nebo správní rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání“.
292. V § 58f odstavce 1 až 5 znějí:
„(1) V řízení o schválení jmenování, volby nebo odvolání člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady nebo schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady nebo uzavření jiné smlouvy, která upravuje podmínky při výkonu funkce člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady, nebo jejich změny vydá Energetický regulační úřad rozhodnutí do 3 týdnů od doručení úplné žádosti.
(2) Pokud Energetický regulační úřad nevydá rozhodnutí ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že uplynutím této lhůty Energetický regulační úřad jmenování, volbu nebo odvolání člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady anebo smlouvu podle odstavce 1 schválil.
(3) Energetický regulační úřad neschválí jmenování nebo volbu člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady, u kterého vzhledem k jeho dosavadní odborné činnosti a navrhovaným podmínkám výkonu funkce existují důvodné pochybnosti, zda by vykonával funkci řádně a nezávisle, zejména na jiných zájmech netýkajících se plnění povinností nezávislého provozovatele přepravní soustavy.
(4) Energetický regulační úřad neschválí uzavření smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady nebo uzavření jiné smlouvy, která upravuje podmínky při výkonu funkce člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady, nebo jejich změnu tehdy, jestliže s přihlédnutím ke všem okolnostem lze mít za to, že navrhované podmínky výkonu funkce nebo jejich změny neumožní členovi statutárního orgánu nebo členovi dozorčí rady nebo správní rady, aby vykonával funkci řádně a nezávisle.
(5) Energetický regulační úřad odvolání člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nebo správní rady před uplynutím jejich funkčního období neschválí, existují-li důvodné pochybnosti o splnění podmínek pro odvolání z funkce podle tohoto zákona.“.
293. V § 58g odst. 3 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.
294. V § 58g odst. 4 se slova „povinnosti vedoucích statutárních orgánů nebo“ nahrazují slovy „povinnosti vedoucích“.
295. V § 58h odst. 1 písm. c) se za slova „dozorčí radou“ vkládají slova „nebo správní radou“.
296. V § 58j odst. 1 se za slova „dozorčí rada“ vkládají slova „nebo správní rada“.
297. V § 58j odst. 4 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.
298. V § 58j odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.
299. V § 58j odst. 6 se za slova „dozorčí radě“ vkládají slova „nebo správní radě“.
300. V § 58j odst. 6 písmeno h) zní:
„h) předkládat Energetickému regulačnímu úřadu návrhy předkládané k rozhodnutí dozorčí radě nebo správní radě nezávislého provozovatele přepravní soustavy týkající se desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy a konkrétních investic do soustavy a rozhodnutí dozorčí rady nebo správní rady o těchto návrzích,“.
301. V § 58j odst. 7 se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „nebo správní rady“.
302. V § 58j odst. 8 se slova „zasedání statutárního orgánu“ nahrazují slovy „zasedání členů statutárního orgánu“ a za slova „dozorčí rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
303. V § 58k odst. 2 se za slovo „rozvoje“ vkládá slovo „přepravní“, slova „investiční plány provozovatelů“ se zrušují a za slova „přičemž zohlední“ se vkládají slova „plánovaný rozvoj“.
304. V § 58k odst. 2 větě druhé se slovo „provozovatelů“ zrušuje a za slova „k přepravní soustavě,“ se vkládají slova „plánovaný rozvoj“.
305. V § 58l odst. 2 písm. c) se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích“.
306. V § 58n odst. 2 písm. b) se slovo „podnikem“ nahrazuje slovy „obchodním závodem“.
307. V § 58n odst. 2 písm. e) se slova „členy dozorčí rady, prokuristu“ nahrazují slovy „členy dozorčí rady, členy správní rady“.
308. V § 58n odst. 2 písmeno f) zní:
„f) členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady, členem správní rady nebo členem jiného orgánu provozovatele přepravní soustavy určeného stanovami není osoba, která je členem dozorčí rady, členem statutárního orgánu, členem správní rady nebo členem jiného orgánu společnosti určeného stanovami výrobce elektřiny, výrobce plynu, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem.“.
309. V § 58n odstavec 5 zní:
„(5) Výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, výrobce plynu, obchodník s plynem nesmí sám nebo jednáním ve shodě s jinými osobami vykonávat přímou nebo nepřímou kontrolu nad provozovatelem přepravní soustavy, ani ve vztahu k němu vykonávat hlasovací právo spojené s vlastnictvím podílu provozovatele přepravní soustavy, ustanovovat nebo odvolávat členy dozorčí rady, členy správní rady, členy statutárního orgánu nebo vlastnit většinový podíl.“.
310. V § 58n odstavec 6 zní:
„(6) Jiným právem podle odstavců 2 a 3 se rozumí
a) právo vykonávat hlasovací práva ve společnosti,
b) vlastnictví účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá nebo účetní hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti,
c) právo jmenovat, volit nebo jinak ustanovit a odvolávat členy dozorčí rady nebo správní rady, členy statutárního orgánu nebo členy jiného orgánu společnosti určeného stanovami,
d) jiné obdobné právo, jehož výkon vyvolává podstatný konflikt zájmů mezi provozováním přenosové soustavy a výrobou elektřiny nebo plynu nebo obchodem s elektřinou nebo plynem.“.
311. V § 59 odst. 1 písm. h) se za slovo „vstupovat“ vkládají slova „a vjíždět“.
312. V § 59 odstavec 2 zní:
„(2) Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 1 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; toto neplatí, pokud vlastníkem dotčeného plynárenského zařízení není provozovatel distribuční soustavy; v takovém případě plní tuto povinnost vlastník plynárenského zařízení. V případě, že vlastník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu4e), příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele distribuční soustavy o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.“.
313. V § 59 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 1 písm. e) až i) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele distribuční soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.“.
314. V § 59 odst. 7 se slova „a ušlého zisku“ zrušují, slova „podle písmene b) bodu 4“ se zrušují a slovo „zaviní“ se nahrazuje slovem „zavinil“.
315. V § 59 odst. 8 písmeno b) zní:
„b) poskytnout službu distribuční soustavy,“.
316. V § 59 odst. 8 písmeno d) zní:
„d) připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje stanovené podmínky, a oznámit termín, kdy bude možné žádosti o připojení k distribuční soustavě vyhovět; pokud není připojení možné z důvodů na straně provozovatele distribuční soustavy, oznámit žadateli důvody nemožnosti připojení,“.
317. V § 59 odst. 8 písmeno e) zní:
„e) poskytnout službu distribuční soustavy každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele distribuční soustavy, s výjimkou prokazatelného nedostatku volné kapacity zařízení pro distribuci plynu nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přepravní soustavy; odmítnutí služby distribuční soustavy musí mít písemnou formu a musí být odůvodněno,“.
318. V § 59 odst. 8 písmeno g) zní:
„g) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu úřadu dodržování úrovně kvality dodávek a služeb a zveřejňovat ji způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
319. V § 59 odst. 8 písm. i) se slova „zajišťuje distribuci plynu“ nahrazují slovy „poskytuje službu distribuční soustavy“.
320. V § 59 odst. 8 písm. k) se slova „distribuci plynu“ nahrazují slovy „službu distribuční soustavy“.
321. V § 59 odst. 8 písmeno l) zní:
„l) poskytnout službu distribuční soustavy pro provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo k přepravní soustavě,“.
322. V § 59 odst. 8 písmeno v) zní:
„v) zajišťovat ochranu chráněných informací včetně zajištění ochrany údajů předávaných operátorovi trhu,“.
323. V § 59 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) až ee), která znějí:
„aa) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na distribuci plynu u operátora trhu; zaregistrováním se provozovatel distribuční soustavy stává registrovaným účastníkem trhu,
bb) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu a každý druhý rok do 31. března upřesňovat podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze, zasílat je ministerstvu,
cc) každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy údaje o plánovaném rozvoji kapacity souborů předávacích míst mezi distribuční a přepravní soustavou v členění potřebném pro zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy,
dd) hradit cenu za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem,
ee) zpracovávat a předávat operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek.“.
324. V § 59 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) V případě, že provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, nemá schválený vlastní Řád provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 8 písm. w), použije se Řád provozovatele distribuční soustavy přímo připojené k přepravní soustavě, na jehož vymezeném území se nachází.“.
325. V § 59a odstavec 9 zní:
„(9) Pokud je povinnost oddělení činností podle tohoto zákona provedena pachtem obchodního závodu nebo jeho části, je pachtýř povinen převzít propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého účetnictví. Pokud je povinnost oddělení podle tohoto zákona provedena pachtem jiného majetku, je propachtovatel povinen sdělit pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozsahu požadovaném Energetickým regulačním úřadem pro účely cenové regulace.“.
326. V § 60 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele zásobníku plynu podle odstavce 1 písm. a) až e) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u provozovatele zásobníku plynu do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.“.
327. V § 60 odst. 7 se slova „a ušlého zisku“ zrušují.
328. V § 60 odst. 8 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena e) až r) .
329. V § 60 odst. 8 písm. j) se slovo „přístupu“ nahrazuje slovy „připojení a podmínky stanovené Řádem provozovatele zásobníku plynu“.
330. V § 60 odst. 8 písmeno k) zní:
„k) prodat plyn účastníka trhu s plynem, nebyl-li takto uskladněný plyn z důvodů na straně tohoto účastníka trhu s plynem vytěžen ze zásobníku plynu do zániku závazku podle smlouvy o uskladnění plynu; toto není považováno za obchod s plynem,“.
331. V § 60 odst. 8 písmeno n) zní:
„n) zajišťovat ochranu chráněných informací,“.
332. V § 60 odst. 8 písmeno q) zní:
„q) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
333. V § 60 odst. 8 písmeno r) zní:
„r) zveřejňovat informace týkající se provozování zásobníku plynu, jež jsou nezbytné pro účinnou hospodářskou soutěž a účinné fungování trhu s plynem a které nejsou předmětem obchodního tajemství; tím není dotčena povinnost podle písmene n),“.
334. V § 60 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až u), která znějí:
„s) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na provozování zásobníku plynu u operátora trhu; zaregistrováním se provozovatel zásobníku plynu stává registrovaným účastníkem trhu,
t) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na uskladňování plynu podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze, zaslat je ministerstvu a každý druhý rok je upřesňovat,
u) každoročně zpracovávat a do 31. března předávat provozovateli přepravní soustavy za účelem zpracování desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy údaje o plánovaném rozvoji provozního objemu a maximálního vtláčecího a těžebního výkonu zásobníku plynu, a to na období nejméně 10 let.“.
335. V § 60a odst. 2 písm. a) se slova „statutárním orgánem nebo jeho“ zrušují, za slovo „členem“ se vkládají slova „statutárního orgánu“ a slovo „ , prokuristou“ se zrušuje.
336. V § 60a odst. 2 písm. b) se slova „statutárního orgánu nebo jeho“ zrušují, za slovo „člena“ se vkládají slova „statutárního orgánu“, slovo „ , prokuristy“ se zrušuje, za slovo „člen“ se vkládají slova „statutárního orgánu“, slova „statutární orgán nebo jeho“ se zrušují a slovo „ , prokurista“ se zrušuje.
337. V § 60a odst. 5 se slova „statutární orgán nebo jeho“ zrušují, za slovo „členy“ se vkládají slova „statutárního orgánu“ a za slova „dozorčí rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
338. V § 61 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) na využití služby přepravy plynu nebo služby uskladňování nebo služby distribuční soustavy pro dodávku sjednaného množství plynu zákazníkovi.“.
339. V § 61 odst. 2 písm. a) se slova „400 tis. m
3
“ nahrazují slovy „4 200 MWh“.
340. V § 61 odst. 2 písmeno h) zní:
„h) dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, vykazovat Energetickému regulačnímu úřadu úroveň kvality dodávek a služeb a zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup,“.
341. V § 61 odst. 2 písmeno m) zní:
„m) sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi, který vypověděl závazek ze smlouvy nebo odstoupil od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum ukončení dodávky plynu podle této smlouvy.“.
342. V § 61 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) až p), která znějí:
„n) vypracovat do 6 měsíců po udělení licence na obchod s plynem podklady pro analýzu rizik pro zpracování plánů preventivních opatření a plánů pro stav nouze, zaslat je ministerstvu a každý druhý rok je upřesňovat,
o) hradit cenu za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s plynem,
p) při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele plynu uvádět pravdivé a úplné informace a na žádost Energetického regulačního úřadu předložit údaje a podklady sloužící k jejich ověření.“.
343. V § 62 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) využití služby přepravy plynu nebo služby distribuční soustavy ve svém odběrném místě za cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací, pokud to technické podmínky přepravní nebo distribuční soustavy umožňují,“.
344. V § 62 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) poskytovat jiné osobě odebraný plyn, a to prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného plynového zařízení; náklady na nákup plynu na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým způsobem.“.
345. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo výrobce plynu, k jehož zařízení je plynové zařízení zákazníka připojeno, a Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy“.
346. V § 62 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) při stavebních úpravách distribuční soustavy nebo její části včetně přípojek umožnit změnu místa připojení, včetně změny umístění hlavního uzávěru plynu a měřicího zařízení a při změně tlakové úrovně distribuční soustavy i osazení regulátoru tlaku plynu na veřejně přístupná místa; dojde-li v důsledku stavebních úprav ke změně umístění hlavního uzávěru plynu, považuje se plynové zařízení za ním za odběrné plynové zařízení v majetku vlastníka nemovitosti. Náklady na provedené změny hradí provozovatel distribuční soustavy,“.
347. V § 62 odst. 2 písm. j) se slova „podle odstavce 1 písm. d)“ zrušují.
348. V § 62 odst. 4 písmeno c) zní:
„c) umožnit provozovateli distribuční soustavy přístup k odběrnému zařízení nacházejícímu se v nemovitosti vlastníka, kterým prochází neměřený plyn.“.
349. V § 62 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Vlastník odběrného plynového zařízení připojeného k těžebnímu plynovodu, přepravní soustavě nebo distribuční soustavě je v případě ukončení provozu tohoto odběrného plynového zařízení povinen uhradit příslušnému provozovateli těžebního plynovodu, provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy veškeré náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti s odpojením odběrného plynového zařízení od těžebního plynovodu, přepravní soustavy nebo distribuční soustavy.“.
350. V § 66 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 29 znějí:
„(3) Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy buď držitelem licence na distribuci plynu nebo oprávněnou osobou29) podle zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví nebo majetku osob. Splnění této povinnosti musí vlastník na vyžádání prokázat provozovateli distribuční soustavy, k jehož zařízení je přípojka připojena; vlastník ani jím zmocněná osoba na plynovodní přípojce nesmí provádět žádné zásahy bez vědomí tohoto provozovatele a musí zajistit splnění povinností vyplývajících z § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 tohoto zákona a ze zvláštního právního předpisu.
(4) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je plynovodní přípojka připojena, je povinen za úplatu plynovodní přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud jej o to její vlastník písemně požádá.
29) § 6c zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.“.
351. V § 67 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 5 až 11.
352. V § 67 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Na základě oznámení podle odstavce 8 ministerstvo rozhodne z moci úřední o změně rozhodnutí o udělení autorizace.“.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.
353. V § 68 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:
a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,
b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,
c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,
e) u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,
f) u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,
g) u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m na obě strany.
(3) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.“.
354. V § 68 odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
„Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod, plynovodní přípojku nebo zásobník plynu“.
355. V § 68 se na konci odstavce 5 doplňují slova „ ; provozovatel zásobníku plynu dále na vlastní náklad udržuje volný prostor pozemku o poloměru 15 m od osy ústí sondy zásobníku plynu“.
356. V § 68 odstavec 6 zní:
„(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu, vlastní telekomunikační sítě nebo plynovodní přípojky a ve volném prostoru pozemku o poloměru 15 m od osy ústí sondy zásobníku plynu lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, provozovatele zásobníku plynu nebo provozovatele přípojky.“.
357. V § 68 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Ochranné pásmo plynárenského zařízení zaniká trvalým odpojením zařízení od plynárenské soustavy nebo odstraněním stavby.“.
358. V § 69 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Bezpečnostní pásmo plynového zařízení zaniká trvalým odpojením zařízení od plynárenské soustavy nebo trvalým ukončením provozu plynového zařízení nebo odstraněním stavby.“.
359. § 71 včetně nadpisu zní:
 
