110/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
110/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. března 2009,
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 134/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Čl. I
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona, v nadpisu části první, v § 1 úvodní části ustanovení a v § 1 písm. b) a c) se slova „a vývoje“ nahrazují slovy „ , experimentálního vývoje a inovací“.
2. V § 1 písmeno a) zní:
„a) práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob, úkoly organizačních složek státu a úkoly organizačních jednotek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra (dále jen „organizační jednotka ministerstva“), zabývajících se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi podporovanými z veřejných prostředků, a dále podmínky podpory a veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích,“.
3. V § 1 písm. b) se slova „a vývoji“ nahrazují slovy „ , experimentálním vývoji a inovacích“.
4. § 2 až 5 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2 až 6 znějí:
 
㤠2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) základním výzkumem teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi,
b) aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,
c) experimentálním vývojem získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb (dále jen „vývoj“),
d) inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují:
1. inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení,
2. organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů.
(2) Pro účely poskytování podpory je
a) poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje,
b) uchazečem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory,
c) příjemcem uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto,
d) výzkumnou organizací právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem
1. jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; jde-li o územní samosprávný celek, ustanovení o hlavním účelu výzkumné organizace se vztahuje na jeho organizační složku,
2. která zisk zpětně investuje do činností podle bodu 1,
3. k jejímž výzkumným kapacitám nebo výsledkům podle písmene k) nemají přednostní přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost spočívající v nabídce zboží nebo služeb, které by na ni mohly uplatňovat vliv,
e) infrastrukturou zařízení nebo podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací, která je podporována z veřejných prostředků a která může zahrnovat
1. služby pro výzkum, vývoj a inovace,
2. speciální výzkumná zařízení, včetně jejich pořízení, souvisejících investic a zajištění jejich činnosti, která jsou nezbytná pro část výzkumné a vývojové činnosti a která jsou zřizována výzkumnými organizacemi pro využití pouze jimi samými,
3. systémy pořizování a uchování dat,
4. činnost právnických osob zajišťujících administrativu a financování výzkumu, vývoje a inovací,
5. ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv k nim a jejich rozšiřování,
f) velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace jedinečné výzkumné zařízení, včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi (dále jen „velká infrastruktura“),
g) veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích zakázka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který není poskytovatelem, pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku podle písmene k), která je zadána příjemci v rámci programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací postupem podle zákona o veřejných zakázkách2) a realizována na základě smlouvy o poskytnutí podpory podle tohoto zákona, popřípadě na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory (§ 9 odst. 5 a 6), je-li příjemce organizační složkou státu nebo organizační jednotkou ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem (dále jen „veřejná zakázka“),
h) programem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů
1. aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo v zadání veřejné zakázky na jednotlivé projekty [písmeno i)] v rámci programu,
2. mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, včetně spolupráce realizované na základě právních aktů vydaných k provedení těchto smluv, nebo
3. operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích, (dále jen „program“),
i) projektem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v rámci zadání veřejné zakázky (dále jen „projekt“),
j) dalším účastníkem projektu organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu,
k) výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou
1. v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním oboru,
2. v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti17) nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky,
3. ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,
4. v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do praxe,
(dále jen „výsledek“),
l) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to
1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách3),
2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
3. další provozní náklady nebo výdaje,
4. náklady nebo výdaje na služby,
5. doplňkové náklady nebo výdaje,
m) uznanými náklady takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné.
(3) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky je dokument schvalovaný vládou, který obsahuje základní cíle podpory, její věcné zaměření, předpoklad vývoje výdajů na výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu, z prostředků Evropské unie a ze soukromých zdrojů, priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 4 až 6 let a opatření k jejich realizaci (dále jen „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací“).
Předmět podpory, způsoby jejího poskytování a poskytovatelé
 
§ 3
(1) Podporu, včetně podpory infrastruktury a podpory velké infrastruktury, lze poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, a to jako účelovou nebo institucionální podporu.
(2) Účelovou podporu lze poskytnout na
a) grantový projekt, ve kterém příjemce cíle a způsoby řešení v základním výzkumu stanovuje sám ve skupině grantových projektů vyhlášené poskytovatelem,
b) programový projekt, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu; řešení programového projektu může obsahovat i nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud na ně navazují činnosti aplikovaného výzkumu, vývoje nebo inovací,
c) specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním,
d) velkou infrastrukturu.
(3) Institucionální podporu lze poskytnout na
a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků,
b) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, realizovanou na základě mezinárodních smluv, včetně spolupráce realizované na základě právních aktů vydaných k jejich provedení, jako
1. poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje,
2. poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje, nebo
3. finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, pokud je tento finanční podíl možno hradit z veřejných prostředků a pokud jsou projekty podporovány z rozpočtu jiných států nebo z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků mezinárodních organizací,
c) operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo na jejich část zajišťující cíle ve výzkumu, vývoji a inovacích,
d) zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále na zadání veřejné zakázky, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, a dále na vyhodnocení podmínek pro poskytnutí podpory na specifický vysokoškolský výzkum, velkou infrastrukturu nebo mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to až do celkové výše 2,5 % prostředků poskytovatele na výzkum, vývoj a inovace v daném kalendářním roce, s výjimkou nákladů orgánů hrazených podle písmene f),
e) věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací, kde podmínky pro ocenění stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
f) náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky a Akademie věd České republiky4).
 
§ 4
(1) Účelová podpora je poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem na
a) grantové projekty z výdajů Grantové agentury České republiky,
b) programové projekty v průřezových a odvětvových oblastech výzkumu, vývoje a inovací, které stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Národní politice výzkumu, vývoje a inovací, z výdajů na výzkum, vývoj a inovace příslušného poskytovatele účelové podpory v dané oblasti,
c) programové projekty z výdajů Technologické agentury České republiky,
d) projekty řešené v rámci programu územního samosprávného celku z jeho výdajů na výzkum, vývoje a inovace,
e) projekty programů mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, projekty velkých infrastruktur schválených vládou a specifický vysokoškolský výzkum z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
(2) Institucionální podpora je poskytována z výdajů na výzkum, vývoj a inovace na
a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků formou dotace právnickým osobám anebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem
1. jejich zřizovatelem, pokud z jeho rozpočtové kapitoly, v případě územního samosprávného celku z jeho rozpočtu, lze výzkum, vývoj a inovace podporovat,
2. Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství podle působnosti, pokud je výzkumná organizace zřízena podle soukromého práva,
3. Ministerstvem vnitra, pokud výzkumná organizace provádí převážně bezpečnostní výzkum,
4. Ministerstvem obrany, pokud je výzkumná organizace jeho organizační jednotkou,
5. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pokud nelze poskytovat institucionální podporu podle bodů 1 až 4,
b) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3 písm. b) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
c) operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu podle působnosti,
d) činnosti podle § 3 odst. 3 písm. c) až e) příslušným poskytovatelem a Radě pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky.
Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace
 
