126/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
126/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. dubna 2019,
kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 298/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě první se slovo "správy" nahrazuje slovem "správy1)".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.".
2. V § 2 písm. a) se za slova "městská část hlavního města Prahy," vkládají slova "dobrovolný svazek obcí," a slova "nebo městské části hlavního města Prahy" se nahrazují slovy " , městské části hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku obcí, státní organizace Správa železniční dopravní cesty".
3. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) U dobrovolného svazku obcí mohou finanční kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.".
4. § 9a včetně nadpisu zní:
 
"§ 9a
Působnost dobrovolných svazků obcí
(1) Dobrovolné svazky obcí kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky jimi zřízených příspěvkových organizací.
(2) Dobrovolné svazky obcí vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.
(3) Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.".
5. V § 22 odstavec 2 zní:
"(2) Orgán veřejné správy předkládá roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Ministerstvu financí.".
6. V § 22 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
7. V § 26 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:
"(6) U dobrovolného svazku obcí mohou předběžnou řídicí kontrolu vykonávat i jiné fyzické osoby než zaměstnanci dobrovolného svazku obcí.
(7) U obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských části hlavního města Prahy, městských obvodů a části statutárního města může být příkazcem operace člen zastupitelstva.
(8) U orgánu veřejné správy, který nemá víc než 5 zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy.".
8. V § 29 odst. 2 písm. d) se za slova "statutární orgán" vkládají slova "státní organizace Správa železniční dopravní cesty nebo".
9. V § 29 odst. 5 se za slova "§ 9 odst. 3 u svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti" vkládají slova "a dobrovolné svazky obcí podle § 9a odst. 3 u jimi zřízených příspěvkových organizací".
10. V § 29 odst. 6 větě první se za slova "15 000 obyvatel," vkládají slova "a dobrovolné svazky obcí" a ve větě třetí se slova "obce a městské části hlavního města Prahy" nahrazují slovy "obce, městské části hlavního města Prahy a dobrovolné svazky obcí".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.