㤠71
Měření
(1) Odběr plynu je měřen měřicím zařízením.
(2) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni vybavit měřicím zařízením odběrná místa zákazníků připojená k jimi provozované soustavě a předávací místa mezi jimi provozovanou soustavou a jinou distribuční soustavou. Provozovatel přepravní soustavy je dále povinen vybavit měřicím zařízením předávací místa zásobníků plynu. Výrobce plynu je povinen vybavit měřicím zařízením předávací místa mezi výrobnou plynu a přepravní soustavou, distribuční soustavou nebo zásobníkem plynu, těžebním plynovodem jiného výrobce a odběrná místa zákazníků připojená k jím provozovanému těžebnímu plynovodu.
(3) Způsob měření a typ měřicího zařízení určuje provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je plynové zařízení připojeno, s výjimkou předávacích míst zásobníků plynu, kde je určuje provozovatel přepravní soustavy, předávacích míst výrobny plynu připojené k zásobníku plynu, kde je určuje provozovatel zásobníku plynu, a odběrných míst zákazníků připojených k těžebnímu plynovodu, kde je určuje výrobce plynu.
(4) Zákazníci, provozovatelé zásobníků plynu a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni na svůj náklad upravit odběrné nebo předávací místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu se smlouvou o připojení a s podmínkami obsaženými v Řádu provozovatele přepravní soustavy nebo v Řádu provozovatele distribuční soustavy. V odůvodněných případech při změně měřicího zařízení jsou zákazníci, provozovatelé zásobníků plynu a provozovatelé distribučních soustav povinni upravit odběrné nebo předávací místo pro instalaci nového měřicího zařízení v přiměřené lhůtě stanovené provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy nebo výrobcem plynu.
(5) Jakýkoliv zásah do měřicího zařízení bez souhlasu toho, kdo určuje způsob měření a typ měřicího zařízení, se zakazuje.
(6) Zákazníci, provozovatelé zásobníků plynu a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni umožnit provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo výrobci plynu, který odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil, přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Výrobci plynu jsou povinni umožnit provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu, k jehož zařízení je výrobna plynu připojena, kdykoliv přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení jeho kontroly nebo odečtu.
(7) Ten, kdo určuje způsob měření a typ měřicího zařízení, má právo jednotlivé části měřicího zařízení zajistit proti neoprávněné manipulaci. Zjistí-li zákazník, výrobce plynu, provozovatel zásobníku plynu nebo provozovatel distribuční soustavy porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění, je povinen neprodleně to oznámit tomu, kdo určuje způsob měření a typ měřicího zařízení.
(8) Ten, kdo je povinen vybavit odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením, zajišťuje instalaci měřicího zařízení na svůj náklad a na svůj náklad jej udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření.
(9) Má-li zákazník, provozovatel zásobníku plynu nebo provozovatel distribuční soustavy pochybnosti o správnosti údajů měření nebo zjistí závadu na měřicím zařízení, má právo nechat jej přezkoušet. Stejné právo má provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojena výrobna plynu. Ten, kdo odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil, je povinen na základě jejich písemné žádosti do 15 dnů od jejího doručení vyměnit měřicí zařízení nebo zajistit ověření správnosti měření.
(10) Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření podle odstavce 8 ten, kdo odběrné nebo předávací místo měřicím zařízením vybavil. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady ten, kdo o ověření správnosti měření požádal.
(11) Na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením nebo na těžebním plynovodu za měřicím zařízením nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné plynové zařízení nebo těžební plynovod připojen.
(12) U zákazníků, jejichž roční odběr plynu na jednom odběrném místě nepřesáhne 2 100 MWh, je časový průběh měření, pokud nemají instalováno průběhové měření, nahrazen typovým diagramem dodávek.“.
360. V § 72 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „vymezený množstvím a časovým průběhem“ zrušují.
361. V § 72 odst. 1 písm. c) se slova „400 tis. m
3
“ nahrazují slovy „4 200 MWh“.
362. V § 72 odst. 1 písm. f) se slovo „smlouvy“ nahrazuje slovem „závazku“.
363. V § 72 odstavec 2 zní:
„(2) Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu se zavazuje výrobce plynu nebo obchodník s plynem dodávat zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související služby v plynárenství a zákazník se zavazuje zaplatit za dodávku plynu cenu a za související služby cenu uplatňovanou v souladu s cenovou regulací. Zahájením dodávky plynu podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dochází k přenesení odpovědnosti za odchylku na výrobce plynu nebo na obchodníka s plynem. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí dále obsahovat obdobné podstatné náležitosti jako smlouva o dodávce plynu se zákazníkem.“.
364. V § 72 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Smlouva o připojení musí dále obsahovat technické podmínky, termín a místo připojení zařízení a umístění měřicího zařízení.“.
365. V § 72 odst. 4 se slovo „smlouvy“ nahrazuje slovem „závazku“.
366. V § 72 odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Smlouvou o poskytnutí služby přepravy plynu se zavazuje provozovatel přepravní soustavy poskytovat službu přepravy plynu pro účastníka trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobu a tento účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba se zavazuje zaplatit za službu přepravy plynu regulovanou cenu nebo cenu stanovenou na základě schváleného tržního způsobu stanovení ceny za mezinárodní přepravu plynu. Smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu musí dále obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele přepravní soustavy, dobu trvání závazku, určení vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy, velikost přepravní kapacity, termín zahájení přepravy plynu a způsob měření plynu. Smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu se zákazníkem musí dále obsahovat
a) výčet odběrných míst,
b) způsob úhrady plateb za službu přepravy plynu,
c) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele přepravní soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
d) způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.
(6) Smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zajišťovat zákazníkovi, obchodníkovi s plynem, výrobci plynu nebo provozovateli distribuční soustavy služby distribuční soustavy a v případě provozovatele distribuční soustavy nepřipojené přímo na přepravní soustavu poskytnout službu distribuční soustavy, ke které je distribuční soustava připojena, a účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací za služby distribuční soustavy. Výrobce plynu nebo obchodník s plynem zajišťuje služby distribuční soustavy zákazníkovi nebo výrobci s plynem, se kterým má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, vlastním jménem a na vlastní účet. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy musí obsahovat ujednání o závaznosti Řádu provozovatele distribuční soustavy, dobu trvání závazku, termín zahájení distribuce plynu, velikost rezervované kapacity, výčet předávacích nebo odběrných míst, způsob měření distribuce plynu a jejího průběhu. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy se zákazníkem musí dále obsahovat
a) způsob úhrady plateb za služby distribuční soustavy,
b) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany provozovatele distribuční soustavy nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek,
c) způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek.“.
367. V § 72 odst. 8 se slovo „smlouvy“ nahrazuje slovem „závazku“ a na .konci odstavce se doplňuje věta „Smlouva o zúčtování odchylek vyžaduje písemnou formu.“.
368. V § 73 odst. 3 písm. a) se za slova „Ministerstvu vnitra,“ vkládají slova „operátorovi trhu,“.
369. V § 73 odst. 3 písm. b) se za slova „Ministerstvu vnitra,“ vkládají slova „operátorovi trhu,“.
370. V § 73 odst. 4 písm. a) se za slova „Ministerstvu vnitra,“ vkládají slova „operátorovi trhu,“.
371. V § 73 odst. 4 písm. b) se za slova „Ministerstvu vnitra,“ vkládají slova „operátorovi trhu,“.
372. V § 73 odst. 6 se slova „a ušlého zisku“ zrušují.
373. V § 73a odstavec 1 zní:
„(1) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu je povinen zajistit bezpečnostní standard požadované dodávky plynu při dodávce zákazníkům podle přímo použitelného předpisu Evropské unie21), přičemž část bezpečnostního standardu stanovená prováděcím právním předpisem se zajišťuje uskladněním plynu v zásobnících na území členského státu Evropské unie tak, aby byly zajištěny bezpečné a spolehlivé dodávky plynu do České republiky. Tuto povinnost může obchodník s plynem nebo výrobce plynu zajistit prostřednictvím jiného účastníka trhu s plynem.“.
374. V § 73a odst. 2 se za slova „odstavce 1,“ vkládají slova „prokazuje bezpečnostní standard na daný měsíc vždy od prvého dne tohoto měsíce a“ a slova „k prvému dni každého měsíce“ se nahrazují slovy „do patnáctého dne následujícího měsíce“. Na konci odstavce se doplňuje věta „Povinnost předložit údaje o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu se vztahuje na obchodníka s plynem podle odstavce 1 věty první i na účastníky trhu s plynem, prostřednictvím kterých je povinnost podle odstavce 1 zajišťována.“.
375. V § 73a se odstavec 4 zrušuje.
376. V § 74 nadpis zní: „Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu“.
377. V § 74 odst. 1 písm. a) se slova „uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu“ nahrazují slovy „právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl“.
378. V § 74 odst. 1 písm. e) bodě 1 se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“.
379. V § 74 odst. 1 písm. f) se slova „či“ nahrazují slovy „nebo“.
380. V § 74 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) odběr plynu bez smlouvy o zúčtování odchylek nebo smlouvy, jejímž předmětem je přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování trvající déle než 10 pracovních dní.“.
381. V § 74 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V případě, že při změně dodavatele plynu probíhá odběr plynu v odběrném místě zákazníka po dobu kratší než 10 pracovních dnů bez smluvního subjektu zúčtování evidovaného pro odběrné místo zákazníka, nejedná se o neoprávněný odběr plynu a odpovědnost za odchylku nese budoucí subjekt zúčtování.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
382. V § 74 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Neoprávněnou přepravou plynu je
a) využití služby přepravy plynu bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl,
b) využití služby přepravy plynu při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností,
c) využití služby přepravy plynu uskutečněné v rozporu s podmínkami obsaženými v Řádu provozovatele přepravní soustavy.
(4) Neoprávněnou distribucí plynu je
a) využití služby distribuční soustavy bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl,
b) využití služby distribuční soustavy při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností,
c) využití služby distribuční soustavy uskutečněné v rozporu s podmínkami obsaženými v Řádu provozovatele distribuční soustavy,
d) využití služby distribuční soustavy bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného plynového zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.“.
383. V § 74 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Při neoprávněném odběru plynu je osoba, která neoprávněně odebírala nebo odebírá plyn, povinna uhradit v penězích vzniklou škodu. Nelze-li zjistit vzniklou škodu na základě prokazatelně zjištěných údajů, je povinna uhradit výši škody určenou výpočtem podle příkonů plynových spotřebičů instalovaných v místě neoprávněného odběru nebo rozměrů a tlaku přívodního plynového potrubí nebo jmenovitého průtoku plynu regulátorem tlaku, nedohodnou-li se jinak. Škodou jsou i prokazatelné nezbytně nutné náklady vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru plynu.
(8) Při neoprávněné přepravě plynu, neoprávněné distribuci plynu nebo uskladnění plynu je osoba, která neoprávněně využívá službu přepravy plynu, službu distribuční soustavy nebo uskladnění plynu, povinna nahradit v penězích vzniklou škodu.“.
384. V § 76 odst. 1 se za slovo „odběratel“ vkládají slova „tepelné energie“.
385. V § 76 odst. 2 se slovo „či“ nahrazuje slovem „nebo“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Dodavatel tepelné energie je povinen vyúčtovat dodávku tepelné energie v souladu s prováděcím právním předpisem.“.
386. V § 76 odst. 3 písm. c) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „nebo při jeho pravidelném ověřování“.
387. V § 76 odst. 4 se za slovo „Dodavatel“ vkládají slova „tepelné energie“.
388. V § 76 odst. 4 se na konci textu písmene e) doplňují slova „tepelné energie“.
389. V § 76 odst. 4 písm. h) se za slovo „odběratel“ vkládají slova „tepelné energie“ a na konci textu písmene h) se doplňují slova „tepelné energie“.
390. V § 76 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „rozvod“ vkládají slova „tepelné energie“.
391. V § 76 odst. 5 písm. b) se za slovo „rozvodných“ vkládá slovo „tepelných“.
392. V § 76 odst. 5 písm. c) se za slovo „rozvodných“ vkládá slovo „tepelných“.
393. V § 76 odstavec 6 zní:
„(6) V případech uvedených v odstavci 4 je právo na náhradu škody vyloučeno. Toto neplatí, nesplní-li dodavatel tepelné energie oznamovací povinnost uloženou podle odstavce 4 písm. c) nebo v případech, kdy poruchu prokazatelně zavinil dodavatel tepelné energie.“.
394. V § 76 odst. 7 se slova „Provozovatel rozvodného tepelného zařízení“ nahrazují slovy „Držitel licence na rozvod tepelné energie“ a za slovo „nemovitosti;“ se vkládají slova „to neplatí, pokud držitel licence na rozvod tepelné energie není vlastníkem dotčeného rozvodného tepelného zařízení; v takovém případě plní tuto povinnost vlastník rozvodného tepelného zařízení.“.
395. V § 76 odst. 7 se slova „v případě“ nahrazují slovy „V případě“.
396. V § 76 odstavec 8 zní:
„(8) Držitel licence na rozvod tepelné energie je povinen při výkonu oprávnění podle odstavce 5 písm. a) až d) co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí a vstup nebo vjezd na jejich nemovitosti jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do původního stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost vlastníku nemovitosti. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.“.
397. V § 76 odst. 9 písm. b) se slova „a ochrany životního prostředí“ zrušují.
398. V § 76 odst. 9 písm. c) se slova „a inspekce“ zrušují.
399. V § 76 odstavec 10 zní:
„(10) Pokud byl vlastník nebo uživatel nemovitosti v důsledku výkonu práv držitele licence na rozvod tepelné energie podle odstavce 5 písm. a) nebo b) omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5). Právo na náhradu podle věty první lze uplatnit u držitele licence na rozvod tepelné energie do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě došlo, jinak právo zaniká.“.
400. V § 77 odst. 1 se za slovo „Odběratel“ vkládají slova „tepelné energie“ a slova „zdroji tepla“ se nahrazují slovy „zdroji tepelné energie“.
401. V § 77 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Odběratel tepelné energie má právo na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie. Právo na náhradu škody je vyloučeno v případech podle § 76 odst. 4.
(3) Oznámí-li dodavatel tepelné energie odběrateli tepelné energie změnu teplonosné látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení, má odběratel tepelné energie právo od smlouvy o dodávkách tepelné energie odstoupit s účinky k oznámenému termínu změn. Změnu teplonosné látky nebo jejích parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení je povinen dodavatel tepelné energie oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem. Neodstoupí-li odběratel tepelné energie od smlouvy o dodávce tepelné energie, je povinen upravit na svůj náklad odběrné tepelné zařízení nebo rozvodné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo oznámeným změnám. Odběratel tepelné energie je dále povinen na svůj náklad upravit odběrné tepelné zařízení pro instalaci měřicího zařízení v souladu s technickými podmínkami výrobce měřicího zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie.
(4) Odběratel tepelné energie může zřídit a provozovat náhradní nebo jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením nebo může ovlivnit jeho provoz, teplonosnou látku v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry, pouze po písemné dohodě s držitelem licence na rozvod tepelné energie.“.
402. V § 77 odst. 5 větě druhé se mezi slova „zařízení“ a „uhradí“ vkládají slova „včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice“.
403. V § 77 odstavec 7 zní:
„(7) Na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená tepelná energie, je zakázáno provádět jakékoliv úpravy bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie. Odběratel tepelné energie je na žádost dodavatele tepelné energie povinen umožnit přístup k částem odběrného tepelného zařízení, kterými prochází neměřená tepelná energie.“.
404. V § 77 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Zákazník má právo poskytovat jiné osobě odebranou tepelnou energii, a to prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného tepelného zařízení; náklady na nákup tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým způsobem.“.
405. V § 78 odst. 1 se slova „držitele licence na výrobu a držitele licence na rozvod“ nahrazují slovy „dodavatele tepelné energie“ a slovo „účtovat“ se nahrazuje slovy „vyúčtovat odběrateli tepelné energie“ a slovo „vlastního“ se zrušuje.
406. V § 78 odstavec 1 zní:
„(1) Povinností dodavatele tepelné energie je dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a vyúčtovat odběrateli tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření v souladu se zvláštním právním předpisem12). Odběratel tepelné energie má právo na ověření správnosti odečtu naměřených hodnot. V případě, že předávací stanice slouží pro dodávku tepelné energie pouze pro jeden objekt, lze instalovat měření12) tepelné energie na vstupu nebo na výstupu z této předávací stanice.“.
407. V § 78 odstavec 2 zní:
„(2) Vznikla-li pochybnost o správnosti údajů měření nebo byla-li zjištěna závada na měřicím zařízení, je dodavatel tepelné energie povinen na základě písemné žádosti zákazníka do 30 dnů ověřit správnost měření a v případě zjištěné závady měřicí zařízení vyměnit. Zákazník je povinen poskytnout k výměně měřicího zařízení nezbytnou součinnost. Je-li zjištěna závada měřicího zařízení, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a výměnou dodavatel tepelné energie. Není-li závada zjištěna, hradí tyto náklady zákazník. Toto ustanovení se použije obdobně též na dodávky tepelné energie distributorům tepelné energie, pokud smlouva o dodávce tepelné energie nestanoví jinak.“.
408. V § 78 odst. 3 se slova „jeho vlastníka“ nahrazují slovy „dodavatele tepelné energie“.
409. V § 78 odst. 4 větě první se za slovo „Dodavatel“ vkládají slova „tepelné energie“, za slovo „odběratel“ se vkládají slova „tepelné energie“, ve větě druhé se za slovo „odběratel“ vkládají slova „tepelné energie“ a za slovo „dodavateli“ se vkládají slova „tepelné energie“.
410. V § 78 se odstavce 5 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
411. V § 78 odstavec 5 zní:
„(5) Odběratel tepelné energie je v případech společné dodávky tepelné energie do více odběrných míst povinen poskytnout dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údaje ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a další údaje potřebné pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody.“.
412. § 79 včetně nadpisu zní:
 
