120/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

Schválený:
120/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. dubna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 5 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, se mění takto:
1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 6 zní:
 
"§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) stanicí rádiové zařízení jako jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunikační služby,
b) operátorem osoba obsluhující stanici,
c) letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby jiná než stanice záchranného prostředku umístěná na palubě letadla. Za umístění na palubě letadla se považuje též jiné umístění stanice, které umožňuje její použití pro komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota na palubě6),
d) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby, v některých případech může být letecká stanice umístěna například na palubě lodi nebo na plošině na moři,
e) pozemskou stanicí stanice umístěná buď na povrchu Země nebo v hlavní části zemské atmosféry a určená pro spojení:
1. s jednou nebo několika družicovými stanicemi, či
2. s jednou nebo několika stanicemi téhož druhu pomocí jedné nebo několika odrazných družic nebo jiných předmětů v kosmu,
f) letadlovou pozemskou stanicí pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé služby umístěná na palubě letadla. Za umístění na palubě letadla se považuje též jiné umístění stanice, které umožňuje její použití pro komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota na palubě6),
g) leteckou pozemskou stanicí pozemská stanice družicové pevné služby nebo v některých případech družicové letecké pohyblivé služby umístěná v určitém pevném bodě na souši k realizaci modulačního spoje pro družicovou leteckou pohyblivou službu,
h) radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách pohyblivá radiokomunikační služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu vnitrozemské plavby1),
i) lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách umístěná na palubě plavidla, které není trvale zakotveno, kromě stanice záchranného prostředku,
j) pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách,
k) systémem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém zajišťující rádiové spojení v rámci námořní pohyblivé služby,
l) amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro sebevzdělávání, vzájemná spojení a technická studia, prováděná amatéry, tedy řádně oprávněnými osobami zajímajícími se o radiotechniku pouze z osobní záliby a nevýdělečně,
m) radiokomunikačním provozem navazování, vedení a ukončování rádiového spojení,
n) radiotelefonní službou radiokomunikační pohyblivá služba nebo družicová pohyblivá služba zajišťující radiotelefonní provoz,
o) radiotelefonním provozem provoz zajišťující přenos radiotelefonních hovorů,
p) radiotelefonním hovorem telefonní hovor pocházející z pohyblivé stanice nebo z pohyblivé pozemské stanice nebo jim určený, přenášený na své cestě zčásti nebo zcela radiokomunikačními kanály pohyblivé služby nebo družicové pohyblivé služby.
1) Vyhláška č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.
6) Vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka).".
2. V § 2 písm. b) se slova "letadlové stanice nebo" nahrazují slovy "letadlové stanice,", za slova "pozemské stanice" se vkládají slova "nebo letecké stanice", slovo "vysílače" se nahrazuje slovem "stanice" a na konci písmene b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text, který zní: "a to pouze na území České republiky. Při obsluze letecké stanice nesmí být poskytovány letové provozní služby.".
3. V § 2 písmena e) a f) znějí:
"e) všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, bez použití prvků systému GMDSS,
f) omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem využívající pouze kmitočtová pásma velmi krátkých vln bez použití prvků systému GMDSS, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků,".
4. V § 2 písmena h) a i) znějí:
"h) průkaz HAREC (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) operátora třídy A opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby,
i) průkaz NOVICE (včetně CEPT Novice Amateur Radio Licence) operátora třídy N opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby,".
5. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby opravňující jeho držitele k obsluze lodní stanice na vnitrozemských vodních cestách v rámci radiotelefonní služby, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků.".
6. V § 3 odst. 2 písm. a) a b) se za text "CEPT" vkládají slova "v aktuálním znění".
7. V § 3 odst. 2 písm. a) poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) Rozhodnutí CEPT ERC/DEC/(99)01 [The harmonised examination syllabi for the General Operator’s Certificate (GOC) and the Restricted Operator’s Certificate (ROC)] v aktuálním znění z 3. července 2015.".
8. V § 3 odst. 2 písm. b) poznámka pod čarou č. 4 zní:
"4) Doporučení CEPT ERC/REC 31-04 [Harmonized CEPT examination procedures for the Short Range Certificate (SRC) for non-soals vessels] v aktuálním znění z října 2009 a doporučení CEPT/ERC/REC 31-05E [Harmonized examination procedures for maritime radio operator's certificates appropriate to vessels which use the frequencies and techniques of the global maritime distress and safety system on a non-compulsory basis] z 10. února 1994 v aktuálním znění.".
9. V § 3 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
"c) v § 2 písm. a) až g), j) až l) musí být doložena fotografií; pro technické provedení fotografie se obdobně použije ustanovení zvláštního právního předpisu o požadavcích na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu5).
5) Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.".
10. V § 4 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 8 až 12 zní:
"(2) Požadované znalosti podle odstavce 1 musí odpovídat standardům znalostí uvedených v doporučeních mezinárodních organizací ITU8), CEPT9), IMO10), ICAO11), nebo IARU12) (Region 1) pro danou odbornou způsobilost.
