130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Schválený:
130/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2019
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 154/2010 Sb. a zákona č. 169/2013 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví upřesňující kritéria, při jejichž splnění
a) je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv odpad,
b) přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem,
c) přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.
 
§ 2
Definice
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) asfaltovou směsí homogenní směs složená z přírodního nebo umělého kameniva, fileru, silničního nebo modifikovaného asfaltového pojiva a dalších přísad, příměsí a složek, které se používají k její výrobě,
b) znovuzískanou asfaltovou směsí asfaltová směs získaná z odfrézovaných nebo jiným způsobem vybouraných asfaltových vrstev pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch.
 
§ 3
Kritéria pro znovuzískanou asfaltovou směs
(1) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4 je vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, pokud splňuje následující upřesňující kritéria:
a) není znečištěna jinými látkami než těmi, které se používají k její výrobě, pokládce, nebo při běžném provozu; toto znečištění je přípustné, pokud neohrožuje možnost využití znovuzískané asfaltové směsi způsobem, který je v souladu s touto vyhláškou,
b) použije se výhradně způsobem stanoveným pro příslušnou kvalitativní třídu v § 4, 5 nebo 6,
c) pro konkrétní způsob použití celkové množství polyaromatických uhlovodíků ve znovuzískané asfaltové směsi nepřesáhne celkové množství stanovené pro příslušnou kvalitativní třídu znovuzískané asfaltové směsi v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce,
d) splnění požadavků na celkový obsah polyaromatických uhlovodíků je prokázáno vzorkováním a zkoušením, která byla provedena v souladu s § 7, pokud tato vyhláška nestanoví jinak, a
e) znovuzískaná asfaltová směs s výjimkou znovuzískané asfaltové směsi využívané technologií recyklace na místě je identifikována a doprovázena údaji stanovenými v příloze č. 2.
(2) V případě znovuzískané asfaltové směsi z konstrukční vrstvy, která byla prokazatelně vybudována po 1. lednu 2000, nemusí být provedeno vzorkování a zkoušení. V takovém případě je tato znovuzískaná asfaltová směs pro účely této vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T3.
(3) Pokud se nejedná o případ podle odstavce 2 a není provedeno vzorkování a zkoušení podle § 7, je asfaltová směs pro účely této vyhlášky považována za znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T4.
(4) Pokud se při vzorkování a zkoušení zjistí, že jednotlivé vrstvy naplňují podmínky pro zařazení do různých kvalitativních tříd a jednotlivé vrstvy nejsou vybourány odděleně, zařazuje se znovuzískaná asfaltová směs do kvalitativní třídy podle vrstvy s nejvyšším obsahem polyaromatických uhlovodíků.
(5) Aby bylo možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, musí být vzorkování a zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi, pokud tato vyhláška neumožňuje zařazení znovuzískané asfaltové směsi bez vzorkování. Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která má být v rámci stavebních prací odstraněna.
 
§ 4
Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2
(1) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo drcená znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze zařízení na využití odpadu přestává být odpadem, pokud
a) se použije výhradně některým z dále uvedených způsobů:
1. výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena,
2. nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo obdobné dopravní plochy,
3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy,
4. konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati,
5. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,
6. hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo obdobné dopravní plochy či konstrukce železniční trati a
b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T2, nepoužije se v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje2).
(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se dále nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se použije v technologii recyklace na místě a v případě znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T2 se nepoužije v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje2).
(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 v podobě asfaltových ker se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do obalovny asfaltových směsí, kde se použije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena.
 
§ 5
Kritéria pro použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4
(1) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se použije v technologii recyklace za studena na místě, a to při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem. Použití pouze hydraulického pojiva není v takových případech přípustné.
(2) Při použití znovuzískané asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 v technologii recyklace za studena na místě podle odstavce 1 není vyžadováno kritérium doprovázení údaji podle § 3 odst. 1 písm. e).
 