§ 5
(1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a obsahuje návrh výdajů na kalendářní rok a střednědobý výhled podpory na období bezprostředně navazujících 2 let.
(2) Před předložením prvního návrhu výdajů podle odstavce 1 schvaluje vláda program, který je v kalendářním roce zahajován. Návrh programu zpracuje příslušný správní úřad v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací. Návrh programu předloží zpracovatel k vyjádření Radě pro výzkum, vývoj a inovace. V případě, že bude program realizován Technologickou agenturou České republiky, je součástí návrhu programu též její vyjádření. Návrh programu obsahuje zejména
a) identifikační údaje programu, jeho případné členění na podprogramy, termín jeho vyhlášení a dobu trvání,
b) celkové výdaje na uskutečnění programu, popřípadě podprogramu, z toho výdaje z veřejných prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu, a jejich členění v jednotlivých letech,
c) nejvyšší povolenou míru podpory a její odůvodnění,
d) specifikaci cílů programu spolu s jejich odůvodněním a způsobem jejich dosažení, kritéria splnění cílů programu, srovnání se současným stavem v České republice a v zahraničí a očekávané výsledky a přínosy programu,
e) požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů a způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů.
(3) Návrh na změnu programu se předkládá, pokud poskytovatel hodlá
a) zvýšit nebo snížit celkové výdaje na program nebo podprogram o více než 20 %,
b) změnit povolenou míru podpory,
c) změnit dobu trvání programu, nebo
d) změnit cíle programu.
Při předložení návrhu na změnu programu se postupuje podle odstavce 2 obdobně.
(4) Má-li být součástí návrhu podle odstavce 1 požadavek na zahájení nové skupiny grantových projektů, předložený Grantovou agenturou České republiky, použijí se ustanovení odstavce 2 obdobně.
(5) Postup při oznámení programu Evropské komisi, včetně postupu při změnách programu, se řídí přímo použitelnými předpisy Evropských společenství5).
(6) Na programy vymezené tímto zákonem se nevztahují ustanovení o programech podle rozpočtových pravidel6).
2) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 552/2005 Sb.
4) § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
5) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. 3. 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES. Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. 4. 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy ES.
6) § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.“.
5. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
 
㤠5a
(1) Celkovou výši výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(2) Rada pro výzkum, vývoj a inovace zašle správcům rozpočtových kapitol7)
a) návrh celkové výše výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol,
b) návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) v členění podle výzkumných organizací; návrh vychází ze zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech, z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice.
(3) Správci rozpočtových kapitol, ze kterých je výzkum, vývoj a inovace podporován, zpracují návrh výdajů na výzkum, vývoj a inovace svých kapitol tak, aby přednostně zajistili plnění projektů zahájených v předchozích letech a dalších závazků. Návrh výdajů obsahuje zejména
a) návrh výše výdajů v členění podle § 6 s tím, že návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) je dále členěn podle výzkumných organizací,
b) údaje o schválených programech podle § 5 odst. 2 a o dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací, na které lze poskytnout podporu podle § 3.
(4) Návrhy výdajů na výzkum, vývoj a inovace předloží správci rozpočtových kapitol Radě pro výzkum, vývoj a inovace, která je s nimi projedná. Rada pro výzkum, vývoj a inovace může vládě doporučit úpravu návrhu výše výdajů podle výsledků mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice, které zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději v termínu rozeslání návrhu výdajů podle odstavce 2.
(5) Je-li součástí návrhu střednědobého výhledu podpory požadavek na zahájení nového programu, musí být odůvodněn. V odůvodnění se uvádí návrh
a) názvu programu,
b) zaměření a cílů programu,
c) doby trvání programu,
d) celkových výdajů na uskutečnění programu v jednotlivých letech, z toho výdaje z veřejných prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu, a návrh míry podpory.
7) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.“.
6. § 6 až 8 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7a a 7b znějí:
 
㤠6
(1) Závaznými ukazateli příslušných rozpočtových kapitol jsou výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem, z toho institucionální podpora celkem a účelová podpora celkem.
(2) Z celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dalšími závaznými ukazateli, pokud přicházejí v úvahu,
a) účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,
b) účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum,
c) institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků,
d) institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji.
 
§ 7
Poskytnutí podpory
(1) Podpora vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a musí být poskytnuta v souladu s příslušnými předpisy a pravidly Evropských společenství, upravujícími státní podporu výzkumu, vývoje a inovací7a).
(2) Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé náklady.
(3) Účelovou podporu poskytne poskytovatel po provedení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle tohoto zákona nebo na základě zadání veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách2), s výjimkou případů podle odstavců 4 a 5 a těch projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde výběr projektů proběhl na mezinárodní úrovni.
(4) Účelovou podporu na projekty velké infrastruktury poskytne poskytovatel po schválení projektu vládou. Při předložení návrhu projektu velké infrastruktury vládě ke schválení se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 věty první až třetí.
(5) Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována účelová podpora podle pravidel schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob poskytování podpory.
(6) Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik7b), které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní. Poskytovatel dále v institucionální podpoře zohlední i výši nepřímé podpory, která byla výzkumné organizaci poskytnuta v předchozích letech formou úlev od daňových povinností.
(7) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci je poskytována podle § 3 odst. 3 písm. b)
a) bodu 1 a 2 prostřednictvím toho orgánu či organizace, které Českou republiku zastupují,
b) bodu 3 na základě žádosti, kterou předloží poskytovateli uchazeč, vybraný v souladu s pravidly příslušného programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
 
