100/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Schválený:
100/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2003, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 7 odst. 2, § 18 odst. 4, § 19 odst. 5 a 8, § 25 odst. 2, 31 odst. 1 a 2, § 33 odst. 2, § 72 odst. 3, § 74 odst. 1, § 76 odst. 1, § 78 odst.1, § 79 odst. 5 a § 87:
Čl.I
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:
1. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
2. V § 14 odst. 7 písm. a) se za slova "okamžitá hmotnost" vkládá slovo "nebrzděného".
3. V § 14 odst. 7 písm. b) se slova "M3 a N3" nahrazují slovy "M1G a N1G".
4. V § 16 odst. 1 písm. c) se v bodu 4 vypouští text pod písmenem c).
5. V § 16 odst. 1 písm. c) v bodu 5 se číslice "18,00" nahrazuje číslicí "18,75".
6. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
7. V § 24 odst. 1 písm. d) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
8. V § 24 odst. 1 písm. e) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
9. V § 24 odstavec 7 zní:
"(7) Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou). Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.".
10. V § 31 odst. 3 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Obecní úřad obce s rozšířenou působností".
11. V § 31 odst. 5 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".
12. V § 35 se slova "směrnici 93/947/EHS" nahrazují slovy "směrnici 93/94/EHS".
13. Příloha č. 1 zní:
 
"Příloha 1
Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M,N a O a přehled homologačních předpisů EHK a směrnic EHS/ES vztahující se na vozidla všech kategorií
1.
Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorií M a N poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, která mají největší konstrukční rychlost přesahující 25 km.h-1 a pro vozidla kategorií O, ať již dokončená nebo nedokončená. Pro vozidla, která mají největší konstrukční rychlost nejvýše 25 km-h-1 určí schvalovací orgán podle případu rozsah, který z požadavků této přílohy se uplatní na tato vozidla.
Tato část vyhlášky platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidel nebo určené k montáži na tato vozidla.
Pro vozidla kategorií M, N, O platí homologace a schválení podle tabulky v čl. 2. Ke schválení typů vozidel zvláštního určení platí homologace a schválení podle tabulek v čl. 22 (vozidla jsou definována v příslušných tabulkách).
Pro vozidla kategorií M, N, L, O, T a S platí homologační předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů a technické dokumenty (směrnice, rozhodnutí a nařízení) Evropského společenství, které tvoří předpisovou základnu. Pokud není u názvu technického předpisu uvedena kategorie vozidla, jedná se o předpis, který se vztahuje na všechny kategorie vozidel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘEDPISY EHK/OSN
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Asymetrické světlomety
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   2   Žárovky asymetrických světlometů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   3   Odrazky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   4   Osvětlení zadní registrační tabulky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   5   Světlomety "sealed beam"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   6   Směrové svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   7   Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   8   Světlomety a žárovky H1, H2, H3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   9   Vnější hluk tříkolových vozidel - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   10   Elektromagnetická kompatibilita
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   11   Zámky a závěsy dveří
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   12   Ochrana řidiče při nárazu na mechanismus řízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   13   Brzdění vozidel kategorií M, N a O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  13H   Brzdění vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  14    Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
      16    Bezpečnostní pásy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  17    Pevnost sedadel, úchytů a opěrek hlavy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  18    Zařízení proti zneužití vozidla
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  19    Mlhové světlomety
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  20    Světlomety a žárovky H4
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  21    Vnitřní výčnělky ve vozidlech
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  22    Ochranné přilby pro řidiče vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  23    Zpětné světlomety
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  24    Kouř vznětových motorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  25    Opěrky hlavy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  26    Vnější výčnělky vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  27    Výstražné trojúhelníky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  28    Zvuková výstražná zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  29    Pevnost kabin nákladních automobilů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  30    Pneumatiky osobních automobilů a jejich přípojných vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  31    Světlomety HSB
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  32    Náraz na vozidlo zezadu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  33    Náraz na vozidlo zepředu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  34    Snížení rizika požáru
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  35    Rozmístění nožních ovladačů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  36    Konstrukce velkých autobusů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  37    Žárovky pro homologované světlomety a svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  38    Zadní mlhové svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  39    Rychloměry včetně montáže
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  40    Plynné škodliviny motocyklů - vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  41    Vnější hluk motocyklů - vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  42    Přední a zadní nárazníky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  43    Bezpečnostní skla a zasklívací materiály
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  44    Zadržovací prostředky pro děti
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  45    Zařízení pro čištění světlometů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  46    Zpětná zrcátka a výhled dozadu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  47    Plynné škodliviny mopedů - vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  48    Montáž světelné techniky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  49    Emise vznětových motorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  50    Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  51    Hladiny hluku vozidel s min. 4 koly
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  52    Konstrukce malých autobusů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  53    Montáž zařízení k osvětlení a k světelné signalizaci motocyklů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  54    Pneumatiky užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  55    Zařízení pro mechanická spojení vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  56    Světlomety mopedů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  57    Světlomety motocyklů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  58    Zadní ochrana proti podjetí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  59    Náhradní výfukové systémy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  60    Ovladače, identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  61    Vnější výčnělky přední části kabin vozidel kategorie N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  62    Zařízení proti zneužití vozidel kategorie N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  63    Vnější hluk mopedů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  64    Náhradní kola pro dočasné použití
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  65    Zvláštní výstražná světla
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  66    Pevnost karosérie autobusů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  67    Zařízení pro pohon zkapalněným ropným plynem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  68    Měření max. rychlosti vozidel včetně elektrických
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  69    Desky zadního značení pomalých vozidel (do 30 km/h)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  70    Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  71    Pole výhledu řidiče traktorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  72    Světlomety motocyklů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  73    Boční ochranná zařízení nákladních vozidel, přívěsů a návěsů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  74    Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  75    Pneumatiky motocyklů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  76    Světlomety mopedů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  77    Parkovací svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  78    Brzdění motocyklů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  79    Systémy řízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  80    Pevnost sedadel autobusů a jejich úchytů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  81    Zpětná zrcátka a montáž zpětných zrcátek - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  82    Světlomety mopedů vybavené halogenovými žárovkami - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  83    Emise škodlivin z motorů podle požadavků na palivo
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  85    Měření výkonu motoru u vozidel kategorií M a N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
      86    Montáž osvětlení a světelné signalizace traktorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  87    Denní svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  88    Pneumatiky s vratným odrazem - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  89    Omezovače rychlosti vozidel kategorií M3, N2, N3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  90    Náhradní brzdová obložení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  91    Boční obrysové svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  92    Náhradní výfukové systémy motocyklů - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  93    Ochrana proti podjetí zepředu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  94    Ochrana proti čelnímu nárazu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  95    Ochrana proti bočnímu nárazu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  96    Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů traktorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  97    Poplašná zařízení, imobilizéry
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  98    Světlomety s výbojkami
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  100    Bateriové elektromobily
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  101    Emise CO2/spotřeba paliva u vozidel kategorie M1 a N1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  102    Zařízení ke spojení vozidel do krátké soupravy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  103    Náhradní katalyzátory
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  104    Značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  105    Konstrukce vozidel pro dopravu nebezpečných věcí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  106    Pneumatiky traktorů a jejich přípojných vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  107    Konstrukce dvoupodlažních autobusů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  108    Obnovování pneumatik osobních a jejich přípojných vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  109    Obnovování pneumatik nákladních vozidel, jejich přípojných vozidel a autobusů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  110    Zvláštní konstrukční části pro vozidla s pohonem na zkapalněný ropný plyn (CNG)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  111    Cisternová vozidla kategorií N a O a jejich stabilita proti převrácení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  112    Asymetrické světlomety
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  113    Symetrické světlomety
---------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------
SMĚRNICE (DOKUMENTY) EHS/ES
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 70/156   Homologace typu vozidla kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 70/157   Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 70/220   Emise škodlivin zážehových motorů - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 70/221   Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 70/222   Prostor pro zadní registr. tabulku - kategorie M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 70/311   Systém řízení - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 70/387   Dveře, vstup do vozidla a výstup - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 70/388   Zvukový signál - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 71/127   Zpětná zrcátka a výhled dozadu - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 71/320   Brzdění vozidel - kategorie M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 72/245   Elektromagnetická kompatibilita - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 72/306   Kouř vznětových motorů - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 73/350   Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/60   Bezpečnosti interiéru vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/61   Zařízení proti zneužití vozidel - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/132   Brzdění vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/150   Homologace typu vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/151   Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná
       zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/152   Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/290   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/297   Bezpečnost při nárazu na řízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/346   Zpětná zrcátka vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/347   Výhled a stírače čelního skla vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/408   Pevnost sedadel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 74/483   Vnější výčnělky vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 75/321   Řízení vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 75/322   Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 75/443   Rychloměr a zpětný chod - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 75/524   Brzdění vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/114   Štítky a nápisy - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/115   Kotevní úchyty bezpečnostních pásů vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/432   Brzdění vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/756   Montáž světelných zařízení - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/757   Odrazky - kategorie M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/758   Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/759   Směrové svítilny - kategorie M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/760   Osvětlení zadní registrační tabulky - kategorie M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     76/761   Světlomety, žárovky, výbojky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/762   Přední mlhové světlomety
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 76/763   Sedadla spolujezdců u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/102   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/212   Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/311   Hladina zvuku vnímaná řidičem u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/389   Odtahové úchyty vozidel - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/536   Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/537   Kouř vznětových motorů u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/538   Zadní mlhové svítilny - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/539   Zpětné světlomety - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/540   Parkovací svítilny - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/541   Bezpečnostní pásy - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 77/649   Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/315   Homologace typu vozidla kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/316   Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/317   Odmrazování/odmlžování čelních skel vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/318   Ostřikování/stírání čelních skel vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/507   Štítky a nápisy - M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/547   Homologace typu vozidla kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/548   Vytápění systémy vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/549   Kryty kol vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/632   Bezpečnost interiéru vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/665   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/764   Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/932   Opěrky hlavy vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 78/933   Montáž světelných zařízení u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 79/488   Vnější výčnělky vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 79/489   Brzdění vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 79/490   Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 79/533   Zařízení ke spojení (k vlečení) a pro zpětnou jízdu vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 79/622   ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 79/694   Homologace typu vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 79/795   Zpětná zrcátka a výhled dozadu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 79/1073  Výhled a stírače čelního skla vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 80/233   Montáž světelných zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 80/720   Pracovní prostor vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 80/1267  Homologace typu vozidla kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 80/1268  Měření spotřeby paliva - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 80/1269  Měření výkonu motoru - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 81/333   Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí - kategorie M, N1, O1, O2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 81/334   Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 81/575   Kotevní úchyty bezpečnostních pásů -kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 81/576   Bezpečnostní pásy - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 81/577   Pevnost sedadel a úchytů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 81/643   Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 82/244   Montáž světelných zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 82/318   Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 82/319   Bezpečnostní pásy - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 82/890   Homologace typu vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 82/953   ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 83/190   Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 83/276   Montáž světelných zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 83/351   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 84/8    Montáž světelných zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 84/372   Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 84/424   Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 85/3    Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 85/205   Zpětné zrcátko a výhled dozadu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 85/647   Brzdění vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 86/217   Manometry pro měření tlaku v pneumatikách
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 86/297   Vývody pro odběr výkonu u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 86/298   Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 86/360   Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 86/364   Hmotnosti a rozměry - štítky a nápisy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 86/415   Umístění a označení ovladačů u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 86/562   Zpětná zrcátka a výhled dozadu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 87/358   Homologace typu vozidla kategorie M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     87/402   Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 87/403   Homologace typu vozidla kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/76   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/77   Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/194   Brzdění vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/195   Měření výkonu motoru
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/218   Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/297   Homologace typu vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/320   Laboratorní zkoušky - kontrola a ověřování
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/321   Zpětné zrcátko a výhled dozadu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/366   Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/410   Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná
       zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/411   Řízení vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/412   Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/413   ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/414   Pracovní prostor vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/436   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/465   Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 88/599   Tachografy, záznamová zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/173   Rozměry, přípojná hmotnost, zasklení, regulátor otáček, ochrana hnacích součástí,
       spojovací zařízení, výrobní štítek a spojení brzd přípojného vozidla vozidel
       kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/277   Směrové svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/278   Montáž světelných zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/297   Boční ochranná zařízení - kategorie N2, N3, O3, O4
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/336   Elektromagnetická kompatibilita
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/338   Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/458   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/459   Hloubka vzorku pneumatiky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/460   Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/461   Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/491   Kouř vznětových motorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/516   Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/517   Světlomety, žárovky, výbojky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/518   Zadní mlhové svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/680   Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/681   Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 89/682   Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 90/628   Bezpečnostní pásy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 90/629   Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 90/630   Výhled řidiče dopředu vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91/60   Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91/157   Akumulátory
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91/226   Zařízení proti rozstřiku vody
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91/422   Brzdění vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91/441   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91/542   Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91/662   Bezpečnost při nárazu na řízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 91/663   Montáž světelných zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/6    Omezovače rychlosti, montáž a použití - kategorie M3, N3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/61   Homologace typu vozidla kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/7    Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/21   Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/22   Bezpečnostní skla a zasklívání - kategorie M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/23   Pneumatiky a náhradní kola pro dočasné použití vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/24   Omezovače rychlosti kategorie M2, M3, N3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/31   Elektromagnetická kompatibilita
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/53   Homologace typu vozidla kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/62   Systém řízení - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/97   Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/114   Vnější výčnělky kabin vozidel kategorie N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/14   Brzdění vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/29   Ovladače, sdělovače a indikátory vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/30   Zvuková výstražná znamení vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/31   Stojánky dvoukolových vozidel - kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/32   Držadla spolujezdců vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/33   Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 92/34   Povinné štítky a značení vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/59   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
     93/81   Homologace typu vozidla kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/86   Akumulátory
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/91   Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/92   Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/93   Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/94   Montáž zadní tabulky registrační značky vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 93/116   Měření spotřeby paliva vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 94/12   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 94/20   Zařízení pro mechanická spojení vozidel - kategorie M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 94/53   Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 94/63   Omezování emisí těkavých organických sloučenin při skladování a distribuci benzínu
       (čl. 5 příl. IV)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 94/68   Ostřikování/stírání čelních skel vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 94/78   Kryty kol vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 95/1    Maximální konstrukční rychlost a výkon vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 95/28   Hořlavost materiálů interiéru
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 95/48   Hmotnosti a rozměry vozidel kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 95/54   Elektromagnetická kompatibilita
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 95/56   Zařízení proti zneužití vozidel - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/1    Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/20   Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/27   Boční náraz
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/36   Bezpečnostní pásy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/37   Pevnost sedadel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/38   Kotevní úchyty bezpečnostních pásů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/44   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/53   Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/63   Brzdění vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/64   Odtahové úchyty vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/69   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/79   Čelní vyosený náraz
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/96   Periodické technické kontroly vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 96/627   Hladina zvuku vnímaná řidičem u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/19   Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/20   Kouř vznětových motorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/21   Měření výkonu motoru
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(1)  Pneumatiky vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(2)  Zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci mopedů a ostatních vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(3)  Vnější výčnělky vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(4)  Zpětná zrcátka vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(5)  Plynné škodliviny vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(6)  Palivové nádrže vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(7)  Opatření proti neoprávněnému seřizování motoru vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(8)  Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(9)  Vnější hluk a výfukové systémy vozidel kategorie L (mimo elektromobily)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(10) Zařízení pro mechanická spojení vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(11) Kotevní místa bezpečnostních pásů vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/24(12) Zasklení, stírače, odmrazování a odmlžování vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/27   Hmotnosti a rozměry (mimo M1)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/28   Montáž světelných zařízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/29   Odrazky - kategorie M, N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/30   Svítilny doplňkové obrysové, přední obrysové, zadní obrysové, brzdové, boční obrysové
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/31   Osvětlení zadní tabulky registrační značky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/32   Zpětné světlomety
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/39   Rychloměr a zpětný chod
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/54   Homologace typu vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 97/68   Nesilniční mobilní stroje - kategorie S
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/12   Brzdění vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/14   Homologace typu vozidla kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/38   Hmotnosti, registrační tabulka, palivové nádrže, přídavná závaží, zvuková výstražná
       zařízení, hladina vnějšího hluku pro vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/39   Řízení vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/40   Zpětná zrcátka vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/69   Emise škodlivin - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/77   Emise škodlivin - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/89   Největší rychlost a nákladní plošina pro vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/90   Dveře, vstup do vozidla a výstup
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 98/91   Konstrukce vozidel pro dopravu nebezpečných věcí - kategorie N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/7        Systém řízení
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/14   Zadní mlhové svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/15   Směrové svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/16   Parkovací svítilny
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/17   Světlomety, žárovky, výbojky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/18   Přední mlhové světlomety
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/23   Zařízení proti zneužití vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/24   Držadla spolujezdců vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/25   Povinné štítky a značení vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/26   Montáž zadní tabulky registrační značky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/37   Dokumenty k registraci vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/40   ROPS (statická zkouška) u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/52   Periodické technické kontroly vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/55   Ochranné zařízení při převrácení (ROPS) u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/56   Montáž světelných zařízení u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/57   Sedadlo řidiče vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/58   Zařízení ke spojení (k vlečení) a pro zpětnou jízdu vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/86   Sedadla spolujezdců u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/96   Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/98   Čelní vyosený náraz
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/99   Měření výkonu motoru - kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/100   Měření spotřeby paliva
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/101   Hladiny hluku a náhradní výfukové systémy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1999/102   Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/1    Rozměry, přípojná hmotnost, zasklení, regulátor otáček, ochrana hnacích součástí,
       spojovací zařízení, výrobní štítek a spojení brzd přípojného vozidla vozidel
       kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/2    Elektromagnetická kompatibilita vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/3    Bezpečnostní pásy - M1, N1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/4    Bezpečnost interiéru vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/7    Rychloměry vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/8    Palivové nádrže a zadní ochrana proti podjetí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/19   Vzadu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/22   Vpředu montované ROPS pro úzkorozchodná vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/25   Kouř vznětových motorů u vozidel kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/30   Silniční technické kontroly užitkových vozidel - kategorie N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/40   Ochrana proti podjetí zepředu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/53   Vyřazení vozidel, recyklace a renovace dílů - kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/72   Stojánky vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/73   Montáž zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2000/74   Ovladače a indikátory vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/1    Emise škodlivin
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/2    Přeprava nebezpečných věcí
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/3    Homologace typu vozidla kategorie T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/9    Technické kontroly vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/11   Technické kontroly vozidel - omezovače rychlosti
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/27   Emise plynných škodlivin ze vznětových motorů
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/31   Dveře, vstup do vozidla a výstup
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/43   Pneumatiky a náhradní kola pro dočasné použití
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2135/98   Záznamová zařízení (tachografy)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/56   Vytápěcí systémy
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/63   Nesilniční mobilní stroje - kategorie S
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/85   Homologace typu vozidla kategorie M2, M3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/92   Zasklívání a zasklívací materiály
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/100   Emise - studený start
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/116   Homologace typu vozidla kategorie M1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/505   Přistoupení k předpisu EHK č. 105 - kategorie N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/506   Přistoupení k předpisu EHK č. 104 - kategorie N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2001/507   Přistoupení k předpisu EHK č. 109 - kategorie N, O
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2002/7    Hmotnosti a rozměry vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2002/24   Homologace typu vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2002/41   Maximální rychlost a výkon motoru vozidel kategorie L
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2002/51   Emise škodlivin dvou až tří kolových vozidel
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2002/78   Brzdění vozidel (náhradní obložení)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2002/80   Emise škodlivin zážehových motorů vozidel kategorie M, N
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2002/85   Omezovače rychlosti
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Předmět9)         Předpis      Základní            Platí pro kategorii vozidla
                EHK       směrnice
                        EHS/ES

