114/2019 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

Schválený:
114/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. dubna 2019
o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:
 
§ 1
Nastavitelné parametry přerozdělování
Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 2
Obsah, struktura a formát předávaných údajů
(1) Údaje nezbytné pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o
a) anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,
c) nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, (dále jen "údaje o nákladech") podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a
d) spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě stanovené v § 20c zákona údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.
 
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2019.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příl.1
Nastavitelné parametry přerozdělování
Nastavitelné parametry přerozdělování podle § 20a odst. 2 zákona, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělení účinných od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, se stanoví takto:
1. Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I Číslo I Kód I     Název     I Definiční skupiny I Vyřazovací I
I    I   I             I    léčiv    I  pravidla  I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I  1  I GLA I Glaukom         I S01E        I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I  2  I THY I Poruchy štítné žlázy  I H03A, H03B     I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I  3  I PSY I Antipsychotika,     I N05A mimo (N05AL03, I       I
I    I   I Alzheimerova choroba,  I N05AN01), N06DA,  I       I
I    I   I léčba závislostí    I N06DX01, N07BB,   I       I
I    I   I             I N07BC51       I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I  4  I DEP I Léčba antidepresivy   I N06A mimo (N06AA09, I ne, pokud  I
I    I   I             I N06AX21)      I zároveň PSY I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I  5  I CHO I Hypercholesterolémie  I C10 mimo (C10AC01, I ne, pokud  I
I    I   I             I C10BX03)      I zároveň DM1, I
I    I   I             I           I DM2, DMH   I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I  6  I DMH I Diabetes s hypertenzí  I A10 a zároveň C02  I       I
I    I   I             I mimo (C02KX,    I       I
I    I   I             I C02CA04), C03 mimo I       I
I    I   I             I (C03CA01), C07, C08 I       I
I    I   I             I mimo (C08CA06), C09 I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I  7  I COP I Těžké astma, chronická I R03AC18, R03AK03,  I       I
I    I   I obstrukční choroba plic I R03BB        I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I  8  I AST I Astma          I R03 mimo (R03AC18, I ne, pokud  I
I    I   I             I R03AK03, R03BB,   I zároveň COP I
I    I   I             I R03CA02, R03BC01,  I       I
I    I   I             I R03CC02, R03CC13)  I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I  9  I DM2 I Diabetes typu II    I A10         I ne, pokud  I
I    I   I             I           I zároveň DM1, I
I    I   I             I           I DMH     I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 10  I EPI I Epilepsie        I N03 mimo (N03AX12, I       I
I    I   I             I N03AX16, N03AE01)  I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 11  I CRO I Crohnova choroba,    I A07EA06, A07EC02  I       I
I    I   I ulcerózní kolitida   I           I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 12  I KVS I Srdeční choroby     I C01A, C01B, C01D,  I       I
I    I   I             I C01EB15, C01EB17,  I       I
I    I   I             I C03CA01       I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 13  I TNF I Revmatické choroby   I L04AA11, L04AA24,  I       I
I    I   I léčené inhibitory TNF  I L04AB, L04AC    I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 14  I REU I Revmatické choroby   I A07EC01, L01BA01,  I ne, pokud  I
I    I   I léčené jinak než    I L04AA13, L04AX03,  I zároveň TNF I
I    I   I inhibitory TNF     I M01CB01, M01CC01,  I       I
I    I   I             I P01BA02       I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 15  I PAR I Parkinsonova choroba  I N04B        I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 16  I DM1 I Diabetes typu I     I A10A        I ne, pokud  I
I    I   I             I           I zároveň DMH I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 17  I TRA I Transplantace      I L04AA06, L04AA10,  I       I
I    I   I             I L04AA18, L04AC02,  I       I
I    I   I             I L04AD01, L04AD02,  I       I
I        I   I             I L04AX01       I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 18  I CFP I Cystická fibróza a   I J01GB01, J01XB01,  I       I
I    I   I onemocnění exokrinní  I R05CB13       I       I
I    I   I funkce pankreasu    I           I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 19  I CNS I Onemocnění mozku a   I L03AB07, L03AB08,  I       I
I    I   I míchy          I L03AX13, L04AA23,  I       I
I    I   I             I M03BX01, M03BX02  I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 20  I ONK I Malignity        I L01 mimo (L01BA01), I       I
I    I   I             I L03AA, L03AC01,   I       I
I    I   I             I L04AX04       I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 21  I HIV I HIV, AIDS        I J05AE, J05AF mimo  I       I
I    I   I             I (J05AF08, J05AF10, I       I
I    I   I             I J05AF11), J05AG,  I       I
I    I   I             I J05AR, J05AX mimo  I       I
I    I   I             I (J05AX05)      I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 22  I REN I Renální selhání     I B03X, V03AE     I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 23  I RAS I Léčba růstovým hormonem I H01AC01, H01AC03  I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 24  I HOR I Hormonální onkologická I L02         I       I
I    I   I léčba          I           I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
I 25  I NPP I Neuropatická bolest   I N01BX04, N03AX12,  I       I
I    I   I             I N03AX16       I       I
I-------I-----I-------------------------I---------------------I--------------I
2. Seznam kombinací věkové skupiny s farmaceuticko-nákladovou skupinou a dvou farmaceuticko-nákladových skupin navzájem se nestanoví.
