1/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
1/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 2019,
kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Čl. I
Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 257/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1359/2013/EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2392 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410.“.
2. V § 1 úvodní části ustanovení se za slova „(dále jen „Úmluva“)“ vkládají slova „a Pařížskou dohodou27)“.
Poznámka pod čarou č. 27 zní:
„27) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie.“.
3. V § 1 písm. d) se slova „jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí skleníkových plynů,“ zrušují.
4. V § 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).
5. V § 2 písm. f) se slova „v rozsahu získaných povolenek“ zrušují.
6. V § 2 písmeno h) zní:
„h) novým účastníkem na trhu
1. pro pětileté období začínající rokem 2021 provozovatel zařízení, kterému bylo uděleno povolení k vypouštění emisí poprvé po 30. červnu 2019, nebo
2. pro pětileté období začínající rokem 2026 provozovatel zařízení, kterému bylo uděleno povolení k vypouštění emisí poprvé po 30. červnu 2024,“.
7. V § 2 se písmena j) až n) zrušují.
Dosavadní písmena o) až v) se označují jako písmena j) až q).
8. V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„r) ročními emisními příděly maximální povolené emise skleníkových plynů pro každý kalendářní rok v období 2021-2030, se kterými obchodují členské státy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-203028).
28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013.“.
9. V § 3 odst. 6 písm. b) se za slovo „emisí“ vkládají slova „a úrovní činnosti“.
10. V § 4 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Provozovatel zařízení je povinen neprodleně oznámit ministerstvu každou zamýšlenou změnu v užívání nebo způsobu provozu zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování nebo vykazování emisí, zejména podstatnou změnu v provozu zařízení. Dále je povinen oznámit ministerstvu každou změnu údajů uvedených v povolení podle § 3, a to do 1 měsíce ode dne, kdy ke změně došlo.
(2) Ministerstvo povolení změní nebo zruší, došlo-li
a) ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení, nebo
b) při provozu zařízení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na jeho základě.“.
11. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
12. V § 4 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
13. V § 6 odst. 1 se za slova „obchodování“ vkládají slova „s povolenkami (dále jen „systém obchodování“)“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo rozhodnutí podle § 6a odst. 4“.
14. V § 6 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo prvním dnem pětiletého období, pro které mu byla udělena výjimka z účasti na systému obchodování“.
15. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠6a
Výjimka z účasti na systému obchodování
(1) Ministerstvo na žádost provozovatele zařízení udělí pro pětileté období výjimku z účasti na systému obchodování, pokud každoročně během 3 kalendářních let předcházejících podání žádosti
a) emise zařízení, s výjimkou emisí z biomasy, nepřesahovaly 2 500 tun ekvivalentu oxidu uhličitého, nebo
b) zařízení sloužilo jako záložní jednotka s provozem nejvýše 300 hodin ročně.
(2) Pro pětileté období začínající rokem 2021 se žádost o udělení výjimky podává do 30 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona; splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se pro toto období posuzuje za roky 2016 až 2018. Pro následující pětiletá období se žádost o udělení výjimky podává vždy do 31. srpna roku, který o 2 roky předchází začátku nového pětiletého období.
(3) Na provozovatele zařízení, kterému byla udělena výjimka z účasti na systému obchodování, se nevztahuje povinnost ověření výkazu o množství emisí podle § 15 odst. 4. Ministerstvo může v rozhodnutí o udělení výjimky zároveň stanovit odchylně od § 15 podmínky a postup pro zjišťování a vykazování emisí.
(4) Ministerstvo zruší výjimku z účasti na systému obchodování v případě, že zařízení přestane splňovat podmínky podle odstavce 1; tuto skutečnost provozovatel zařízení oznámí ministerstvu nejpozději do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.
(5) Ministerstvo informuje o zrušení výjimky z účasti na systému obchodování správce rejstříku. Správce rejstříku vydá provozovateli zařízení množství bezplatných povolenek přidělené mu pro daný kalendářní rok do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení výjimky.“.
16. V § 7 odst. 1 se slova „pro obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 a pro každé následující obchodovací období“ zrušují a slova „tohoto zákona“ se nahrazují slovy „§ 10, využity podle § 12, umístěny do rezervy tržní stability vytvořené podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability29) nebo zrušeny“.
Poznámka pod čarou č. 29 zní:
„29) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES.“.
17. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Z celkového množství povolenek určených pro provozovatele letadel je 15 % draženo v souladu s pravidly stanovenými nařízením Komise o dražbách povolenek8).“.
18. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
19. V § 7 odst. 4 se slova „ , 2 a 3“ nahrazují slovy „a 2“, za slovo „není-li“ se vkládá slovo „zákonem“ a za slova „zásobování tepelnou energií,“ se vkládají slova „podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla,“.
20. V § 7 odst. 5 se číslo „12“ nahrazuje číslem „8“ a za text „2003/87/ES“ se vkládají slova „ , v platném znění,“.
21. V § 7 odst. 6 se slova „Státního fondu životního prostředí“ nahrazují slovy „kapitoly ministerstva a Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Státní fond životního prostředí“)“.
22. V § 8 odst. 1 se slova „až 14“ nahrazují slovy „a 13, pokud toto množství povolenek nebude předmětem posuzování změny podle § 10 odst. 2 nebo pokud provozovateli zařízení nebyla udělena výjimka z účasti na systému obchodování“.
23. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Pokud právní nástupce není znám, převede správce rejstříku povolenky do úschovy na zvláštní účet. Povolenky, které jsou v této úschově déle než 5 let, správce rejstříku zruší.“.
24. V § 9 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Účastník systému obchodování nebo osoba, která byla v předchozím roce účastníkem systému obchodování, jsou povinni každý rok do 30. dubna vyřadit z obchodování postupem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím registr Unie pro obchodování s povolenkami12) množství povolenek, které odpovídá množství emisí v předchozím roce vykázanému a ověřenému způsobem stanoveným v § 15 zákona.“.
Poznámka pod čarou č. 12 zní:
„12) Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011, v platném znění.“.
25. V § 9 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
26. V § 9 odstavec 3 zní:
„(3) Povolenky jsou převoditelné do dalších období. Ke splnění povinnosti podle odstavce 1 v posledním roce období nelze použít povolenku vydanou na následující období.“.
27. § 10 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:
 
㤠10
Přidělování bezplatných povolenek provozovatelům zařízení
(1) Ministerstvo přidělí na žádost provozovatele zařízení bezplatné povolenky na jednotlivé roky obchodovacího období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2030 podle pravidel stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise14).
(2) Pokud v zařízení dojde ke změně v provozu, která má za následek změnu ve výpočtu bezplatně přidělovaných povolenek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise14), provozovatel zařízení předloží ministerstvu údaje o činnosti ověřené v souladu s tímto předpisem Evropské unie nejpozději do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku. Ministerstvo předloží návrh změny přidělování bezplatných povolenek Komisi. Do 30 dnů od schválení návrhu na změnu přidělování bezplatných povolenek Komisí ministerstvo rozhodne o změně přidělování bezplatných povolenek a informuje o tom správce rejstříku. Správce rejstříku upraví množství bezplatných povolenek podle rozhodnutí ministerstva do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Pokud provozovatel zařízení pro účely stanovení množství nebo změny množství bezplatných povolenek podle odstavce 1 nebo 2 nepředal údaje o zařízení ověřené v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropské unie upravujícím přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise14), předložil ministerstvu nesprávné údaje nebo postupoval v rozporu s tímto předpisem Evropské unie, vyzve ministerstvo provozovatele zařízení ke zjednání nápravy ve lhůtě 15 dnů. Ministerstvo na základě ověřených údajů o zařízení a po schválení Komisí rozhodne z moci úřední o změně množství bezplatných povolenek, a pokud bylo provozovateli vydáno více povolenek, než na kolik měl nárok, pak i o množství neoprávněně vydaných bezplatných povolenek, které má provozovatel zařízení vrátit na účet Evropské unie. Pokud provozovatel zařízení nezjedná nápravu ani ve lhůtě podle věty první, platí, že provoz zařízení byl v předešlém kalendářním roce ukončen, a ministerstvo rozhodne o množství neoprávněně vydaných bezplatných povolenek, které má provozovatel zařízení vrátit na účet Evropské unie. Provozovatel zařízení vrátí neoprávněně vydané bezplatné povolenky na účet Evropské unie nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva.
(4) Bezplatné povolenky se nepřidělí pro výrobu elektřiny ani pro úložiště oxidu uhličitého provozované podle jiného právního předpisu13).
14) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/331 ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.“.