㤠79
Tepelná přípojka a předávací stanice
(1) Předávací stanici určenou pro odběr tepelné energie pouze pro jeden objekt nebo tepelnou přípojku zřizuje na vlastní náklady odběratel tepelné energie, není-li dohodnuto jinak.
(2) Vlastníkem tepelné přípojky nebo předávací stanice je ten, kdo ji zřídil, není-li dohodnuto jinak.
(3) Opravy a údržbu tepelné přípojky nebo předávací stanice zajišťuje na své náklady její vlastník.
(4) Dodavatel tepelné energie je povinen za úhradu předávací stanici určenou pouze pro jeden objekt nebo tepelnou přípojku udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.“.
413. V § 87 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie nebo omezit nebo ohrozit jeho bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie.“.
414. V § 87 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:
„(7) Ochranné pásmo zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie zaniká trvalým odstraněním stavby na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem33).
„33) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.“.
415. V § 88 odstavec 3 zní:
„(3) Při předcházení stavu nouze a při stavu nouze jsou držitelé licence na rozvod tepelné energie a odběratelé tepelné energie povinni se podřídit omezení spotřeby tepelné energie bez ohledu na uzavřené smlouvy. Držitelé licence na rozvod tepelné energie mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů tepelné energie.“.
416. V § 88 odst. 6 se slova „a ušlého zisku“ zrušují.
417. § 89 včetně nadpisu zní:
 
㤠89
Neoprávněný odběr tepelné energie a neoprávněná dodávka tepelné energie
(1) Neoprávněným odběrem tepelné energie je
a) odběr tepelné energie bez právního důvodu nebo pokud právní důvod odpadl,
b) odběr tepelné energie při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem tepelné energie, které nejsou splněny ani po upozornění,
c) připojení nebo odběr tepelné energie z té části odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného zařízení, kterou prochází neměřená tepelná energie,
d) odběr tepelné energie měřený měřicím zařízením, které
1. nezaznamenalo odběr tepelné energie nebo zaznamenalo odběr tepelné energie nesprávně ke škodě dodavatele tepelné energie v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo jeho součástí či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné spotřebě tepelné energie změnily,
2. nebylo osazeno dodavatelem tepelné energie, nebo jehož osazení jím nebylo schváleno,
3. vykazuje chyby měření ve prospěch odběratele tepelné energie a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci, nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení,
e) odběr tepelné energie v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na rozvodném tepelném zařízení,
f) odběr tepelné energie bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného tepelného zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odpojení měřicího zařízení, přestože byl odběratel tepelné energie k umožnění přístupu alespoň 15 dnů předem písemně vyzván.
(2) Neoprávněnou dodávkou tepelné energie je dodávka tepelné energie do rozvodného tepelného zařízení provozovaného držitelem licence na rozvod tepelné energie bez smlouvy o dodávce tepelné energie nebo v rozporu s ní nebo bez písemného souhlasu tohoto držitele licence.
(3) Neoprávněný odběr a neoprávněná dodávka tepelné energie se zakazuje.
(4) Při neoprávněném odběru tepelné energie je osoba, která neoprávněně odebírala nebo odebírá tepelnou energii, povinna nahradit v penězích vzniklou škodu. Nelze-li zjistit vzniklou škodu na základě prokazatelně zjištěných údajů, je povinna uhradit výši škody určenou výpočtem podle příkonu spotřebičů tepla a obvyklé doby jejich využití, nedohodnou-li se jinak. Škodou jsou i prokazatelně nezbytně nutné náklady vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru tepelné energie.“.
418. V § 90 odst. 1 písm. b) se slova „nebo rozúčtuje náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie“ zrušují a slova „v § 3 odst. 5“ se nahrazují slovy „v § 3 odst. 6“.
419. V § 90 odst. 1 písm. c) se slova „přístup k energetickému zařízení v rozsahu podle § 10 odst. 7“ nahrazují slovy „výkon licencované činnosti podle § 12 odst. 1“.
420. V § 90 odst. 1 písm. e) se za slova „stanovených v“ vkládají slova „§ 22 odst. 3,“ a slova „§ 28 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 28 odst. 7“.
421. V § 90 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) provozuje vlastní náhradní zdroj bez dohody s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 4 nebo provozuje výrobnu elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou v rozporu s § 28 odst. 5 nebo 6,“.
422. V § 90 odst. 1 písm. i) se mezi slova „nezajistí“ a „opravy“ vkládají slova „jako vlastník“ a za slova „tepelné přípojky“ se vkládají slova „nebo předávací stanice“.
423. V § 90 odst. 1 písmeno k) zní:
„k) poruší některý ze zákazů stanovených v § 46 odst. 8, 9, 10 nebo v § 68 odst. 3 nebo 5,“.
424. V § 90 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:
„l) nesplní některou z povinností stanovených v § 46 odst. 12 nebo 13 nebo § 68 odst. 5 nebo umístí stavbu v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo provede jinou činnost v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo vysadí trvalé porosty v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 6 nebo umístí stavbu v bezpečnostním pásmu v rozporu s ustanoveními § 69 odst. 3,“.
Dosavadní písmena l) až z) se označují jako písmena m) až aa).
425. V § 90 odst. 1 písm. m) se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.
426. V § 90 odst. 1 písm. p) se slova „jeho vlastníka“ nahrazují slovy „dodavatele tepelné energie“.
427. V § 90 odst. 1 se na konci textu písmene q) doplňují slova „nebo neumožní dodavateli tepelné energie osazení měřicího zařízení nebo přístup k němu podle § 78 odst. 4 nebo neumožní dodavateli tepelné energie přístup k částem odběrného tepelného zařízení, kterými prochází neměřená tepelná energie, podle § 77 odst. 7“.
428. V § 90 odst. 1 písm. t) se mezi slovo „zařízení“ a slova „při změně“ vkládají slova „nebo rozvodné tepelné zařízení“.
429. V § 90 odst. 1 písmeno u) zní:
„u) zřídí a provozuje náhradní či jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením, nebo může ovlivnit provoz tohoto zařízení, teplonosnou látku v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry bez písemné dohody s držitelem licence na rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 4.“.
430. V § 90 odst. 1 písm. z) se slova „statutární orgán“ zrušují a za slovo „rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
431. V § 90 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne v případech společné dodávky tepelné energie do více odběrných míst dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo další údaje potřebné pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody v rozporu s § 78 odst. 5,
b) poruší některou z povinností uvedenou v § 66 odst. 3,
c) jako člen statutárního orgánu nebo vedoucí zaměstnanec provozovatele distribuční soustavy poruší zákaz v § 25a odst. 6 nebo v § 59a odst. 7,
d) neposkytne ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené přiměřené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 2,
e) manipuluje nebo se pokusí o manipulaci s trhem v rozporu s čl. 5 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
f) použije důvěrné informace v rozporu se zákazem podle čl. 3 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
g) nezajistí zveřejnění důvěrné informace podle čl. 4 bodu 3 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
h) neoznámí podezření podle čl. 15 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
i) znemožní nebo závažně ztíží výkon dozoru podle § 18 odst. 1 tím, že neumožní Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle § 18 odst. 5 nebo nesplní některou z povinností podle kontrolního řádu,
j) neumožní Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle § 18b nebo neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu součinnost, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
432. V § 90 odstavec 4 zní:
„(4) Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) až y) nebo odstavci 2 písm. c) nebo odstavci 3 se uloží pokuta až do výše 100 000 Kč. Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. z) nebo aa) se uloží pokuta až do výše 500 000 Kč. Za přestupek uvedený v odstavci 2 písm. a), b), d) až h) se uloží pokuta až do výše 50 000 Kč. Za přestupek uvedený v odstavci 2 písm. i) až k) se uloží pokuta až do výše 1 000 000 Kč.“.
433. V § 91 odst. 1 písm. a) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
434. V § 91 odst. 1 písm. b) se slova „požádá o změnu rozhodnutí o udělení licence“ nahrazují slovy „neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému regulačnímu úřadu souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných nebo získaných energetických zařízení na svých vymezených územích nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence“.
435. V § 91 odst. 1 písm. e) se slovo „ministerstvu,“ nahrazuje slovy „ministerstvu nebo“, slova „nebo Státní energetické inspekci“ se zrušují a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.
436. V § 91 odst. 1 písm. g) se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 3“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.
437. V § 91 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až l), která znějí:
„i) nevede samostatné účty vztahující se k povinnosti nad rámec licence podle § 12 odst. 6,
j) nepředloží regulační výkazy podle § 20 odst. 6 ve struktuře, obsahu a termínech stanovených prováděcím právním předpisem,
k) nesplní povinnost podle § 22 odst. 3,
l) při uplatňování záloh za dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie nestanovil jejich výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné energie v následujícím zúčtovacím období podle § 11a odst. 7.“.
438. V § 91 odst. 3 písm. d) se za slova „§ 24 odst. 1“ vkládají slova „písm. a), c), d), e) nebo f)“ a slova „nebo w)“ se nahrazují slovy „nebo w) až z)“.
439. V § 91 odst. 4 písm. b) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.
440. V § 91 odst. 4 písm. d) se za slova „§ 25 odst. 1“ vkládají slova „písm. a) nebo c)“.
441. V § 91 odst. 4 písm. f) se slova „statutární orgán nebo jeho“ zrušují, za slovo „členy“ se vkládají slova „statutárního orgánu“ a za slovo „rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
442. V § 91 odst. 4 písm. g) se slova „pronajatý podnik“ nahrazují slovy „propachtovaný obchodní závod“, slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „pachtýři“ a slovo „pronajatého“ se nahrazuje slovem „propachtovaného“.
443. V § 91 odst. 5 písm. b) se slova „nebo 6“ nahrazují slovy „nebo 7“ a slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 4“.
444. V § 91 odst. 6 písm. e) se slova „§ 57 odst. 8 písm. b) až l)“ nahrazují slovy „§ 57 odst. 8 písm. b) až p)“.
445. V § 91 odst. 6 písm. h) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.
446. V § 91 odst. 7 písm. d) se slova „nebo w)“ nahrazují slovy „ , w) nebo aa) až dd)“.
447. V § 91 odst. 8 písm. b) se slova „nevydá listinné akcie na jméno nebo akcie v zaknihované podobě“ nahrazují slovy „nevydá akcie na jméno jako cenný papír nebo akcie na jméno nebo na majitele jako zaknihovaný cenný papír“.
448. V § 91 odst. 8 písm. c) se slova „nevydá stanovy“ nahrazují slovy „neupraví základní organizační strukturu, organizační zajištění vnitřního řídícího a kontrolního systému“.
449. V § 91 odst. 8 písm. d) se slova „statutární orgán nebo“ zrušují.
450. V § 91 odst. 8 písm. e) se slova „statutárního orgánu nebo“ zrušují.
451. V § 91 odst. 8 písm. f) se slova „statutárním orgánem nebo“ zrušují.
452. V § 91 odst. 8 písm. h) se slova „statutárního orgánu“ zrušují a za slovo „rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
453. V § 91 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní: „u) poruší některou z povinností uvedenou v § 58g odst. 8.“.
454. V § 91 odst. 9 písm. b) se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 5“.
455. V § 91 odst. 9 se na konci textu písmene d) doplňují slova „až ff)“.
456. V § 91 odst. 9 písm. f) se slova „statutární orgán nebo jeho členy“ nahrazují slovy „členy statutárního orgánu“ a za slovo „rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
457. V § 91 odst. 9 písm. g) se slova „pronajatý podnik“ nahrazují slovy „propachtovaný obchodní závod“, slovo „nájemci“ se nahrazuje slovem „pachtýři“ a slovo „pronajatého“ se nahrazuje slovem „propachtovaného“.
458. V § 91 odst. 9 písm. k) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.
459. V § 91 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:
„u) poruší povinnost uvedenou v § 59a odst. 6 nebo v § 59a odst. 8.“.
460. V § 91 odst. 10 písm. c) se slova „ , d) až r) nebo s)“ nahrazují slovy „nebo d) až u)“.
461. V § 91 odst. 10 písm. e) se slova „statutární orgán nebo jeho členy“ nahrazují slovy „členy statutárního orgánu“ a za slovo „rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
462. V § 91 odst. 10 písm. g) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.
463. V § 91 odst. 11 písm. b) se slova „nebo 6“ nahrazují slovy „nebo 7“ a slova „odst. 3“ se nahrazují slovy „odst. 4“.
464. V § 91 odst. 12 písm. d) se slovo „vlastní“ zrušuje.
465. V § 91 odst. 12 písm. e) se slova „nepřezkouší měřicí zařízení“ nahrazují slovy „neověří správnost měření“, slovo „jej“ se zrušuje a za slovo „nevymění“ se vkládají slova „měřicí zařízení“.
466. V § 91 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:
„(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 20a odst. 3.“.
Dosavadní odstavec 13 se označuje jako odstavec 14.
467. V § 91 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt uvedený v odstavci 13.“.
468. § 91a včetně nadpisu zní:
 