§ 6
Kritéria pro asfaltovou směs vyrobenou z odpadní znovuzískané asfaltové směsi
Asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi přestává být odpadem, pokud
a) je vyrobena v obalovně asfaltových směsí, která je zařízením provozovaným na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona,
b) vstupní znovuzískaná asfaltová směs není znečištěna jinými látkami než těmi, které se používají k její výrobě, pokládce nebo při běžném provozu; znečištění nesmí ohrozit kvalitu vyráběné asfaltové směsi, ani zvýšit celkový obsah polyaromatických uhlovodíků,
c) celkový obsah polyaromatických uhlovodíků ve vstupní znovuzískané asfaltové směsi odpovídá nejvýše hodnotám v kvalitativní třídě ZAS-T3 a
d) celkový obsah polyaromatických uhlovodíků v rozsahu podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce ve vyrobené asfaltové směsi nepřekročí hodnotu 25 mg/kg v sušině; splnění této podmínky se prokazuje způsobem vymezeným v provozním řádu zařízení.
 
§ 7
Vzorkování a zkoušení
(1) Vzorkování se provádí v souladu s českou technickou normou ČSN EN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití ze dne 1. července 2006.
(2) Minimální počet odebraných vzorků ve vztahu k diagnostickým průzkumem posuzované, opravované či obnovované ploše stavby, která bude vybourávána, je stanoven v tabulce č. 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(3) Minimální počet odebraných vzorků z již vybourané znovuzískané asfaltové směsi je stanoven v tabulce č. 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(4) Laboratorní zkoušky se provádějí v akreditovaných3) laboratořích nebo akreditovaných3) odborných pracovištích.
(5) Při laboratorních zkouškách musí být dodržen rozsah stanovovaných polyaromatických uhlovodíků uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 8
Oznámení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
 
§ 9
Přechodná ustanovení
(1) Znovuzískaná asfaltová směs, která byla znovuzískána před nabytím účinnosti této vyhlášky a před účinností této vyhlášky přestala být odpadem nebo se stala vedlejším produktem, ale nesplní upřesňující kritéria podle této vyhlášky do 31. srpna 2019, je od 1. září 2019 odpadem. V případě znovuzískané asfaltové směsi podle věty první, která se stala vedlejším produktem, se upřesňující kritéria podle této vyhlášky považují za splněná i v případě, že vzorkování a zkoušení bylo provedeno až po zahájení stavebních prací.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na asfaltovou směs, která byla vyrobena z odpadní znovuzískané asfaltové směsi před nabytím účinnosti této vyhlášky.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příl.1
Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU)
Tabulka č. 1
Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) pro kvalitativní třídy znovuzískaných asfaltových směsí ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4
I--------------------I----------I--------------------------------------------I
I Celkové obsahy  I Jednotka I      Kvalitativní třída       I
I   parametru   I     I----------I----------I-----------I----------I
I          I     I ZAS-T1 I ZAS-T2 I ZAS-T3  I ZAS-T4 I
I--------------------I----------I----------I----------I-----------I----------I
I Celkové množství  I mg/kg  I  <=12  I 12<x<=25 I 25<x<=300 I  >300  I
I polyaromatických  I  suš.  I     I     I      I     I
I uhlovodíků (PAU)  I     I     I     I      I     I
I--------------------I----------I----------I----------I-----------I----------I
Tabulka č. 2
Rozsah stanovovaných polyaromatických uhlovodíků (PAU)
I---------------------------------------------------------------I------------I
I               Název               I  CAS   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Naftalen                           I 91-20-3  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Acenaftylen                          I 208-96-8  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Acenaften                           I 83-32-9  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Fluoren                            I 86-73-7  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Fenanthren                          I 85-1-8   I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Anthracen                           I 120-12-7  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Fluoranthen                          I 206-44-0  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Pyren                             I 129-00-0  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Benzo(a)antracen (BaA)                    I 56-55-3  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Chrysen                            I 218-01-9  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Benzo(b)fluoranten (BpFA)                   I 205-99-2  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Benzo(k)fluoranten                      I 207-08-9  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Benzo(a)pyren (BaP)                      I 50-32-8  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I lndeno[1,2,3-cd]pyren                     I 193-39-5  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Benzo(g,h,i)perylen                      I 191-24-2  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
I Dibenzo(a,h)antracen (DBahA)                 I 53-70-3  I
I---------------------------------------------------------------I------------I
Poznámka:
Pokud se odpadní znovuzískaná asfaltová směs s obsahem benzo(a)pyrenu >= 50 mg.kg
-1
nepoužije způsobem, který je v souladu s ustanoveními této vyhlášky, jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet.
 