§ 8
Použití podpory
(1) Příjemce vede v souladu se zákonem o účetnictví7c) pro každý projekt, pro poskytnutou institucionální podporu a pro další činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích podporované z veřejných prostředků podle § 3 odst. 2 a 3 oddělenou evidenci o vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady hrazené z podpory. Způsob této evidence stanoví na základě zákona o účetnictví7c) příjemce.
(2) Z účelové podpory projektu lze hradit uznané náklady na výzkum, vývoj a inovace prováděný příjemcem, popřípadě dalším účastníkem projektu.
(3) Při pořízení hmotného a nehmotného majetku pro činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích lze do způsobilých nákladů zahrnout pouze takovou část nákladů na jeho pořízení, která odpovídá předpokládanému využití pro danou činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích.
(4) Z institucionální podpory může příjemce hradit náklady na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích jiné výzkumné organizace, pokud jsou tyto činnosti předmětem spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné smlouvy.
(5) V případě, že v projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení hmotného nebo nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně ceny a kurzu platného v době podání návrhu projektu a dodavatele, postupuje příjemce podle zákona o veřejných zakázkách2).
7a) Články 87 až 89 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. 1. 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům v platném znění.
Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, Úřední věstník Evropské unie ze dne 30. 12. 2006, C 323/01.
7b) Například Research Assessment Exercise.“.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 9 se označuje jako poznámka pod čarou č. 7c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
7. V § 9 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové podpory na grantový nebo programový projekt písemnou smlouvu o poskytnutí podpory na řešení vybraného projektu. Doba platnosti smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro vyhodnocení výsledků řešení projektu, včetně vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových pravidel8), ne však delší než 180 dnů ode dne ukončení řešení projektu. Platnost smlouvy o poskytnutí podpory může být prodloužena. Mezi náležitosti smlouvy o poskytnutí podpory patří zejména“.
8. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , v případě účasti více příjemců označení toho příjemce, který bude řešení projektu koordinovat ve vztahu k poskytovateli a jeho práva a povinnosti“.
9. V § 9 odst. 1 písm. g) se za slovo „nákladů“ vkládá slovo „projektu“ a slova „z veřejných prostředků“ se zrušují.
10. V § 9 odst. 1 písm. i) se slovo „spolupříjemců,“ nahrazuje slovy „dalších účastníků projektu, případná“ a slova „z veřejných prostředků“ se nahrazují slovy „s uvedením výše výdajů státního rozpočtu“.
11. V § 9 odst. 1 písm. j) se slova „vedení, účtování a“ zrušují a na konci textu písmene j) se doplňuje slovo „projektu“.
12. V § 9 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:
„l) způsob vyhodnocení výsledků řešení projektu včetně vypořádání poskytnuté podpory,“.
Dosavadní písmena l) až p) se označují jako písmena m) až q).
13. V § 9 odst. 1 písm. n), § 10 odst. 1, § 17 odst. 2, v nadpisu hlavy VIII a v § 34 odst. 1 písm. a) a b) se slova „a vývoje“ nahrazují slovy „ , vývoje a inovací“.
14. V § 9 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) Je-li příjemcem účelové podpory na grantový nebo programový projekt, popřípadě dalším účastníkem projektu, kterému má být poskytnuta podpora, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, poskytovatel vydá rozhodnutí o poskytnutí podpory podle rozpočtových pravidel8). Pro náležitosti rozhodnutí o poskytnutí podpory se přiměřeně použijí ustanovení o náležitostech smlouvy o poskytnutí podpory podle odstavců 1, 2 a 4. Jsou-li příjemcem a dalším účastníkem projektu organizační složky státu v působnosti jednoho správce rozpočtové kapitoly, neposkytují si v souladu s rozpočtovými pravidly8) vzájemně peněžitá plnění. V tomto případě postupuje poskytovatel stejně jako u více příjemců podle odstavce 4.
(6) Rozhodnutí podle odstavce 5 poskytovatel dále vydá v případě poskytnutí
a) institucionální podpory výzkumné organizaci podle zhodnocení jí dosažených výsledků,
b) účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum,
c) podpory na mezinárodní spolupráci, nebo
d) institucionální podpory na projekt operačního programu ve výzkumu, vývoji a inovacích.
(7) Výše uznaných nákladů a s tím související výše podpory poskytnuté na řešení projektu na celou dobu řešení nesmí být v průběhu řešení změněny o více než 50 % výše uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory nebo v rozhodnutí o poskytnutí podpory, jak o nich poskytovatel rozhodl při vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo na základě veřejné zakázky. Změny výše uznaných nákladů a s tím související výše podpory musí být zdůvodněné, podložené schválenými činnostmi a změnou smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a musí splňovat podmínky podpory uvedené v tomto zákoně.“.
15. V § 9 odst. 8 se slova „nebo výzkumného záměru“ zrušují.
16. V § 10 odst. 1 větě druhé se slova „nebo výzkumných záměrů“ a ve větě třetí se slova „nebo výzkumný záměr“ zrušují.
17. V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „spolupříjemce“ nahrazují slovy „další účastník“, slovo „spolupříjemci“ se nahrazuje slovy „dalšímu účastníkovi“ a slova „spolupříjemce organizační složkou“ se nahrazují slovy „příjemce nebo další účastník organizační složkou státu zřízenou jiným zřizovatelem než je poskytovatel“.
18. V § 10 odstavec 3 zní:
„(3) Poskytovatel poskytuje příjemcům podporu na projekty, které nejsou veřejnými zakázkami, jednorázově na daný kalendářní rok, v ostatních případech v termínech stanovených smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí podpory.“.
19. V § 10 se odstavce 4 a 5 zrušují.
20. V nadpisu § 11 se na konci textu doplňuje slovo „projektu“.
21. V § 11 odstavec 1 zní:
„(1) Příjemce podpory na řešení projektu aplikovaného výzkumu uzavře s uživatelem výsledků smlouvu o využití výsledků, kterou předloží poskytovateli nejpozději před ukončením řešení projektu. Při uzavírání smlouvy o využití výsledků se vychází z úpravy užívacích a vlastnických práv k výsledkům uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory podle § 9 odst. 1 písm. h).“.
22. V § 11 odst. 2 písm. a) se slova „nebo výzkumného záměru“ zrušují.
23. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova „či výzkumného záměru“ zrušují.
24. V § 11 odst. 2 písm. d) se slova „do které musí být výsledky uplatněny“ nahrazují slovy „ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení řešení projektu“.
25. V § 11 se odstavec 4 zrušuje.
26. V § 12 odstavec 1 zní:
„(1) Podporu lze poskytnout pouze za podmínky zveřejnění pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a o jejich výsledcích prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.“.
27. V § 12 se odstavce 2 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
28. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Pokud je předmět řešení projektu nebo jiné aktivity výzkumu, vývoje a inovací předmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti, poskytovatel a příjemce poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví zákon.“.
29. V § 13 odst. 1 větě první se slova „nebo výzkumného záměru“ zrušují a slova „uznaných nákladů“ se nahrazují slovy „vynaložených nákladů projektu“.
30. V § 13 odst. 2 větě první a větě druhé se slova „nebo výzkumného záměru“ zrušují.
31. V § 13 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:
„(3) Poskytovatel je povinen provádět finanční kontrolu u příjemců podpory podle zvláštních právních předpisů15) nejméně u 5%objemu účelové a institucionální podpory poskytnuté poskytovatelem v daném kalendářním roce.
15) § 39 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 15 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2001 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.“.
32. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Poskytovatel je povinen při závěrečném hodnocení projektů po ukončení jejich řešení postupem podle § 21 odst. 4 až 7 zhodnotit dosažení cílů stanovených ve smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené podle § 9 odst. 1 až 4, popřípadě v rozhodnutí o poskytnutí podpory, dosažené výsledky projektu, jejich vztah k cílům projektu a poskytnout o nich do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací údaje, jejichž rozsah stanoví prováděcí právní předpis.“.
33. V § 14 odst. 1 se za slovo „Neoprávněné“ vkládá slovo „poskytnutí,“ a slova „prostředků poskytnutých na podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků“ se nahrazují slovem „podpory“.
34. V § 14 odst. 4, v nadpisu hlav V a VII, v nadpisu § 17, v § 17 odst. 1, 2 a 5, 6 a 8, § 18 odst. 2 písm. f) a g), § 18 odst. 3, 7, 10 a 11, § 19 odst. 1 až 3, § 20 odst. 1 a 2, § 21 odst. 2 až 4 a 6 až 8, v nadpisu § 22 až 24, v § 22 odst. 1 až 6, § 23 odst. 1, § 24 odst. 1, 3 a 4, § 25 odst. 1 písm. a) a b), § 25 odst. 2, § 26 odst. 1, § 34 odst. 1 písm. d), § 36 odst. 2 písm. a) a v § 36 odst. 5 se slova „a vývoji“ nahrazují slovy „ , vývoji a inovacích“.
35. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) V případě, že jsou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, provozovatel je ze systému odstraní a na tuto skutečnost upozorní Radu pro výzkum, vývoj a inovace, která v návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů sníží, a to každoročně až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta. Poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu nesprávné údaje předal.“.
36. § 15 a 16 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 18a znějí:
 
㤠15
Vlastnictví majetku pro výzkum, vývoj a inovace
(1) Vlastníkem majetku pořízeného z podpory je příjemce.
(2) Pokud se na pořízení majetku podílí více účastníků projektu, stávají se vlastníky příslušných podílů majetku podle úpravy obsažené ve smyslu § 9 odst. 1 písm. i) ve smlouvě nebo v rozhodnutí o poskytnutí podpory.
 