Bod                             M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hladiny hluku        51        70/157   X   X   X   X   X   X
  Náhradní výfukové
  systémy           59        70/157   X         X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Emise znečišťujících
  látek            83        70/220   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Palivové nádrže               70/221   X*  X*  X*  X*  X*  X*  X   X   X   X
  Zadní ochrana proti
  podjetí           58        70/221   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Prostor pro zadní
  registr. tabulku               70/222   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Systém řízení        79        70/311   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Dveře, vstup do
  vozidla a výstup      11        70/387   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zvukový signál       28        70/388   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Výhled dozadu        46        71/127   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Brzdění           13        71/320   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
                13H             X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Elektromagnetická
  kompatibilita        10        72/245   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Kouř vznětových motorů   24        72/306   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Bezpečnost interiéru
  vozidel           21        74/60    X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Zařízení proti
  zneužití;          18              X   X   X   X   X   X
  zařízení proti
  zneužití                   74/61    X         X
  imobilizér         97        74/61    X         X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici
  70/156/EHS ve znění pozdějších předpisů, v její příloze IV,
  část I (seznam směrnic povinných pro homologace typu vozidel).
  Vynechaná čísla se týkají směrnic a předpisů, které jsou
  uvedeny v odst. 5 tohoto článku. Předpisy EHK, pro které není
  odpovídající směrnice EHC/ES a nejsou tedy uvedeny v příloze IV
  směrnice 70/156/EHS, jsou v tabulce označeny číslem začínajícím
  X. Stejně je označeno nařízení (ES) 3821/85 pro tachografy,
  které  je předmětem  jiných ustanovení,  než je směrnice
  70/156/EHS příloha IV.

*) U vozidel poháněných LPG se požaduje homologace podle předpisu
  EHK č. 67.
  U vozidel poháněných CNG se požaduje homologace podle předpisu
  EHK č. 110.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Předmět9)     Předpis      Základní            Platí pro kategorii vozidla
                EHK       směrnice
                        EHS/ES

Bod                             M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Bezpečnost při nárazu
  na řízení          12        74/297   X         X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Pevnost sedadel       17              X   X   X   X   X   X
                80                 X   X
                         74/408   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Vnější výčnělky       26        74/483   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Rychloměr          39        75/443   X   X   X   X   X   X
  zpětný chod         -        75/443   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Štítky (povinné)               76/114   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Kotevní úchyty
  bezpečnostních pásů     14        76/115   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Montáž světelných
  zařízení          48        76/756   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Odrazky           3        76/757   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Svítilny doplňkové      7        76/758   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  obrysové, přední
  obrysové, zadní
  obrysové, brzdové,
  boční obrysové)
  Boční obrysové
  svítilny          91              X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Směrové svítilny       6        76/759   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Osvětlení zadní
  registrační tabulky     4        76/760   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Světlomety, žárovky,
  výbojky          1,5,8,      76/761   X   X   X   X   X   X
                20,31,
                37,98,
                99,112,
                113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Odtahové úchyty
  vozidel                   77/389   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    28. Zadní mlhové svítilny    38        77/538   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Zpětné světlomety      23        77/539   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Parkovací svítilny     77        77/540   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Bezpečnostní pásy      16        77/541   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Výhled řidiče dopředu            77/649   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Označení ovladačů              78/316   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Odmrazování/odmlžování            78/317   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Ostřikování/stírání             78/318   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Vytápěcí systémy*)             2001/56   X   X   X   X   X   X  [X]  [X]  [X]  [X]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Kryty kol                  78/549   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Opěrky hlavy        17,25       78/932   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Emise CO2/spotřeba
  paliva           101       80/1268   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Výkon motoru        85       80/1269   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Emise vznětových
  motorů           49        88/77    X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. Boční ochrana        73        89/297               X   X         X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Zařízení proti
  rozstřiku                  91/226               X   X         X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. Hmotnosti a rozměry
  vozidel M1                  92/21    X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Bezpečnostní skla      43        92/22    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Pneumatiky         30,54,64     92/23    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Omezovače rychlosti     -        92/6          X      X   X
                89        92/24          X      X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Hmotnosti a rozměry             96/53
  (mimo M1)                  97/27       X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Vnější výčnělky kabin
  vozidel N          61        92/114            X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. Hořlavost materiálů
  interiéru                  95/28          X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. Autobusy          36,52,66,    2001/85
                 107                X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53. Čelní náraz         94        96/79    X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. Boční náraz         95        96/27    X         X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. Vozidla pro dopravu    105        98/91             X   X   X   X   X   X   X
  nebezpečných věcí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. Ochrana proti podjetí    93       2000/40               X   X
  zepředu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X1. Záznamová zařízení     -        3821/85   X   X   X   X   X   X
  (tachografy)                2479/95   X   X   X   X   X   X
                        1056/97   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2. Desky zadního značení    70                    X         X   X   X   X   X
  těžkých a dlouhých
  vozidel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3. Desky zadního značení    69              X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  pomalých vozidel
  (do 30 km.h-1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X4. Bateriové elektromobily  100              X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X5. Cisternová vozidla pro   111                          X   X         X   X
  přepravy podle ADR -
  stabilita proti
  překlopení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Směrnice platí pro prostory určené pro osoby ve vozidlech
  kategorií M a N. Pro vozidla kategorií O platí jen v případech,
  kdy v nich jsou instalovány systémy vytápění (označeno [X]).
Pro tabulku platí
a) Pokud je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tuto kategorii vozidla povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tuto kategorií vozidla určení). Pokud má výrobce záměr použít na této kategorii vozidla předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví jiné požadavky.
b) Pokud ve 3. sloupci tabulky (Základní směrnice EHS/ES) uvedeno...../..... znamená to, že je připraven návrh, který bude v blízké době vydán jako směrnice ES.
c) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici EHS/ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.
3.
Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.
4.
Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2 nebo v čl. 21, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento zvláštní předpis stanovuje.
5.
Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo konstrukčních částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4. Pro tabulku rovněž platí ustanovení čl. 2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Předmět      Předpis      Základní            Platí pro kategorii vozidla
                EHK       směrnice
                        EHS/ES