8) ITU (International Telecommunication Union) Mezinárodní telekomunikační unie.
9) CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ.
10) IMO (International Maritime Organization) Mezinárodní námořní organizace.
11) ICAO (International Civil Aviation Organization) Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
12) IARU (International Amateur Radio Union) Mezinárodní radioamatérská unie.".
11. V § 4 odst. 3 písmena a) a b) znějí:
"a) v § 2 písm. a), c), d), e), f), j) a k) je ověření znalosti radiotelefonní komunikace v anglickém jazyce zahrnující leteckou nebo námořní frazeologii,
b) v § 2 písm. b) je ověření znalosti radiotelefonní komunikace v českém jazyce zahrnující leteckou frazeologii,".
12. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) v § 2 písm. l) je ověření znalosti radiotelefonní komunikace v českém jazyce zahrnující námořní frazeologii.".
13. V § 5 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova "přihlášku ke zkoušce však může uchazeč podat nejpozději 20 dnů před termínem konání zkoušky, který uchazeč požaduje".
14. V § 5 odst. 8 se slovo "webových" nahrazuje slovem "internetových".
15. V § 6 odst. 3 se text "90" nahrazuje textem "60".
16. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní:
"Požádá-li žadatel, který neprospěl v ústní nebo praktické části zkoušky, o její opakovaní, umožní mu Úřad ústní nebo praktickou část zkoušky opakovat bez nutnosti opakování písemného testu, a to nejdříve v nejbližším termínu vyhlášené zkoušky, ne však dříve než 14 dnů ode dne neúspěšného vykonání ústní nebo praktické části zkoušky.".
17. V § 7 odst. 1 se v závorce za číslici 4 doplňuje slovo "Zákona".
18. V § 7 odst. 2 písm. a) se text "a k)" nahrazuje textem "až l)".
19. V § 7 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
"c) v § 2 písm. i) se vydává čtyřjazyčně, v českém, německém, francouzském a anglickém jazyce. Musí obsahovat
1. údaj o tom, že se jedná o dokument, který odpovídá CEPT Novice Amateur Licence,
2. ustanovení, že držitel průkazu prokázal znalosti požadované doporučením CEPT7),
3. jméno a příjmení držitele průkazu,
4. datum narození držitele průkazu,
5. číslo průkazu,
6. datum vydání a dobu platnosti průkazu,
7. název Úřadu.
7) Doporučení CEPT ECC/REC (05)06 [CEPT Novice Radio Amateur Licence] z 27. května 2016 v aktuálním znění a Zpráva ERC/REP 032 [Amateur Radio Novice Examination Syllabus and Amateur Radio Novice Examination certificate within CEPT and non-CEPT countries] v aktuálním znění z října 2016.".
20. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) v § 2 písm. a), b), e) až g), j) až l) je deset let při prvním vydání; po uplynutí první doby platnosti je doba platnosti průkazu pět let,".
21. V § 8 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) v § 2 písm. c) a d) je pět let při prvním vydání; po uplynutí první doby platnosti je doba platnosti průkazu pět let.".
22. V § 8 odst. 2 se text "a k)" nahrazuje textem "až l)".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Průkazy odborné způsobilosti vydané podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Dobu platnosti těchto průkazů nelze prodloužit, držiteli průkazu bude k jeho žádosti vydán průkaz podle § 2 písm. f) a l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud splní podmínky platné pro prodloužení doby platnosti těchto druhů průkazu odborné způsobilosti. Doba platnosti takto vydaných průkazů je 5 let s možností prodloužení za podmínek podle § 8 vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo § 26 odst. 7 zákona.
2. Vykonal-li žadatel o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, úspěšně zkoušku odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí se řízení o vydání průkazu odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Doba platnosti tohoto průkazu je 5 let a nelze ji prodloužit, držiteli průkazu bude k jeho žádosti vydán průkaz podle § 2 písm. f) a l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud splní podmínky platné pro prodloužení doby platnosti těchto druhů průkazu odborné způsobilosti. Doba platnosti takto vydaných průkazů je 5 let s možností prodloužení za podmínek podle § 8 vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nebo § 26 odst. 7 zákona.
3. V případě žádosti podle bodu 1 nebo 2 se vybere pouze jeden správní poplatek, a to ve výši poplatku za prodloužení platnosti průkazu odborné způsobilosti.
4. Nevykonal-li žadatel o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, úspěšně zkoušku odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky vykonat zkoušku odborné způsobilosti v rozsahu podmínek platných pro průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) nebo l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jako zkoušku opakovanou. V takovém případě žadatel o vykonání opakované zkoušky provede volbu druhu průkazu odborné způsobilosti podáním přihlášky k příslušné Úřadem vyhlášené zkoušce odborné způsobilosti.
5. V případě podání žádosti o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a konání zkoušky odborné způsobilosti po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle bodu 4 obdobně.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Ministryně:
Ing. Nováková v. r.