3. Koeficient pro výpočet zajišťovací konstanty se stanoví ve výši 109.
4. Hranice spotřeby léčiv pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladové skupiny se stanoví ve výši 181.
 
Příl.2
Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
1. Anonymizační tabulky
1.1 Subjekty
Správce centrálního registru pojištěnců vytvoří podle bodů 1.2 až 1.5 tabulky obsahující údaje o anonymizaci pojištěnce (dále jen "anonymizační tabulka").
1.2 Časové období a rozsah dat
Anonymizační tabulky obsahují záznamy o všech pojištěncích, které správce centrálního registru pojištěnců eviduje v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018 nebo jeho části jako pojištěnce veřejného zdravotního pojištění.
1.3 Struktura Základní anonymizační tabulky
Údaje vztahující se k jednotlivým pojištěncům definovaným v bodě 1.2 se uvedou jako jeden záznam tabulky (řádek datového souboru) v této struktuře:
I-----------------I-----------I----------------------------------------------I
I   Atribut   I  Typ  I          Popis           I
I-----------------I-----------I----------------------------------------------I
I IDPoj      I INT (10) I Anonymní identifikátor podle oddílu F    I
I         I      I přílohy č. 2 zákona             I
I-----------------I-----------I----------------------------------------------I
I ČísloPojištěnce I CHAR (10) I Číslo pojištěnce přidělené zdravotní     I
I         I      I pojišťovnou                 I
I-----------------I-----------I----------------------------------------------I
Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.
1.4 Vytvoření anonymizačních tabulek pro jednotlivé zdravotní pojišťovny
Správce centrálního registru pojištěnců ze Základní anonymizační tabulky vytvoří pro každou zdravotní pojišťovnu 1 anonymizační tabulku ve struktuře podle bodu 1.3. Anonymizační tabulka pro danou zdravotní pojišťovnu obsahuje údaje ze Základní anonymizační tabulky o pojištěncích, kteří byli evidováni jako pojištěnci dané zdravotní pojišťovny alespoň část časového období podle bodu 1.2.
1.5 Název předávaného souboru
Předávané soubory obsahující anonymizační tabulky pro zdravotní pojišťovny správce centrálního registru pojištěnců nazve "PojistenciIdentifikace_KZP.csv", kde se jako KZP uvede kód příslušné zdravotní pojišťovny.
2. Údaje o registrovaných pojištěncích
2.1 Subjekty
Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 2.2 až 2.5 tabulku obsahující údaje o svých registrovaných pojištěncích (dále jen "registrační tabulka").
2.2 Časové období
Registrační tabulka obsahuje údaje o pojištěncích zdravotní pojišťovny v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.
2.3 Rozsah dat
V registrační tabulce jsou údaje o pojištěncích dané zdravotní pojišťovny, kteří jsou uvedeni v anonymizační tabulce podle bodu 1.1 a které zdravotní pojišťovna v časovém období podle bodu 2.2 nebo jeho části identifikovala jako své pojištěnce.
2.4 Struktura registrační tabulky
V registrační tabulce odpovídá každé registraci pojištěnce dané zdravotní pojišťovny podle bodu 2.3 v časovém období podle bodu 2.2 nebo jeho části jeden záznam. Pojištěnec je v registrační tabulce uveden vícekrát, pokud v průběhu uvedeného časového období přestal být pojištěncem zdravotní pojišťovny a poté se k této zdravotní pojišťovně opět přihlásil. Údaje se do registrační tabulky uvedou v této struktuře:
I----------------I----------I------------------------------------------------I
I  Atribut   I  Typ  I           Popis           I
I----------------I----------I------------------------------------------------I
I IDPoj     I INT (10) I Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy I
I        I     I č. 2 zákona                  I
I----------------I----------I------------------------------------------------I
I Pojištěncem od I DATE   I Datum začátku pojištění (registrace)      I
I----------------I----------I------------------------------------------------I
I Pojištěncem do I DATE   I Datum ukončení pojištění (registrace)     I
I----------------I----------I------------------------------------------------I
I Rok narození  I INT (4) I Rok narození                  I
I----------------I----------I------------------------------------------------I
I Měsíc narození I INT (2) I Měsíc narození                 I
I----------------I----------I------------------------------------------------I
I Pohlaví    I CHAR (1) I Poslední dostupný údaj o pohlaví pojištěnce.  I
I        I     I Uvede se "M" pro mužské pohlaví a "Z" pro   I
I        I     I ženské.                    I
I----------------I----------I------------------------------------------------I
Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.
2.5 Název předávaného souboru
Předávaný soubor obsahující registrační tabulku zdravotní pojišťovna nazve "Pojistenci.csv".
3. Údaje o nákladech
3.1 Subjekty
Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 3.2 až 3.5 tabulku obsahující údaje o nákladech (dále jen "tabulka nákladů").
3.2 Časové období
V tabulce nákladů jsou uváděny údaje o nákladech vykázaných v kalendářním roce 2018.