㤠91a
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) podniká v energetických odvětvích bez licence nebo bez oprávnění k podnikání uznaného Energetickým regulačním úřadem podle § 7a nebo neoznámí Energetickému regulačnímu úřadu zánik oprávnění podle § 7a odst. 3,
b) poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné osobě v rozporu s § 3 odst. 3,
c) poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 6,
d) jako vlastník energetického zařízení neumožní určenému držiteli licence výkon licencované činnosti podle § 12 odst. 1,
e) neposkytne ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu nebo Státní energetické inspekci ve stanovené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 1,
f) jako vlastník nebo propachtovatel energetického zařízení nevede v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech z vlastnictví nebo pachtu energetického zařízení podle § 20 odst. 5,
g) neposkytne operátorovi trhu údaje nezbytné pro plnění jeho povinností nebo neposkytne informace o změnách dodavatele plynu podle § 20a odst. 5 písm. a) nebo f) nebo nepředá nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení podle § 26 odst. 6,
h) poruší povinnost podle § 22 odst. 3,
i) poruší některou z povinností stanovených v § 28 odst. 2 písm. a) až f), h), j), k) nebo odst. 7 nebo některou z povinností stanovených v § 62 odst. 2 písm. b) až i), v § 62 odst. 3 nebo 4,
j) provede zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 28 odst. 3 nebo provede zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 11,
k) v rozporu s § 28 odst. 5 nebo 6 provozuje výrobnu elektřiny, která je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou,
l) jako vlastník přímého vedení nebo provozovatel přímého plynovodu poruší některou z povinností stanovených v § 43 nebo § 65 odst. 3 nebo jako vlastník příslušné části elektrizační soustavy nebo osoba provozující plynárenské zařízení bezdůvodně nestanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo neudělí bezdůvodně písemný souhlas s jinou stavbou nebo stavební nebo jinou činností v ochranném pásmu podle § 46 odst. 11 nebo § 68 odst. 4,
m) nezajistí provoz, údržbu nebo opravy elektrické nebo plynovodní přípojky podle § 45 odst. 5 nebo § 66 odst. 3 nebo nezajistí jako vlastník opravy nebo údržbu tepelné přípojky nebo předávací stanice podle § 79 odst. 3,
n) jako vlastník či uživatel nemovitosti neumožní provozovateli přenosové soustavy, provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy výkon činností v ochranném pásmu podle § 46 odst. 4 nebo § 68 odst. 5 nebo jako vlastník nemovitosti neumožní provozovateli zařízení přístup k zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 6,
o) poruší některý ze zákazů stanovených v § 46 odst. 8, 9, 10 nebo § 68 odst. 3 nebo 5,
p) nesplní některou z povinností stanovených v § 46 odst. 12 nebo 13 nebo § 68 odst. 5 nebo umístí stavbu v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo provede jinou činnost v ochranném pásmu v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 4 nebo vysadí trvalé porosty v rozporu s ustanoveními § 68 odst. 6 nebo umístí stavbu v bezpečnostním pásmu v rozporu s ustanoveními § 69 odst. 3,
q) neupraví odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 2 nebo § 71 odst. 4,
r) neoznámí provozovateli přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy zjištěné závady na měřicím zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění podle § 49 odst. 4 nebo § 71 odst. 7 nebo neoznámí zjištěné porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění podle § 78 odst. 4,
s) zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4, § 71 odst. 5 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu dodavatele tepelné energie v rozporu s § 78 odst. 3,
t) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení nebo neměřeným částem odběrného elektrického zařízení podle § 49 odst. 6 nebo provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení podle § 71 odst. 6 nebo neumožní dodavateli tepelné energie osazení měřicího zařízení a přístup k němu podle § 78 odst. 4 nebo neumožní dodavateli tepelné energie přístup k částem odběrného tepelného zařízení, kterými prochází neměřená tepelná energie, podle § 77 odst. 7,
u) poruší zákaz neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny uvedený v § 53 odst. 3 nebo zákaz neoprávněné přepravy plynu nebo neoprávněné distribuce plynu uvedený v § 74 odst. 6,
v) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny, plynu nebo změně dodávek elektřiny nebo plynu podle § 54 odst. 5 nebo § 73 odst. 5 nebo se nepodřídí omezení spotřeby tepelné energie podle § 88 odst. 3,
w) vysadí trvalé porosty bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přípojky v rozporu s § 68 odst. 6,
x) neupraví odběrné tepelné zařízení nebo rozvodné tepelné zařízení při změně teplonosné látky nebo jejích parametrů nebo neupraví odběrné tepelné zařízení pro instalaci měřicího zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie podle § 77 odst. 3,
y) zřídí a provozuje náhradní či jiný zdroj tepelné energie, který je propojen s rozvodným tepelným zařízením nebo může ovlivnit provoz tohoto zařízení, teplonosnou látku v rozvodném tepelném zařízení nebo její parametry bez písemné dohody s držitelem licence na rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 4,
z) jako vlastník nemovitosti nestrpí umístění nebo provozování rozvodného tepelného zařízení nebo jeho části podle § 77 odst. 6.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu tím, že
a) provede úpravy na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné energie, bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie v rozporu s § 77 odst. 7,
b) poruší zákaz stanovený v § 87 odst. 4 nebo provádí v ochranných pásmech činnosti bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zařízení, které slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie v rozporu s § 87 odst. 4,
c) jako vlastník dotčené stavby při provádění stavebních činností nezajistí bezpečnost zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 5,
d) neposkytne v případech společné dodávky tepelné energie do více odběrných míst dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a další údaje podle § 78 odst. 5,
e) jako člen statutárního orgánu provozovatele distribuční soustavy poruší zákaz v § 25a odst. 6 nebo v § 59a odst. 6,
f) znemožní nebo závažně ztíží výkon dozoru podle § 18 odst. 1 tím, že neumožní Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle § 18 odst. 5 nebo nesplní některou z povinností podle kontrolního řádu,
g) neumožní Energetickému regulačnímu úřadu výkon jeho oprávnění podle § 18b nebo neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu součinnost, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako auditor programu poruší některou z povinností auditora programu stanovených v § 25a odst. 5, § 58i odst. 8 až 10, § 59a odst. 5 nebo § 60a odst. 5.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, dopustí správního deliktu tím, že
a) omezí nebo přeruší dodávku tepelné energie v rozporu s § 76 odst. 4 písm. i),
b) neprovozuje, neudržuje nebo neopravuje tepelnou přípojku na žádost jejího vlastníka podle § 79 odst. 4,
c) nedodává tepelnou energii na základě smlouvy nebo nevyúčtuje dodávku tepelné energie podle § 76 odst. 2,
d) v rozporu s § 11a odst. 7 při uplatňování záloh za dodávky tepelné energie nestanovil jejich výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby tepelné energie v následujícím zúčtovacím období,
e) neměří, nevyhodnocuje nebo nevyúčtuje dodávku tepelné energie podle skutečných hodnot teplonosné látky nebo údajů měřicího zařízení nebo neosadí, nezapojí nebo neudržuje měřicí zařízení nebo pravidelně neověřuje správnost měření podle § 78 odst. 1.
(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne Energetickému regulačnímu úřadu vysvětlení, nepředloží požadované doklady nebo se neúčastní jednání nebo neumožní Energetickému regulačnímu úřadu nahlédnout do svých obchodních záznamů podle § 96a, je-li účastníkem sporu rozhodovaného Energetickým regulačním úřadem.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník trhu podle Nařízení REMIT26) dopustí správního deliktu tím, že
a) neposkytne ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 2,
b) poruší povinnost uloženou opatřením obecné povahy podle § 18a odst. 4,
c) manipuluje nebo se pokusí o manipulaci s trhem v rozporu s čl. 5 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
d) použije důvěrné informace v rozporu se zákazem podle čl. 3 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
e) nezveřejní nebo neposkytne důvěrné informace podle čl. 4 bodu 3 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
f) neposkytne záznamy nebo informace podle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
g) provádí transakce bez registrace podle čl. 9 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
h) neoznámí podezření podle čl. 15 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií,
i) nesplní povinnost podle § 15b.
(7) Za správní delikt uvedený v odstavcích 1 až 4 se uloží pokuta do 15 000 000 Kč s výjimkou správního deliktu podle odstavce 1 písm. v) a odstavce 6, kdy lze uložit pokutu až do 50 000 000 Kč s výjimkou správního deliktu podle odstavce 2 písm. f) nebo g), kdy lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Za správní delikt uvedený v odstavci 5 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.“.
469. § 91c se včetně nadpisu zrušuje.
470. V části první se hlava čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.
471. V § 96 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.
472. V § 96 odst. 2 se za slova „úřadem se“ vkládá slovo „nepoužije“ a za slovy „o rozkladu“ se slovo „nepoužije“ zrušuje.
473. V § 96 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Při vedení sporných správních řízení ve smyslu § 141 správního řádu a řízení schvalovacích a o stanovení řádu ve smyslu § 97a činí lhůta pro vydání rozhodnutí 4 měsíce, ve zvláště složitých případech 6 měsíců. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh zákazníka v postavení spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů.“.
474. V § 96 odstavec 4 zní:
„(4) V řízeních vedených Energetickým regulačním úřadem jsou při nahlížení do spisu zákonem vyloučeny chráněné informace. Spis musí zahrnovat vedle listin obsahujících takové skutečnosti i listiny, ze kterých byly chráněné informace odstraněny, případně dostatečně podrobný výpis, který chráněné informace neobsahuje. Na žádost Energetického regulačního úřadu je osoba, které ochrana těchto skutečností svědčí, povinna vedle listin obsahujících takové skutečnosti předložit i listiny, ze kterých byly takové skutečnosti odstraněny, případně pořídit z takových listin dostatečně podrobný výtah, který takové skutečnosti neobsahuje.“.
475. V § 96 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Na oprávnění k cizím nemovitostem, pokud jde o energetická zařízení, jakož i omezení jejich užívání, které se nezapisovalo podle předchozích právních předpisů do veřejného seznamu, se nevztahuje zásada přednosti věcného práva k cizím nemovitostem zapsaného do veřejného seznamu před věcným právem, které není z veřejného seznamu zřejmé. V případě zápisu takového oprávnění k cizím nemovitostem do veřejného seznamu se při stanovení jeho pořadí vychází z okamžiku, kdy takové oprávnění k cizím nemovitostem vzniklo.
(9) Oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání vzniklá podle předchozích právních úprav nebo z věcného břemene vzniklá podle tohoto zákona přechází na nového držitele licence provozujícího příslušnou soustavu, zařízení nebo jejich část, na které se daná oprávnění vztahují.“.
476. V § 96 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Kdo nabude vlastnické právo k nemovitosti, k níž se vztahuje oprávnění k cizím nemovitostem, které vzniklo na základě zákona, přejímá i povinnosti odpovídající tomuto oprávnění.“.
477. V § 96d odst. 1 písm. b) se slova „§ 10 odst. 7 nebo § 12 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 1“.
478. V § 97a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „To neplatí v případech podle § 25 odst. 12 nebo podle § 59 odst. 9.“.
479. V § 97a odstavec 4 zní:
„(4) Nepředloží-li držitel licence Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh řádu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebo ve lhůtě podle odstavce 3 a nejde-li o případy podle § 25 odst. 12 nebo podle § 59 odst. 9, Energetický regulační úřad vyzve držitele licence k jeho předložení a stanoví přiměřenou lhůtu. Po marném uplynutí lhůty stanovené ve výzvě Energetický regulační úřad zahájí řízení o stanovení řádu.“.
480. V § 98 se odstavec 13 včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušuje.
481. V § 98a odst. 1 písm. a) se za slovo „stanovení“ vkládá slovo „výše“, za slovo „náhrady“ se vkládají slova „skutečně vzniklé“ a za slovo „škody“ se vkládají slova „a způsob určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu“.
482. V § 98a odst. 1 písmeno c) zní:
„c) způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů včetně technicko-provozních údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu a ministerstvu pro tvorbu bilancí, strategií a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě,“.
483. V § 98a odst. 1 písmeno e) zní:
„e) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování výroby elektřiny, spotřeby elektřiny, plynu a tepla včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu, bezpečnostní standard požadované dodávky plynu a obsahové náležitosti havarijních plánů, způsob zajištění bezpečnostních standardů plynu, obsahové náležitosti podkladů pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a termíny pro jejich zaslání ministerstvu,“.
484. V § 98a odst. 1 písmeno g) zní:
„g) rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie dodavateli tepelné energie ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody a způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,“.
485. V § 98a odst. 2 písmeno c) zní:
„c) požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství, výši náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhradu, postupy a lhůty pro zveřejňování a vykazování dodržování kvality dodávek a služeb,“.
486. V § 98a odst. 2 písmeno f) zní:
„f) způsob regulace cen v energetických odvětvích, postupy pro regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách, stanovení limitní ceny pro věcné usměrňování cen v teplárenství, přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti,“.
487. V § 98a odst. 2 písm. h) bodě 4 se slova „a ostatních služeb“ zrušují.
488. V § 98a odst. 2 písm. h) se bod 6 zrušuje.
Dosavadní body 7 až 12 se označují jako body 6 až 11.
489. V § 98a odst. 2 písm. h) bodě 6 se slovo „organizaci“ nahrazuje slovy „pravidla organizace“.
490. V § 98a odst. 2 písm. h) se na konci textu bodu 8 doplňují slova „včetně registrace odběrných a předávacích míst“.
491. V § 98a odst. 2 písm. h) bod 11 zní:
„11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,“.
492. V § 98a odst. 2 písm. h) se doplňují body 12 a 13, které znějí:
„12. technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
13. zveřejňování informací operátorem trhu,“.
493. V § 98a odst. 2 písm. h) se doplňuje bod 14, který zní:
„14. postup pro stanovení zálohových plateb,“.
494. V § 98a odst. 2 písm. i) bodě 7 se slova „druhy krátkodobých trhů, jejich organizaci“ nahrazují slovy „pravidla organizace krátkodobých trhů“.
495. V § 98a odst. 2 písm. i) se na konci textu bodu 9 doplňují slova „včetně registrace odběrných a předávacích míst“.
496. V § 98a odst. 2 písm. i) bod 12 zní:
„12. skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem,“.
497. V § 98a odst. 2 písm. i) se doplňuje bod 13, který zní:
„13. technické požadavky na provoz pro ověření technologie,“.
498. V § 98a odst. 2 písm. i) se doplňuje bod 14, který zní:
„14. postup pro stanovení zálohových plateb,“.
499. V § 98a odst. 2 písm. j) se na konci textu doplňují slova „v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství“.
500. V § 98a odst. 2 písm. l) se slova „statutárního orgánu“ zrušují a za slovo „rady“ se vkládají slova „nebo správní rady“.
501. V § 98a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která znějí:
„m) náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů,
n) náležitosti zpráv o kvalitě a úrovni údržby zařízení v elektroenergetice a v plynárenství, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování zpráv,
o) vzor průkazu zaměstnance zařazeného do Energetického regulačního úřadu.“.
502. V § 98a se odstavec 3 zrušuje.
503. Příloha zní:
 
