114/1991 Sb. o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem

Schválený:
114/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České republiky
ze dne 14. března 1991
o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
Změna: 210/1995 Sb.
Změna: 57/2002 Sb.
Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky:
 
§ 1
Odměna zprostředkovatele
Nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem 1) o odměně za jeho činnost při řešení kolektivního sporu, 2) činí tato odměna 7 000 Kč.
 
§ 2
Odměna rozhodce
(1) Odměna rozhodce za jeho činnost při řešení kolektivního sporu 3) činí 10 000 Kč; v této výši je zahrnuta i odměna za nové rozhodnutí v tomtéž sporu, bylo-li po předchozí rozhodnutí krajským soudem zrušeno a ve sporu rozhoduje týž rozhodce.4)
(2) Rozhoduje-li v kolektivním sporu po zrušení předchozího rozhodnutí 4) nový rozhodce, činí jeho odměna 5 000 Kč.
 
§ 3
Poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy
Poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně 5) činí 10 Kč za každou i započatou stranu.
 
§ 4
Výše úhrady nákladů řízení před rozhodcem
(1) Výše úhrady nákladů řízení před rozhodcem činí 2000 Kč; rozhodci přísluší náhrada cestovních výdajů podle zvláštního předpisu. 6)
(2) Bylo-li předchozí rozhodnutí krajským soudem zrušeno a ve sporu rozhoduje týž rozhodce, přísluší mu pouze náhrada cestovních výdajů; rozhoduje-li nový rozhodce, postupuje se podle odstavce 1.
 
§ 5
Způsob úhrady nákladů řízení před rozhodcem
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uhradí rozhodci odměnu a náklady řízení a náhradu prokázaných cestovních výdajů do 30 dnů poté, co rozhodce písemně sdělil, že rozhodnutí bylo smluvním stranám doručeno.
Společná a závěrečná ustanovení
 
§ 6
Tato vyhláška se uplatní též v případech, které nastaly po 31. lednu 1991. Doby uvedené v § 5 počínají dnem účinnosti této vyhlášky.
 
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.
Ministr:
Ing. Špaček v.r.
1) § 12 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.
2) § 10 zákona č. 2/1991 Sb.
3)§ 13 zákona č.2/1991 Sb.
4) § 14 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb.
5) § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 2/1991 Sb.
6) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.

Související dokumenty