§ 16
Práva k výsledkům a jejich využití
(1) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti17), 18), je vlastníkem výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
(2) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti17), 18), potom příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. Příjemce má nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů projektu. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele.
(3) Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou, patří příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s výsledky svým vnitřním předpisem.
(4) Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2, platí, že v případě
a) výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropských společenství nestanoví jinak18a),
b) výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 % výše nákladů projektu je příjemce povinen za podmínek stanovených ve smlouvě o využití výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,
c) výsledku podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně nákladů projektu musí být součástí smlouvy o využití výsledků dohoda o způsobu a termínech využití výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,
d) nevyužití výsledků podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků způsobem a v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků je příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky k využití za nediskriminujících podmínek za tržní cenu všem zájemcům.
18a) Články 32 až 38 Smlouvy o založení Evropského společenství, v platném znění.
Článek 9 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (uveřejněn v Úředním věstníku dne 30. 12. 2006 pod č. 2006/C 323/01).“.
37. V § 17 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) platné znění programu schváleného vládou podle § 5 odst. 2 a 3 a posouzeného Evropskou komisí nebo skupiny grantových projektů a dále předpokládanou dobu jejich zahájení a ukončení,“.
38. V § 17 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) název a sídlo poskytovatele a telefon a elektronickou adresu jeho kontaktního pracovníka.“.
39. V § 17 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3 až 6.
40. V § 17 odst. 4 větě druhé, § 24 odst. 3 a v § 36 odst. 4 a 5 se slova „a vývoj“ nahrazují slovy „ , vývoj a inovace“.
41. V § 17 odst. 4 větě první se za slovo „složkám“ vkládají slova „státu nebo územních samosprávných celků“ a slova „Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se“ se nahrazují slovy „ministerstva, zabývajícím se“.
42. V § 17 odstavec 5 zní:
„(5) Návrh projektu je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové podpory formou dotace nebo formou zvýšení výdajů organizační složky státu nebo územního samosprávného celku nebo organizační jednotky ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, podle rozpočtových pravidel.“.
43. V § 18 odst. 2 písm. g) se slova „Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra“ nahrazují slovem „ministerstva“.
44. V § 18 odst. 5 se slova „uchazeč, jde-li o uchazeče, který není zřízen zvláštním právním předpisem nebo pokud není poskytovatel zároveň zřizovatelem uchazeče,“ zrušují.
45. V § 18 odst. 10 se slova „občan takového státu“ nahrazují slovy „Švýcarské konfederaci nebo občan takového státu nebo dlouhodobě pobývající rezident na území České republiky nebo státní příslušník jiného státu, byl-li mu na území České republiky povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu“, písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).
46. V § 18 odst. 11 se věta druhá zrušuje.
47. § 19 včetně nadpisu zní:
 
㤠19
Zadávací dokumentace
(1) Poskytovatel zpracuje pro vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích zadávací dokumentaci jako soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu. Poskytovatel zajistí, aby zadávací dokumentace byla úplná. Zadávací dokumentace obsahuje zejména:
a) údaje o programu podle § 17 odst. 2 písm. a) až e) a g) nebo skupině grantových projektů,
b) podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích,
c) upřesněné položky způsobilých nákladů podle podmínek veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích,
d) další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 odst. 5, pokud jsou stanoveny,
e) rozsah požadovaných údajů a pokyny pro zpracování návrhu projektu, popřípadě povinné přílohy,
f) vymezení rozsahu údajů o návrzích projektů, uchazečích a dalších účastnících projektu určených ke zveřejnění,
g) v případě dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích požadavky na dopracování návrhu projektu podle § 22 odst. 6,
h) místo, způsob a termín pro podávání návrhů projektů a pro vyhlášení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
(2) Při vyhlášení dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích je poskytovatel povinen zpracovat zadávací dokumentaci pro první i pro druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
(3) Zadávací dokumentaci poskytovatel zveřejní na místě a v době, které byly oznámeny při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.“.
48. V § 20 odst. 1 větě třetí se za slovo „stupeň“ vkládají slova „i druhý stupeň“.
49. V § 20 odst. 2 větě první se slovo „zhodnocení“ nahrazuje slovem „vyhodnocení“.
50. V § 20 odst. 2 větě třetí se slova „240 kalendářních dnů a končí nejpozději 30 kalendářních dnů před vyhlášeným předpokládaným termínem uzavření smlouvy o poskytnutí podpory nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory“ nahrazují slovy „180 kalendářních dnů u jednostupňové a 240 kalendářních dnů u dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích“.
51. V § 21 odstavec 1 zní:
„(1) Pro přijímání návrhů projektů poskytovatel jmenuje komisi pro přijímání návrhů projektů. Složení komise, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla činnosti komise stanoví poskytovatel. Členové komise nesmí být ve vztahu k předmětu veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování projektu, nesmí mít osobní zájem na rozhodnutí o poskytnutí podpory určitému projektu a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.“.
52. V § 21 odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Pro hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích ustaví poskytovatel odborný poradní orgán. Složení odborného poradního orgánu, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla jeho činnosti upraví poskytovatel vnitřním předpisem, který zveřejní nejpozději při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Ustanovení odstavce 1 věty třetí o nepodjatosti se pro členy odborného poradního orgánu použije obdobně.
(5) Poskytovatel je povinen zajistit ke každému návrhu projektu nejméně 2 posudky oponentů jako podklad pro hodnocení návrhu projektu odborným poradním orgánem s výjimkou případu, kdy na základě zdůvodněného doporučení odborného poradního orgánu rozhodne, že návrh projektu nebude ze zásadních důvodů dále hodnocen a bude vyřazen z veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Ustanovení odstavce 1 věty třetí o nepodjatosti se pro oponenty použije obdobně. Za způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů odpovídá poskytovatel.“.
53. V § 21 odst. 6 se za slovo „zajistí“ vkládají slova „ , s výjimkou podle odstavce 5,“ a slova „na základě posudků“ se nahrazují slovy „s přihlédnutím k posudkům“.
54. V § 21 odst. 7 se na konci věty druhé doplňují slova „prostřednictvím internetu“ a ve větě třetí se slova „informuje uchazeče na základě jeho písemné žádosti o výsledku“ nahrazují slovy „umožní uchazeči se seznámit s výsledkem“.
55. V § 21 odst. 8 větě druhé se slovo „povolenou“ zrušuje a ve větě druhé a třetí se slova „z veřejných prostředků“ zrušují.
56. V § 21 odst. 9 se slova „nebo oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky“ zrušují.
57. V § 22 odst. 2 se slova „výzkumu a vývoje“ zrušují.
58. V § 22 odst. 3 písm. a) se slovo „převzetí“ nahrazuje slovem „zveřejnění“.
59. V § 22 odst. 6 se slovo „uznaných“ a slova „na řešení“ zrušují.
60. V § 22 odstavec 7 zní:
„(7) V zadávací dokumentaci pro druhý stupeň veřejné soutěže poskytovatel stanoví způsob dopracování návrhu a podmínky jeho podání.“.
61. V § 23 se odstavec 3 zrušuje.
62. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích poskytovatel zruší, pokud je vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo její zadávací dokumentace v rozporu s tímto zákonem, s vládou schváleným programem nebo výsledkem jeho posouzení Evropskou komisí.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
63. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud je veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích zrušena z důvodů uvedených v odstavci 1, uchazeč nemá nárok na úhradu vzniklých nákladů.“.
64. V § 24 odst. 5 se slova „odstoupit s tím“ nahrazují slovy „odstoupit tím“, slova „do 7 kalendářních dnů je povinen“ se zrušují a slovo „oznámit“ se nahrazuje slovem „oznámí“.
65. V § 25 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) V případě nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory nebo podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 9 způsobené důvody na straně poskytovatele má příjemce nárok na náhradu z rozpočtu poskytovatele ve výši odpovídající plánovaným nákladům na řešení projektu za období od data zahájení řešení projektu schváleného v návrhu projektu do data uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, popřípadě vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory.“.
66. V § 26 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“.
67. V § 26 odst. 2 se slova „každém účelově financovaném projektu“ nahrazují slovy „každé poskytnuté podpoře“, číslo „5“ se nahrazuje číslem „10“ a slova „ukončení účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 9“ se nahrazují slovy „poskytnutí podpory“.
68. V § 26 se odstavec 3 zrušuje.
69. Hlava VI včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30 se zrušuje.
70. § 30 až 32 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 32 znějí:
 