28. § 11 a 12 včetně nadpisů znějí:
 
㤠11
Kompenzace nepřímých nákladů
(1) Vláda nařízením stanoví každoročně do 30. června výši prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „kompenzace“), za předchozí kalendářní rok. Výše prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí kompenzací nepřekročí částku odpovídající 25 % výnosů z dražeb povolenek za předchozí kalendářní rok. Kompenzace nejsou účelově vázaným výdajem podle § 7 odst. 5.
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne kompenzaci na žádost osobě, která
a) podniká v odvětví, u kterého bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny, a
b) předložila ministerstvu do 15. března kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který se mají kompenzace vyplácet, provozní údaje v rozsahu stanoveném nařízením vlády.
(3) Žádost o poskytnutí kompenzace lze podat nejdříve po vyhlášení nařízení vlády podle odstavce 1 ve Sbírce zákonů. Žadatel podává žádost na formuláři stanoveném nařízením vlády Ministerstvu průmyslu a obchodu do 30. září roku následujícího po skončení kalendářního roku, za který žádá o kompenzaci. Žádost kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje požadovanou výši kompenzace a provozní parametry v rozsahu stanoveném nařízením vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu o žádosti rozhodne ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu žádost došla; proti tomuto rozhodnutí není přípustný rozklad.
(4) Kompenzace vyplácí žadatelům Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím operátora trhu, a to nejpozději do 31. května roku následujícího po roku podání žádosti; operátor trhu následně zveřejní do 30. června způsobem umožňujícím dálkový přístup celkovou výši kompenzací podle jednotlivých odvětví.
(5) Vláda nařízením stanoví
a) odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny,
b) provozní údaje předkládané ministerstvu podle odstavce 2 písm. b),
c) podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace a vzor jejího formuláře,
d) pravidla pro určování výše kompenzací a
e) postup při zprostředkování vyplácení kompenzace operátorem trhu.
 
§ 12
Správa prostředků z Modernizačního fondu
(1) Peněžní prostředky přidělené České republice z Modernizačního fondu podle čl. 10d směrnice 2003/87/ES, v platném znění, (dále jen „prostředky Modernizačního fondu“) jsou příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž veškeré povolenky podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES, v platném znění, a 50 % povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES, v platném znění.
(2) Prostředky Modernizačního fondu se použijí na financování projektů na snižování emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti. Část prostředků Modernizačního fondu, která odpovídá výnosu z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES, v platném znění, se použije přednostně na podporu projektů provozovatelů zařízení na výrobu elektřiny za účelem modernizace, diverzifikace a dekarbonizace odvětví energetiky.
(3) O poskytování prostředků Modernizačního fondu rozhoduje ministr životního prostředí. Při posuzování budou zvýhodněny projekty realizované v regionech postižených útlumem těžby uhlí.“.
29. Nadpis § 13 zní:
„Přidělování bezplatných povolenek provozovatelům letadel“.
30. V § 13 odst. 1 větě první, § 13 odst. 2 větě první a v § 13 odst. 4 písm. a) a b) se slovo „obchodovací“ zrušuje.
31. V § 13 odst. 1 větě první, § 13 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 13 odst. 6 písm. b) se slovo „obchodovacím“ zrušuje.
32. V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
33. V § 13 odst. 2 větě první se slova „povolenek, které mají být přiděleny zdarma“ nahrazují slovy „bezplatných povolenek“.
34. V § 13 odst. 2 větě poslední, § 13 odst. 4 písm. b), § 13 odst. 5 větě druhé, § 15 odst. 2 větách třetí a poslední a v § 15 odst. 3 větě páté se slovo „obchodovacího“ zrušuje.
35. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pro účely přidělování povolenek provozovatelům letadel se referenčním rokem rozumí kalendářní rok končící 24 měsíců před začátkem daného období. Pokud provozovatel letadla závažně porušuje povinnosti vyplývající ze systému obchodování, zejména pokud nevyřadí dané množství povolenek podle § 9, ministerstvo po schválení Komisí rozhodne o snížení množství bezplatných povolenek na následující kalendářní rok, popřípadě rozhodne o množství neoprávněně vydaných bezplatných povolenek, které má provozovatel letadla vrátit na účet Evropské unie.“.