                               M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přední mlhové světlomety    19       76/762   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dětská zádržná zařízení     44              X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zařízení pro čištění
světlometů           45              X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zařízení pro mechanická
spojení vozidel         55       94/20    X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Náhradní kola pro
dočasné užití          64       92/23    X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvláštní výstražná
světla             65              X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denní svítilny         87              X   X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poplašná zařízení        97       74/61    X         X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zařízení ke spojení
vozidel nakrátko        102                          X   X         X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrysové značení s
vratným odrazem        104                    X         X   X   X   X   X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vozidla pro přepravu      -        91/628             X   X   X   X   X   X   X
určitých druhů živých              95/29
zvířat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií musí být za poslední řadou sedadel přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. Tato přepážka musí být do výšky nejméně 500 mm nad bodem "H" uvedených sedadel v provedení z plného materiálu a nad touto výškou musí být v provedení zabraňujícím vniknutí velkých předmětů (o rozměru nejméně 50x50 mm) do prostoru pro cestující. U vozidel s uzavřeným prostorem pro náklad a opatřených ve stěnách a ve dveřích okny mohou být tato okna zasklena bezpečnostními skly nebo zasklívacím materiálem, který musí splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem a musí být podle něho homologovány (schváleny). Tato okna musí být ze strany prostoru pro náklad (kromě zasklení v zadních dveřích či zadní stěně) chráněna tuhou a pevnou zábranou (například mříží s maximálním rozměrem otvorů 50x50 mm) proti náhodnému poškození přepravovaným nákladem. Instalace takové zábrany musí být u posuvných dveří vozidel, pokud to konstrukční řešení těchto dveří neumožňuje.
Pro zařazení vozidla s nedělenou skříní do kategorie N1 musí být splněna následující nerovnost P-(M+N.68)>N.68, kde
P = největší technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla v kg
M = provozní hmotnost
N = počet míst k sezení s výjimkou řidiče, přičemž za místo k sezení se považuje takové místo, pro které jsou ve vozidle dostupná místa ukotvení sedadel. Za dostupné se považuje takové ukotvení, které se dá využít pro montáž sedadla. Aby nemohla být některá ukotvení považována za dostupná musí se jejich užití mechanicky zabránit, např. přivařením krycích desek nebo montáží podobných trvalých krytů, které nemohou být odstraněny běžně dostupným nářadím.
Pokud výše uvedená nerovnost není splněna, vozidlo se zařazuje do kategorie M1.
Při rozhodování o změně zařazení vozidla do kategorie N1 dříve zařazeného v kategorii M1 snížením počtu míst k sezení se uvažuje pro uplatnění vzorce provozní hmotnost původního vozidla M1 uvedená v technickém průkazu vozidla v případě jednotlivého schvalování nebo v základním technickém popisu vozidla (dále jen "ZTP") při typovém schvalování před úpravou pro kategorii N1. Případná alternativní výbava uvedená v poznámce ZTP, ani hmotnost případně odstraněných sedadel či hmotnost přepážky nebude pro uplatnění vzorce uvažována.
7.
Požadavky pro bezbariérovou úpravu umožňující přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech kategorií M2 a M3 třídy I (městský autobus) jsou uvedeny ve směrnici 2001/85/ES příloze VII.
8.
Elektrická instalace
a) elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorií M, N a O připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na taženém vozidle; zásuvka a zástrčka pro jiné účely (doplňkové) musí být pro rozlišení bílé (světlé) barvy. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickými normami ISO 1724 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (N-normální), ISO 3732 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6 V nebo 12 V (S-doplňkové), ISO 1185 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (N-normální), ISO 3731 Sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 24 V (S-doplňkové). Vozidla s elektrickou instalací 24 V, určená k tažení přípojných vozidel kategorie O1 a O2 musí být vybavena vhodným zařízením (přechodovým dílem), umožňujícím vzájemné propojení zásuvek a zástrček 24 V se zásuvkami a zástrčkami 12 V, dříve užívaných i pro napětí 24 V. Odpojení zadní mlhové svítilny tažného vozidla zasunutím zástrčky přípojného vozidla není přípustné.
b) u vozidel kategorií M, N a O lze pro propojení elektrické instalace zásuvkou a zástrčkou užít zásuvku a zástrčku třináctipólovou (osobní automobily a nákladní automobily se systémem 12 V) nebo patnáctipólovou (vozidla se systémem 24 V), jejichž provedení musí odpovídat mezinárodním předpisům ISO 11446. Je-li tažné vozidlo vybaveno třináctipólovou nebo patnáctipólovou zásuvkou a přípojné vozidlo sedmipólovou zástrčkou, pak musí být k propojení těchto vozidel použita redukční spojka ze 13 resp. 15 na 7 pólů, její provedení musí být schváleno.
9.
Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4 mohou být vybavena dvěma dvojicemi předních a dvěma dvojicemi zadních doplňkových obrysových svítilen schváleného typu.
10.
Rozměry vozidel
a) největší povolené rozměry vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 16,
b) pevné části vozidla (s výjimkou vozidel se skříňovou karoserií a autobusů) nesmějí překročit obrys ložné míry pro přepravu po železnici [podle doporučené technické normy ČSN 28 0312],
c) pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, na pozemních komunikacích platí zvláštní právní předpisy.3)
11.
Hmotnosti vozidel a jízdních souprav
a) pro hmotnosti vozidel platí ustanovení čl. 2 této přílohy, bodů 44 nebo 48 tabulky. Z těchto ustanovení jsou vyjmuty jízdní soupravy ve vnitrostátním provozu, jejichž největší povolená hmotnost smí být 48,00 t, a neuplatňuje se podmínka uvedená v bodě 4.3 přílohy I. směrnice 96/53/ES,
b) největší povolené hmotnosti vozidel kategorií M, N a O a jejich jízdních souprav jsou uvedeny v § 15,
c) pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost stanovenou v písm. a) nebo u nichž hmotnost připadající na nápravu přesahuje hmotnost stanovenou tamtéž, platí zvláštní právní předpisy.3)
12.
Motor
a) výkon motoru vozidel kategorií M a N a jejich jízdních souprav, s výjimkou speciálních vozidel (např. těžkých silničních tahačů apod.), je stanoven zvláštním předpisem uvedeným v čl. 2 bod 48 tabulky (směrnice 97/27/ES příl. I čl. 7.10.). výkon motoru se měří podle jednoho z technických předpisů uvedených v čl. 2 bod 40 tabulky. Ustanovení tohoto písmene se nevztahuje na vozidla poháněná elektrickou energií.
b) zážehové benzinové motory vozidel musí být konstruovány pro bezolovnatý benzin.
13.
Vozidla kategorie M a N musí mít řízení na levé straně vozidla, kromě vozidla určeného ke zvláštnímu užití vyžadujícího řízení na pravé straně nebo uprostřed.
14.
Kryty kol a protiskluzové řetězy
a) ustanovení technického předpisu podle čl. 2 bod 37 tabulky platí i pro vozidla kategorie N1. Tato vozidla mohou mít zařízení proti rozstřiku. V tomto případě se schvalují podle technického předpisu uvedeného v čl. 2 bodu 43 tabulky.
b) pro vozidla kategorií M2, M3, N2 s největší povolenou hmotností do 7,50 t a vozidla kategorií O1 a O2 platí následující ustanovení.
ba) vozidla musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, podběhy) a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.
bb) blatníky, podběhy a lapače nečistot vozidel uvedených v bodě b) musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba (karoserie přívěsu); u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karoserií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.
bc) kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky
- při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol (s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karoserií) zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,
- zadní kryt na zadní straně u vozidel se sklápěcí karoserií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho pohotovostní hmotnosti,
bd) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízkou, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při celkové hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20 st.,
be) u vozidel kategorií M2 a M3, u nichž podběhy kol a navazující části karoserie zajišťují účinek lapačů nečistot, nejsou tyto lapače povinné,
c) vozidla kategorií N2 s největší povolenou hmotností přesahující 7,50 t, N3, O3, O4 mohou do doby, než vstoupí v účinnost homologace typu podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií N a O, splňovat požadavky čl. 14 písm. b) této přílohy.
d) u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy (náprav), a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidly a koly s protiskluzovými řetězy.
15.
Pneumatiky
a) na vozidle kategorie M, N nebo O se smějí použít jen pneumatiky podle ustanovení technického předpisu uvedeného v čl. 2 bod 46 tabulky této přílohy (92/23/EHS, příloha IV). Užití pneumatik na vozidle musí být homologováno podle uvedeného předpisu nebo schváleného podle jeho technických příloh.
b) další ustanovení pro pneumatiky na vozidlech v provozu jsou uvedena v § 21 této vyhlášky.
16.
Vozidlo určené k přepravě dlouhého neděleného materiálu (tyče, sloupy, roury, klády apod.), s výjimkou deskového nebo hraněného řeziva, který posunem při náhlém prudkém zabrzdění nebo nárazu může ohrozit bezpečnost osob v kabině řidiče, musí být konstruováno nebo vybaveno tak, aby samo nebo jeho ochranné zařízení odpovídalo těmto podmínkám
a) musí udržet rovnoměrně rozloženou sílu 7850 N z každé započaté tuny nákladu vozidla,
b) zabránit alespoň v rozsahu celé šířky a celé výšky kabiny řidiče posunu nákladu vozidla.
Pro přepravu tyčového nebo trubkového železného materiálu je dovoleno použít pro vnitřní stěnu čela nákladního prostoru vozidla nebo pro ochranného zařízení ocelový plech s minimální tloušťkou 5 mm.
17.
Karoserie vozidel
a) vstupní dveře vozidel kategorií N a O se skříňovou karoserií musí být vybaveny pevným nebo snímatelným zařízením pro bezpečný a pohodlný vstup a výstup do této skříňové karoserie,
b) u trolejbusů a jiných vozidel s elektrickým pohonem musí být nástupní a výstupní schůdky a madla elektricky odizolovány od skříně karoserie,
c) je-li autobus vybaven žebříkem pro výstup na střechu a sestup z ní, musí být žebřík na pravém boku nebo zádi autobusu, je-li žebřík umístěn na boku autobusu, musí být odnímací.
18.
U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.
19.
Motorová vozidla s největší přípustnou hmotností překračující 3,50 t mohou být vybavena doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru vydává přerušované výstražné zvukové znamení. Hladina akustického tlaku tohoto zařízení měřená v střední podélní rovině vozidla ve výši 1.20 m nad vozovkou a 2.00 m za zádí vozidla musí být vyšší než vnější hluk za zádí vozidla při otáčkách motoru odpovídajících 3/4 otáček největšího výkonu motoru, nejvýše však 85 dB(A). Kmitočet (f) přerušování zvukového znamení musí být v rozmezí 2 až 4 Hz a jeho trvání nesmí být delší než 0,6 s, vozidla jiných kategorií mohou být tímto zařízením vybavena, pokud hladina akustického tlaku tohoto zařízení 2,00 m za zádí vozidla nepřesahuje 85 dB(A).
20.
Vozidla kategorií M a N, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 30 km.h-1, a jejich přípojná vozidla (tzv. "pomalá vozidla") musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi (tj. na zádi posledního vozidla jízdní soupravy) opatřena zvláštním označením. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 uvedeným v čl. 2 bod X3 tabulky a musí být podle něj homologováno. Pro umístění a montáž těchto označení musí vozidlo splňovat požadavky přílohy 15 tohoto předpisu.
21.
Předpis EHK č. 70 (uvedený v této příloze čl. 2 bod X2 tabulky) se aplikuje na kategorie vozidel uvedené v příloze 15 tohoto předpisu. Pro uspořádání a umístění označení na vozidle platí rovněž ustanovení přílohy 15 tohoto předpisu.
22.
Tabulky požadovaných homologací a schválení pro vozidla zvláštního určení podle čl. 1.
Pro tabulky v následujících písm. a) až d) platí ustanovení čl. 2 písm. a) až c).
Pro systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulkách v následujících písm. a) až d) a jsou na vozidlo namontovány ať již v prvovýrobě nebo dodatečně, platí ustanovení čl. 3.
a) obytné automobily, sanitní automobily, pohřební automobily

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět               Předpis   Základní               Platí pro kategorii vozidla
                    EHK    směrnice
                                  M1<=2500kg     M1>2500kg      M2     M3
                                    10)        10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hladiny hluku           51     70/157        H         G + H      G + H   G + H
  Náhradní výfukové systémy     59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Emise znečišťujících látek     83     70/220        Q         G + Q      G + Q   G + Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Palivové nádrže                70/221        F          F        F     F
  Zadní ochrana proti podjetí    58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Prostor pro zadní registr.          70/222        X          X        X     X
  tabulku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Systém řízení           79     70/311        X          G        G     G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Zámky a závěsy dveří        11     70/387        B         G + B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zvukový signál           28     70/388        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Výhled dozadu           46     71/127        X          G        G     G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Brzdění             13,90,    71/320        X          G        G     G
                   13H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.Elektromagnetická         10     72/245        X          X        X     X
  kompatibilita
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.Kouř vznětových motorů       24     72/306        H          H        H     H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.Vnitřní výčnělky          21     74/60        C         G + C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.Zařízení proti zneužití;     18,97    74/61        X          G        G     G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.Bezpečnost při nárazu na      12     74/297        X          G
  řízení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.Pevnost sedadel         17,80    74/408        D         G + D      G + D   G + D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.Vnější výčnělky          26     74/483     V pro kabinu     G pro kabinu
                                 A pro ostatní    A pro ostatní
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.Rychloměr pro zpětný chod     39     75/443        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.Štítky (povinné)               75/114        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.Kotevní úchyty bezpečnostních   14     76/115        D         G + L      G + L   G + L
  pásů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.Montáž světelné techniky      48     76/756       A + N       A+G+N pro   A+G+N pro  A+G+N pro
                                             kabinu     kabinu    kabinu
                                            A+N pro    A+N pro   A+N pro
                                                ostatní    ostatní   ostatní
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.Odrazky               3     76/757        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.Svítilny doplňkové obrysové,    7     76/758        X          X        X     X
  přední a zadní obrysové,
  brzdové)
  Denní svítilny           87
  Boční obrysové svítilny      91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.Směrové svítilny          6     76/759        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.Osvětlení zadní registrační     4     76/760        X          X        X     X
  tabulky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.Světlomety, výbojky        1,5,8,   76/761        X          X        X     X
                   20,31,
                   98,99,
                  112,113
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.Žárovky              37                X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.Přední mlhové světlomety      19     76/762            viz. čl. 5 této přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.Odtahové úchyty vozidel            77/389        E          E        E     E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.Zadní mlhové svítilny       38     77/538        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.Zpětné světlomety         23     77/539        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.Parkovací svítilny         77     77/540        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.Bezpečnostní pásy         16     77/541        C         G + M      G + M   G + M
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.Výhled dopředu                77/649        X          G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.Označení ovladačů               78/316        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.Odmrazování/odmlžování            78/317        X         G + O       O     O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.Ostřikování/stírání              78/318        X         G + O       O     O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.Vytápěcí systémy               2001/56        I         G + P      G + P   G + P
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.Kryty kol                   78/549        X          G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.Opěrky hlavy           17,25    78/932        D         G + D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.Emise CO2/spotřeba paliva     101    80/1268        O          O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.Výkon motoru            85    80/1269        X          X        X     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.Emise vznětových motorů      49     88/77        H         G + H      G + H   G + H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.Hmotnosti a rozměry (M1)            92/21        X          X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.Bezpečnostní skla         43     92/22        J         G + J      G + J   G + J
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.Pneumatiky           30,54,64    92/23        X          G        G     G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.Omezovače rychlosti        89     92/24                               X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.Hmotnosti a rozměry              92/27                          X     X
  (jiné než M1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.Spojovací zařízení         55     94/20             viz. čl. 5 této přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.Hořlavost                   95/28                            G pro kabinu
                                                        X pro ostatní
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.Autobusy             36,52,   2001/85                          A     A
                  86,107
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.Čelní náraz            94     96/79        O          O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.Boční náraz            95     96/27        O          O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2.Desky zadního značení       70                                       X
  těžkých a dlouhých
  vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3.Desky zadního značení       69                X          X        X     X
  pomalých vozidel
  (do 3 km.h1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) pancéřová vozidla