Příl.2
Údaje o znovuzískané asfaltové směsi
Znovuzískaná asfaltová směs, která je vedlejším produktem nebo která přestala být odpadem, je identifikována a doprovázena následujícími údaji:
a) identifikace osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem,
b) údaj o tom, zda se jedná o vedlejší produkt nebo znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem,
c) místo vzniku znovuzískané asfaltové směsi, která je vedlejším produktem, a to alespoň číslo pozemní komunikace a kilometr nebo adresu místa vybourání, nebo údaj o zařízení, ve kterém přestala být znovuzískaná asfaltová směs odpadem, a to alespoň adresa a identifikační číslo zařízení,
d) kvalitativní třída znovuzískané asfaltové směsi a celkový obsah polyaromatických uhlovodíků,
e) množství znovuzískané asfaltové směsi, ke které se údaje vztahují,
f) výčet způsobů použití, která jsou pro danou znovuzískanou asfaltovou směs přípustná dle této vyhlášky,
g) podpis osoby, nebo zástupce osoby, která zařadila znovuzískanou asfaltovou směs jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem, a
h) protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, nebo kopie těchto protokolů, pokud je držitelem znovuzískané asfaltové směsi jiná osoba, než která ji zařadila jako vedlejší produkt nebo jako znovuzískanou asfaltovou směs, která přestala být odpadem.
 
Příl.3
Minimální počty odebraných vzorků
Tabulka č. 1
Minimální počty vzorků ve vztahu k diagnostickým průzkumem posuzované, opravované či obnovované ploše stavby
I--------------------------------I------------------I------------------------I
I      Typ vzorku      I Vztažná plocha* I Minimální počet vzorků I
I                I    /m
2
/ I I I--------------------------------I------------------I------------------------I I Směsný vzorek** I 20 000 I 1 I I--------------------------------I------------------I------------------------I I Dílčí vzorek I 5 000 I 1 I I--------------------------------I------------------I------------------------I * Vztažná plocha je maximální plocha, kterou může reprezentovat jeden vzorek. ** Směsný vzorek vznikne smíšením z dílčích vzorků, z tohoto vzorku je po homogenizaci a zmenšení kvartací odebírán laboratorní vzorek, přičemž dílčí vzorek může reprezentovat plochu nejvýše 5 000 m
2
.
Tabulka č. 2
Minimální počet odebraných vzorků z již vybourané znovuzískané asfaltové směsi
I--------------------------------I------------------I------------------------I
I      Typ vzorku      I  Množství***  I Minimální počet vzorků I
I                I    /t/    I            I
I--------------------------------I------------------I------------------------I
I Směsný vzorek****       I   20 000   I      1      I
I--------------------------------I------------------I------------------------I
I Dílčí vzorek          I    3 000   I      1      I
I--------------------------------I------------------I------------------------I
*** Množství znovuzískané asfaltové směsi v tunách, které může reprezentovat
   jeden vzorek.
**** Směsný vzorek vznikne smíšením z dílčích vzorku, z tohoto vzorku je po
   homogenizaci a zmenšení kvartací odebírán laboratorní vzorek, přičemž
   dílčí vzorek může reprezentovat nejvýše 3 000 t znovuzískané asfaltové
   směsi.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.
2) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 21 a 22 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
3) § 14 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.