121/2005 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

Schválený:
121/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. a) zákona:
Čl.I
Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2 a 2a zní:
 
"§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských společenství") kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními a bližší podmínky poskytování dotace2a) na vyrovnání újmy vznikající při zemědělském hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními (dále jen "vyrovnávací příspěvek").
1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce. Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
2a) § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 94/2005 Sb. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.".
2. V § 7 písm. b) se slova "přírodní stanoviště volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, schválená" nahrazují slovy "evropsky významné lokality4a), schválené" a slovo "označená" se nahrazuje slovem "označené".
Poznámka pod čarou č. 4a zní:
"4a) § 45a až 45d zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.".
3. V § 8 se slova "za kalendářní rok" zrušují.
4. V § 10 odst. 1 písm. a) se na konci bodů 1 a 2 doplňuje slovo "nebo".
5. Poznámka pod čarou č. 10 zní:
"10) Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.".
6. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova "od 30. dubna do 31. prosince" nahrazují slovy "od 1. května do 15. října".
7. Poznámka pod čarou č. 15 zní:
"15) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004.".
8. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Doručí-li žadatel čestné prohlášení podle § 13 odst. 2 do dvacátého pátého kalendářního dne po uplynutí lhůty tam uvedené, sníží Fond vyrovnávací příspěvek o 1 % za každý pracovní den, o který bylo čestné prohlášení doručeno Fondu po uplynutí této lhůty; snížení vyrovnávacího příspěvku se neprovede, prokáže-li žadatel Fondu, že k pozdnímu doručení čestného prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci10).".
9. V § 15 písm. d) se za slova "uvedené v § 13 odst. 2" vkládají slova "ani ve lhůtě uvedené v § 14 odst. 4".
10. V § 15 písmeno g) zní:
"g) porušil podmínku uvedenou v bodu 5 zásad.".
11. Za § 18 se vkládají nové § 18a a 18b, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 18a
Údaje rozhodné pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v oblastech typu E
Pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v oblasti typu E jsou rozhodné ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality (§ 7) schválené Komisí Evropských společenství a vyhlášené v souladu se zvláštním právním předpisem5) nařízeními vlády vždy ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se žádost podává.
 
§ 18b
Nesplnění podmínky první a druhé seče
Jestliže žadatel nemůže z důvodů hodných zvláštního zřetele splnit podmínku uvedenou v bodě 2 zásad, oznámí písemně Fondu důvody jejího nesplnění, a to nejpozději v poslední den lhůty, v níž měl tuto podmínku splnit.".
12. V příloze č. 2 se za text
"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZ0412   Karlovy Vary      555185   Hroznětín              648523   Ruprechtov u Hroznětína    S
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"

vkládá text, který zní:

"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    CZ0412   Karlovy Vary      555185   Hroznětín              648515   Hroznětín           S
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"
13. Příloha č. 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 až 26 zní:
"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
Zásady správné zemědělské praxe
1. Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12 st.) vyloučit pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice). Agrotechnické práce a pojezdy technikou provádět převážně po vrstevnicích.
2. Kultury travních porostů spásat nebo sekat minimálně dvakrát ročně (z důvodů hodných zvláštního zřetele sekat jedenkrát ročně nebo pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené zvláštním právním předpisem22) nestanoví jinak), biomasa musí být odstraňována z pozemku. První seč musí být provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku (z důvodů hodných zvláštního zřetele později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené zvláštním právním předpisem22) nestanoví jinak. Druhá seč musí být provedena nejpozději do 15. října kalendářního roku (z důvodů hodných zvláštního zřetele později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené zvláštním právním předpisem22) nestanoví jinak.
3. Dodržovat pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami v souladu se zvláštními právními předpisy23) tak, aby nedocházelo ke kontaminaci složek životního prostředí.
4. Na svažitých orných půdách bez porostu (sklonitost nad 3 st.) neprodleně (do 24 hodin) zapravovat statková hnojiva, organická a organominerální hnojiva a minerální dusíkatá hnojiva do půdy.
5. Vést a nejméně sedm let uchovávat evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv a statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, kultur a let v souladu se zvláštním právním předpisem.24)
6. Ze stájí, skladišť hnojiv a statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv ani z ostatních faremních prostor nesmí unikat žádné závadné látky (močůvka, hnojůvka, silážní šťávy apod.).
7. Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke kvalitnímu, zdravotně nezávadnému krmivu a nezávadné vodě.25)
8. Žadatel nesmí změnit na jím obhospodařovaných půdních blocích, případně dílech kulturu travní porost na kulturu orná půda.26)
22) Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. a nařízení vlády č. 119/2005 Sb.
23) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
26) § 3 odst. 5 písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.".
14. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
Druhy a kategorie hospodářských zvířat započítávaných do výpočtu intenzity chovu podle § 13 odst. 1 písm. b) bodu 2 a koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky
--------------------------------------------------------------------
                          Koeficient
   Druh     Kategorie hospodářského   přepočtu na velké
 hospodářského       zvířete       dobytčí jednotky
   zvířete
--------------------------------------------------------------------
             do 6 měsíců         0,3
   Skot    starší 6 měsíců do 24 měsíců     0,6
            starší 24 měsíců        1,0
--------------------------------------------------------------------
             do 12 měsíců         0,1
   Ovce       starší 12 měsíců        0,2
--------------------------------------------------------------------
             do 12 měsíců         0,1
   Kozy       starší 12 měsíců        0,2
--------------------------------------------------------------------
              do 3 let          0,75
   Koně        starší 3 let         1,3"
--------------------------------------------------------------------
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 14, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.

Související dokumenty