„Příloha k zákonu č. 458/2000 Sb.
Bezpečnostní pásma plynových zařízení
 
druh zařízení:                           velikost pásma:
Zásobníky (vzdálenost od vnějšího okraje areálu zásobníku)
mimo samostatně umístěných sond                     250 m
Sondy zásobníku plynu (vzdálenost od osy jejich ústí)
s tlakem do 100 barů                           80 m
s tlakem nad 100 barů                          150 m
Tlakové zásobníky zkapalněných plynů
do vnitřního objemu
(vzdálenost od vnějšího obvodu technologických objektů)
nad 5 m
3
do 20 m
3
20 m nad 20 m
3
do 100 m
3
40 m nad 100 m
3
do 250 m
3
60 m nad 250 m
3
do 500 m
3
100 m nad 500 m
3
do 1 000 m
3
150 m nad 1 000 m
3
do 3 000 m
3
200 m nad 3 000 m
3
300 m Plynojemy (vzdálenost od vnějšího obvodu technologických objektů) do 100 m
3
30 m nad 100 m
3
50 m Technologické objekty (vzdálenost od vnějšího obvodu technologických objektů) Plnírny plynů 100 m Zkapalňovací stanice stlačených plynů 100 m Odpařovací stanice zkapalněných plynů 100 m Kompresorové stanice 200 m Regulační stanice vysokotlaké o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně 10 m Regulační stanice s tlakem nad 40 barů 20 m Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně do DN 100 včetně 8 m nad DN 100 do DN 300 včetně 10 m nad DN 300 do DN 500 včetně 15 m nad DN 500 20 m Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů do DN 100 včetně 8 m nad DN 100 do DN 300 včetně 15 m nad DN 300 do DN 500 včetně 70 m nad DN 500 do DN 700 včetně 110 m nad DN 700 160 m“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ochranná a bezpečnostní pásma plynových zařízení stanovená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a předchozí písemné souhlasy se zřízením stavby v těchto pásmech zůstávají zachovány i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ochranná pásma výroben elektřiny stanovená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a předchozí písemné souhlasy se zřízením stavby v těchto ochranných pásmech zůstávají zachovány i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Vláda jmenuje ke dni 1. srpna 2017 členy Rady, a to tak, že jednoho člena jmenuje na funkční období 1 roku, jednoho člena jmenuje na funkční období 2 let, jednoho člena na funkční období 3 let, jednoho člena na funkční období 4 let a jednoho člena na funkční období 5 let.
4. Smlouva o přenosu elektřiny uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Smlouva o přepravě plynu uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Smlouva o distribuci elektřiny a smlouva o distribuci plynu uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy podle § 50 odst. 6 nebo podle § 72 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Smlouva o dodávce elektřiny a smlouva o dodávce plynu uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 odst. 1 a smlouvu o dodávce plynu podle § 72 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouva o sdružených službách dodávky plynu uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny podle § 50 odst. 2 a smlouvu o sdružených službách dodávky plynu podle § 72 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Smlouva o připojení uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o připojení podle § 50 odst. 3 nebo podle § 72 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Není-li ve smlouvě o distribuci elektřiny sjednané podle § 50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, obsaženo ujednání o hodnotě rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě, stává se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona součástí závazku podle smlouvy o distribuci elektřiny ujednání o hodnotě rezervovaného příkonu ve výši sjednané pro odběrné nebo předávací místo ve smlouvě o připojení sjednané podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo není-li smlouva o připojení sjednaná, ve výši hodnoty rezervovaného příkonu sjednané ve smlouvě mezi provozovatelem distribuční soustavy a žadatelem o připojení, jejímž předmětem byla rezervace příkonu v odběrném místě, sjednané podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2000 Sb. Je-li ve smlouvě o distribuci elektřiny sjednané podle § 50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, obsaženo ujednání o hodnotě rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě v jiné výši než ve výši sjednané ve smlouvě o připojení podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo v jiné smlouvě sjednané mezi provozovatelem distribuční soustavy a žadatelem o připojení podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., platí věta první obdobně.
11. Licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu, rozvod tepelné energie a činnosti podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu, rozvod tepelné energie a činnosti operátora trhu udělené na dobu neurčitou podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Výrobce plynu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel zásobníku plynu vypracují podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle § 57 odst. 8 písm. o), § 58 odst. 8 písm. bb), § 59 odst. 8 písm. b) a § 60 odst. 8 písm. t) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a zašlou je ministerstvu do 6 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Obchodník s plynem vypracuje podklady pro analýzu rizik podle § 61 odst. 2 písm. n) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a zašle je ministerstvu do 6 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III
V § 36 písm. zc) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 158/2009 Sb., se slovo „předsedy“ nahrazuje slovy „členů Rady“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
Čl. IV
V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., se slovo „předseda“ nahrazuje slovy „členové Rady“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. V
V § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 158/2009 Sb., se slovo „předseda“ nahrazuje slovy „členové Rady“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. VI
V § 26 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 37/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:
„j) Energetickému regulačnímu úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle právních předpisů upravujících podnikání v energetických odvětvích37).
37) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o nouzových zásobách ropy
Čl. VII
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 560/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 161/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1a se na konci textu písmene e) doplňují slova „tvořeným vzájemně propojeným souborem potrubí, armaturních šachet a souvisejících technologických objektů, včetně systému protikorozní ochrany, řídící a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů“.
2. V § 1a se na konci textu písmene f) doplňují slova „tvořeným vzájemně propojeným souborem potrubí, armaturních šachet a souvisejících technologických objektů, včetně systému protikorozní ochrany, řídící a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů“.
3. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„(3,2 Skladovací zařízení, produktovody a ropovody jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu2).
2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Ochranné pásmo skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu zaniká jeho trvalým vyřazením z provozu nebo odstraněním stavby; v pochybnostech o tom, zda ochranné pásmo zaniklo, rozhoduje na žádost vlastníka pozemku nebo stavby dotčené ochranným pásmem Správa.“.
5. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) V ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací zařízení nebo omezit nebo ohrozit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu.“.
6. V § 3 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 11, které včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 znějí:
„(5) Provozovatel produktovodu nebo ropovodu udržuje v lesních průsecích na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy produktovodu nebo ropovodu nebo vlastní telekomunikační sítě; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.
(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch produktovodu nebo ropovodu ve vzdálenosti do 2 m na obě strany od osy produktovodu nebo ropovodu nebo vlastní telekomunikační sítě lze pouze na základě souhlasu provozovatele produktovodu nebo ropovodu.
(7) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob či životního prostředí, fyzická či právnická osoba provozující skladovací zařízení nebo produktovod nebo ropovod udělí písemný souhlas se stavební činností, umisťováním staveb, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu. Souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.
(8) Provozovatel skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu má právo
a) v souladu se zvláštním právním předpisem2) zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech skladovací zařízení, produktovody nebo ropovody,
b) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním skladovacích zařízení, produktovodů nebo ropovodů; vstupovat a vjíždět v souladu se zvláštními předpisy do obvodu dráhy a vstupovat do nemovitostí, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon činnosti provozovatele skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu,
c) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz skladovacích zařízení, produktovodů nebo ropovodů v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel
.
(9) V případech uvedených v odstavcích 5 a 8 je provozovatel skladovacího zařízení nebo produktovodu nebo ropovodu povinen co nejvíce šetřit práva vlastníků dotčených nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitosti do původního stavu nebo, není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu či užívání dotčené nemovitosti a oznámit tuto skutečnost bezprostředně vlastníku nemovitosti a nahradit vzniklou škodu. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.
(10) Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovitosti v důsledku výkonu práv provozovatele skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu, podle odstavce 8 písm. b) a c) škoda nebo je-li omezen v obvyklém užívání nemovitosti v důsledku výkonu práv podle odstavce 8 písm. a) až c), má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu5).
(11) Provozovatel skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 8 písm. a), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, příslušný vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části.“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 12 až 16.
7. V § 3 odst. 15 se číslo „7“ nahrazuje číslem „14“.
8. V § 3a odst. 5 písm. a) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního závodu“.
9. V § 3a odst. 5 písm. b) se slova „ukončil provozování podniku“ nahrazují slovy „ukončil provozování obchodního závodu“ a slova „ukončení provozování podniku“ se nahrazují slovy „ukončení provozování obchodního závodu“.
10. V § 5 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „16“.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Na práva k cizím nemovitým věcem, jakož i omezení jejich užívání, které se nezapisovalo podle předchozích právních předpisů do veřejného seznamu, se nevztahuje zásada přednosti věcného práva k cizím nemovitým věcem zapsaného do veřejného seznamu před věcným právem, které není z veřejného seznamu zřejmé. V případě zápisu takového oprávnění k cizím nemovitým věcem do veřejného seznamu se při stanovení jeho pořadí vychází z okamžiku, kdy takové oprávnění k cizím nemovitým věcem vzniklo.
2. Kdo nabude vlastnické právo k nemovité věci, k níž se vztahuje oprávnění k cizím nemovitým věcem, které vzniklo na základě zákona, přejímá i povinnosti odpovídající tomuto oprávnění.
3. Oprávnění k cizím nemovitým věcem, jakož i omezení jejich užívání vzniklá podle předchozích právních úprav nebo z věcného břemene vzniklá podle tohoto zákona přechází na nového provozovatele provozujícího příslušné skladovací zařízení, produktovod nebo ropovod nebo jejich části, na které se daná oprávnění vztahují.
 