3.3 Rozsah dat
V tabulce nákladů jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce a zároveň byli pojištěnci dané zdravotní pojišťovny v časovém období podle bodu 3.2, a to i pokud zdravotní pojišťovna v tomto časovém období žádné náklady na tyto pojištěnce neeviduje.
3.4 Struktura tabulky nákladů
Každému pojištěnci odpovídá 1 záznam tabulky (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky nákladů uvedou v této struktuře:
I---------I----------I-------------------------------------------------------I
I Atribut I  Typ  I            Popis             I
I---------I----------I-------------------------------------------------------I
I IDPoj  I INT (10) I Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2  I
I     I     I zákona                        I
I---------I----------I-------------------------------------------------------I
I Náklady I INT   I Náklady pojištěnce v období podle bodu 3.2 oceněné  I
I     I     I podle vyhlášky č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování  I
I     I     I nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, I
I     I     I zaokrouhlené na celé číslo podle matematických    I
I     I     I pravidel pro zaokrouhlování.             I
I---------I----------I-------------------------------------------------------I
Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.
3.5 Název předávaného souboru
Předávaný soubor obsahující tabulku nákladů zdravotní pojišťovna nazve "Naklady.csv".
4. Údaje o spotřebě léčivých přípravků
4.1 Subjekty
Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 4.2 až 4.5 tabulku obsahující údaje o spotřebě léčivých přípravků (dále jen "tabulka spotřeby").
4.2 Časové období
Tabulka spotřeby obsahuje údaje za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018.
4.3 Rozsah dat
V tabulce spotřeby jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce.
V tabulce spotřeby jsou zahrnuty údaje o veškeré spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků v časovém období podle bodu 4.2, které byly předepsány a vydány na recept, a hromadně vyráběných léčivých přípravků, které byly spotřebovány v období podle bodu 4.2 v rámci poskytnutí zdravotních služeb a vykázány jako zvlášť účtované léčivé přípravky.
V tabulce spotřeby nejsou zahrnuty údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků, které nebyly uznány zdravotní pojišťovnou.
4.4 Struktura tabulky spotřeby
Každému případu vydání nebo spotřeby léčivého přípravku každého pojištěnce odpovídá jeden záznam tabulky spotřeby (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky spotřeby uvedou v této struktuře:
I------------I----------I----------------------------------------------------I
I Atribut  I  Typ  I           Popis             I
I------------I----------I----------------------------------------------------I
I IDPoj   I INT (10) I Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 I
I      I     I zákona                       I
I------------I----------I----------------------------------------------------I
I Kód HVLP  I CHAR   I Kód léčivého přípravku podle § 32 odst. 5 zákona o I
I      I     I léčivech přidělený Státním ústavem pro kontrolu  I
I      I     I léčiv a zveřejněný jako součást seznamu      I
I      I     I registrovaných léčivých přípravků         I
I------------I----------I----------------------------------------------------I
I Množství  I DECIMAL I Počet vydaných nebo spotřebovaných balení léčivého I
I      I     I přípravku, zaokrouhlený na dvě desetinná místa   I
I      I     I podle matematických pravidel pro zaokrouhlování  I
I------------I----------I----------------------------------------------------I
I Datum   I DATE   I Datum vydání léčivého přípravku na recept či    I
I poskytnutí I     I aplikace zvlášť účtovaného léčivého přípravku   I
I léčivého  I     I                          I
I přípravku I     I                          I
I------------I----------I----------------------------------------------------I
Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5.
4.5 Název předávaného souboru
Předávaný soubor obsahující tabulku spotřeby zdravotní pojišťovna nazve "SpotrebaLeky.csv".
5. Popis datového rozhraní
5.1 Datové typy
Popis datových typů:
CHAR - textový řetězec.
CHAR(n) - textový řetězec o maximálním počtu znaků n.
DATE - datum ve formátu RRRR-MM-DD, včetně úvodních nul.
INT - nezáporné celé číslo.
INT(n) - nezáporné celé číslo o maximálním počtu cifer n.
DECIMAL - desetinné číslo s tečkou jako desetinným symbolem.
5.2 Formát souborů
Každá tabulka je předávána jako samostatný textový soubor s příponou ".csv". Formát souboru je následující:
Každý záznam tabulky je v textovém souboru uveden na jednom řádku.
Kódování obsahu souboru: ASCII (nejsou použity znaky s diakritikou).
Oddělovač řádků: CR+LF.
Jednotlivé atributy řádku jsou odděleny znakem "|" (znak s ascii kódem 124).
Hodnoty v buňkách tabulky nejsou ohraničeny žádnými oddělovači textu.
Názvy sloupců tabulky nejsou součástí souboru.
5.3 Kompletace dat pro předání
Soubory předávané zdravotními pojišťovnami jsou archivovány do jednoho souboru ".zip" s názvem "KZP-RRRR-MM-DD.zip", kde RRRR-MM-DD je datum vytvoření tohoto souboru a jako KZP se uvede kód zdravotní pojišťovny.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 8. 2019 do 14. 10. 2019