115/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Schválený:
115/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2019,
kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 147/2016 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 74 odst. 1 písm. o) a § 78 zákona o zdravotních službách:
Čl.I
Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, se mění takto:
1. V § 3 se za slovo "příloze" vkládá text "č. 1".
2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Seznam skupin zdravotnických prostředků, které jsou přístrojem, používaných poskytovateli při poskytování zdravotních služeb a jsou významné pro dostupnost zdravotních služeb (dále jen "významný zdravotnický prostředek"), a rozsah údajů o nich předávaných do Národního registru poskytovatelů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.".
3. V příloze č. 1 části 1 bodu 1.1 písm. b) se za slova "nezhoubné novotvary" vkládají slova "a dysplázie děložního hrdla" a za slova "kódy D10 - D36" se vkládá text " , N87".
4. V příloze č. 1 části 7 bod 7.1 včetně poznámek pod čarou č. 4, 5 a 8 zní:
"
7.1 Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje:
7.1.1 Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči podle § 27 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek4), jde-li o zdravotní služby.
7.1.2 Každý poskytovatel sociálních služeb8) poskytující odbornou péči podle § 27 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek4), jde-li o sociální služby5).
4) Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 70 odst. 4 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.".
5. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.1 text zní:
"Každý subjekt uvedený v § 75 odst. 1 zákona o zdravotních službách; jde-li o významné zdravotnické prostředky, údaje předává každý poskytovatel, který je používá při poskytování zdravotních služeb.".
6. V příloze č. 1 části 13 bodu 13.2 se doplňuje podbod 13.2.3, který zní:
"13.2.3 Údaje o významných zdravotnických prostředcích používaných v období od 1. ledna do 30. června a v období od 1. července do 31. prosince kalendářního roku se předávají vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po uvedeném období.".
7. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 373/2016 Sb.
Seznam skupin významných zdravotnických prostředků a rozsah o nich předávaných údajů do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
1. Seznam skupin významných zdravotnických prostředků
Skupiny D.1.1. - D.1.3., D.1.4.1., D.3.1., D.4.1.4., D.5.3.1.2., T.1.1. - T.1.4., T.2.2.2.1., T.3.1.1.2., T.3.2.1., T.3.3.1., T.3.4., T.5.6.4., T.5.9., T.6.1. a O.3. podle klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky9).
2. Rozsah předávaných údajů o významných zdravotnických prostředcích
Název, doplňkový popis, alfanumerický kód podle klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky, datum pořízení významného zdravotnického prostředku a adresa zdravotnického zařízení, kde je významný zdravotnický prostředek používán.
9) Sdělení Českého statistického úřadu č. 105/2018 Sb., o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT).".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.