12/1995 Sb. o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot

Schválený:
12/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 4. ledna 1995
o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 133 odst. 8 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.:
 
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby zabývající se projekcí, konstrukcí, výrobou, montáží, provozem, obsluhou, údržbou, rekonstrukcí a opravami skladovacích zařízení sypkých hmot.
(2) Vyhláška se nevztahuje na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů1) dozoru orgánů státní báňské správy.
 
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) skladovacím zařízením sypkých hmot (dále jen "skladovací zařízení") stabilní zařízení nebo prostorová konstrukce umožňující skladování sypké hmoty, jehož objem přesahuje 3 m3 a ve kterém lze skladovat sypké hmoty o výšce přesahující 1500 mm,
b) skladováním sypkých hmot plnění, uložení a vyprazdňování skladovacího zařízení,
c) sypkou hmotou materiál složený z jednotlivých částic se soudržností vzniklou třením, jehož sypný úhel vyjádřený ve stupních, který svírá vodorovná rovina a povrchová přímka sypného kužele, nepřesáhne 60 stupňů,
d) stálým dozorem nepřetržité sledování pracovní činnosti zaměstnanců a stavu pracoviště, při němž zaměstnanec určený provozovatelem se nesmí od zaměstnanců vzdálit a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než dozorem,
e) nebezpečným prostorem místa, kde hrozí pád do volného prostoru, a místa ohrožená zasypáním, výbuchem, vysokými teplotami, působením chemických látek, statickou elektřinou, elektrickým proudem apod.
Projektování, konstrukce a výroba skladovacích zařízení
 
§ 3
(1) Projekt a konstrukce skladovacího zařízení musí řešit všechna známá rizika ohrožující život a zdraví fyzických osob, jakož i bezpečnost technického zařízení a musí stanovit opatření k zabránění mimořádných situací, zejména aby se při skladování sypkých hmot nevytvářely klenby, trychtýře, převisy nebo aby nedocházelo k ulpívání skladované sypké hmoty na stěnách.
(2) Části zařízení se navrhují tak, aby byly schopné odolat nejvyššímu dovolenému tlaku nebo podtlaku.
(3) Skladovací zařízení je nutno chránit před nebezpečnými účinky statické elektřiny a zabezpečit proti nežádoucímu působení napájecí energie.
(4) Konstrukcí je nutno zajistit bezpečný vstup do vnitřního prostoru skladovacího zařízení.
 
§ 4
(1) Příslušenství skladovacího zařízení a jeho části se umísťují tak, aby
a) ovladače byly bezpečně přístupné a jejich účel a funkce trvale a zřetelně označeny symboly nebo nápisy v českém jazyce,
b) hlavní vypínač elektrické energie a přívody dalších energií pro skladovací zařízení byly zajistitelné ve vypnuté poloze,
c) otvory pro vstup do skladovacího zařízení neměly žádný z rozměrů menší než 700 mm,
d) do prostoru vstupních otvorů nezasahovaly žádné výstupky ani jiné konstrukční části,
e) vstupní otvory umístěné pod nejvyšší úrovní skladovaných hmot se otevíraly dovnitř.
(2) V případech, kdy při skladování sypkých hmot nelze vyloučit nahromadění plynu, prachu nebo jejich směsí ve výbušných koncentracích, je třeba, aby byla provedena všechna potřebná opatření pro zabránění výbuchu a omezení jeho případných následků, zejména
a) zabráněním vytvoření výbušné směsi plynů nebo prachu,
b) zabráněním vzniku zdrojů zažehnutí,
c) použitím systémů odolných proti tlaku při výbuchu,
d) přijetím opatření pro potlačení výbuchu.
Obecné požadavky na skladovací zařízení
 
§ 5
Dokumentace od výrobce (dodavatele) skladovacího zařízení zahrnuje v českém jazyce údaje o
a) technických parametrech a popis skladovacího zařízení,
b) druhu a vlastnostech sypkých hmot, k jejichž skladování je zařízení určeno,
c) pokynech pro montáž, obsluhu a údržbu, včetně termínů i rozsahu prohlídek a plánu údržby a oprav,
d) zakázaných činnostech,
e) opatřeních nezbytných pro vstup do skladovacího zařízení.
 