ČÁST SEDMÁ
zrušena
Čl. IX
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl. X
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 12a odst. 2 písm. f) a g) se slova „§ 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona“ nahrazují slovy „§ 13c odst. 2 písm. c), d) nebo e)“.
2. V § 12b odst. 4 se slova „Státní energetická inspekce7a)“ nahrazují slovy „Státní energetická inspekce“.
Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje.
3. V § 13a odst. 1 se slova „upravuje zvláštní zákon2)“ nahrazují slovy „provádí Státní energetická inspekce“.
4. Za hlavu V se vkládá nová hlava VI, která včetně nadpisu zní:
 
„HLAVA VI
STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE
 
§ 13b
(1) Státní energetická inspekce je správním úřadem se sídlem v Praze.
(2) Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. Územní inspektoráty mají tato sídla
a) v Praze s působností pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj,
b) v Českých Budějovicích s působností pro Jihočeský kraj,
c) v Plzni s působností pro Plzeňský a Karlovarský kraj,
d) v Ústí nad Labem s působností pro Ústecký kraj,
e) v Liberci s působností pro Liberecký kraj,
f) v Hradci Králové s působností pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
g) v Brně s působností pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina,
h) v Olomouci s působností pro Olomoucký kraj,
i) ve Zlíně s působností pro Zlínský kraj,
j) v Ostravě s působností pro Moravskoslezský kraj.
(3) Státní energetická inspekce je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu mají územní inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek Státní energetické inspekce.
(4) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel. V čele územního inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele se řídí zákonem o státní službě.
 
§ 13c
(1) Státní energetická inspekce je oprávněna
a) vyžadovat písemný návrh opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků a ve stanovené lhůtě podání písemné zprávy o jejich odstranění,
b) rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem a o lhůtách,
c) kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci Programu splňují podmínky a účel poskytované dotace,
d) ověřovat úspory energie plynoucí z energetických služeb a dalších opatření ke zvýšení účinnosti užití energie včetně stávajících vnitrostátních opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
e) předávat účastníkům trhu informace o mechanismech na zvýšení účinnosti užití energie a o jejich finančních a správních rámcích,
f) vyžadovat od osob povinných podle tohoto zákona informace potřebné k výkonu její činnosti.
(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Unie upravujícími požadavky na ekodesign a na energetické štítky. V této souvislosti je Státní energetická inspekce oprávněna
a) vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické štítky,
b) převzít na náklad kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků spojených se spotřebou energie k posouzení, zda tyto výrobky splňují požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické štítky,
c) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky spojené se spotřebou energie plní požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické štítky; provedení těchto rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Unie upravujících požadavky na ekodesign a na energetické štítky, hradí náklady na provedení rozboru kontrolovaná osoba,
d) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby neprodleně provedly nezbytná opatření k nápravě,
e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku spojeného se spotřebou energie do doby, než je odstraněn protiprávní stav,
f) nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou energie z trhu; současně může Státní energetická inspekce nařídit zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho znehodnocení,
g) oznámit opatření přijatá podle písmen e) a f) neprodleně Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie.
(3) Státní energetická inspekce shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů a jiných dotčených stran týkající se shody výrobků spojených se spotřebou energie.
(4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva nebo Energetického regulačního úřadu, je povinna je seznámit s výsledky šetření.
(5) Rozhodnutí v prvním stupni vydává územní inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí územního inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát.“.
Dosavadní hlava VI se označuje jako hlava VII.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XI
V § 25 odst. 1 písm. n) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se slovo „předsedou“ nahrazuje slovy „členem Rady“.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o střetu zájmů
Čl. XII
V § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 158/2009 Sb., se slovo „předseda“ nahrazuje slovy „člen Rady“.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XIII
V § 5 písm. a) bodě 10 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se slovo „předseda“ nahrazuje slovy „členové Rady“.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. XIV
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 182/2014 Sb., se mění takto:
1. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 12 se za slovo „výrobou“ doplňují slova „a nabytí plynu operátorem trhu“.
2. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).
3. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 8 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o podporovaných zdrojích energie
Čl. XV
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 90/2014 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.“.
2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „ , tepla a biometanu“ nahrazují slovy „a tepla“ a slova „ , vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny“ se nahrazují slovy „a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla“.
3. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla“.
4. V § 1 odst. 1 písm. e) se slova „na úhradu nákladů spojených s podporou“ zrušují a slova „ , tepla z obnovitelných zdrojů, decentrální výroby elektřiny, biometanu“ se nahrazují slovy „a tepla z obnovitelných zdrojů“.
5. V § 1 odst. 2 písm. a) se slova „ , vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, biometanu a decentrální výroby elektřiny“ nahrazují slovy „a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla“.
6. V § 2 písmeno h) zní:
„h) užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla k uspokojování poptávky po teple a chlazení, která nepřekračuje potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních podmínek uspokojována jinými procesy výroby energie než kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,“.
7. V § 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až y) se označují jako písmena k) až x).
8. V § 2 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až x) se označují jako písmena l) až w).
9. V § 2 se písmeno n) zrušuje.
Dosavadní písmena o) až w) se označují jako písmena n) až v).
10. V § 2 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až v) se označují jako písmena o) až u).
11. V § 2 se písmeno r) zrušuje.
Dosavadní písmena s) až u) se označují jako písmena r) až t).
12. V § 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:
„u) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,
v) účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava zásobování tepelnou energií, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % tepla z druhotných zdrojů, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností.“.
13. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Národní akční plán může obsahovat také předpokládané hodnoty vyrobené energie a další informace pro jednotlivé druhy dalších podporovaných zdrojů.“.
14. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro účely vykazování naplňování závazných cílů podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě se podíl biopaliv22) vyrobených z odpadů, zbytků, nepotravinářských celulózových vláknovin a lignocelulózových vláknovin považuje za dvojnásobný oproti ostatním biopalivům.“.
Poznámka pod čarou č. 22 zní:
„22) Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.“.
15. V § 3 odst. 5 se za slovo „ministerstvo“ vkládají slova „ve Zprávě o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných zdrojů“.
16. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Odebírá-li výrobce ke krytí technologické vlastní spotřeby elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy nebo z jiné výrobny elektřiny, je předmětem podpory elektřina v množství naměřeném v předávacím místě výrobny elektřiny a sníženém o množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu.“.
17. V § 4 odst. 6 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.
18. V § 4 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou, doplňují se písmena d) a e), která znějí:
„d) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 1, 2 nebo 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 6, odst. 7 písm. a), 8 nebo 9, nebo
e) naměřenou měřicím zařízením, které
1. zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné naměřené hodnotě změnily, nebo
2. vykazuje chyby měření ve prospěch výrobce a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení.“.
19. V § 4 odst. 11 se za slovo „obce“ vkládají slova „nebo obcí“ a na konci textu odstavce 11 se doplňují slova „nebo ve vlastnictví kraje podle zákona o krajích“.
20. V § 4 odst. 12 se na konci doplňuje věta „Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.“.
21. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Odebírá-li výrobce ke krytí technologické vlastní spotřeby elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy nebo z jiné výrobny elektřiny, je předmětem podpory elektřina v množství naměřeném v předávacím místě výrobny elektřiny a sníženém o množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu.“.
22. V § 5 odstavec 6 zní:
„(6) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se nevztahuje na elektřinu
a) z druhotných zdrojů v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8),
b) vyrobenou výrobcem elektřiny z druhotných zdrojů, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 1 nebo 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 6, nebo odst. 7 písm. a), nebo
c) naměřenou měřicím zařízením, které
1. zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné naměřené hodnotě změnily, nebo
2. vykazuje chyby měření ve prospěch výrobce a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení.“.
23. V § 5 odst. 8 se za slovo „obce“ vkládají slova „nebo obcí“ a na konci textu odstavce 8 se doplňují slova „nebo ve vlastnictví kraje podle zákona o krajích“.
24. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se dosahuje úspory primární energie ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla. V případě zařízení s instalovaným elektrickým výkonem nižším než 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina, při jejíž výrobě se dosahuje kladné hodnoty úspory primární energie. Způsob výpočtu úspory primární energie stanoví prováděcí právní předpis.“.
25. V § 6 odstavec 4 zní:
„(4) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu
a) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8),
b) vyrobenou výrobcem elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 3, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 7 písm. a), nebo
c) naměřenou měřicím zařízením, které
1. zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné naměřené hodnotě změnily, nebo
2. vykazuje chyby měření ve prospěch výrobce a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení.“.
26. V § 6 odst. 6 se za slovo „obce“ vkládají slova „nebo obcí“ a na konci textu odstavce 6 se doplňují slova „nebo ve vlastnictví kraje podle zákona o krajích“.
27. V § 6 odst. 8 se na konci doplňuje věta „Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.“.
28. V § 7 odstavec 4 zní:
„(4) Výrobce, který používá pro výrobu elektřiny palivo z biomasy, biokapaliny nebo bioplynu, je povinen uchovávat dokumenty a záznamy o použitém palivu po dobu 5 let a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu a operátorovi trhu.“.
29. V § 7 odst. 5 se za slovo „Výrobce“ vkládají slova „paliva, dodavatel paliva“, za slovo „uchovávat“ se vkládají slova „úplné a pravdivé“ a slova „ministerstvu, operátorovi trhu a Státní energetické inspekci“ se nahrazují slovy „ministerstvu a operátorovi trhu“.
30. V § 7 se doplňují odstavce 7 a 8, které včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí:
„(7) Doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny, které je povinen výrobce uchovávat podle jiných právních předpisů23), je povinen uchovávat i po lhůtě stanovené těmito právními předpisy v případě, že je příjemcem podpory podle tohoto zákona, a to po celou dobu trvání práva na podporu a po dobu následujících 5 let a na vyžádání je předložit Úřadu. Při změně vlastnictví je převodce nebo právní předchůdce povinen předat nabyvateli nebo právnímu nástupci doklady podle věty první nebo jejich kopie.
(8) Výrobce je povinen operátorovi trhu sdělit výši investičních nákladů spojených s uvedením výrobny do provozu a výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků bez zbytečného odkladu po registraci zvolené formy podpory.
23) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.
31. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze zvolit pro výrobny elektřiny, které jsou připojeny k elektrizační soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny nebo pokud je připojeno prostřednictvím jednoho odběrného místa více výroben elektřiny.“.
32. V § 9 odst. 6 větě první se slova „hodnot12) vyrobené elektřiny“ nahrazují slovy „hodnot12) podle § 11a“, slova „§ 11 odst. 6“ se nahrazují slovy „§ 11a odst. 4“ a slova „vyrobené elektřiny“ za slovy „vypočtených hodnot“ se zrušují.
33. V § 9 odst. 6 se věta druhá zrušuje.
34. V § 10 odst. 3 se slova „v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a“ nahrazují slovy „podle § 11a“.
35. V nadpisu § 11 se slova „ , výkupu a evidence výroby“ nahrazují slovy „a výkupu“.
36. V § 11 se odstavce 4 až 8 zrušují.
Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 4 až 7.
37. V § 11 odst. 7 se za slova „elektřinu z obnovitelných zdrojů“ vkládají slova „v hodinovém režimu“.
38. V § 11 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) V případě podpory v režimu hodinového zeleného bonusu podle odstavce 7, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená Úřadem, je výrobce povinen uhradit rozdíl mezi hodinovou cenou a výkupní cenou operátorovi trhu. Způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.
(9) V případě podpory v režimu hodinového zeleného bonusu, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená Úřadem, nárok na zelený bonus nevzniká.“.
39. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠11a
Měření a evidence elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Výrobce je povinen na svůj náklad měřit
a) za místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, nebo
b) před místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje, jakož i měřit samostatně technologickou vlastní spotřebu elektřiny stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii.
Povinnost uvedená v předchozí větě pod písmeny a) a b) se nevztahuje na případy, kdy měření zajišťuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo kdy výrobce vypočítává vyrobené množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů podle odstavce 4. Měření technologické vlastní spotřeby elektřiny se nevyžaduje u výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kWe včetně.
(2) Výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, který uplatňuje podporu elektřiny v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu i na vyrobenou elektřinu, která nebyla dodána do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je povinen měřit vyrobenou elektřinu s hodinovým průběhem výroby elektřiny z obnovitelného zdroje stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, a to způsobem, který stanoví jiný právní předpis12).
(3) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je povinen měřit množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečné teplo a spotřebované palivo v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(4) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů, je povinen měřit vyrobenou elektřinu stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii nebo vypočítat vyrobené množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Výrobce je dále povinen
a) udržovat a provozovat měřicí zařízení podle odstavců 1, 2 a 4 s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle odstavců 1 až 4 nebo do jeho součásti či příslušenství.
(6) Výrobce, který vyrábí elektřinu společným spalováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, je povinen způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis, vykazovat operátorovi trhu a na vyžádání též Úřadu a ministerstvu
a) zvlášť množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje,
b) skutečné nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvalitu a
c) skutečné využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje pro účely výroby elektřiny.
(7) V případě podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu je výrobce povinen
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu a případně další doplňující informace, týkající se předávaných naměřených nebo vypočtených hodnot; způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny a další údaje z podporovaných zdrojů využívajících formu podpory zeleným bonusem na elektřinu stanoví prováděcí právní předpis, a
b) umožnit operátorovi trhu nebo jím písemně pověřené osobě přístup k měřidlu, které slouží pro měření vyrobené elektřiny z podporovaných zdrojů energie.
(8) V případě podpory elektřiny formou výkupních cen je výrobce povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje k jím provozované výrobně elektřiny v členění podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a vést jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu. Rozsah údajů a termín a způsob předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(9) V případě podpory elektřiny formou výkupních cen je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty v předávacím místě připojení výrobny elektřiny k provozované přenosové soustavě nebo distribuční soustavě. Způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících formu podpory výkupní cenou stanoví prováděcí právní předpis.“.
40. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova „ , s výjimkou výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW,“ zrušují a na konci písmene b) se doplňují slova „ ; za rekonstrukci nebo modernizaci se nepovažuje oprava nebo údržba výrobny elektřiny dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy“.
41. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 4“ a slova „odst. 10“ se nahrazují slovy „odst. 5“.
42. V § 12 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.
43. V § 12 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.
44. V § 13 odst. 1 větě první se slova „cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny za množství elektřiny podle § 28 odst. 5“ nahrazují slovy „složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši, v jaké je povinen ji vyúčtovat provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy podle § 28“.
45. V § 13 odst. 1 větě druhé se slova „ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny“ nahrazují slovy „složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny“ a za slova „regionální distribuční soustavy“ se vkládají slova „a mezi provozovateli distribučních soustav“.
46. V § 13 odst. 4 se slova „vyrobené elektřiny“ nahrazují slovy „podle § 11a“.
47. V § 24 odst. 3 se za slova „na teplo“ vkládají slova „vyrobené z podporované biomasy, pro kterou je stanovena podpora elektřiny podle § 4 odst. 5 písm. a), z biokapalin splňujících kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem ve výrobnách tepla se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW nebo z geotermální energie v zařízeních se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW“ a slova „využívajících obnovitelné zdroje“ se zrušují.
48. V § 24 odstavec 4 zní:
„(4) Provozní podpora tepla se vztahuje na užitečné teplo z výroben tepla, které jsou umístěny na území České republiky a které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem a jež mají instalovaný elektrický výkon do 500 kW a využívají bioplyn vznikající z více než 70% ze statkových hnojiv a vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu.“.
49. V § 24 odstavec 6 zní:
„(6) Provozní podpora tepla se nevztahuje na
a) teplo vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla s výjimkou výrobny tepla podle odstavce 4 nebo výrobny elektřiny a tepla s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s instalovaným elektrickým výkonem do 7,5 MW, pro kterou je stanovena podpora elektřiny podle § 4 odst. 5 písm. b),
b) teplo vyrobené ve výrobně tepla podle odstavce 4, na které současně výrobce uplatňuje podporu na elektřinu z obnovitelných zdrojů,
c) teplo vyrobené společným spalováním obnovitelného zdroje s neobnovitelným zdrojem s výjimkou tepla vyrobeného společným spalováním obnovitelného zdroje s druhotným zdrojem,
d) neoprávněnou dodávku tepelné energie podle energetického zákona,
e) teplo vyrobené ve výrobnách tepla uvedených do provozu v období, pro které Úřad podle odstavce 7 provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů nestanoví,
f) teplo vyrobené výrobcem tepla z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází,
g) teplo vyrobené výrobcem tepla, který neplní povinnosti podle § 27 odst. 3 nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 27 odst. 7 písm. a), nebo
h) teplo naměřené měřicím zařízením, které
1. zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce tepla, v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné naměřené hodnotě změnily, nebo
2. vykazuje chyby měření ve prospěch výrobce tepla a na kterém bylo buď porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení.“.
50. V § 24 odst. 7 se ve všech případech slova „z biomasy“ nahrazují slovy „z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie“ a slova „z obnovitelných zdrojů“ mezi slovy „tepla z“ a „pro“ se nahrazují slovy „z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie“.
51. V § 24 odst. 8 se slova „z biomasy“ nahrazují slovy „z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie“.
52. V § 24 odst. 9 se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. f)“, za slovo „obce“ se vkládají slova „nebo obcí“ a na konci textu odstavce 9 se doplňují slova „nebo ve vlastnictví kraje podle zákona o krajích“.
53. V § 24 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Ustanovení odstavce 6 písm. f) se nepoužije pro výrobce tepla z obnovitelného zdroje, jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. Způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.“.
54. V § 25 odst. 5 se slovo „systémy,“ nahrazuje slovy „systémy nebo“, za slovo „stávajících“ se vkládá slovo „účinných“ a slova „využívajících obnovitelné zdroje, ve kterých byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepla z obnovitelných zdrojů“ se zrušují.
55. V § 25 odst. 7 se za slovo „obce“ vkládají slova „nebo obcí“ a na konci textu odstavce 7 se doplňují slova „nebo ve vlastnictví kraje podle zákona o krajích“.
56. V § 26 odst. 4 se za slovo „povinen“ vkládají slova „pro výrobny tepla podle § 24 odst. 3“, za slovy „ve výši 50 Kč/GJ“ se ruší tečka a doplňují se slova „s pravidelným ročním navýšením o 2 %.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Úřad pro výrobny tepla podle § 24 odst. 4 stanoví výši zeleného bonusu na teplo v cenovém rozhodnutí tak, aby bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených prováděcím právním předpisem.“.
57. V § 26 odstavec 7 zní:
„(7) Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se uskutečňuje na základě naměřených hodnot tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií pro výrobny tepla podle § 24 odst. 3 nebo na základě naměřených hodnot užitečného tepla pro výrobny tepla definované v § 24 odst. 4 a dalších údajů evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.“.
58. V § 27 odst. 1 se za slovo „povinen“ vkládají slova „od výrobce tepla“, slova „připojit výrobnu“ se nahrazují slovy „umožnit připojení výrobny“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Povinnost výkupu se vztahuje pouze na množství tepla, které neohrozí spolehlivý a bezpečný provoz dotčené soustavy zásobování tepelnou energií nebo její části nebo neomezí využití obnovitelných zdrojů v jiném zdroji tepelné energie připojeném k rozvodnému tepelnému zařízení.“.
59. V § 27 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Povinnost“ vkládají slova „umožnit připojení výrobny tepla a“.
60. V § 27 odst. 2 písm. a) se slova „tepla podle jiného právního předpisu“ nahrazují slovy „tepelné energie podle energetického zákona“.
61. V § 27 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) pokud je rozvodné tepelné zařízení součástí účinné soustavy zásobování tepelnou energií,“.
62. V § 27 odst. 2 písm. d) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „soustavy zásobování tepelnou energií“.
63. V § 27 odstavec 3 zní:
„(3) Výrobce tepla je povinen zajistit měření
a) dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě podpory podle § 24 odst. 3 způsobem podle prováděcího právního předpisu, nebo
b) užitečného tepla v případě podpory podle § 24 odst. 4 způsobem podle prováděcího právního předpisu.“.
64. V § 27 odst. 4 se za slovo „biomasy“ vkládají slova „nebo bioplynu“, za slovo „uchovávat“ vkládají slova „úplné a pravdivé“ a na konci odstavce se doplňují slova „a na vyžádání je zpřístupnit Úřadu, ministerstvu a operátorovi trhu.“.
65. V § 27 odst. 5 se slova „Výrobce tepla“ nahrazují slovy „Výrobce paliva z biomasy“, za slovo „uchovávat“ se vkládají slova „úplné a pravdivé“ a slova „ministerstvu, operátorovi trhu a Státní energetické inspekci“ se nahrazují slovy „ministerstvu a operátorovi trhu“.
66. V § 27 odst. 6 se za slova „tepelnou energií“ vkládají slova „v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4“.
67. V § 27 odst. 7 písm. a) se za slova „operátorovi trhu“ vkládají slova „úplné a pravdivé“, za slova „tepelnou energií“ se vkládají slova „v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 a další údaje“, za slovo „způsob“ se vkládají slova „ , rozsah a termín“, za slova „hodnot tepla“ se vkládají slova „a dalších údajů“ a na konci textu písmene se slovo „a“ zrušuje.
68. V § 27 odst. 7 písm. b) se za slova „dodaného tepla“ vkládají slova „do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4“.
69. V § 27 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) uchovávat doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny tepla, které je povinen výrobce tepla uchovávat podle jiných právních předpisů23), i po lhůtě stanovené těmito právními předpisy v případě, že je příjemcem podpory podle tohoto zákona, a to po celou dobu uplatňování podpory a po dobu následujících 5 let a na vyžádání je předložit Úřadu; při změně vlastnictví je převodce nebo právní předchůdce povinen předat nabyvateli nebo právnímu nástupci tyto doklady nebo jejich kopie.“.
70. V § 27 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8) Výrobce tepla je dále povinen
a) udržovat a provozovat měřidlo s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství.
(9) U výroben tepla podle § 24 odst. 4 trvá právo na podporu tepla po dobu životnosti výrobny tepla stanovené prováděcím právním předpisem ve znění účinném ke dni uvedení výrobny tepla do provozu. Způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu stanoví prováděcí právní předpis.“.
71. § 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 zní:
 