㤠30
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
(1) Informační systém výzkumu, vývoje a inovací je informační systém veřejné správy31) zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků a dalších údajů za podmínek stanovených tímto zákonem. Má čtyři vzájemně provázané části, kterými jsou centrální evidence projektů, centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací, rejstřík informací o výsledcích a evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích. Údaje těchto čtyř částí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací jsou provozovatelem využívány k cílům stanoveným v odstavci 2.
(2) Účelem informačního systému výzkumu, vývoje a inovací je poskytovat informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků veřejnosti a poskytovatelům s cílem
a) informovat veřejnost a uchazeče o vyhlášených veřejných soutěžích výzkumu, vývoje a inovacích a jejich výsledcích,
b) informovat veřejnost o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků a jejich výsledcích,
c) informovat další orgány a osoby stanovené zvláštními právními předpisy32) nebo mezinárodními smlouvami,
d) kontrolovat poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory,
e) připravovat návrh státního rozpočtu a zajistit další zvláštními právními předpisy32) stanovené činnosti poskytovatelů nebo orgánů výzkumu, vývoje a inovací podle tohoto zákona,
f) hodnotit výsledky výzkumných organizací a programů a poskytovat informace vládě a veřejnosti.
(3) Výběr technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, jeho číselníky a datové prvky, způsob kontroly úplnosti údajů a vazeb mezi nimi a koncepční záměr informačního systému výzkumu, vývoje a inovací navrhuje po projednání s poskytovateli provozovatel a správce datových prvků a číselníků informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „provozovatel“) a schvaluje správce informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.
 
§ 31
Práva a povinnosti při předání a poskytnutí údajů informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
(1) Podmínkou poskytnutí podpory v daném kalendářním roce je předání údajů o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací poskytovatelem a jejich zařazení do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací provozovatelem podle podmínek stanovených správcem v souladu s ustanovením § 30 odst. 3.
(2) Poskytovatel ve lhůtě nejméně 15 dnů před vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích předá provozovateli údaje o této veřejné soutěži pro evidenci veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích. Do 50 dnů ode dne ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích předá poskytovatel provozovateli údaje o vyhodnocení této veřejné soutěže. Postup při předání údajů o vyhlašovaných veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích a jejich vyhodnocení poskytovatelem provozovateli upraví prováděcí právní předpis.
(3) Údaje o projektech a jejich výsledcích, o aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a o výsledcích výzkumných organizací dosažených s podporou, je příjemce povinen předat poskytovateli ve formě a v termínech stanovených poskytovatelem v souladu s odstavci 4 až 6. Ve stejné formě a termínech může výzkumná organizace předat poskytovateli údaje o svých dalších výsledcích dosažených v uplynulých 5 letech. Postup při předání údajů o projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a jejich výsledcích příjemcem poskytovateli upraví prováděcí právní předpis.
(4) Poskytovatel předá údaje o projektech nebo aktivitách výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly provozovateli do 50 kalendářních dnů
a) od počátku kalendářního roku u projektů nebo aktivitách výzkumu, vývoje a inovací zahájených v minulých letech a řešených v daném roce, nebo
b) ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory u nově zahajovaných projektů nebo aktivit výzkumu, vývoje a inovací.
(5) Pokud dojde v průběhu kalendářního roku ke změně údajů předaných podle odstavce 4, poskytovatel předá nové údaje o řešených projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo byla poskytovateli oznámena.
(6) Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování (dále jen „uplatnění“), nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, s výjimkou údajů o výsledcích projektů, jimž byla poskytnuta podpora podle § 3 odst. 2 písm. a), u nichž lhůta na předání provozovateli činí 730 dní. Poskytovatel předá do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací i údaje o dalších výsledcích výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech.
(7) Postup při předání údajů o projektech a jejich výsledcích, o aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a o výsledcích výzkumných organizací podle odstavců 4 až 6 poskytovatelem provozovateli upraví prováděcí právní předpis.
(8) Provozovatel zařadí do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací údaje předložené poskytovatelem, které splňují náležitosti stanovené tímto zákonem, a oznámí tuto skutečnost poskytovateli ve lhůtě od doručení údajů do
a) 10 kalendářních dnů u údajů o veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích, údajů o projektech nebo údajů o aktivitách výzkumu, vývoje a inovací,
b) 60 kalendářních dnů u údajů o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací.
(9) Údaje jsou považovány za zařazené pouze v případě, že provozovatel potvrdí jejich zařazení do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací na základě kontroly úplnosti údajů. Postup při zařazení údajů předaných poskytovatelem do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací provozovatelem podle odstavce 8 upraví prováděcí právní předpis.
(10) Provozovatel je povinen provést nejpozději do 90 kalendářních dnů od počátku kalendářního roku následujícího po zařazení údajů do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací kontrolu souladu mezi údaji různých poskytovatelů včetně kontroly jejich souladu s údaji zařazenými v předcházejících letech. Při zjištění nesouladu mezi údaji nebo dojde-li změnou zvláštních právních předpisů ke změně číselníků nebo datových prvků informačního systému výzkumu, vývoje a inovací podle § 30 odst. 3, je provozovatel oprávněn požadovat od poskytovatele opravu předaných údajů v souladu s ustanoveními § 12 a § 31 odst. 5.
(11) Provozovatel poskytne z informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
a) veřejnosti všechny údaje informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou chráněny podle zvláštních právních předpisů22), způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) poskytovateli na základě písemné žádosti všechny údaje informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, které do něj poskytl,
c) příjemci na základě písemné žádosti všechny údaje informačního systému výzkumu, vývoje a inovací o jeho projektech a výsledcích jím dosažených, které jsou chráněny podle zvláštních právních předpisů22),
d) správci všechny údaje informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
e) dalším orgánům a osobám stanoveným zvláštními právními předpisy32) nebo mezinárodními smlouvami České republiky údaje stanovené těmito předpisy nebo smlouvami.
(12) Způsob a termíny poskytnutí údajů z informačního systému výzkumu, vývoje a inovací stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 32
Obsah informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
(1) Centrální evidence projektů obsahuje zejména údaje určující projekt, název a předmět řešení projektu, jeho příjemce, řešitele, dalšího účastníka projektu a osobu jemu odpovědnou za řešení projektu, dobu řešení projektu, celkové náklady projektu a jejich členění, výši podpory s uvedením výše výdajů ze státního rozpočtu, stupeň důvěrnosti údajů a po ukončení řešení projektu jeho zhodnocení poskytovatelem. Údaje centrální evidence projektů stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací obsahuje údaje o
a) příjemci a výši podpory
1. specifického vysokoškolského výzkumu podle § 3 odst. 2 písm. c),
2. výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a),
3. na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3 písm. b),
b) poskytovateli a výši podpory na programy podle § 2 odst. 2 písm. h) a dále údaje o
1. názvu programu, jeho cílech a době jeho trvání,
2. schválené výši podpory na uskutečňování programu celkem a v jednotlivých letech řešení,
3. schválení vládou nebo zastupitelstvem územního samosprávného celku,
4. výsledku posouzení Evropské komise, pokud je program oznámen Evropské komisi,
5. způsobu zveřejnění platného znění programu,
c) poskytovateli a výši podpory vynaložené na
1. skupiny grantových projektů podle § 3 odst. 2 písm. a),
2. zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo na zadání veřejné zakázky podle § 3 odst. 3 písm. d),
3. finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací podle § 3 odst. 3 písm. e),
4. náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky a Akademie věd České republiky podle § 3 odst. 3 písm. f).
Obsah údajů centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Rejstřík informací o výsledcích obsahuje zejména údaje určující výsledek a projekt, jehož řešením výsledek vznikl nebo zdroj prostředků, ze kterých byl podporován, příjemce, autory výsledku, druh výsledku, název výsledku a jeho popis, rok uplatnění výsledku a stupeň důvěrnosti údajů. Obsah údajů rejstříku informací o výsledcích stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovací obsahuje údaje zahrnující zejména podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 a údaje o jejím vyhodnocení podle § 31. Obsah údajů evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Z osobních údajů smí informační systém výzkumu, vývoje a inovací obsahovat pouze jméno, příjmení, rodné číslo a případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele nebo dalších fyzických osob podílejících se na projektu nebo autorů jeho výsledků. Nemá-li řešitel nebo další fyzická osoba přidělené rodné číslo, pak jeho jméno, příjmení, státní příslušnost a identifikační kód stanovený správcem informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele a dalších pracovníků podílejících se na projektu nebo autorů jeho výsledků.
32) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.“.
71. V § 33 odst. 1 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s výjimkou oblastí, které zabezpečuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace podle § 35“.
72. V § 33 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 32a znějí:
„(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá za
a) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně jednání s orgány a institucemi Evropských společenství a jednotlivých států Evropských společenství s působností pro výzkum a vývoj a včetně užití prostředků na výzkum a vývoj z fondů Evropské unie,
b) koncepci podpory velké infrastruktury,
c) specifický vysokoškolský výzkum,
d) výkon správní funkce ústředního správního úřadu pro výzkum a vývoj podle zvláštních právních předpisů32a).
(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá zprávu o průběhu a výsledcích spolupráce v mezinárodních orgánech a organizacích po projednání s Radou pro výzkum, vývoj a inovace vládě a po projednání vládou tuto zprávu zveřejní.
32a) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
73. V § 34 odst. 1 úvodní větě se slovo „ministerstva“ nahrazuje slovy „Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“ a slova „ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj“ se nahrazují slovy „ze své rozpočtové kapitoly podle § 4,“.
74. V § 34 odst. 1 písm. b) se slova „nezahrnutých do Národního programu výzkumu,“ zrušují.
75. V § 34 odst. 1 se písmena c) a f) zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
76. V § 34 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , plnění cílů, pokud byly stanoveny, a zhodnocení dosažených výsledků“.
77. V § 34 odstavec 2 zní:
„(2) Ústřední a jiné správní úřady, které podle zákona o státním rozpočtu České republiky neposkytují podporu ze své rozpočtové kapitoly podle § 4, zabezpečují v oblasti své působnosti přípravu programů, jejichž realizaci zajistí Technologická agentura České republiky.“.
78. § 35 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 33 a 34 zní:
 