§ 6
(1) Skladovací zařízení musí být na viditelném místě trvale označeno údaji o
a) výrobci, popřípadě dodavateli,
b) roku výroby, výrobním čísle, typu,
c) druhu skladované sypké hmoty,
d) upozornění na vnitřní prostředí z hlediska nebezpečí výbuchu, požáru, zdravotního nebezpečí, případně jiného nebezpečí,
e) nejvyšších přípustných provozních hodnotách.
(2) Skladovací zařízení, které je součástí technologického zařízení, může mít označení uvedené v odstavci 1 umístěné společně s ostatními údaji o tomto technologickém zařízení.
(3) Skladovací zařízení, jejichž průjezdný profil je omezen, se označují dopravními značkami s omezením rozměrů projíždějících vozidel.
 
§ 7
Pro bezpečný provoz skladovacího zařízení je nezbytné, aby
a) podlahy pracovních prostorů pro obsluhu a údržbu byly rovné, nepoškozené, bez překážek, nebyly kluzké a venkovní plošiny, lávky a schodiště byly zhotoveny tak, aby se na nich nehromadil prach, bláto, voda a jiné látky,
b) pro obslužné a kontrolní stanoviště umístěné více jak 500 mm nad úrovní podlahy byly zřízeny plošiny nebo lávky široké nejméně 500 mm,
c) k plošinám a lávkám vedly pevně zabudované bezpečné přístupy o šířce nejméně 500 mm,
d) skladovací zařízení, u kterého nejsou všechna funkční a manipulační místa přímo viditelná z ovládacího místa, bylo vybaveno vhodnou signalizací k upozornění fyzických osob na uvedení zařízení do chodu,
e) v případě překročení koncentrace škodlivin, než je rozmezí přípustných hodnot stanovených platnými předpisy,2) bylo skladovací zařízení vybaveno zařízením pro odlučování škodlivin,
f) pojistné tlakové zařízení zabránilo překročení bezpečného pracovního tlaku v systému, provádí-li se plnění foukáním,
g) bezpečnostní zařízení zabránilo vzniku podtlaku převyšujícího přípustnou hodnotu, je-li prováděno plnění sáním,
h) automatické zařízení zastavilo plnění, je-li skladovací zařízení plněné automaticky zcela zaplněno.
 
§ 8
Ochranná zařízení
(1) K ochraně fyzických osob i skladovacího zařízení je nezbytné instalovat zařízení, které by
a) zabraňovalo přístupu ke zdrojům nebezpečí, nebezpečnému dotyku nebo zachycení fyzických osob a částí jejich oděvu,
b) zabraňovalo pádu fyzických osob,
c) chránilo fyzické osoby a zařízení před padajícími, odlétajícími nebo rozprašovanými sypkými hmotami,
d) zabraňovalo nežádoucímu vniknutí cizích předmětů do mechanismů nebo zařízení,
e) tlumilo hlučnost, snižovalo prašnost a rozptylování sypkých hmot.
(2) Instalovaná ochranná zařízení musí být zabezpečena proti samovolnému uvolnění; odnímatelné části musí být uzamknuty klíčem nebo jiným nástrojem.
(3) Velikost a tvary otvorů ochranných zařízení se určují s přihlédnutím ke vzdálenosti zdroje nebezpečí od krytu, struktuře a velikosti skladovaných sypkých hmot a možnosti propadnutí osob nebo předmětů. Mezera mezi tyčemi nebo rozměry ok tuhé drátěné sítě nesmí být větší než 200 mm.
 
§ 9
Vstupy a otvory do skladovacího zařízení
Je nezbytné, aby
a) vstupy a otvory do uzavřených skladovacích zařízení byly zabezpečeny proti nežádoucímu vstupu a pádu fyzických osob,
b) mříže, rošty apod., po kterých je potřeba z provozních důvodů přecházet, neměly otvory, jejichž rozměr by umožňoval propadnutí chodidla,
c) vypouštěcí otvory odpovídaly vlastnostem skladované sypké hmoty a jejich uzávěry byly v takovém provedení, aby nemohlo dojít k jejich náhodnému otevření a zajišťovaly spolehlivou těsnost pro uvažovanou hmotu a pro nejvyšší přípustný tlak nebo podtlak,
d) u otevřených skladovacích zařízení, kde je možnost stálého přístupu k hornímu otvoru, byla ochrana zabraňující pádu do vnitřku zařízení, přičemž zábrana tvořená pevným dvojtyčovým zábradlím měla vrchní madlo upevněno ve výšce 1,1 m.
 