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Předmět               Předpis   Základní               Platí pro kategorii vozidla
                    EHK    směrnice
                                 M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hladiny hluku           51     70/157     X   X   X   X   X   X
  Náhradní výfukové systémy     59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Emise znečišťujících látek     83     70/220     A   A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Palivové nádrže                70/221
  Zadní ochrana proti podjetí    58             X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Prostor pro zadní regist.
  tabulku                    70/222     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Systém řízení           79     70/311     X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Zámky a závěsy dveří        11     70/387     X         X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zvukový signál           28     70/388    A+K  A+K  A+K  A+K  A+K  A+K
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Výhled dozadu           46     71/127     A   A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Brzdění             13,90    71/320
                   13H             X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.Elektromagnetická
  kompatibilita           10     72/245     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.Kouř vznětových motorů       24     72/306     X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.Vnitřní výčnělky          21     74/60     A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.Zařízení proti zneužití;
  imobilizér            18,97    74/61     X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.Bezpečnost při nárazu na
  řízení               12     74/297     O         O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.Pevnost sedadel         17,80    74/408     X   D   D   D   D   D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.Vnější výčnělky          26     74/483     A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.Rychloměr zpětný chod       39     75/443     X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.Štítky (povinné)               76/114     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.Kotevní úchyty
  bezpečnostních pásů        14     76/115     A   A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.Montáž světelné techniky      48     76/756    A+N  A+N  A+N  A+N  A+N  A+N  A+N  A+N  A+N  A+N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.Odrazky               3     76/757     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.Svítilny doplňkové obrysové,    7     76/758     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  přední obrysové, zadní
  obrysové, brzdové, boční
  obrysové)
  Denní svítilny           87
  Boční obrysové svítilny      91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.Směrové svítilny          6     76/759     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.Osvětlení zadní registrační     4     76/760     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
  tabulky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.Světlomety, výbojky       1,5,8,    76/761     X   X   X   X   X   X
                  10,31,
                  98,99,
                  112,113
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.Žárovky              37             X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.Přední mlhové           19     76/762     viz bod 5
  světlomety                          této
                                 přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.Závěsy k odtažení vozidla           77/389     A   A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.Zadní mlhové svítilny       38     77/538     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.Zpětné světlomety         23     77/539     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.Parkovací svítilny         77     77/540     X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.Bezpečnostní pásy         16     77/541     A   A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.Výhled dopředu                77/649     S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.Označení ovladačů               78/316     X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34.Odmrazování/odmlžování            78/317     A   O   O   O   O   O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.Ostřikování/stírání              78/318     A   O   O   O   O   O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.Vytápěcí systémy               2001/56     X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.Kryty kol                   78/549     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.Opěrky hlavy          17,25     78/932     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.Emise CO2/spotřeba paliva     101    80/1268     O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.Výkon motoru            85    80/1269     X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.Emise vznětových motorů      49     88/77     A   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.Boční ochrana           73     88/297                 X   X         X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.Zařízení proti rozstřiku           91/226                 X   X         X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.Hmotnosti a rozměry (M1)            92/21     X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.Bezpečnostní skla         43     92/22     O   O   O   O   O   O   O   O   O   O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.Pneumatiky          30,54,64     92/23     A   A   A   A   A   A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.Omezovače rychlosti        89     92/24           X      X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.Hmotnosti a rozměry              97/27        X   X   X   X   X   X   X   X   X
  (jiná vozidla než M1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.Vnější výčnělky kabin
  vozidel N                                    A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.Spojovací zařízení         55     94/20            viz bod 5 této přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.Hořlavost                   95/28           X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.Autobusy           36,52,66    2001/85
                  107
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.Čelní náraz            94     96/79     O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.Boční náraz            95     96/27     O         O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.Vozidla pro dopravu        105     98/91              X   X   X   X   X   X   X
  nebezpečných věcí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.Ochrana proti podjetí       93    2000/40                 X   X
  zepředu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2.Desky zadního značení       70                   X         X   X   X   X   X
  těžkých a dlouhých vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3.Desky zadního značení       69             X   X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) ostatní vozidla zvláštního určení
  (včetně obytných přívěsů)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět               Předpis   Základní               Platí pro kategorii vozidla
                    EHK    směrnice
                         EHS/ES     M1   M3   N1   N2   N3   O1  O2  O3  O4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hladiny hluku           51     70/157     H   H   H   H   H
  Náhradní výfukové systémy     59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Emise znečišťujících látek     83     70/220     Q   Q   Q   Q   Q
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Palivové nádrže                70/221
  Zadní ochrana proti podjetí    58             F   F   F   F   F   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Prostor pro zadní registr.          70/222    A+R  A+R  A+R  A+R  A+R  A+R  A+R  A+R  A+R
  tabulku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Systém řízení           79     70/311     X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Zámky a závěsy dveří        11     70/387            B   B   B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zvukový signál           28     70/388     X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Výhled dozadu           46     71/127     X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Brzdění             13,90    71/320
                   13H             X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.Elektromagnetická         10     72/245     X   X   X   X   X   X   X   X   X
  kompatibilita
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.Kouř vznětových motorů       24     72/306         H   H   H   H   H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.Zařízení proti zneužití;     18,97    74/61     X   X   X   X   X
  imobilizér
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.Bezpečnost při nárazu       12     74/297            X
  na řízení
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.Pevnost sedadel         17,80    74/408     D   D   D   D   D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.Rychloměr zpětný chod       39     75/443     X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.Štítky (povinné)               76/114     X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.Kotevní úchyty bezpečnostních   14     76/115     D   D   D   D   D
  pásů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.Montáž světelné techniky      48     76/756    A+N  A+N  A+N  A+N  A+N  A+N  A+N  A+N  A+N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.Odrazky               3     76/757     X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.Svítilny doplňkové obrysové,    7     76/758     X   X   X   X   X   X   X   X   X
  přední obrysové, zadní
  obrysové, brzdové, boční
  obrysové)
  Denní svítilny           87
  Boční obrysové svítilny      91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.Směrové svítilny          6     76/759     X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.Osvětlení zadní registrační     4     76/760     X   X   X   X   X   X   X   X   X
  tabulky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.Světlomety, výbojky       1,5,8,    76/761     X   X   X   X   X
                  10,31,
                  98,99,
                  112,113
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.Žárovky              37             X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.Přední mlhové           19     76/762     viz bod 5
  světlomety                          této
                                 přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.Závěsy k odtažení vozidla           77/389     A   A   A   A   A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.Zadní mlhové svítilny       38     77/538     X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.Zpětné světlomety         23     77/539     X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.Parkovací svítilny         77     77/540    X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.Bezpečnostní pásy         16     77/541     D   D   D   D   D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.Označení ovladačů               78/316     X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.Odmrazování/odmlžování            78/317     O   O   O   O   O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.Ostřikování/stírání              78/318     O   O   O   O   O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.Výkon motoru            85    80/1269     X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.Emise vznětových motorů      49     88/77     H   H   H   H   H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.Boční ochrana           73     88/297               X   X         X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.Zařízení proti rozstřiku           91/226               X   X         X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.Bezpečnostní skla         43     92/22     J   J   J   J   J   J   J   J   J
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.Pneumatiky          30,54,64     92/23     X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.Omezovače rychlosti        89     92/24        X       X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.Hmotnosti a rozměry              97/27     X   X   X   X   X   X   X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.Vnější výčnělky kabin
  vozidel N                                  X   X   X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.Spojovací zařízení         55     94/20            viz bod 5 této přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.Hořlavost                   95/28        X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.Autobusy           36,52,66    2001/85     X   X
                  107
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.Boční náraz            95     96/27            A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.Vozidla pro dopravu        105     98/91               X   X   X   X   X   X
  nebezpečných věcí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    57.Ochrana proti podjetí       93    2000/40               X   X
  zepředu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2.Desky zadního značení       70                X          X   X   X   X   X
  těžkých a dlouhých vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3.Desky zadního značení       69             X   X   X   X   X   X   X   X   X
  pomalých vozidel
  (do 3 km.h-1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) mobilní jeřáby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět               Předpis   Základní
                    EHK    směrnice            Mobilní jeřáby kategorie N
                         EHS/ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hladiny hluku           51     70/157                    T
  Náhradní výfukové systémy     59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Emise znečišťujících látek     83     70/220                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Palivové nádrže                70/221
  Zadní ochrana proti podjetí    58                            X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Prostor pro zadní registr.          70/222                    X
  tabulku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Systém řízení           79     70/311             X (boční pohyb přípustný)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Zámky a závěsy dveří        11     70/387                    A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zvukový signál           28     70/388                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Výhled dozadu           46     71/127                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Brzdění             13,90    71/320
                   13H                            U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.Elektromagnetická         10     72/245                    X
  kompatibilita
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.Kouř vznětových motorů       24     72/306                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.Vnitřní výčnělky          21     74/60                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.Zařízení proti zneužití;     18,97    74/61                    X
  imobilizér
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.Pevnost sedadel         17,80    74/408                    D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.Rychloměr zpětný chod       39     75/443                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.Štítky (povinné)               76/114                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.Kotevní úchyty bezpečnostních   14     76/115                    D
  pásů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.Montáž světelné techniky      48     76/756                   A + Y
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.Odrazky               3     76/757                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.Svítilny doplňkové obrysové,    7     76/758                    X
  přední obrysové, zadní
  obrysové, brzdové, boční
  obrysové)
  Denní svítilny           87
  Boční obrysové svítilny      91
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.Směrové svítilny          6     76/759                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.Osvětlení zadní registrační     4     76/760                    X
  tabulky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.Světlomety, výbojky       1,5,8,    76/761                    X
                  10,31,
                  98,99,
                  112,113
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.Žárovky              37                            X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.Přední mlhové           19     76/762     viz bod 5
  světlomety                          této
                                 přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.Závěsy k odtažení vozidla           77/389                    A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.Zadní mlhové svítilny       38     77/538                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.Zpětné světlomety         23     77/539                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.Parkovací svítilny         77     77/540                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.Bezpečnostní pásy         16     77/541                    D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.Označení ovladačů               78/316                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.Odmrazování/odmlžování            78/317                    O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35.Ostřikování/stírání              78/318                    O
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.Výkon motoru            85    80/1269                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.Emise vznětových motorů      49     88/77                    V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.Boční ochrana           73     88/297                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.Zařízení proti rozstřiku           91/226                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.Bezpečnostní skla         43     92/22                    J
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.Pneumatiky          30,54,64     92/23       A pokud jsou splněny požadavky ISO 10571-1995(E)
                                   nebo ETRTO manuálu norem 1998
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.Omezovače rychlosti        89     92/24                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.Hmotnosti a rozměry              97/27                    X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.Vnější výčnělky kabin
  vozidel N                                          X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.Spojovací zařízení         55     94/20             viz čl. 5 této přílohy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.Ochrana proti podjetí       93    2000/40                    X
  zepředu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X2.Desky zadního značení       70                            X
  těžkých a dlouhých vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X3.Desky zadního značení       69                            X
  pomalých vozidel
  (do 3 km.h-1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝZNAM SYMBOLŮ V TABULKÁCH
A: Pokud zvláštní určení neumožní plné vyhovění, jsou přípustné výjimky. Výrobce musí ke spokojenosti homologačního nebo schvalovacího orgánu prokázat, že pro zvláštní určení nelze požadavky splnit.
B: Aplikace se omezuje na dveře s přístupem k sedadlům, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidlem na silnici a tam, kde vzdálenost mezi bodem R sedadla a střední rovinou povrchu dveří, při měření kolmo na střední podélnou rovinu vozidla, nepřesáhne 500 mm.