㤠35
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
(1) Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.
(2) Rada pro výzkum, vývoj a inovace plní úkoly podle tohoto zákona a zabezpečuje zejména
a) přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s mezinárodními smlouvami a její předložení vládě,
b) kontrolu realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací formou stanovisek k souladu programů výzkumu a vývoje předložených poskytovateli s Národní politikou výzkumu a vývoje před schválením těchto programů vládou,
c) přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a její předložení vládě,
d) hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované vládou,
e) návrhy na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky a Grantové agentury České republiky,
f) zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky,
g) zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím a jejich předložení vládě,
h) úlohu správce a provozovatele informačního systému výzkumu, vývoje a inovací podle § 30 a schvaluje provozní řád informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,
i) zpracování stanovisek k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, vývoje a inovací,
j) jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj a inovace Evropských společenství a s vadami pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších zemí,
k) zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací,
l) návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5a,
m) zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádosti o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádosti o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk, a to na podkladě návrhu svého poradního orgánu, kterým je Bioetická komise,
n) plnění dalších úkolů a povinností stanovených tímto zákonem, zvláštním právním předpisem nebo uložených vládou.
(3) Rada pro výzkum, vývoj a inovace má 17 členů včetně předsedy. Členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace s výjimkou jejího předsedy jmenuje vláda na návrh předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace tak, aby byli zastoupeni zejména přední odborníci základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.
(4) Členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace s výjimkou jejího předsedy odvolává vláda na návrh předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace může písemně požádat předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace o předložení návrhu vládě na své odvolání z této funkce. Do doby, než vláda rozhodne o návrhu na jeho odvolání, zůstává členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(5) Orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace jsou předseda a předsednictvo. Předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace je člen vlády. Předsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace tvoří předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a tři místopředsedové volení z členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předsednictvo řídí činnost Rady pro výzkum, vývoj a inovace mezi jejími zasedáními a koordinuje činnost poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(6) Členství v Radě pro výzkum, vývoj a inovace je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah33) k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce34). Funkční období členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace je čtyřleté. Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.
(7) Rada pro výzkum, vývoj a inovace ustavuje jako své odborné a poradní orgány zejména
a) odborné komise pro zpracování priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,
b) Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů,
c) Bioetickou komisi, která zpracovává podklady pro řešení úkolů Rady pro výzkum, vývoj a inovace spojených s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje, zejména návrhy odborných stanovisek Rady pro výzkum, vývoj a inovace k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk. Předsedou Bioetické komise je člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(8) Členství v odborných a poradních orgánech Rady pro výzkum, vývoj a inovace nezakládá pracovněprávní vztah33) k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce34).
(9) Členy odborných a poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace volí z předních odborníků pro danou oblast výzkumu, vývoje a inovací Rada pro výzkum, vývoj a inovace, a jmenuje je a na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace odvolává její předseda.
33) § 3 věta druhá zákoníku práce.
34) Část sedmá zákoníku práce.“.
79. V § 36 odst. 2 písm. a) se slovo „programů“ nahrazuje slovy „skupin grantových projektů“.
80. V § 36 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
h) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.“.
81. V § 36 odstavec 3 zní:
„(3) Orgány Grantové agentury České republiky jsou předseda, předsednictvo, vědecká rada a kontrolní rada Grantové agentury České republiky. Funkce předsedy, členů předsednictva a členů vědecké rady Grantové agentury České republiky je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah33) k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce34).“.
82. V § 36 odst. 5 větě první se slovo „vydává“ nahrazuje slovy „o vydání“ a ve větě poslední se slova „projektů základního výzkumu“ nahrazují slovy „grantových projektů“.
83. V § 36 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Vědecká rada Grantové agentury České republiky je koncepčním orgánem Grantové agentury České republiky, který zejména navrhuje předsednictvu Grantové agentury České republiky ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň Grantové agentury České republiky a navrhuje potřebná opatření. Vědecká rada Grantové agentury České republiky má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
84. V § 36 odst. 7 věta první zní: „Kontrolní rada Grantové agentury České republiky je kontrolním orgánem Grantové agentury České republiky, který kontroluje rozdělování finančních prostředků Grantové agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Grantová agentura České republiky příslušnost hospodaření, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantového projektu, a který předkládá svá stanoviska předsednictvu Grantové agentury České republiky.“.
85. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:
 