§ 10
Provozní dokumentace
Provozovatel v provozní dokumentaci uvede
a) zaměstnance oprávněné k provozu, obsluze a údržbě zařízení,
b) termíny, rozsah a způsob provádění údržby
,
c) opatření pro vstup do skladovacího zařízení, zejména pracovní postup, způsob signalizace nebo dorozumívání, zajištění proti nežádoucímu spuštění, zabezpečení zaměstnanců a jejich zajištění při vstupu minimálně dvěma dalšími zaměstnanci s napnutým zajišťovacím lanem a se stálým dozorem apod.,
d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek,
e) způsob zajištění vstupních otvorů do uzavřených skladovacích zařízení,
f) postup obsluhy, dojde-li k přerušení vyprazdňování,
g) termíny a rozsah kontrol vlastností uložených sypkých hmot z hlediska možného samovznícení, výbuchu apod.,
h) zakázané úkony a činnosti, zejména vstup vypouštěcím otvorem, pokud není skladovací zařízení prázdné, vstupování na skladovaný materiál, ovládání uzávěru skladovacího zařízení z ložné plochy dopravního prostředku a zdržování se na ložné ploše po celou dobu jeho plnění nebo vyprazdňování, čištění, opravování, seřizování skladovacího zařízení za chodu, není-li to výslovně povoleno, manipulace nepovolanou osobou apod.,
i) požadavky na ochranu proti výbojům statické elektřiny.
 
§ 11
Provoz skladovacích zařízení
K zajištění bezpečného provozu skladovacího zařízení je nezbytné
a) provozovat skladovací zařízení v souladu s provozní dokumentací,
b) zabezpečit stálým osvětlením místa s trvalou obsluhou a místa, kde se zdržují fyzické osoby ve skladovacích zařízeních včetně jejich příslušenství a okolí (za příslušenství se nepovažuje např. zavážecí dopravník),
c) určit druh, význam a použití výstražných znamení a seznámit s nimi příslušné zaměstnance,
d) označit zdroje nebezpečí bezpečnostními barvami, značkami a tabulkami,
e) vést doklady o prováděné údržbě,
f) zabránit nahrnování skladované sypké hmoty v okolí plnicích otvorů skladovacích zařízení umístěných pod úrovní terénu nebo podlahy nad výšku 1500 mm od úrovně okolního terénu nebo podlahy,
g) v případě mimořádné události provést taková opatření, aby dle charakteru prováděné práce byly zaměstnancům k dispozici osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní pomůcky podle podmínek provozu a charakteru sypkých hmot,
h) osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky, jako jsou bezpečnostní pásy a postroje, přídavná a zabezpečovací lana apod., ukládat předepsaným způsobem, po každém použití uvést do použitelného stavu a pravidelnými zkouškami a prohlídkami ověřovat jejich spolehlivost a funkčnost ve stanovených termínech,
i) zajistit prohlídky skladovacích zařízení a jejich příslušenství ve stanovených termínech včetně kontrol bezpečnostních zařízení ovládajících tlak nebo podtlak,
j) při zjištění závady ohrožující bezpečnost práce a provozu zajistit vyřazení skladovacího zařízení ihned z provozu až do odstranění závady.<
 
§ 12
Přechodná ustanovení
(1) Požadavky na projektování, konstrukci a výrobu podle této vyhlášky se vztahují na ta skladovací zařízení, s jejichž projektováním, konstrukcí a výrobou bylo započato po dni nabytí její účinnosti.
(2) Skladovací zařízení uvedená do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky se mohou provozovat za předpokladu, že vyhovují požadavkům právních předpisů platných v době uvádění do provozu. Při rekonstrukci nebo generální opravě musí být tato zařízení uvedena do souladu s touto vyhláškou.
 
§ 13
Výjimky
(1) Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně fyzických osob nebo likvidaci provozní nehody (havárie),3) pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření.
(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech povolit výjimky z ustanovení § 10 písm. h) a § 11 písm. f), a to na základě žádosti podané spolu s návrhem náhradních opatření.
 
§ 14
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 92/1985 Sb., o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály.
 
§ 15
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Vodička v. r.
1)§ 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. § 1 odst. 1 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot.
2) Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - Hlavního hygienika ČSR ze dne 11. 5. 1978 č.j. HEM-340.2 - 30. 9. 78 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, registrovaná v částce 21/1978 Sb.
3) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb.

Související dokumenty

Související články

Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování