110/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Schválený:
110/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2012,
kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 25 odst. 5 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání):
Čl. I
Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „dílčích“ nahrazuje slovem „profesních“.
2. V § 1 odst. 1 písm. a), § 1 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení, § 1 odst. 1 písm. b) bodě 6, § 3 úvodní části ustanovení, § 3 písm. b), § 4 úvodní části ustanovení, § 5 písm. d), § 6 odst. 1 a v § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.
3. V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
4. V § 2 odst. 1 se slova „Národnímu ústavu odborného vzdělávání v Praze“ nahrazují slovy „organizaci ministerstva“.
5. V nadpisu § 4 se slova „§ 18 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 9“.
6. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) V případech stanovených v § 18 odst. 6 zákona se výše úhrady za provedení zkoušky krátí podle uznaných odborných způsobilostí.“.
7. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠6a
Náležitosti záznamu o průběhu a výsledku zkoušky
(K § 18 odst. 13 zákona)
Záznam o průběhu a výsledku zkoušky obsahuje
a) název a kód profesní kvalifikace, jejíž dosažení je zkouškou ověřováno,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný titul a vědecká hodnost uchazeče,
c) údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise v případě konání zkoušky před zkušební komisí, a to v případě autorizované
1. fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení a číslo autorizace,
2. podnikající fyzické osoby její jméno, popřípadě jména, a příjmení a dále jméno, popřípadě jména, příjmení autorizovaných zástupců autorizované podnikající fyzické osoby a číslo autorizace,
3. právnické osoby obchodní firma nebo název a sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, příjmení autorizovaných zástupců autorizované právnické osoby a číslo autorizace,
d) datum a čas zahájení a ukončení zkoušky,
e) výčet všech odborných způsobilostí profesní kvalifikace, jejichž dosažení je zkouškou ověřováno, a to vždy s uvedením, zda uchazeč jednotlivé odborné způsobilosti splnil nebo nesplnil, v případě nesplnění odborné způsobilosti nebo odborných způsobilostí zde bude dále uveden konkrétní důvod jejich nesplnění,
f) závěrečný výsledek zkoušky s uvedením, zda uchazeč u zkoušky vyhověl nebo nevyhověl,
g) podpis nebo podpisy zkoušejících autorizovaných osob nebo autorizovaných zástupců.“.
8. V nadpisu § 8 se slova „§ 18 odst. 12“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 13“.
9. Příloha včetně nadpisu zní:
 
„Příloha k vyhlášce č. 208/2007 Sb.
Vzory formulářů
A) Vzor formuláře osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou fyzickou nebo podnikající fyzickou osobou a získání profesní kvalifikace
1) Strana 1 formuláře:2) Strana 2 formuláře:B) Vzor formuláře osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky před autorizovanou právnickou osobou a získání profesní kvalifikace
1) Strana 1 formuláře:2) Strana 2 formuláře:C) Vzor formuláře osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky před zkušební komisí a získání profesní kvalifikace
1) Strana 1 formuláře:2) Strana 2 formuláře:Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.
Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.