㤠36a
Technologická agentura České republiky
(1) Zřizuje se Technologická agentura České republiky se sídlem v Praze.
(2) Technologická agentura České republiky je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Technologická agentura České republiky je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Technologická agentura České republiky je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:
a) přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,
b) hodnocení a výběr návrhů programových projektů,
c) poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,
f) zpracování návrhu výdajů Technologické agentury České republiky a zpráv o její činnosti,
g) poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví,
h) podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů,
i) jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
j) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.
(4) Orgány Technologické agentury České republiky jsou předseda, předsednictvo, výzkumná rada a kontrolní rada Technologické agentury České republiky. Funkce předsedy, členů předsednictva a členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah33) k České republice. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce34).
(5) Předseda Technologické agentury České republiky zastupuje Technologickou agenturu České republiky navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech. Předsedu Technologické agentury České republiky jmenuje z členů předsednictva Technologické agentury České republiky a odvolává na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace vláda.
(6) Předsednictvo Technologické agentury České republiky je výkonným orgánem Technologické agentury České republiky, který schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, předkládá vládě ke schválení návrh statutu Technologické agentury České republiky a jeho změn a předkládá návrh rozpočtu Technologické agentury České republiky. Předsednictvo Technologické agentury České republiky má pět členů. Funkční období členů předsednictva Technologické agentury České republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva Technologické agentury České republiky jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Předsednictvo Technologické agentury České republiky koordinuje činnost oborových komisí jako poradních orgánů Technologické agentury České republiky, které posuzují a hodnotí návrhy projektů s žádostmi o udělení podpory.
(7) Výzkumná rada Technologické agentury České republiky je koncepčním orgánem Technologické agentury České republiky, který zejména navrhuje předsednictvu Technologické agentury České republiky ustavení a zaměření oborových komisí, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň Technologické agentury České republiky a navrhuje potřebná opatření. Výzkumná rada Technologické agentury České republiky má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
(8) Kontrolní rada Technologické agentury České republiky je kontrolním orgánem Technologické agentury České republiky, který kontroluje rozdělování finančních prostředků Technologické agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura České republiky příslušnost hospodaření, projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu programového projektu, a který předkládá svá stanoviska předsednictvu Technologické agentury České republiky. Kontrolní rada Technologické agentury České republiky je oprávněna vyžádat si při kontrole rozdělování finančních prostředků nezávislý audit. Stanoviska, která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou pro předsednictvo Technologické agentury České republiky závazná. Kontrolní rada Technologické agentury České republiky má deset členů, které z řad odborníků jmenuje Poslanecká sněmovna na návrh právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem. Funkční období členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Kontrolní rada Technologické agentury České republiky předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. Poslanecká sněmovna může odvolat kontrolní radu Technologické agentury České republiky, pokud opakovaně neschválí výroční zprávu. Členům kontrolní rady Technologické agentury České republiky může být přiznána za výkon jejich funkce odměna. Výši odměny stanoví na základě zprávy o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky Poslanecká sněmovna.“.
86. § 37 zní:
 
㤠37
Územní samosprávné celky postupují podle tohoto zákona obdobně a podle ustanovení § 5 až 6 přiměřeně; ustanovení § 5 odst. 2 věty třetí a § 5a odst. 4 se nepoužijí.“.
87. § 39 zní:
 
㤠39
Vláda vydá nařízení k provedení § 13 odst. 4, § 31 odst. 2, 3, 7, 9 a 12 a § 32 odst. 1 až 4.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Na právní vztahy v oblasti výzkumu a vývoje vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy.
2. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory přede dnem 31. prosince 2006, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2011. V roce 2010 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2011 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.
3. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory v období od 1. ledna 2007 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2013. V roce 2012 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2013 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.
4. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž vydal poskytovatel rozhodnutí o poskytnutí podpory na 5 nebo 6 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může poskytovatel prodloužit až na 7 let, nejdéle však do 31. prosince 2011. Podmínky prodloužení v souladu s bodem 2 stanoví poskytovatel a vydá rozhodnutí o změně výše uznaných nákladů a institucionální podpory výzkumného záměru.
5. Pro výzkumné organizace, na které se nevztahují body 2 až 4, se ustanovení zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé použijí od 1. ledna roku následujícího po roce nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Rada pro výzkum a vývoj podle § 35 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za Radu pro výzkum, vývoj a inovace podle § 35 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do funkčního období člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace podle § 35 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započte i doba jeho funkčního období člena Rady pro výzkum a vývoj podle § 35 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona vláda jmenuje předsednictvo Technologické agentury České republiky a schválí její statut.
Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.
2. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů.
3. Nařízení vlády č. 28/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů.
4. Nařízení vlády č. 67/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
5. Nařízení vlády č. 83/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
Čl. IV
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o vysokých školách
Čl. V
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. a), v § 2 odst. 4, v § 11 odst. 2, v § 18 odst. 2 písm. a), v § 23 odst. 1, v § 29 odst. 2, v § 34 odst. 1, v § 40 odst. 1 a 2, v § 70 odst. 1, v § 81 odst. 1 a v § 84 odst. 1 se za slovo „vývojovou“ vkládají slova „a inovační“.
2. V § 2 odst. 8, v § 6 odst. 1 písm. f), v § 9 odst. 1 písm. i), v § 18 odst. 3 větě druhé a větě třetí, v § 24 odst. 1 písm. b), v 27 odst. 1 písm. h), v § 30 odst. 1 písm. a), v § 39 odst. 4 písm. c), v § 39 odst. 8 písm. b), v § 40 odst. 3, v § 79 odst. 4 a v § 82 odst. 2 písm. c) se za slovo „vývojové“ vkládají slova „a inovační“.
3. V § 18 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 8e zní:
„b) podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků podle zvláštního právního předpisu8e),
8e) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).
4. V § 18 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ ; veřejná vysoká škola je povinna zajistit, aby prostředky fondů vytvořené převodem zůstatku příspěvku podle věty první použila pouze na financování své činnosti, kterou se neúčastní hospodářské soutěže na společném trhu ani ji nemůže touto činností ovlivnit“.
5. V § 18 odstavec 8 zní:
„(8) Podmínky tvorby a užití fondů stanoví vnitřní předpis veřejné vysoké školy tak, aby prostředky získané ze zisku pocházejícího z provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodem technologií, které byly podpořeny z veřejných prostředků, byly využity zpětně pouze na tyto činnosti, nebo na šíření jejich výsledků nebo na výuku.“.
6. V § 18 odst. 9 písm. c) a v § 18 odst. 10 se slova „a vývoje“ nahrazují slovy „ , experimentálního vývoje a inovací“.
7. V § 18a odst. 4 větě druhé se slovo „rok“ nahrazuje slovem „roky“.
8. V § 18a se odstavec 7 zrušuje.
9. V § 20 odst. 1, v § 87 písm. r) a v § 91 odst. 2 písm. b) se slova „vědecké, výzkumné, vývojové“ nahrazují slovy „výzkumné, vývojové a inovační“.
10. V § 20 odst. 2, § 22 odst. 1 písm. c) se slova „vědeckou, výzkumnou, vývojovou“ nahrazují slovy „výzkumnou, vývojovou a inovační“.
11. V § 56 odst. 2 se na konec předposlední věty vkládají slova „nebo den, ke kterému skončila udělená akreditace“.
12. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který zní:
 
