12/2016 Sb. o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

Schválený:
12/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. ledna 2016
o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
Česká národní banka stanoví podle § 11 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje vzor informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta (dále jen „vzor informačního přehledu“) pro potřeby informování klientů podle § 11 odst. 2, 3, 4 a 6 zákona o bankách.
 
§ 2
Vzor informačního přehledu
Vzor informačního přehledu je uveden v příloze k této vyhlášce.
 
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. ledna 2016.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
 
Příloha
VZOR INFORMAČNÍHO PŘEHLEDU O SYSTÉMU POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK Z VKLADŮ PRO KLIENTA
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní informace o ochraně vkladu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vklady u [vložte název úvěrové instituce]          
[vložte "Garanční systém finančního trhu
jsou pojištěny u:
(Fond pojištění vkladů)" nebo název jiného
příslušného systému pojištění vkladů]
1
[pouze, je-li relevantní:]
Jménem a na náklady
[vložte název jiného příslušného systému pojištění
vkladů]
jedná a žádosti oprávněných osob přijímá Garanční systém finančního trhu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Limit pojištění: Náhrada se poskytuje v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta uložených v [
vložte název úvěrové instituce
]2 .
[Pouze, je-li relevantní:] [Vložte název úvěrové
instituce]
provozuje činnost pod těmito obchodními označeními nebo ochrannými známkami:
[vložte všechna obchodní označení nebo ochranné
známky].
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Máte-li u [vložte název úvěrové instituce] Limit v českých korunách ve výši odpovídající více vkladů: 100 000 EUR se uplatní ve vztahu k součtu všech Vašich vkladů u
[vložte název
úvěrové instituce].
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Máte-li společný účet s jinou osobou či osobami: Limit v českých korunách ve výši odpovídající 100 000 EUR se uplatňuje na každého klienta samostatně3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lhůta pro výplatu v případě selhání úvěrové 20 pracovních dní (do 31.5.2016)4 instituce: 7 pracovních dní (od 1.6.2016)4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Měna, v níž bude vklad vyplacen: Koruna česká (CZK) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontakt na Garanční systém finančního trhu: Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů)
[vložte adresu, tel. číslo, e-mailovou adresu]
[pouze, je-li relevantní:] Kontakt:
[pouze, je-li relevantní:] [vložte název,
adresu, tel. číslo a e-mailovou adresu
příslušného systému pojištění vkladů jiného
než Garanční systém finančního trhu]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Další informace jsou dostupné na:
[vložte adresu internetové stránky Garančního
systému finančního trhu (Fondu pojištění
vkladů)]
[pouze, je-li relevantní:] [vložte adresu
internetové stránky příslušného systému
pojištění vkladů jiného než Garanční systém
finančního trhu (Fond pojištění vkladů)]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Potvrzení klienta o obdržení informačního přehledu5: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Další důležité informace:
Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů chrání do stanoveného limitu obecně všechny nepodnikatele a podnikatele. Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách Garančního systému finančního trhu. O tom, zda jsou určité produkty pojištěny, či nikoliv, Vás také na požádání informuje [vložte název úvěrové instituce]. Pokud vklad podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů,
[vložte název úvěrové instituce]
tuto skutečnost potvrdí také na výpisu z účtu nebo v obdobném dokumentu.
1 Systém odpovědný za ochranu Vašeho vkladu
[Pouze, je-li relevantní:]
Váš vklad je pojištěn v rámci smluvního systému, který je úředně uznán za systém pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti
[vložte název úvěrové instituce]
Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR.
[Pouze, je-li relevantní:] [Vložte název úvěrové instituce]
je součástí institucionálního systému ochrany, který je úředně uznán za systém pojištění vkladů. To znamená, že všechny instituce, které jsou členy tohoto systému, se vzájemně podporují, aby předešly platební neschopnosti. V případě platební neschopnosti Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR.
[Pouze, je-li relevantní:]
Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů a smluvního systému pojištění vkladů. V případě platební neschopnosti
[vložte název úvěrové instituce]
Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR.
[Pouze, je-li relevantní:]
Váš vklad je pojištěn v rámci zákonného systému pojištění vkladů.
[Vložte název úvěrové instituce]
je navíc součástí institucionálního systému ochrany, v němž se všichni členové vzájemně podporují, aby předešli platební neschopnosti. V případě platební neschopnosti Vám bude Váš za Váš vklad vyplacena systémem pojištění vkladů náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR.
Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro den, kdy Česká národní banka vydá oznámení o neschopnosti
[vložte název úvěrové instituce]
dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek nebo, kdy soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady u [vložte název úvěrové instituce], na které se vztahuje pojištění (rozhodný den).
2 Celkový limit pojištění
Není-li vklad k dispozici, protože úvěrová instituce není schopna dostát svým finančním závazkům, vyplatí Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) klientům náhradu za vklady do výše stanoveného limitu. Tato výplata náhrad v českých korunách činí nejvýše částku odpovídající částce 100 000 EUR a počítá se vždy na celou banku nebo družstevní záložnu. Pro určení částky, která má být z pojištění vyplacena, jsou proto všechny vklady jednoho vkladatele vedené u téže úvěrové instituce, včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni, sečteny. Například pokud má klient na spořicím účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 90 000 EUR a na běžném účtu ekvivalent v českých korunách odpovídající 20 000 EUR, bude mu vyplacena pouze částka v českých korunách odpovídající 100 000 EUR. Tento postup se uplatní i v případě, že úvěrová instituce provozuje činnost pod různými obchodními označeními nebo ochrannými známkami.
V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí částky odpovídající 100 000 EUR, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR. Např. jde o vklad prostředků získaných prodejem nemovitosti sloužící k bydlení, pokud rozhodný den nastal do 3 měsíců ode dne připsání částky na účet, a další v zákoně o bankách uvedené případy.
3 Limit pojištění u společných účtů
V případě společných účtů (tj. účtů s více spolumajiteli podle § 41e odst. 1 zákona o bankách) se podíl každého klienta započítává do jeho limitu 100 000 EUR samostatně. Osoby s pouhým dispozičním právem nejsou spolumajitelé účtu a pojistná ochrana se na ně nevztahuje.
4 Výplata
Systémem pojištění vkladů příslušným k výplatě náhrady klientům je Garanční systém finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů
[uveďte adresu, tel. číslo, e-mailovou adresu a adresu internetových stránek]
. Výplata náhrady Vašich vkladů do výše částky v českých korunách odpovídající 100 000 EUR bude do 31. 5. 2016 zahájena nejpozději do 20 pracovních dní od rozhodného dne. Od 1. 6. 2016 činí lhůta pro zahájení výplaty 7 pracovních dní od rozhodného dne. V některých případech (např. peněžní prostředky evidované na účtu platební instituce, apod.) může být lhůta pro zahájení výplaty delší (15 pracovních dní). Pokud v uvedené lhůtě výplatu neobdržíte, měli byste Garanční systém finančního trhu (Fond pojištění vkladů) kontaktovat, neboť po určité době by mohla uplynout promlčecí lhůta pro uplatnění pohledávky. Objektivní promlčecí lhůta u výplat v případě úvěrových institucí se sídlem v České republice činí podle § 41h odst. 3 zákona o bankách 3 roky. Další informace lze získat na
[vložte adresu internetových stránek Garančního systému finančního trhu (Fondu pojištění vkladů)]
.
5 Pouze v případech poskytování informací klientovi před uzavřením smlouvy nebo přijetím vkladu, není-li obdržení informačního přehledu potvrzeno prostřednictvím elektronického bankovnictví.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (přepracované znění).

Související dokumenty