C: Aplikace se omezuje na část vozidla před nejzadnějším sedadlem, konstruovaným pro běžné užití při jízdě vozidla na silnici a je také omezena na oblast dopadu hlavy podle definice předpisu EHK č. 21 nebo směrnice společenství 74/60/EHS.
D: Aplikace se omezuje na sedadla, konstruovaná pro běžné užití při jízdě vozidla po silnici.
E: Pouze vpředu
F: Je přípustná modifikace průběhu a délky plnícího potrubí a přemístění nádrže ve vozidle.
G: Požadavky na kategorii základního/nedokončeného vozidla (podvozku, který byl využit ke stavbě vozidla zvláštního určení). U nedokončených/dokončených vozidel je přijatelné, aby byly splněny požadavky pro vozidla odpovídající kategorie N (podle největší hmotnosti).
H: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2 m.
I: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky.
J: U všech zasklení oken jiných než je zasklení kabiny řidiče (čelní sklo a boční okna) musí být materiálem buď bezpečnostní sklo nebo tuhé plastové zasklení.
K: Přípustná jsou zařízení pro přídavné výstražné signály.
L: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně kotevní místa pro břišní pásy.
M: Aplikace se omezuje na sedadla konstruovaná k běžnému užití při jízdě vozidla po silnici. Na zadních místech sezení se požadují nejméně břišní pásy.
N: Za podmínky, že jsou namontována všechna povinná světelná zařízení a že není ovlivněna jejich geometrická viditelnost.
O: Vozidlo musí být vpředu vybaveno přiměřeným systémem.
P: Aplikace se omezuje na takové systémy topení, které nejsou konstruovány speciálně pro ubytovací podmínky. Vozidlo musí být vpředu vybaveno vhodným systémem.
Q: Bez dalšího zkoušení je přípustná modifikace délky výfukového systému za posledním tlumičem/katalyzátorem, pokud nepřesahuje 2m. Homologace, udělená pro nejvíce representativní základní vozidlo zůstává v platnosti bez ohledu na změny referenční hmotnosti.
R: Pokud lze namontovat registrační tabulky všech členských států a tyto tabulky jsou viditelné.
S: Činitel přenosu světla je nejméně 60%, úhel zakrytí sloupkem "A" není větší než 10 st.
T: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo může být zkoušeno podle směrnice 70/157/EHS ve znění naposledy změněném směrnicí 1999/101/ES. Ve vztahu k bodu 5.2.2.1 přílohy I směrnice 70/157/EHS se užijí následující mezní hodnoty:
- 81 dB(A) u vozidel s výkonem motoru menším než 75 kW,
- 83 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším nebo rovným než 75 kW, ale menším než 150 kW,
- 84 dB(A) u vozidel s výkonem motoru větším než 150 kW.
U: Zkouší se pouze u úplného/dokončeného vozidla. Vozidlo, vybavené až čtyřmi nápravami, musí plnit požadavky stanovené směrnicí 71/320/EHS. Odchylky jsou přípustné u vozidel s více než čtyřmi nápravami za předpokladu, že:
- jsou oprávněné příslušnou konstrukcí,
- jsou splněny veškeré brzdné vlastnosti stanovené směrnicí 71/320/EHS pro parkovací, provozní a nouzové brzdění.
V: Lze připustit vyhovění směrnici 97/68/ES.
X: Žádné výjimky mimo ty, které uvádí jednotlivá směrnice.
Y: Za předpokladu, že je namontováno povinné zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
O směrnice se neaplikuje (žádné požadavky).
23.
Do doby, než vstoupí v platnost homologace typu vozidla podle směrnice 70/156/EHS pro vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 musí být tyto kategorie vozidel vybaveny zařízením proti neoprávněnému použití podle předpisu EHK č. 18 uvedeného v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle něho homologovány.
24.
Vozidla kategorie M1 musí být vybavena imobilizérem, který splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky a musí být podle nich homologována nebo schválena. Vozidla ostatních kategorií M a N mohou být vybavena imobilizérem, který musí splňovat požadavky podle předchozí věty, a pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.
25.
Vozidla kategorií M a N mohou být vybavena poplašným zařízením, které splňuje požadavky zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bodu 13 tabulky. Pokud jsou jím vybavena musí být z tohoto hlediska homologována nebo schválena.
26.
Vozidla kategorie M a N, u nichž největší povolená hmotnost vozidla včetně případně připojitelného přívěsu nebo návěsu přesáhne 3,50 t musí být vybavena tachografem nebo elektronickým kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče, homologovaným podle nařízení Rady EHS č. 3821/85. Tato povinnost neplatí pro vozidla uvedená v příslušných výjimkách nařízení Rady EHS č. 3820/85. Výše uvedené tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení, pokud jsou homologovány podle výše uvedených nařízení a jejich použití je předepsáno, musí být ověřovány nejdéle jednou za dva roky pracovištěm pověřeným. Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jejich pohonu zaplombovány. Pokud jsou tyto tachografy nebo elektronická kontrolní záznamová zařízení namontovány ve vozidlech, kde není jejich použití předepsáno, musí být ověřovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejdéle jednou za pět let.
Ve vnitrostátní dopravě může být toto zařízení nahrazeno jiným kontrolním záznamovým zařízením schváleného typu, které splňuje nejméně podmínky pro elektronické kontrolní záznamové zařízení s registrací pracovní činnosti řidiče nařízení Rady EHS č. 3821/85, které však není dle tohoto nařízení homologováno.
Vozidlo uvedené do provozu musí svým provedením odpovídat provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak.
   Povinnost výbavy vozidel tachografem nebo elektronickým
   kontrolním záznamovým zařízením s registrací pracovní
 činnosti řidiče podle data jejich prvního uvedení do provozu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATEGORIE        1.7.1972 až        1.7.1984 až        1.1.1990 až        od 1.7.2001
---------        30.6.1984         31.12.1989         30.6.2001
uvedení do
provozu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 M1            -             -             -       "EC"-při největší povolené
                                                hmotnosti soupravy nad
                                                3,50 t - kromě vj
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 M2       "TC"-nad 7,00 t .....-   "TC1"-nad 7,00 t     "EC"-kromě vj      "EC"-kromě vj
         nad 40 km.h.-1         -nad 40 km.h.-1
         mimo městské autobusy   mimo městské autobusy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 M3            -             -        "EC"-při největší    "EC"-při největší povolené
                                    povolené hmotnosti    hmotnosti soupravy nad
                                    soupravy nad 3,50t    3,50t
                                    -kromě vj        -kromě vj
                                    -pro vozidla uvedená
                                    do provozu po 5.4.1995
                                    a provozovaná v mezinár.
                                    silniční dopravě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N2       "TC"-nad 7,00 t      "TC1"-nad 7,00 t     "EC"-kromě vj      "EC"-kromě vj
           -nad 40 km.h.-1       -nad 40 km.h.-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N3       "TC"-nad 40 km.h.-1    "TC1"-nad 40 km.h.-1   "EC"-kromě vj      "EC"-kromě vj
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda:
Povinnost vybavení vozidla tachografem nebo jiným kontrolním záznamovým zařízením se vztahuje i na vozidla kategorií M1 a N1, která jsou vybavena spojovacím zařízením v případě, že největší povolené hmotnosti jízdní soupravy přesahuje 3,50 t.
"TC" - nehomologovaný tachograf, který včetně jeho náhonu musí být u nákladních automobilů a autobusů plombován; to neplatí pro tachografy s elektrickým pohonem. Tachografový záznam musí odpovídat svými průběhy údajům počítače ujeté vzdálenosti, rychloměru a času jízdy i stání při spolehlivé čitelnosti bez pomocných přístrojů; tachografový hodinový strojek a jeho údaje nesmí vykazovat při jednom natažení strojku odchylky větší než plus, mínus 2 minuty za 24 hodin. Doba chodu strojku na jedno natažení musí být nejméně pro záznam
3hodinový ......................24 hodin,
6hodinový ......................48 hodin,
12hodinový .....................62 hodin,
24hodinový .....................168 hodin.
"TC1" shodné s "TC", avšak tachograf jakož i jeho pohon musí být možné u vozidel všech kategorií zaplombovat.
"EC" - tachograf homologovaný podle nařízení EHS č. 3821/85 a označený homologační značkou musí být ověřen nejméně jednou za dva roky pracovištěm pověřeným. Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být včetně jeho pohonu zaplombován. Pokud jde tento tachograf nebo elektrické kontrolní záznamové zařízení namontováno ve vozidlech, kde není jeho použití předepsáno, musí být ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejméně jednou za pět let.
vj - vozidla, na něž se nevztahuje povinnost vybavení tachografem
a) vozidla určená pro přepravu nákladu, jejichž největší povolená hmotnost včetně největší povolené hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,50 t,
b) vozidla pro přepravu cestujících, která podle druhu své konstrukce a svého vybavení jsou určena pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
c) vozidla používaná pro přepravu cestujících na pravidelných linkách, kde délka tratě této linky nepřesahuje 50 km,
d) vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 30 km.h-1,
e) vozidla používaná nebo řízení ozbrojenými silami, civilní obranou, jednotkami požární ochrany a Policií České republiky,
f) vozidla používaná pro zvláštní účely, tj. údržbu a opravy kanalizací, vody, plynu a elektřiny, údržbu a kontrolu silnic, odvoz a likvidaci odpadků, telegrafní a telefonní služby, přepravu poštovních zásilek, rozhlasové a televizní vysílání a detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů,
g) vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích,
h) specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely,
i) vozidla přepravující cirkus a lunapark,
j) speciální havarijní vozidla,
k) vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do provozu,
l) vozidla používaná pro nekomerční přepravu nákladů pro osobní užití,
m) vozidla používaná pro svoz mléka z farem a zpětnou přepravu kontejnerů na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení dobytka na farmy.
27.
Při konstrukci a výrobě vozidel kategorií M1 a N1 a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.
28.
Výrobci vozidel kategorie M1 zajistí, aby všechna prodejní místa v ČR nabízející jejich nové typy vozidel kategorie M1 obdržela údaje o emisích CO2 a spotřeby paliva, které jsou uvedeny v osvědčení o homologaci příslušného typu vozidla podle jednoho ze zvláštních předpisů uvedených v čl. 2 bod 39 tabulky, tak aby tato prodejní místa je měla k dispozici pro splnění požadavků směrnice 1999/94/ES na informovanost spotřebitelů o spotřebě paliva a emisích CO2 při nabízení nových osobních automobilů.
29.
Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontována bez použití nářadí případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.
30.
U vozidel rychlé zdravotnické pomoci, kromě terénních vozidel, musí být světlá výška prostoru určeného pro přepravu pacienta nejméně 1700 mm.
31.
Vyústění výfukového potrubí nesmí být vpravo a osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky.
32.
Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
33.
U vozidel se samostatnou skříňovou karosérií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny.
34.
Počítače ujeté vzdálenosti namontované ve vozidlech musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně plus, mínus 5% z měřené hodnoty.
35.
Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
Technické požadavky na vozidla poháněná stlačeným plynem
36.
Zařízení pro pohon CNG znamená soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru CNG, zejména části pro plnění, nádrže nebo lahve, potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.
37.
Části zařízení pro pohon CNG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 110, musí být konstruovány, a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány pro vozidla nově schvalovaná od 1.11. 2001, pro všechna nově registrovaná od 1.11. 2003.
38.
Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon CNG na vozidle musí splňovat ustanovení
a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorií M, N technického předpisu EHK č. 110 a této vyhlášky,
b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla podle této vyhlášky.
39.
Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných CNG nesmí překročit hodnoty stanovené technickými předpisy podle této přílohy, čl. 2, bod 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 3 této přílohy stanoveno jinak.
40.
Pro schválení způsobilosti typu vozidla nebo přestavby typu vozidla (hromadné přestavby) poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky čl. 37 a čl. 38 písm. a) a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.
41.
Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s CNG musí být splněny podmínky podle čl. 37 a čl. 38 písm. b) této přílohy a dále podmínky ustanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.
Technické požadavky na vozidla poháněná zkapalněnými ropnými plyny
42.
Zařízení pro pohon LPG znamená soubor všech částí na vozidle, které slouží k funkci pohonu motoru LPG, zejména části pro plnění, nádrže, čerpadla potrubí, hadice, armatury, všechny ventily, směšovače nebo vstřikovací ventily, regulační, zajišťovací a řídící orgány.
43.
Části zařízení pro pohon LPG, které jsou předmětem předpisu EHK č. 67, musí být konstruovány, a vyrobeny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto předpisem a musí být podle něj homologovány.
44.
Použití, zástavba a funkce zařízení pro pohon LPG na vozidle musí splňovat ustanovení.
a) pro schválení typu vozidla nebo přestavby typu vozidla kategorie M, N technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky,
b) pro individuální schválení jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla kategorie M1, N1 technického předpisu EHK č. 67 a této vyhlášky.
45.
Emise znečišťujících látek ve výfukových plynech u vozidel poháněných LPG nesmí překročit hodnoty podle čl. 2, bodu 2 nebo 41 tabulky, pokud není technickými předpisy uvedenými v čl. 44 této přílohy stanoveno jinak.
46.
Pro schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo hromadné přestavby typu vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 43 a čl. 44, písm. a) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení typu dané kategorie vozidla podle příslušného ustanovení této přílohy.
47.
Pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla nebo přestavby jednotlivého vozidla poháněného motorem pracujícím s LPG musí být splněny podmínky podle čl. 43 a čl. 44, písm. b) této přílohy a dále podmínky stanovené pro schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla dané kategorie.
Kontroly nádrží a láhví u vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem v provozu
48.
Pokud výrobce nádrže nestanoví jinak, je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 15 let.
Elektromobily kategorií M a N
49.
Elektromobily kategorií M a N musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v této příloze v čl. 2 s následujícími odchylkami.
a) nevyžaduje se homologace nebo schválení podle čl. 2 bodů 2, 11 a 41 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů;
b) u bodu 1 tabulky se vyžaduje homologace nebo schválení pouze podle metody měření vozidla za jízdy z předpisu EHK č. 51 nebo směrnice 70/157/EHS; měření stojícího vozidla v tomto případě odpadá;
c) mimo uvedené požadavky se vyžaduje homologace elektromobilů podle předpisu EHK č. 100.
50.
Typ vozidla homologovaný podle směrnice 70/156/EHS se pokládá ze splňující ustanovení čl. 49."
14. Příloha č. 2 zní:
Technické požadavky pro konstrukci vozidel kategorií L
1.
Tato příloha platí pro všechna vozidla kategorie L poháněná spalovacím motorem nebo elektromotorem, určená k užívání na pozemních komunikacích, ať již dokončená nebo nedokončená, a pro jejich přípojná vozidla, ať již dokončená nebo nedokončená. Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na vozidlech podle tohoto článku nebo určené k montáži na tato vozidla. Pod pojmem "vozidlo" se v této příloze rozumí vozidlo definované v tomto článku.
2.
Seznam jednotlivých homologací a schválení požadovaných ke schválení způsobilosti typu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět               Předpis    Základní
                    EHK     směrnice           Platí pro členy kategorie L *)
                          EHS/ES
Bod**)                                 1      2      3      4      5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2   Max.konstrukční rychlost,          95/1       X      X      X      X      X
     moment a výkon motoru
4.4.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.    Hmotnosti a rozměry             93/93       X      X      X      X
     vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.9.  Palivová nádrž              97/24(6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.13. Plynné znečišťující      40     97/24(5)                  X      X      X
     látky motocyklů ***)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.13. Plynné znečišťující      47     97/24(5)      X      X
     látky mopedů ***)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.    Pneumatiky motocyklů     75     97/24(1)                  X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.    Brzdění            78      93/14       X      X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.    Montáž zařízení k       53      93/92                   X
     osvětlení a ke světelné    74      93/92       X
     signalizaci dvoukolových          93/92       X      X      X      X
     a tříkolových vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.    a) Zařízení k osvětlení   3,6,     97/24(2)      X      X
     a ke světelné signalizaci  37,50,
     mopedů a vozidel      56,76
     posuzovaných jako takové
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.    b) Zařízení k osvětlení   3,6,     97/24(2)                  X      X      X
     a ke světelné signalizaci  37,38,
     motocyklů a vozidel
     posuzovaných jako takové
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1   Zvuková výstražná zařízení  28      93/30       X      X      X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.2   Montáž zadní registrační          93/94       X      X      X      X      X
     tabulky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3   EMC, odrušení         10     97/24(8)      X      X      X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.4   Vnější hluk a výfukový    9,41,    97/24(9)      X      X      X      X
     systém (mimo        63,92
     elektromobily)***)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.5   Zpětná zrcátka        81     97/24(4)      X      X      X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.6   Vnější výčnělky              97/24(3)      X      X      X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.7   Stojánky dvoukolových           93/31       X            X
     mot. vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.8   Ochrana před neoprávněným   62      93/33       X      X      X      X      X
     užitím
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.9   Zasklení, stírače,            97/24(12)           X                  X
     odmrazování a odmlžování
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10  Držadla spolujezdců na           93/32       X            X
     dvoukolových vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.11  Kotevní místa               97/24(11)           X                  X
     bezpečnostních pásů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.12  Rychloměr           39      75/443      X      X      X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.13  Ovladače, identifikace    60      93/29       X      X      X      X      X
     ovladačů, sdělovačů a
     indikátorů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    10.14  Povinné štítky a značky          93/34       X      X      X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.15  Opatření proti              97/24(7)      X      X      X      X      X
     neoprávněnému seřizování
     motoru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Číselnému označení byly přiřazeny tyto členy rozdělení vozidel
  kategorie L podle zákona:

1 dvoukolové mopedy
2 tříkolové mopedy a lehké čtyřkolky
3 motocykly
4 motocykly s postranním vozíkem
5 motorové tříkolky a čtyřkolky jiné než lehké čtyřkolky

**)  Číslování jednotlivých bodů je zachováno jako ve směrnici
   92/61/EHS, v její příloze III (vzor osvědčení o homologaci
   obsahující směrnice povinné pro homologace typu vozidel).
***) Pod tento bod nepatří vozidla s elektrickým pohonem. To však
   neplatí pro vozidla s dvojím druhem pohonu, u nichž jeden ze
   systémů pohonu je elektrický a druhý termický.
Pro tabulku platí
a) Jestliže je ve sloupcích platnosti zvláštního předpisu pro jednotlivé členy kategorie vozidel prázdné pole, znamená to, že předmět zvláštního předpisu není pro tento člen kategorie povinný (v případě tabulky v čl. 5 není pro tento člen kategorie vozidel určen). Pokud má výrobce záměr na této kategorii vozidla použít předmět takového zvláštního předpisu, rozhodne schvalovací orgán, zda jej výrobce smí použít a zda pak bude vyžadovat plnění požadavků tohoto zvláštního předpisu nebo zda stanoví požadavky jiné.
b) V případech, kdy na daný typ vozidla nelze uplatnit určitý předpis EHK nebo směrnici ES, což je dáno rozsahem působnosti stanoveným v každém z těchto předpisů, použijí se pouze předpisy uplatnitelné podle jejich rozsahu působnosti.
3.
Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na vozidlo montovány dodatečně, musí být homologovány podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schváleny podle technických příloh směrnic, které se týkají daného případu a které jsou uvedeny v tabulce v čl. 5. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v obou těchto tabulkách, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán.
4.
Pokud jsou systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou mezi povinnými body v tabulce v čl. 2, montovány na vozidlo dodatečně, musí být jejich montáž provedena způsobem a s náležitostmi určenými, příslušným předpisem EHK nebo směrnicí EHS/ES, pokud to tento technický předpis stanovuje.
5.
Tabulka systémů, samostatných technických celků nebo částí, které mohou být na vozidle montovány za podmínky dodržení ustanovení čl. 3 a 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět               Předpis    Základní
                    EHK     směrnice           Platí pro členy kategorie L
                          EHS/ES
                                    1      2      3      4      5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Přední mlhové světlomety    19     76/762             X      X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zadní mlhové svítilny     38                           X      X      X
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zařízení pro čištění      45                     X      X      X      X
     světlometů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.16  Zařízení pro mechanická          97/24(10)      X      X      X      X      X
     spojení vozidel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Elektrická instalace pro předepsané osvětlení přívěsu se u vozidel kategorií L připojuje k tažnému vozidlu sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou černé (tmavé) barvy na tažném vozidle. Zásuvky a zástrčky co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky, stanovené technickou normou ISO 1724 sedmipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem pro síť 6V nebo 12V (N-normální).
7.
U žádných dílů se nesmějí použít materiály obsahující azbest.
8.
U typu vozidla, pro který byla předložena homologace podle směrnice 92/61/EHS, se pro účel schválení typu vozidla přijmou jen homologace zahrnující osvětlení zadní registrační tabulky.
9.
Jestliže je vozidlo vybaveno imobilizérem, musí tento imobilizér splňovat požadavky uvedené v tabulce v čl. 2.
10.
Při konstrukci a výrobě tříkolových mopedů a jejich komponentů musí výrobci učinit opatření stanovená směrnicí 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, týkající se zejména použitých materiálů, vyznačování kódů na příslušných dílech a stanovených průměrných procent dílů určených k opětnému používání a recyklování.
11.
U dvoukolových vozidel musí mít pohyblivé části pohonů (řetěz, hřídele apod.) bezpečnostní kryt.
12.
U tří a čtyřkolových vozidel musí kryty kol splňovat požadavky technických příloh směrnice 78/549/ES.
13.
Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
14.
Počítaje ujeté vzdálenosti musí spolehlivě a zřetelně udávat vozidlem ujetou vzdálenost s přesností nejméně plus, mínus 5% z měřené hodnoty.
15.
Požadavky na přípojná vozidla za motorová vozidla kategorie L
a) přípojné vozidlo je určeno pouze pro přepravu nákladů, smí být připojeno pouze za tažné vozidlo, jehož konstrukce připojení umožňuje,
b) největší povolená hmotnost přípojného vozidla, které není vybaveno brzdou nesmí být větší než 50% provozní hmotnosti motorového vozidla,
c) největší povolená hmotnost přípojného vozidla vybaveného nájezdovou brzdou nesmí být větší než provozní tažného vozidla,
d) největší povolená hmotnost přípojného vozidla nesmí být větší než stanoví výrobce daného tažného vozidla,
e) vzdálenost nápravy nebo osy kol přípojného vozidla od osy zadního kola tažného vozidla nesmí být větší, než je rozvor kol tažného vozidla,
f) světelná zařízení musí přiměřeně (např. zadní odrazka se požaduje trojúhelníková) odpovídat požadavkům technických předpisů uvedených v této příloze, v tabulce v čl. 2.
Elektromobily kategorií L
16.
Elektromobily kategorie L musí splňovat odpovídající požadavky, uvedené pro vozidla těchto kategorií v čl. 2 této přílohy s následujícími odchylkami:
a) nevyžaduje se homologace podle bodů 4.4.13 a 10.15 tabulky do doby, než bude působnost některých z těchto zvláštních předpisů rozšířena i na emise znečišťujících látek z elektromobilů,
b) mimo uvedené požadavky se vyžaduje schválení elektromobilů s přiměřeným použitím ustanovení předpisu EHK č. 100.
17.
Typ elektromobilu homologovaný podle směrnice 92/61/EHS se pokládá za splňující ustanovení čl. 16."
15. Příloha č. 6 zní:
 
"Příloha 6
Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorií M,N,O,L vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě (K § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)
Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích
1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ ministerstvo na základě požadavků § 25 a § 26 této vyhlášky.
2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro vozidla:
a) kategorií M, N a O v příloze č. 1 této vyhlášky s tím, že
- homologace vozidla podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 1,2,9,10,11,20 a 41 tabulky,
- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,
- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, body č. 7,8,21 až 31,45,46 tabulky,
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl.8.
b) kategorií L v příloze č. 2 této vyhlášky s tím, že
- homologace podle Předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES se vyžadují pouze u bodů č. 4.4.9, 4.4.13, 7,8,10.3 a 10.4 tabulky,
- u ostatních bodů tabulky stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,
- na vozidlech smějí být montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, body č. 6,9 a 10.9 tabulky,
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 2 této vyhlášky, čl.6.
V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může ministerstvo místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.
3. Před vystavením technického průkazu pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci ministerstvo při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).
4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 25 a § 26 této vyhlášky.
5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že vozidlo
a) kategorií M, N a O
- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů 1,2,8,9,10,11,20,32,41 a 52 tabulky,
- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, čl. 2, body č. 7,8,21 až 31,45 a 46 tabulky,
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 1 této vyhlášky, čl. 8.
b) kategorií L
- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 2 této vyhlášky, čl. 2, jmenovitě pak u bodů č. 4.4.13,7,10.3 a 10.4 tabulky,
- na vozidlech jsou montovány jen části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh EHS/ES směrnic, uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky, čl.2, body č. 6,9 a 10.9 tabulky,
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 2 této vyhlášky, čl.6."
16. Příloha č. 7 zní:
 
"Příloha 7
Vzor technického osvědčení silničního vozidla

17. Příloha č. 8 zní:
 
"Příloha 8
Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorie T, OT a S vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě
(K § 70 odst. 2, § 28 odst. 1 a § 31 odst. 1 zákona)
Požadavky na typy vozidel vyráběných v malých sériích
1. U typů vozidel vyráběných v malých sériích schválí typ příslušný schvalovací orgán na základě požadavků podle § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.
2. U schvalovacích zkoušek vozidel vyráběných v malých sériích musí být dokladováno, že typ vozidla vyhovuje požadavkům pro
a) vozidla kategorie T v příloze č. 3 této vyhlášky s tím, že
- homologace podle Předpisů EHK nebo EHS/ES směrnic nebo schválení podle technických příloh EHS/ES směrnic, pouze u bodů č. 11.1., 23.1 tabulky v čl. 2,
- u ostatních položek stačí předložení technického protokolu o zkoušce příslušné pověřené zkušebny,
- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle Předpisů EHK nebo Směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 3 této vyhlášky, čl. 2, bod 13.1 tabulky.
b) vozidla kategorie OT uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,
c) vozidla kategorie S uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,
d) jednonápravové traktory s přívěsy uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky.
V odůvodněných případech s ohledem na počet vyráběných kusů může schvalující orgán místo homologace uznat jako rovnocenný doklad technický protokol o zkoušce podle příslušného předpisu EHK nebo směrnic EHS/ES s prohlášením o shodě výroby.
3. Před vystavením technického průkazu nebo technického osvědčení pro další vozidla vyrobená nebo dovezená v malých sériích, se požaduje kontrola shodnosti vozidla s jeho kontrolní dokumentací ve zkušební stanici nebo v pověřené zkušebně, pokud tuto kontrolní dokumentaci schvalující orgán při schválení technické způsobilosti typu vozidla v malé sérii stanoví (kontrola může být provedena i u výrobce).
4. Jednotlivě vyrobené vozidlo schválí příslušný schvalovací orgán na základě požadavků § 27 a § 28 této vyhlášky. Pokud je schválení technické způsobilosti podmíněno udělením výjimek, uvede a potvrdí příslušný orgán takovou výjimku v technickém průkazu vozidla nebo v technickém osvědčení.
5. Předložené doklady a/nebo zkoušky musí při schvalování jednotlivě vyrobeného vozidla dokladovat, že
a) vozidlo kategorie T
- vyhovuje požadavkům, uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky čl. 2, jmenovitě pak u bodů č. 1.6,6.1,7.1,11.1,13.1,23.1 tabulky,
- na vozidlech smějí být montovány jen konstrukční části a samostatné technické celky, homologované podle předpisů EHK nebo směrnic EHS/ES nebo schválené podle technických příloh směrnic EHS/ES,
- elektrické propojení tažného a taženého vozidla musí odpovídat ustanovení přílohy č. 3 této vyhlášky, čl. 2, bod 13.1 tabulky,
b) vozidlo kategorie OT odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 3 této vyhlášky,
c) vozidlo kategorie S odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky,
d) jednonápravový traktor s přívěsem odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 5 této vyhlášky."
18. Příloha č. 9 zní:
 
"Příloha 9
Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla

19. Příloha č. 10 zní:
 
"Příloha 10
Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu20. Příloha č. 12 zní:
 
"Příloha 12
Vzor technického osvědčení samostatného technického celku


21. Příloha č. 16 zní:
 
"Příloha 16
Vzor oprávnění zkušební stanici k provádění technických kontrol


22. Příloha č. 17 zní:
 
"Příloha 17
Vzor osvědčení k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích


23. Příloha č. 18 zní:
 
"Příloha 18
Podrobné rozdělení druhů vozidel, používání názvů a zkratek druhů vozidel pro vyplňování technických průkazů, technických osvědčení a schvalovacích dokumentů v vozidlům (K § 19 odst. 8 zákona a k příloze k zákonu odst. 3)
Tato příloha definuje jednotlivé druhy silničních a zvláštních vozidel, jejich jednotné zařazování podle druhů, kategorií a jejich dalšího provedení. Slouží pro orgány provádějící schvalování a osvědčování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích, pro zkušební stanice a pověřené zkušebny připravující podklady pro toto schválení a osvědčování, pro výrobce vozidel při tvorbě podkladových materiálů pro schválení a osvědčování vozidel k provozu na pozemních komunikacích. Dává ucelený přehled o současném názvosloví vozidel.
Pro účely této přílohy se rozumí schvalovacím dokumentem zejména
a) základní technický popis schváleného typu vozidla,
b) základní technický popis schváleného typu zvláštního vozidla,
c) základní technický popis schváleného typu samostatného technického celku vozidla,
Základní technický popis schváleného typu vozidla, samostatného technického celku (dále jen "základní technický popis" nebo také "ZTP") je tiskopis, na kterém jsou soustředěny veškeré technické údaje, které slouží jako podklad k vyplňování technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla nebo zvláštního vozidla a jako základ k tvorbě a vedení celostátní evidence základních technických údajů ke schváleným a osvědčeným typům vozidel.
1.
Při vyplňování kolonky 1 "Druh vozidla" v základním technickém popisu se používají dále uvedené názvy. Do kolonky 2 se doplňuje upřesňující název druhu.
2.
Do kolonky 3 se uvádí kategorie vozidla. Jedná-li se o terénní vozidlo (kategorie G), připojí se bezprostředně za označení jeho kategorie ještě písmeno "G".
Příklad: NIG
U vozidel schválených před účinností této vyhlášky se zde uvádí též zkratka druhu vozidla.
3.
V kolonce 1 "Druh vozidla" v ZTP se uvádí název druhu vozidla, který je shodný s názvem vozidla nebo je v něm alespoň obsažen.
Příklad: - osobní automobil
- nákladní automobil
Druhem silničního vozidla se rozumí
a) motocykl .....................................kategorie L
b) osobní automobil .............................kategorie M1
c) autobus ......................................kategorie M2 a M3
d) nákladní automobil ...........................kategorie N
e) speciální automobil ..........................kategorie N
f) přípojné vozidlo .............................kategorie O
g) ostatní vozidla ..............................kategorie R
- jízdní kolo
- potahové vozidlo
Druhem zvláštního vozidla se rozumí
a) traktor ......................................kategorie T
b) přípojná vozidla traktorů ....................kategorie OT
c) pracovní stroj ...............................kategorie SS,Sp,
d) nemotorové vozidlo nebo nemotorový pracovní stroj tažení nebo tlačený pěšky jdoucí osobou
e) ostatní vozidla kategorie R
- vozík pro invalidy s ručním nebo motorickým pohonem, pokud jeho šířka nebo délka nepřesahuje 1,00 m, jeho konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km.h-1 nebo jeho maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg
- rolba, jednonápravový traktor s přívěsem, čtyřkolka speciální a jiné ....
4.
Upřesnění názvu vozidla v pravé části druhé řádky "Druh vozidla", uváděné níže, představují vzory nejčastěji se vyskytujících provedení vozidel.
5.
V této příloze jsou VERZÁLKAMI (= písmeny velké abecedy) dále uvedeny názvy druhů vozidel a zkratky pro kategorii L
A)
kategorie L - dělící se na
- MOPED (zkratka LA)
- MOPED - TŘÍKOLKA NEBO LEHKÁ ČTYŘKOLKA (LB)
- MOTOCYKL (LC)
- MOTOCYKL S POSTRANNÍM VOZÍKEM (LD)
- TŘÍKOLKA NEBO ČTYŘKOLKA (LE)
- MOTOKOLO (LM)
druh Motocykl
- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, s oporou pro kolena řidiče, bez šlapadel,
- se dvěma koly s pevnými stupačkami
druh Skútr (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)
- pro dopravu jedné nebo dvou osob sedících za sebou, bez opory pro kolena řidiče při jízdě a s prostorem pro jeho nohy v nosné části vozidla, bez šlapadel. Má obvykle ochranu dopravovaných osob zepředu a zespodu.
druh Mokik (kategorie MOPED)
- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h-1. Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový, objem větší než 50 cm3,
- se stupačkami a nožním spouštěním motoru.
druh Moped (kategorie MOPED)
- jeho nejvyšší konstrukční rychlost není větší než 45 km.h-1. Je-li poháněn spalovacím motorem, nesmí být jeho zdvihový objem větší než 50 cm3,
- se šlapadly,
- pro dopravu jen jedné osoby.
druh Motocykl sportovní (soutěžní) (kategorie MOPED nebo MOTOCYKL)
- určen pro sportovní účely,
- zpravidla není kompletně vybaven jako Motocykl nebo Mokik a jeho provoz na komunikacích je podmíněn zvláštním omezujícím nebo upraveným režimem (sportovní licence apod.).
druh Motokolo (kategorie MOPED)
- jízdní kolo opatřené trvale připojeným hnacím motorem, jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 25 km.h-1
Poznámka: Pokud je jízdní kolo dodatečně vybaveno pomocným motorkem a přitom se nemění jeho původní charakter, jde o "jízdní kolo s pomocným motorkem", které se zařazuje do druhu "ostatní vozidla".
Příklady zápisů:

označení druhu     MOTOCYKL
další označení druhu
zkratka kategorie    LC

nebo

označení druhu     MOTOCYKL
další označení druhu  SKÚTR
zkratka kategorie    LC

nebo

označení druhu     MOTOCYKL
další označení druhu  MOPED-SKÚTR
zkratka kategorie    LA
druh Tříkolka (kategorie MOPED (LB) nebo TŘÍKOLKA (LE))
- tříkolová motorová vozidla.
Příklad zápisu:

označení druhu     MOTOCYKL
další označení druhu  MOPED-TŘÍKOLKA
kategorie        LB

nebo

označení druhu     MOTOCYKL
další označení druhu  TŘÍKOLKA
kategorie        LE
druh Lehká čtyřkolka (kategorie MOPED (LB))
druh Čtyřkolka (kategorie ČTYŘKOLKA (LE))
- čtyřkolové motorové vozidlo splňující podmínky ustanovení přílohy zákona č. 56/2001 Sb.
Příklad zápisu:

označení druhu     MOTOCYKL
další označení druhu  MOPED-LEHKÁ ČTYŘKOLKA
kategorie        LB

nebo

označení druhu     MOTOCYKL
další označení druhu  ČTYŘKOLKA
kategorie        LE
B)
kategorie M, dělící se na M1, M2, M3
Ba)
OSOBNÍ AUTOMOBIL - kategorie M1
Do kolonky 1 - první řádek "označení druhu" se zapisuje
OSOBNÍ AUTOMOBIL
- druhý řádek "Druh vozidla" se pak zapíše níže uvedené označení,
 popřípadě za toto označení dále po pomlčce bližší určení
 vozidla.

Příklad zápisu:

Druh vozidla      OSOBNÍ AUTOMOBIL
            SANITNÍ
druh Sedan
- karoserie - uzavřená, se stupňovitou zádí,
- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,
- 4 boční dveře, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše, (v případě 2 bočních dveří se jedná o druh Tudor),
- dvě řady plnohodnotných sedadel, každá z nich po dvou popř. třech místech k sezení,
- oddělený zavazadlový prostor.
druh Hatchback
- tvar zadní části karoserie se vyznačuje splývavou zádí, otvíratelnou v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.
druh Liftback
- tvar zadní části karoserie se vyznačuje tím, že za spodní hranou okna zadních dveří je vodorovná nebo téměř vodorovná plocha (odsazení). Záď je otevíratelná v celé nebo téměř celé ploše, závěsy zadních (pátých, resp. třetích) dveří jsou umístěny u střechy vozidla.
druh Limuzína
- karoserie - prostornější než sedan, uzavřená
- může mít dělící stěnu mezi předními a zadními sedadly,
- střecha - pevná, tuhá-část střechy může být otevíratelná,
- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách, případná další sedadla mohou být sklápěcí,
- počet bočních dveří - 4 nebo 6,
- minimální délka vozidla je 5 400 mm.
druh Kupé
- karoserie - uzavřená, s obvykle omezeným možným zadním prostorem pro cestující,
- střecha - pevná, tuhá - část střechy může být otevíratelná,
- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,
- počet bočních dveří - 2, v zádi automobilu může být víko (dveře), zasahující až ke střeše,
- oddělený zavazadlový prostor,
- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.
druh Kabriolet
- karoserie proměnlivá zpravidla bez pevného rámu bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla,
- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,
- počet míst k sezení - 4 nebo více nejméně ve dvou řadách,
- počet bočních dveří - 2 nebo 4.
druh Roadster
- karoserie proměnlivá, bez pevných rámů bočních dveří, s pevnými sloupky čelního skla, a nebo s ochranným zařízením pro cestující při převrácení vozidla, s omezeným možným zadním prostorem pro cestující,
- střecha poddajná, stahovací, popř. tuhá, odnímatelná nebo sklápěcí,
- počet míst k sezení - 2 až 3 vpředu - případná zadní sedadla pevná nebo sklopná,
- počet bočních dveří - 2,
- střecha karoserie se zpravidla snižuje v zadní části pro cestující.
druh Osobní kombi
- uzavřená karoserie, vzniklá zvětšením či prodloužením zadní části karoserie SEDAN, HATCHBACK, LIFTBACK nebo LIMUZÍNA,
- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,
- počet míst k sezení - 4 nebo víc nejméně ve dvou řadách,
- zadní sedadla se sklopnými opěradly nebo vyjímatelná ke zvětšení ložné plochy,
- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),
- střecha rovná, zadní stěna v celé ploše mírně šikmá nebo kolmá.
druh Kombi
- karoserie uzavřená, velkoprostorová s jedním společným prostorem pro cestující a náklad,
- střecha pevná, tuhá - část střechy může být otvíratelná,
- počet míst k sezení - 4 nebo více, nejméně ve dvou řadách,
- zadní sedadla vyjímatelná nebo se sklopnými opěradly ke zvětšení ložné plochy,
- počet bočních dveří - 2 až 4 a jedny zadní dveře (víko),
- může být odvozen od skříňového nákladního automobilu, u každé řady sedadel musí být na obou stranách boční okno (popřípadě společné okno pro druhou a třetí řadu sedadel).
druh Sanitní
- vozidlo pro dopravu nemocných a raněných - DNR
- vozidlo rychlé zdravotnické pomoci - RZP
druh Pohřební
druh Obytný
druh Požární
druh Záchranářské
druh Montážní
- Výchozím vozidlem může být osobní automobil s uzavřenou karoserií se společným prostorem pro cestující a pro náklad (typu osobní kombi, kombi) v provedení s max. dvěma řadami sedadel.
- Vozidlo musí být vybaveno posuvnou přepážkou za druhou řadou sedadel, která umožňuje posuv do prostoru vzniklého sklopením druhé řady sedadel a dočasné zvětšení prostoru pro přepravovaný náklad nebo speciální výbavu. Požadavky na technické parametry vlastní přepážky jsou shodné s požadavky kladenými na přepážku určenou pro skříňová vozidla kategorie N1.
- Prostor pro náklad a speciální výbavu musí mít případná boční okna v tomto prostoru zajištěna proti snadnému poškození (pokud je okno pevně umístěno v karoserii postačuje bezpečnostní folie). Toto zajištění není povinné pro boční okna, která jsou součástí nákladového prostoru pouze při přední poloze přepážky.
- Prostor pro speciální výbavu musí mít vhodný počet úchytů pro připevnění následně doplněné speciální výbavy (lze využít výrobcem standardně montovaná oka v zavazadlovém prostoru nebo stanovit či připravit další úchytné body, které bude výrobce garantovat jako vhodné pro kotvení speciální výbavy), touto výbavou rozumíme například hasicí přístroje, skříňky na nářadí a díly, nářadí větších rozměrů apod., tato výbava při schválení technické způsobilosti nemusí být fyzicky umístěna. Tyto úchyty musí být voleny tak, aby byl zajištěn přístup k důležitým místům, jako je náhradní kolo, přístup k ovládání posuvu přepážky apod.
- V konkrétních případech mohou být požadavky doplněny o jiné, než výše uvedené.
druh Sportovní
druh Technický zásahový
druh Technický vyprošťovací
druh Technické pomoci
Tuto podskupinu lze dále rozlišovat o další provedení, je možno však použít pouze označení, která nejsou v této skupině již použita a nedojde-li, vzhledem k podobnosti, k záměně.
Osobní automobil může být také vyroben v provedení "VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ".
V tomto případě se provede zápis do ZTP takto

Příklad:

Druh vozidla       OSOBNÍ AUTOMOBIL
             (vozidlo určené k dostavbě)

Poznámka:
Pokud bude schváleno vozidlo jako samostatný typ určený k dostavbě nebo i v rámci již schváleného typu vozidla, postupuje se tak, že kolonka 1, první řádek "Druh vozidla" v ZTP bude opatřen zápisem "vozidlo určené k dostavbě", tento zápis bude opatřen závorkami. V druhé řádce nebude zápis žádný. Technický průkaz pak nebude v této kolonce opatřen žádným zápisem. Zápis v kolonce 1, oba řádky "druh vozidla" doplní až finální výrobce podle skutečného provedení vozidla, včetně zkratky určení druhu vozidla, kategorie a bližšího určení.
Příklad zápisu: v ZTP
Druh vozidla (vozidlo určené k dostavbě)
Bb)
AUTOBUS - kategorie M2,M3
Vozidla kategorií M2 a M3 patří do jedné z následujících tříd Vozidla s obsaditelností přesahující 22 cestujících mimo řidiče
- Třída I "MĚSTSKÝ autobus" vozidlo této třídy má sedadla a místa pro stojící cestující.
- Třída II "MEZIMĚSTSKÝ autobus" vozidlo této třídy může být zařízeno pro dopravu stojících cestujících, avšak jen v uličce.
- Třída III "DÁLKOVÝ autobus" vozidlo této třídy není nijak zařízeno pro dopravu stojících cestujících.
Vozidla s obsaditelností nepřesahující 22 cestujících mimo řidiče
- TŘÍDA A vozidlo této třídy má sedadla a může být vybaveno pro stojící cestující.
- TŘÍDA B vozidlo této třídy není vybaveno pro stojící cestující.
C)
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL - kategorie N1, N2, N3
Nákladní automobil je určen pro dopravu nákladu.

Do kolonky 1 - první řádek "označení druhu" se zapisuj
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
- druhý řádek "Druh vozidla" se pak zapíše níže uvedené označení

Příklad zápisu:
Druh vozidla
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
VALNÍKOVÝ
Druhy nákladních automobilů
CISTERNOVÝ
AUTODOMÍCHÁVAČ
DOUBLE CAB
MRAZÍRENSKÝ
CHLADÍRENSKÝ
ISOTERMICKÝ
KABELOVÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
PANCÉŘOVANÝ
PICK UP
POHŘEBNÍ
PRO PŘEPRAVU BETONU
PRO PŘEPRAVU DŘEVA
PRO PŘEPRAVU LODÍ
PRO PŘEPRAVU ODPADU
PRO PŘEPRAVU VOZIDEL
PRO PŘEPRAVU ŽIVÝCH ZVÍŘAT
SKLÁPĚČKOVÝCH
SKŘÍŇOVÝ - do kolonky "druh karoserie" v tomto případě zapisujeme
- SKŘÍŇOVÁ, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek, přičemž prostor po náklad je oddělení od prostoru pro osádku přepážkou
- FURGON, pokud kabina řidiče a prostor pro náklad tvoří jeden nedílný konstrukční prvek a mezi kabinou řidiče a prostorem pro náklad je v přepážce proveden průlez; průlez musí být opatřen dveřmi
- SAMOSTATNÁ SKŘÍŇ, pokud je samostatná oddělená skříň a samostatná kabina řidiče
VALNÍKOVÝ
TAHAČ NÁVĚSŮ
TAHAČ PŘÍVĚSŮ atd.
Nákladní automobil může být také vyroben v provedení "VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ"
D)
SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL - kategorie N1, N2, N3
SPECIÁLNÍ PŘÍVĚS, NÁVĚS - kategorie O1, O2, O3, O4
Speciální vozidlo je vozidlo určené k provádění speciálních činností. Speciální vozidlo není primárně určeno k přepravě osob nebo k přepravě nákladu, ale je konstruováno na podvozku automobilu nebo přípojného vozidla s pevnou nebo výměnnou nástavbou, určenou k provádění speciálních prací nebo přepravě speciálních pevně zabudovaných zařízení. Užitečná hmotnost je využita pro nástavbu a posádku. POŽÁRNÍ (podle vyhlášky č. 254/1999 Sb.)
E)
TRAKTORY - kategorie T
Motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, jejichž hlavní funkcí je tažná síla a která jsou zvláště konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo připojených vozidel, určených pro užití zejména v zemědělství nebo lesnictví. Mohou být vybavena pro přepravu nákladu a osob.
Kolové traktory se dále dělí
Kategorie T1 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, s nejméně jednou nápravou a s minimálním rozchodem větším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1000 mm.
Kategorie T2 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, s minimálním rozchodem menším než 1150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Pokud je však výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6(30 0446), měřeno vůči vozovce, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km.h-1.
Kategorie T3 traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, a s nenaloženou hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.
Kategorie T4 ostatní traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, (podle definice uvedené dále).
T4.1 traktory s vysokou světlou výškou
Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vínem. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jedné řady nebo více řad plodin. Tyto traktory jsou určeny k nesení, nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na nákladové plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řady plodiny vyšší než 1000 mm. Pokud je výška těžiště traktoru podle ČSN ISO 789-6(30 0446), měřeno vůči zemi při užití normálně montovaných pneumatik, dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km.h-1.
T4.2 zvláště široké traktory
Traktory, charakteristické svými velkými rozměry, přednostně určené k práci na velkých zemědělských plochách.
F)
TERÉNNÍ VOZIDLA - motorová vozidla se zvýšenou průjezdností, které patří do vozidel kategorie M nebo N, označuje se doplňkovým písmenem G ke kategorii M nebo N, např. vozidlo kategorie N1, splňující podmínky zařazení do skupiny terénních vozidel, se označí jako N1G.
Vozidla kategorie N1 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M1 se považují za terénní vozidla, pokud
- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně vozidel, u kterých může být pohon jedné náprav odpojen,
- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením, kterým se dosáhne podobného účinku,
- pokud činí vypočtená stoupavost sólo vozidla nejméně 30%.
Z následujících šesti požadavků musí být dále splněno nejméně pět
- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,
- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 20 st.,
- přechodový úhel musí být nejméně 20 st.,
- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 180 mm,
- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 180 mm,
- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 200 mm.
Vozidla kategorie N1 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 2,00 t nebo kategorie N2, M2 a M3 s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 12,00 t se považuje za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující tři požadavky.
- nejméně jedna přední náprava a nejméně jedna zadní náprava jsou současně poháněny, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen,
- jsou vybavena nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo nejméně jedním zařízením s podobným účinkem,
vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%.
Vozidla kategorie M3 s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 12,00 t nebo vozidla kategorie N3 se považují za terénní vozidla, pokud buď jsou všechna jejich kola poháněna, včetně těch vozidel, u kterých může být pohon jedné nápravy odpojen, nebo jsou-li splněny následující požadavky
a) nejméně polovina kol je poháněna,
b) vozidlo je vybaveno nejméně jedním uzávěrem diferenciálu nebo zařízením s obdobným účinkem,
c) vypočtená stoupavost pro jednotlivé vozidlo je nejméně 25%,
d) z následujících šesti požadavků jsou splněny nejméně čtyři
- přední nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,
- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25 st., přední nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,
- zadní nájezdový úhel musí být nejméně 25 st.,
- přechodový úhel musí být nejméně 25 st.,
- světlá výška pod přední nápravou musí být nejméně 250 mm,
- světlá výška mezi nápravami musí být nejméně 300 mm,
- světlá výška pod zadní nápravou musí být nejméně 250 mm.
Zatížení a podmínky ověření
a) vozidla kategorie N1 o největší technicky přípustné hmotnosti nepřevyšující 2,00 t a vozidla kategorie M1 musí být v provozním stavu, zejména s chladicí kapalinou, mazivy, palivem, nářadím, náhradním kolem a řidičem,
b) jiné automobily, než jsou uvedené v bodě a) musí být naloženy na největší technicky přípustnou hmotnost podle údaje výrobce,
c) požadovaná stoupavost (25% a 30%) se ověří jednoduchým výpočtem. Ve výjimečných případech však může oprávněná zkušebna požadovat předání vozidla příslušného typu pro ověření zkouškou.
d) při ověřování předního a zadního nájezdového úhlu se neuvažuje zařízení proti podjetí vozidel.
Definice a náčrtky světlých výšek (definice předního nájezdového úhlu, zadního nájezdového úhlu a přechodového úhlu jsou v normě ISO 612-1978, body č. 6.10,6.11 a 6.9.).
"Světlá výška mezi nápravami" znamená nejkratší vzdálenost mezi rovinou vozovky a nejnižším pevným bodem vozidla. Skupina náprav se pokládá za jedinou nápravu."Světlá výška pod nápravou" znamená výšku, kterou má nad základnou vrchol kruhového oblouku procházejícího středem stop kol jedné nápravy na vozovce (při dvojité montáži kol se uvažují vnitřní kola) a dotýkající se nejnižšího bodu vozidla mezi koly.
Žádná pevná část vozidla nesmí zasahovat do šrafovaného pole na náčrtu. V případě potřeby se uvádí světlá výška pod několika nápravami podle jejich pořadí, od přední ve směru jízdy k poslední, např. 280/250/250.Další způsoby vyplňování vycházejí z výše uvedených principů,
jednotlivá druhová označení jsou uvedena v následující tabulce

