112/1997 Sb. o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

Schválený:
112/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1996 byl v Praze podepsán Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní.1) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol ze dne 4. března 1974 byly vyhlášeny pod č. 138/1974 Sb.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem 11. dubna 1997.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně. Do anglického znění Protokolu, jež je pro jeho výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.
PROTOKOL
doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
Česká republika a Nizozemské království,
přejíce si doplnit Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze 4. března 1974 (v tomto Protokolu dále jen "Smlouva"),
se dohodly takto:
Čl.1
Článek 5 Smlouvy se pozměňuje doplněním bezprostředně za pododstavec f) odstavce 2 následujícího nového pododstavce:
"g) staveniště nebo stavbu nebo montáž, které trvají déle než dvanáct měsíců."
a vypuštěním pododstavce f) odstavce 3.
Čl.2
Článek 6 Smlouvy se pozměňuje vypuštěním ve druhé větě odstavce 2 slov "a pohledávky jakéhokoli druhu zajištěné zástavním právem na nemovitosti s výjimkou obligací".
Čl.3
Článek 11 Smlouvy se pozměňuje vypuštěním odstavce 2 a jeho nahrazením následujícím textem:
"2. Výraz "úroky" použitý v tomto článku označuje příjmy z veřejných dluhopisů, obligací nebo dlužních úpisů zajištěných i nezajištěných zástavním právem na nemovitosti, pokud neposkytují právo na podíl na zisku a z pohledávek jakéhokoli druhu, právě tak jako všechny jiné příjmy postavené na roveň příjmům z půjček daňovými předpisy státu, ve kterém mají tyto příjmy zdroj.".
Čl.4
Článek 14 Smlouvy se pozměňuje vložením nového odstavce za odstavec 4 tohoto znění:
"5. Ustanovení odstavce 4 se nedotknou práv obou smluvních států vybírat podle jejich vlastních zákonů daň ze zisků ze zcizení podílů nebo užívacích práv na společnosti, jejíž kapitál je zcela nebo částečně rozdělen na podíly a která má podle zákonů tohoto státu sídlo v tomto státě, pobíraných fyzickou osobou, která má bydliště ve druhém státě a měla bydliště v prvně zmíněném státě v průběhu posledních pěti let předcházejících zcizení podílů nebo užívacích práv.".
Čl.5
Článek 25 Smlouvy se pozměňuje doplněním pododstavce 3 odstavce A bezprostředně za slova "článku 12 odstavec 2" takto:
" , článku 14 odstavec 5"
a doplněním pododstavce 2 odstavce B bezprostředně za slova "v článcích 10, 12," takto:
"14,".
Čl.6
Tento Protokol, tvořící nedílnou součást Smlouvy, nabude platnosti třicátým dnem po datu pozdějšího z oznámení, kterým si příslušné vlády písemně oznámí, že byly splněny požadavky ústavních předpisů příslušných států, a jeho ustanovení se budou vztahovat na daňové roky a období počínající 1. ledna nebo později kalendářního roku následujícího po roce, v němž pozdější z oznámení bylo doručeno.
Na důkaz toho podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tento Protokol.
Dáno ve dvou vyhotoveních v Praze dne 26. 6. roku tisícího devítistého devadesátého šestého v českém, nizozemském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. Dojde-li k odlišnému výkladu českého a nizozemského textu, bude rozhodující text anglický.
Za Českou republiku:
Ivan Kočárník v. r.
Za Nizozemské království:
P. F. C. Koch v. r.

Související dokumenty