㤠28
Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla
(1) Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny
a) tržbami z plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny,
b) tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí podle § 6 odst. 5 zákona o hospodaření energií,
c) dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce 3,
d) výnosy z dražeb povolenek podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva.
(2) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů na podporu elektřiny a provozní podporu tepla.
(3) Vláda stanoví nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „kompenzace“) podle § 28a, a to do 30. září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny. Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace se stanoví na základě finančních prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d), a to tak, aby spolu s nimi pokryly celkové předpokládané finanční prostředky na podporu elektřiny a provozní podporu tepla a náklady na kompenzaci podle § 28a.
(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny
a) pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc na základě sjednaného rezervovaného příkonu a
b) pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a příslušné distribuční sazby.
(5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem podle odstavce 4. Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období. Do tohoto celkového množství se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními elektrárnami, spotřebované zákazníkem24) v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí a množství elektřiny spotřebované pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla nebo spotřebované provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy na ztráty v jím provozované přenosové soustavě nebo distribuční soustavě.
(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, nad rámec plateb vybraných od účastníků trhu s elektřinou za odběrné nebo předávací místo připojené k lokální distribuční soustavě tohoto provozovatele složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti sjednaného příkonu v předávacím místě lokální distribuční soustavy a souhrnu plateb složky ceny distribuční soustavy hrazených účastníky trhu za odběrná a předávací místa připojená k této lokální distribuční soustavě. Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo provozovatele lokální distribuční soustavy za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupující do lokální distribuční soustavy z distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, z lokálních distribučních soustav připojených k lokální distribuční soustavě a z odběrných a předávacích míst zákazníků a výrobců připojených k lokální distribuční soustavě, sníženého o množství elektřiny vystupující z lokální distribuční soustavy do distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena a do lokálních distribučních soustav připojených k lokální distribuční soustavě, za fakturované období. Do výsledného množství elektřiny podle věty předchozí se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními elektrárnami, spotřebované zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy nebo dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí, spotřebované na krytí ztrát v distribuční soustavě a množství elektřiny spotřebované pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla.
(7) V případě, že odběrné místo zákazníka připojené k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, použije se pro stanovení výše platby jmenovitá proudová hodnota nejbližšího předřazeného jistícího prvku.
(8) Složka ceny služby distribuční soustavy a složka ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny se účtuje v poměru počtu dní, kdy je odběrné místo nebo výrobna elektřiny v daném měsíci připojena, k počtu dní v kalendářním měsíci.
(9) Finanční prostředky určené na podporu elektřiny a provozní podporu tepla podle § 9 odst. 3, § 13 odst. 2, § 26 odst. 6 a na kompenzaci podle § 28a vede operátor trhu samostatně na zvláštních účtech.
(10) Při stanovení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny pro následující kalendářní rok Úřad bere v úvahu rozdíly mezi skutečně vynaloženými náklady a výnosy na podporu elektřiny a provozní podporu tepla a na kompenzaci podle § 28a za uplynulý kalendářní rok.
(11) Skutečně vynaloženými náklady operátora trhu je součet celkových finančních vyplacených prostředků výrobcům podle § 9 odst. 3, výrobcům tepla podle § 26 odst. 6, povinně vykupujícímu podle § 13 odst. 2 a zákazníkům podle § 28a. Skutečnými výnosy operátora trhu jsou skutečně uhrazené finanční prostředky podle odstavce 1.
(12) Úřad poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích licencí a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení licence a ministerstvo údaje o držitelích osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.
24) § 2 odst. 2 písm. a) bod 17 a § 28 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).“.
72. Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.
73. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠28a
Kompenzace na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci
(1) Zákazník má právo na kompenzaci od operátora trhu ve výši uhrazené ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, pokud v letech 2013 až 2015 spotřeboval v České republice elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „jiný členský stát“) za podmínek dále uvedených.
(2) Právem zákazníka podle odstavce 1 není dotčena povinnost uhradit cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny.
(3) Zákazník může podat žádost o kompenzaci u svého obchodníka s elektřinou. V případě, že obchodník s elektřinou dodal zákazníkovi elektřinu uvedenou v odstavci 1, přiloží obchodník s elektřinou k této žádosti dokumenty podle odstavce 5 a předá tuto žádost operátorovi trhu. V opačném případě obchodník s elektřinou o skutečnosti, že svému zákazníkovi nedodal elektřinu uvedenou ve větě první, informuje svého zákazníka a žádost dále nepředá.
(4) Po ověření podmínek podle odstavce 5 operátor trhu uhradí kompenzaci obchodníkovi s elektřinou, který předal zákazníkovu žádost o kompenzaci operátorovi trhu. Obchodník s elektřinou bez zbytečného odkladu uhradí kompenzaci zákazníkovi, který u něj podal žádost o kompenzaci.
(5) Podmínkou úhrady kompenzace je
a) prokázání původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, které se provádí uznáním záruky původu z obnovitelných zdrojů vydané v jiném členském státě a uplatněním této záruky původu podle § 45,
b) doložení smlouvy o dodávce elektřiny mezi výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů v jiném členském státě, který vyrobil elektřinu z obnovitelných zdrojů, nebo obchodníkem s elektřinou v jiném členském státě a obchodníkem s elektřinou v České republice, který takovou elektřinu dodal zákazníkovi v České republice uplatňujícímu právo na kompenzaci, včetně překladu do jazyka českého, pokud operátor trhu neprohlásí, že takový překlad nevyžaduje, nebo že požaduje úředně ověřený překlad, a
c) doložení, že odběrné místo zákazníka je přímo připojeno k elektrizační soustavě České republiky.
(6) Maximální výše finančních prostředků vyplacených operátorem trhu na úhradu kompenzace v roce 2013 až 2015 nesmí každoročně v daném roce přesáhnout hodnotu 10 % celkových finančních prostředků, které byly vyplaceny operátorem trhu v roce předcházejícím na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů určených pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2013. Pro nárok na úhradu kompenzace je rozhodující termín uplatnění žádosti v systému operátor trhu elektronickou formou u operátora trhu. V případě, že kompenzaci bude pro své zákazníky v příslušném kalendářním měsíci nárokovat více obchodníků s elektřinou a došlo by k překročení maximální výše finančních prostředků, pak se zbývající finanční prostředky rozdělí mezi tyto obchodníky s elektřinou v poměru podle množství jimi dodané elektřiny z obnovitelných zdrojů zákazníkům. Informace o dosažení hodnoty maximální výše finančních prostředků zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Postupy, termíny a obsah žádosti o kompenzaci, vzor žádosti o kompenzaci stanoví prováděcí právní předpis.
(8) Náklady na kompenzaci jsou hrazeny z dotace podle § 29.“.
74. V § 29 odst. 1 se za slova „tepla podle § 28“ vkládají slova „a na kompenzaci podle § 28a“.
75. V části první se hlavy VII a VIII včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18 až 20 zrušují.
76. V nadpisu hlavy deváté se za slova „z obnovitelných zdrojů“ vkládají slova „a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla“.
77. § 44 a 45 včetně nadpisů znějí:
 