------------------------------------------------------------------------------------------
DRUH VOZIDLA (1.řádek)    DRUH VOZIDLA (2.řádek)    DRUH KAROSERIE
(Zkratka kategorie
vozidla)
------------------------------------------------------------------------------------------
(VOZIDLO URČENÉ K DOSTAVBĚ)
------------------------------------------------------------------------------------------
Motocykl           Moped             Nákladní
               Moped - Lehká čtyřkolka    Kapotáž
               Moped - Mokik         Polokapotáž
(LA,LB,LC,LD,LE,LM)     Moped - Motokolo
               Moped - Skútr
               Moped - Tříkolka
               s postranním vozíkem
               Skútr
               Sněžný skútr
               Tříkolka
               Čtyřkolka
               Sportovní
               Sportovní-Tříkolka
               Sportovní-Čtyřkolka
               Sportovní-S postranním
               vozíkem
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
Osobní automobil                      Hardtop
                              Softtop
(M1,M1G)           Hatchback           3 dvéřový
                              5 dvéřový
               Požární
               Kabriolet
               Kombi
               Kupé
               Liftback
               Limuzína
               Montážní
               Obytný
               Osobní kombi
               Pancéřovaný
               Pohřební
               Policejní
               Roadster
               Sanitní            DNR
                              RZP
               Sedan
               Sportovní
               Technické pomoci
               Technický vyprošťovací
               Technický zásahový
               Tudor
               Záchranářský
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
Autobus           Dálkový            Dvoupodlažní
               Městský            Nízkopodlažní
               Meziměstský          Kloubový
(M2,M3,M2G,M3G)       Třída A            Jednopodlažní
               Třída B            Vyhlídkový

               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
Nákladní automobil                     S nakládacím jeřábem
Nákladní automobil ADR                   S nakládací plošinou
               Cisternový          Na sypké substráty
(N1,N2,N3,N1G,N2G,N3G)                   Na kapaliny
                              Na čištění kanalizace
               Autodomíchávač
               Double cab
------------------------------------------------------------------------------------------
               Chladírenský
               Isotermický
               Kabelový
               Mrazírenský
               Nosič výměnných nástaveb   Kontejnerový
               Pancéřovaný
               Pick up
               Pohřební
               Pro přepravu betonu
               Pro přepravu dřeva      Dlouhého dřeva
               Pro přepravu lodí
               Pro přepravu odpadu
               Pro přepravu vozidel     Odtahový
               Pro přepravu živých zvířat
               Sklápěčkový          Samostatná skříň furgon

               Valníkový
               Tahač návěsů
               Tahač přívěsů
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
Speciální automobil     Autojeřáb           *možnost použít specifikace
               Autorýpadlo          z pracovních strojů
(N1,M1,N2,N3,N1G,      Čerpadlo betonu
N2G,N3G)           Drtič kamene
               Elektrocentrála
               Eskortní
               Požární
               Kompresor
               Komunální
               Laboratorní
               Montážní
               Obytný
               Pohřební
               Pojízdná dílna
               Pojízdná kuchyně
               Pojízdná prodejna
               Policejní
               Pontonový
               Pracovní plošina
               pro přepravu osob
               Rozhlasový
               Technické pomoci
               Televizní
               Vrtná souprava
               Vyprošťovací
               Zdravotnický
               Sportovní
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
Traktor           Komunální
Traktor kolový        Lesnický
Traktor Pásový        Úzkorozchodný
               Nosič nářadí
(T1,T2,T3,T4.1,T4.2)     Tahač
               Zemědělský
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatní vozidlo       Rolba
(R)             Jednonápravový traktor
               s přívěsem
               Čtyřkolka speciální
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
Nákladní přívěs                      S nakládacím jeřábem
Nákladní přívěs ADR                    S nakládací plošinou
               Cisternový          Na sypké substráty
(01,02,03,04)                       Na kapaliny
                              Na čištění kanalizace
               Chladírenský
               Isotermický
               Kabelový
               Mrazírenský
               Nosič výměnných nástaveb   Kontejnerový
               Pancéřovaný
               Pohřební
               Pro přepravu betonu
               Pro přepravu dřeva      Dlouhého dřeva
               Pro přepravu letadel
               Pro přepravu lodí
               Pro přepravu odpadu
               Pro přepravu vozidel     Odtahový
               Pro přepravu živých zvířat
               Sklápěčkový
               Skříňový
               Valníkový
               Plošinový
               Signální
               Za motocykl
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
Nákladní návěs                       S nakládacím jeřábem
Nákladní návěs ADR                     S nakládací plošinou
               Cisternový          Na sypké substráty
(O1,O2,O3,O4)                       Na kapaliny
                              Na čištění kanalizace
               Chladírenský
               Isotermický
               Kabelový
               Mrazírenský
               Nosič výměnných nástaveb   Kontejnerový
               Pancéřovaný
               Pohřební
               Pro přepravu betonu
               Pro přepravu dřeva      Dlouhého dřeva
               Pro přepravu lodí
               Pro přepravu odpadu
               Pro přepravu vozidel     Odtahový
               Pro přepravu živých zvířat
               Sklápěčkový
               Valníkový
               Plošinový
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
    Návěs nákladní traktorový                 S nakládacím jeřábem
Přívěs nákladní traktorový                 S nakládací plošinou
               Cisternový          Na sypké substráty
(OT1,OT2,OT3,OT4)                      Na kapaliny
                              Na čištění kanalizace
               Chladírenský
               Isotermický
               Kabelový
               Mrazírenský
               Nosič výměnných nástaveb   Kontejnerový
               Pancéřovaný
               Pohřební
               Pro přepravu betonu
               Pro přepravu dřeva      Dlouhého dřeva
               Pro přepravu lodí
               Pro přepravu odpadu
               Pro přepravu vozidel     Odtahový
               Pro přepravu živých zvířat
               Sklápěčkový
               Valníkový
               Plošinový
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------
Speciální návěs       Čerpadlo betonu        *možnost použití specifikace
Speciální přívěs       Drtič kamene         z pracovních strojů
               Elektrocentrála
(O1,O2,O3,O4)        Požární            Cisterna
                              Žebřík
               Kompresor
               Komunální
               Laboratorní
               Montážní
               Obytný
               Pohřební
               Pojízdná dílna
               Pojízdná kuchyně
               Pojízdná prodejna
               Policejní
               Pontonový
               Pracovní plošina
               Rozhlasový
               Televizní
               Vrtná souprava
               Zdravotnický
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DRUH VOZIDLA (1.řádek)    DRUH VOZIDLA (2.řádek)     DRUH VOZIDLA (2.řádek)    Platnost pro kategorie
(Zkratka kategorie                      (pokračování pouze PS)
vozidla)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracovní stroj        Balící stroj                             SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracovní stroj
samojízdný          Brány             Hřebové                SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracovní stroj
přípojný                           Prutové                SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracovní stroj
přípojný traktorový                     Talířové               SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracovní stroj nesený                    Vibrační               SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Čelní splachovací lišta                           SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Zametací                                   SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Rozstřikovač živic       S cisternou                 SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Dempr              Kloubový            SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výměnná nástavba       Grejdr                             SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Kolové rýpadlo         Dvoucestné           SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SS,             Kolový dozer                          SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SP1,SP2,SP3,         Kolový nakladač                         SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPT1,SPT2,SPT3,       Kompaktní nakladač       Řízený prokluzem kol      SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SN)             Kompresor                               SP   SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Komunální nosič                         SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Komunální čistící stroj                     SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Krmný vůz                               SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Krmný a míchací vůz                       SS  SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Kypřič             Kombinovaný              SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Radličkový              SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Rotační                SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Nakladač řepy          Čistící             SS  SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Vyorávací            SS  SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Nosič nářadí                          SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Nosič výměnných nástaveb                    SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Obraceč píce                             SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Obraceč shrnovač píce                         SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Ořezávač řepy                          SS  SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Pásový zavlažovač                           SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Pluh              Jednostranný             SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Oboustranný              SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Pneumatikový válec                       SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Podmítač            Diskový
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Radličný
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Pokladač živičných vrstev                    SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Postřikovač                           SS  SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Přepravní podvozek                         SP SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Půdní pěch                                  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Recyklační zařízení
               živičných směsí                          SP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Rosič                                 SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Rozmetadlo           Hnoje                 SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Kejdy a Močůvky            SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Pneumatické              SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Průmyslových hnojiv          SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Rýpadlo-Nakladač                        SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Sázeč brambor                             SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Sběrací lis           Na hranaté balíky           SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Na válcové balíky           SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Samosběrací vůz                            SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Secí kombinace         Bezorebná               SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Secí stroj           Bezorebný               SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Pneumatický              SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Pro přesný výsev               SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Shrnovač píce                             SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Silážovací stroj                           SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Sklízecí mlátička                        SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Sklízecí řezačka                        SS  SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Sklízeč brambor
               kombinovaný                              SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Sklízeč řepy kombinovaný    Bunkrový            SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Teleskopický manipulátor                    SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Válce              Cambridge               SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Crosskill               SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Vyorávač řepy                          SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Vysokozdvižný vozík                       SS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Vysprávková souprava                        SP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Žací mačkač                           SS  SPT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Žací stroj           Bubnový                SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Cepový                    SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Diskový                SPT  SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Lištový                   SN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               (viz.Nákladní automobil
               a dále...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               (viz.Speciální automobil
               a dále...)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               (prázdná číselníková
               položka)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
24. Příloha č. 19 zní:
Porovnání nových technických pojmů s pojmy užívanými v předchozí právní úpravě
V nové právní úpravě byly zavedeny nové pojmy ve shodě s pojmy užívanými ve směrnicích ES. S ohledem na to, že řada zákonů a vyhlášek, vydaných před účinností zákona používá pojmy z předchozí právní úpravy, uvádíme pro jejich vzájemné porovnání následující pojmy.
  
Původní pojem             Nový pojem

Pohotovostní hmotnost         Provozní hmotnost*)
    Celková hmotnost           Největší povolená hmotnost
Povolené zatížení náprav       Největší povolená hmotnost
                   na nápravu
Užitečná hmotnost           nepoužívá se**)
*) Definice provozní hmotnosti je uvedena v § 1 písm. p). Provozní hmotnost je větší než pohotovostní hmotnost o hmotnost řidiče, tj. 75 kg (kromě vozidel kategorie vozidel L a O).
**) Pojem užitečná hmotnost v nové právní úpravě již není definován. U vozidel schválených po 1.7. 2001 se proto do technických průkazů neuvádí. U vozidel schválených před 1.7. 2001 užitečná hmotnost vyjadřuje matematický rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností, sníženou o hmotnost řidiče, tj. 75 kg.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Tiskopisy podle příloh č. 7, 9, 10, 12, 16 a 17 vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat po vyznačení změn vyplývajících z úprav nejpozději do 31. prosince 2004.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2003.
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Související dokumenty