㤠60a
Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu
(1) V rámci své vzdělávací činnosti může veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční vysoké školy (dále jen „kurs“). Bližší podmínky kursu stanoví vnitřní předpis. Účastníci kursu s ním musí být seznámeni předem.
(2) O absolvování studia v rámci kursu vydá veřejná vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům kursu může veřejná vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný titul.
(3) Účastníci kursu nejsou studenty podle tohoto zákona.“.
13. V § 70 odstavec 4 zní:
„(4) Pracovní poměr akademických pracovníků lze sjednat jen na dobou určitou v délce od dvou do pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat opakovaně u téhož zaměstnavatele nejvýše dvakrát za sebou, poté lze sjednat u téhož zaměstnavatele pracovní poměr jen na dobu neurčitou. Sjedná-li zaměstnavatel s akademickým pracovníkem pracovní poměr na dobu určitou, ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené ve větě prvé nebo druhé, a oznámil-li akademický pracovník před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Ustanovení věty prvé až třetí neplatí pro docenty a profesory. Pracovní poměr akademických pracovníků starších 65 let lze sjednat na dobu určitou i opakovaně; § 39 odst. 2 zákoníku práce se nepoužije.“.
14. V § 80 odst. 4 se doplňují slova „nebo uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena“.
15. V § 80 odst. 4 větě druhé se slova „Akreditovaný studijní program lze zrušit, jestliže vysoká“ zrušují a nahrazují se slovem „Vysoká“.
16. V § 91 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu8e).“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
17. V § 91 odst. 3 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“.
18. V § 91 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Ministerstvo může přiznat tato stipendia též občanům České republiky studujícím na vysokých školách v zahraničí.“.
19. V § 95 odstavec 1 zní:
„(1) Vojenské vysoké školy jsou součástí organizační složky státu23) Ministerstva obrany financované ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva obrany, policejní vysoké školy jsou organizační složky státu23) financované z kapitoly Ministerstva vnitra; vztahují se na ně ustanovení části druhé s výjimkou § 14, 15, § 17 odst. 1 písm. c), § 18 až 20. Na státní vysoké školy se nevztahuje ustanovení § 2 odst. 2. Státní vysoké škole mohou být poskytnuty prostředky podle § 18 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 5. Prostředky podle § 18 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 5 na studenty, kteří nejsou vojáky v činné službě, a jsou studenty studijních programů v oblasti bezpečnostních studií, poskytuje vojenské vysoké škole ministerstvo. V případě poskytnutí dotace podle předcházející věty se na vojenské vysoké školy vztahuje § 18a.“.
20. § 107a se zrušuje.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Vznik, trvání, změny a skončení pracovního poměru akademického pracovníka sjednaného před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. VII
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění zákona č. 533/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „výzkumu a vývoje1)“ nahrazují slovy „výzkumu, vývoje a inovací1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
1) § 2 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 30e odst. 1 písm. d) a v § 30e odst. 2 písm. c) bodě 1 se slova „podpoře výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „podpoře výzkumu, vývoje a inovací“.
3. V § 2 odst. 4 se slova „v informačním systému výzkumu a vývoje3)“ nahrazují slovy „v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací3)“.
Poznámka pod čarou č. 3 zní:
„3) § 12 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 15 písm. k) se slova „schvaluje právní úkony“ nahrazují slovy „uděluje předchozí písemný souhlas k právním úkonům“, slovo „uvedené“ se nahrazuje slovem „uvedeným“ a slova „k nimž udělila předchozí písemný souhlas dozorčí rada,“ se zrušují.
5. V § 17 odst. 1 písm. f), v § 18 odst. 2 písm. i), v § 22 odst. 2 písm. a) a v § 29 odst. 3 se slova „projektů výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „projektů výzkumu, vývoje a inovací“.
6. V § 17 odst. 1 písm. f) a v § 18 odst. 2 písm. i) se slova „návrhy výzkumných záměrů a“ zrušují.
7. V § 18 odst. 2 písm. e) se za slovo „zprávu“ doplňují slova „a účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty“.
8. V § 18 odst. 3 větě druhé se za slovo „volby“ vkládají slova „ , popřípadě jmenování externích členů podle odstavce 4,“.
9. V § 18 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „U veřejných výzkumných institucí zřízených za účelem spolupráce výzkumných organizací při pořízení a využití velké infrastruktury nebo infrastruktury podle zvláštního právního předpisu14) tvoří externí členové rady instituce jmenovaní spolupracujícími výzkumnými organizacemi nejméně dvě třetiny a nejvýše tři čtvrtiny členů rady veřejné výzkumné instituce.“.
Poznámka pod čarou č. 14 zní:
„14) § 2 odst. 2 písm. e) a f) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.“.
10. V § 18 se na začátek odstavce 5 vkládá věta „Členství v radě instituce vzniká zvolením výzkumnými pracovníky veřejné výzkumné instituce, s výjimkou externích členů rady instituce, kteří jsou jmenováni za podmínek podle odstavce 4 spolupracujícími výzkumnými organizacemi.“.
11. V § 18 odst. 5 větě třetí se slovo „Členové“ nahrazuje slovy „Volení členové“ a na konec odstavce se doplňuje věta „U veřejných výzkumných institucí zřízených za účelem spolupráce výzkumných organizací při pořízení a využití velké infrastruktury nebo infrastruktury podle zvláštního právního předpisu14) jsou externí členové rady instituce jmenováni a odvoláváni statutárními zástupci spolupracujících výzkumných organizací, a to v počtu odpovídajícím jejich poměrnému zastoupení.“.
12. V § 18 odst. 7 větě druhé se za slovo „zvolena“ vkládají slova „nebo jmenována“.
13. V § 18 odst. 11 větě první se slovo „Člen“ nahrazuje slovy „Volený člen“.
14. V § 19 odst. 1 písm. b) bodě 7 se za slovo „smlouvu“ vkládají slova „o nájmu nemovitosti nebo movitého majetku v hodnotě podle bodu 2 nebo jinou smlouvu o užívání nemovitosti nebo movitého majetku v hodnotě podle bodu 2“.
15. V § 19 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) vyjadřuje se k další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel,“.
16. V § 21 odst. 6, v § 26 odst. 1 písm. c) a v § 29 odst. 3 se slova „podpory výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „podpory výzkumu, vývoje a inovací“.
17. V § 22 odst. 2 písm. a) se slova „výzkumných záměrů“ nahrazují slovy „výzkumné organizace na základě jí dosažených výsledků“.
18. V § 26 odst. 2 se slova „projekty výzkumu a vývoje“ nahrazují slovy „projekty výzkumu, vývoje a inovací“ a slova „ , výzkumné záměry“ se zrušují.
19. V § 27 odst. 1 se za slovo „pohotovost“ vkládají slova „a příděl ze zisku“.
20. V § 27 odst. 2 se slova „ve výzkumu a vývoji23)“ nahrazují slovy „ve výzkumu, vývoji a inovacích23)“.
Poznámka pod čarou č. 23 zní:
„23) § 2 odst. 2 písm. m) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.“.
21. V § 27 odst. 2 a v § 29 odst. 3 se slovo „uznaných“ nahrazuje slovem „způsobilých“.
22. V § 28 odst. 8 větě první se za slovo „může“ vkládají slova „sama nebo společně s jinými osobami“, za slovo „osobu“ se vkládají slova „nebo založit sdružení s jinými právnickými či fyzickými osobami nebo do takového sdružení vstoupit“.
23. V § 28 odst. 8 větě druhé se za slovo „vklad“ vkládají slova „ , včetně nemovitých věcí vložených do veřejné výzkumné instituce zřizovatelem,“ a za slovo „osoba“ se vkládají slova „provádí výzkum a vývoj nebo“.
24. V § 28 odst. 8 písm. b) se slova „nemovité věci vložené do veřejné výzkumné instituce zřizovatelem a“ zrušují a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , s výjimkou institucionální podpory výzkumné organizace podle zhodnocení jí dosažených výsledků“.
25. V § 29 odst. 3 se slova „výzkumných záměrů a“ zrušují.
26. V § 30e odst. 1 se věta poslední zrušuje.
27. V § 30e odst. 2 písm. c) bodu 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 1 zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl. VIII
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl. IX
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. X
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009, s výjimkou části druhé bodu 13, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Související dokumenty