㤠44
Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu.
(2) Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla odpovídá hodnotě množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu elektřiny. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se může stát předmětem smluvního vztahu.
 
§ 45
Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich evidence
(1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor trhu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na jeho účet vedený v evidenci záruk původu.
(2) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů je platná po dobu dvanácti kalendářních měsíců od data výroby odpovídající elektřiny, pokud do té doby nedojde k jejímu uplatnění. Záruka původu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je platná po dobu 12 kalendářních měsíců od výroby odpovídající elektřiny.
(3) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo obchodníka s elektřinou (dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu.
(4) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem
a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do elektrizační soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých násobcích,
b) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v rámci České republiky nebo mezi výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v České republice a výrobci elektřiny nebo obchodníky s elektřinou v jiném členském státě (dále jen „převod záruky původu“),
c) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů pro prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v České republice (dále jen „uplatnění záruky původu“),
d) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo
e) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných nebo nepravdivých informací.
(5) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců od uskutečnění výroby a dodávky elektřiny.
(7) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich ověření a
b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů nutných k vydání záruky původu.
(8) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského státu do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo k jejímu vyřazení. V případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je povinen o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění.
(9) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení účtů v evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.
(10) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, převody záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za vedení účtu v evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
78. V § 48 se slova „Státní energetická inspekce“ nahrazují slovem „Úřad“.
79. § 49 včetně nadpisu zní:
 
㤠49
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2,
b) jako výrobce nesplní povinnosti podle § 7 odst. 4, 7 nebo 8,
c) jako výrobce paliva, dodavatel paliva nebo dovozce paliva z biomasy, biokapaliny nebo bioplynu nesplní povinnosti podle § 7 odst. 5,
d) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 7 odst. 6,
e) jako vykupující nesplní povinnost podle § 9 odst. 2,
f) jako povinně vykupující nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2,
g) jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst. 3,
h) jako výrobce nesplní povinnost podle § 11 odst. 4 nebo 8,
i) jako povinně vykupující nesplní povinnosti podle § 11 odst. 4, 5, 6 nebo 7,
j) jako vykupující nesplní povinnost podle § 11 odst. 5,
k) jako výrobce nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 5 písm. a) nebo b) nebo odst. 7 písm. b) nebo na vyžádání Úřadu nebo ministerstva nesplní povinnost podle § 11a odst. 6,
l) jako provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nesplní povinnost podle § 11a odst. 9,
m) jako provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy nesplní povinnost podle § 13 odst. 1,
n) jako plátce odvodu nesplní povinnost podle § 20 odst. 1 nebo 2,
o) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 23 odst. 7,
p) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 25 odst. 4,
q) jako držitel licence na rozvod tepelné energie nesplní povinnost podle § 27 odst. 1,
r) jako výrobce tepla nesplní povinnost podle § 27 odst. 4, 6, 7 nebo 8,
s) jako výrobce paliva z biomasy nebo dovozce paliva z biomasy nesplní povinnost podle § 27 odst. 5,
t) jako obchodník s elektřinou poruší některou z povinností podle § 28a odst. 3 nebo 4,
u) jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla žádající o vydání záruky původu nesplní povinnost podle § 45 odst. 7,
v) jako držitel účtu nesplní některou z povinností podle § 45 odst. 10,
w) jako výrobce elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla žádající o vydání osvědčení o původu nesplní povinnost podle § 47 odst. 3,
x) jako výrobce nesplní povinnost podle § 8 odst. 3,
y) jako operátor trhu nesplní některou z povinností podle § 45 odst. 1, 4 nebo 5.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč. Jedná-li se o výrobce nebo výrobce tepla, uloží se pokuta maximálně do výše ročního nároku výrobce nebo výrobce tepla na podporu. Současně s pokutou může Úřad rozhodnout o uložení opatření k nápravě, jehož účelem je odstranění protiprávního stavu, a stanovit přiměřenou lhůtu k jeho odstranění.“.
80. V § 50 odstavec 4 zní:
„(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad. O rozkladu proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje Rada Úřadu.“.
81. § 51 včetně nadpisu zní:
 
㤠51
Neoprávněně čerpaná podpora
(1) Došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory tepla v souvislosti se spácháním správního deliktu podle tohoto zákona ze strany výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla (dále jen „neoprávněné čerpání podpory“), Úřad z moci úřední rozhodne o neoprávněném čerpání podpory a stanoví jeho rozsah podle doby trvání neoprávněného čerpání podpory. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je povinen neoprávněně čerpanou podporu uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Úřadu o neoprávněném čerpání podpory do státního rozpočtu. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je zároveň povinen uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně z částky rovnající se neoprávněně čerpané podpoře za dobu, kdy výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla podporu elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny nebo provozní podporu tepla neoprávněně čerpal do doby, kdy ji uhradil do státního rozpočtu, maximálně však do výše neoprávněného čerpání podpory.
(2) Správu odvodů z neoprávněného čerpání podpory a penále vykonává Úřad podle zákona upravujícího správu daní. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla má při správě odvodů z neoprávněného čerpání podpory postavení daňového subjektu. Odvod z neoprávněného čerpání podpory a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k neoprávněnému čerpání podpory.“.
82. V § 52 odst. 1 se slova „ , podpory decentrální výroby elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu“ nahrazují slovy „a podpory tepla“.
83. § 53 včetně nadpisu zní:
 
㤠53
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů a způsoby jejich využití pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů, včetně způsobu a vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu,
b) minimální účinnosti užití energie ve výrobnách elektřiny, na které se vztahuje podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů, a minimální účinnosti užití energie ve výrobnách tepla, na které se vztahuje podpora tepla z obnovitelných zdrojů,
c) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
d) způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
e) rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a o způsobu výroby tohoto paliva,
f) postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu, a vedení účtů v evidenci záruk původu,
g) vzor žádosti o vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů a podmínky pro jeho vydávání,
h) způsob výpočtu úspory primární energie, způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů, a termíny a rozsah předávaných údajů pro určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů,
i) podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu,
j) rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy, bioplynu a biokapalin a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv,
k) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny,
l) rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu,
m) rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
n) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla a užitečného tepla v případě výroben uvedených v § 24 odst. 4 a způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 a užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 a dalších údajů,
o) způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,
p) způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu a způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu,
q) způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
r) způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva,
s) postupy, termíny a podmínky pro podání a zpracování žádosti o kompenzaci, vzor žádosti o kompenzaci a způsob a podmínky výplaty kompenzace.
(2) Úřad stanoví vyhláškou
a) technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a pro stanovení zelených bonusů na teplo z obnovitelných zdrojů pro výrobny tepla uvedené v § 24 odst. 4,
b) dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů a dobu životnosti výroben tepla z obnovitelných zdrojů uvedených v § 24 odst. 4,
c) termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu,
d) postup registrace formy podpory elektřiny u operátora trhu,
e) termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu,
f) postup registrace provozní podpory tepla u operátora trhu,
g) způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady, operátorovi trhu,
h) způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny a ceny za činnost povinně vykupujícího,
i) termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu,
j) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,
k) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav.
(3) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou
a) způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba,
b) způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.“.
84. V § 54 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 4“, slova „§ 11 odst. 10“ se nahrazují slovy „§ 11 odst. 5“ a slova „§ 12 odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 12 odst. 6“.
85. V § 54 odst. 2 se slova „§ 12 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 6.“.
Čl. XVI
Přechodná ustanovení
1. U výroben elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem nad 100 kW včetně, na které je uplatňováno právo na podporu a které byly uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněny povinnosti podle § 11a odst. 1 až 5 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 2017.
2. U výroben elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 100 kW, na které je uplatňováno právo na podporu a které byly uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněny povinnosti podle § 11a odst. 1 až 5 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 2018.
3. U výroben tepla, na které je uplatňováno právo na podporu a které byly uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněny povinnosti podle § 27 odst. 3 a 8 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 2018.
4. Výrobce, který uvedl výrobnu elektřiny do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do té doby, než podle bodu 1 nebo 2 zajistí povinnosti podle § 11a odst. 1 až 5 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupovat podle ustanovení § 9 odst. 6, § 10 odst. 3, § 11 odst. 6 a 8 a § 13 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Kontroly započaté Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad, které před tímto dnem nebyly dokončeny, dokončí Státní energetická inspekce.
7. Řízení o uložení pokuty zahájená Státní energetickou inspekcí v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončena, dokončí Státní energetická inspekce.
8. Výkon rozhodnutí Státní energetické inspekce o uložení pokuty v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a které jsou vykonatelné do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede Státní energetická inspekce. Výkon rozhodnutí Státní energetické inspekce o uložení pokuty v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Energetický regulační úřad a které jsou vykonatelné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede Energetický regulační úřad.
9. Právo na podporu tepla podle § 24 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká dnem účinnosti rozhodnutí Evropské komise o tom, že oznámený systém podpory stanovený tímto zákonem je plně slučitelný s vnitřním trhem podle Smlouvy o fungování Evropské unie.
10. Úřad stanoví složku ceny podle § 28 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na zbývající část roku 2015.
11. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vláda stanoví nařízením pro zbývající část roku 2015 prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci podle § 28 odst. 3 zákona 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. Ustanovení § 7 odst. 7, § 7 odst. 8 a § 27 odst. 7 písm. c) se nevztahují na výrobce, který uvedl výrobnu elektřiny nebo výrobnu tepla do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
13. Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. 10. 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny nebo modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do provozu dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 310/2013 Sb.
Čl. XVII
V části první čl. II, přechodné ustanovení bod 1. zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony, se text „do 31. prosince 2015 včetně“ nahrazuje textem „do 6 let od udělení autorizace“ a doplňuje se věta druhá, která zní:„Věta předchozí platí obdobně pro výrobce elektřiny, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii biomasy, o jejímž umístění bylo zahájeno územní řízení přede dnem 18. srpna 2011 a který tuto výrobnu uvede do provozu do 6 let od vydání územního rozhodnutí.“.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o státní službě
Čl. XVIII
V § 2 odst. 1 písm. g) a v § 33 odst. 1 písm. q) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se slova „předsedu a místopředsedu“ nahrazují slovy „člena Rady“.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XIX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení části bodu 107, pokud jde o § 17b, a ustanovení bodu 112, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2017, části první části bodu 171, pokud jde o § 24 odst. 10 písm. y), části bodu 197, pokud jde o § 25 odst. 11 písm. l), části bodu 264, pokud jde o § 58 odst. 8 písm. dd), které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, a s výjimkou ustanovení části první části bodu 127, pokud jde o § 19a odst. 8, a části třinácté bodu 31, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019, a ustanovení části čtrnácté, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty

Související články

Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017