36. V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „předpisu Evropské unie16) ministerstvo vypočte“ nahrazují slovy „směrnice 2003/87/ES, v platném znění, ministerstvo rozhodne o přidělení bezplatných povolenek a v rozhodnutí uvede“.
37. V § 13 odst. 3 písm. a) a b) se slovo „obchodovací“ nahrazuje slovem „dané“.
38. V § 13 odst. 5 větě první, § 13 odst. 8, § 15 odst. 3 větě první a v § 19 odst. 1 písm. b) se slova „povolenek zdarma“ nahrazují slovy „bezplatných povolenek“.
39. V § 13 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „předpisu Evropské unie16) ministerstvo vypočte“ nahrazují slovy „směrnice 2003/87/ES, v platném znění, ministerstvo rozhodne o přidělení bezplatných povolenek ze zvláštní rezervy a v rozhodnutí uvede“.
Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.
40. V § 13 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Bezplatné povolenky na období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2023 se nepřidělí provozovateli letadla na lety na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropský hospodářský prostor a na lety mezi letištěm, které se nachází v některém z nejvzdálenějších regionů podle čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, a letištěm nacházejícím se v jiném regionu Evropského hospodářského prostoru. Povolenky ze zvláštní rezervy pro provozovatele letadel podle odstavců 4 až 6, které nebyly za dané období přiděleny, jsou na konci tohoto období zrušeny.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
41. V § 14 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise14)“.
42. V § 14 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
43. Nadpis části čtvrté zní:
„ZJIŠŤOVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ VYKÁZANÉHO MNOŽSTVÍ EMISÍ A HOSPODAŘENÍ S POVOLENKAMI A ROČNÍMI EMISNÍMI PŘÍDĚLY“.
44. V § 15 odst. 4 větě první se slova „akreditovanou osobou“ nahrazují slovy „osobou, která je držitelem osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů vydaného vnitrostátním akreditačním orgánem pověřeným podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky15) nebo akreditačním orgánem jiného členského státu Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie17) (dále jen „akreditovaná osoba“)“.
45. V § 15 odst. 4 větě poslední se slova „Emise provozovatele letadla v celkovém ročním objemu nižším než 25 000 tun CO2 se považují“ nahrazují slovy „Jsou-li emise provozovatele letadla v celkovém ročním objemu nižší než 25 000 tun oxidu uhličitého nebo má-li provozovatel letadla celkové emise nižší než 3 000 tun oxidu uhličitého z letů jiných než uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu u činnosti „Letectví“ v písmenech k) a l), považují se jeho emise“ a slova „s povolenkami“ se zrušují.
46. Poznámka pod čarou č. 17 zní:
„17) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2067 ze dne 19. prosince 2018 o ověřování údajů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.“.
47. V § 15 odst. 5 se věty první až třetí nahrazují větami „Výkaz o množství emisí ze zařízení podle odstavce 1 nebo o množství emisí z letadla podle odstavce 2 za uplynulý kalendářní rok a doklady o jeho ověření podle odstavce 4 předloží provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla ministerstvu do 15. března následujícího roku. Pokud nejsou doklady o ověření emisí včas předloženy nebo pokud vykázané množství emisí neodpovídá požadavkům podle odstavce 1 nebo 2, ministerstvo vyzve provozovatele, aby ve lhůtě 15 dnů zjednal nápravu. Pokud provozovatel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo o tom informuje správce rejstříku a stanoví konzervativní odhad emisí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5).“.
48. V § 15 odst. 5 větě poslední se slova „za rok“ zrušují.
49. § 16 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zrušuje.
50. § 17 včetně nadpisu zní:
 
㤠17
Hospodaření s povolenkami, ročními emisními příděly a jinými právy k vypouštění emisí
(1) Povolenky, roční emisní příděly a jiná práva k vypouštění emisí jsou majetkem České republiky, se kterým hospodaří ministerstvo. Na hospodaření s tímto majetkem se nevztahuje zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích19). Správce rejstříku eviduje povolenky, roční emisní příděly a jiná práva k vypouštění emisí a nakládání s nimi.
(2) Roční emisní příděly, které Česká republika nevyužije ke splnění svého závazku vyplývajícího z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-203028), může ministerstvo prodat v rámci flexibility podle pravidel stanovených tímto předpisem Evropské unie.
(3) Prostředky získané z prodeje ročních emisních přídělů jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a jsou účelově vázány k použití na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí.“.
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.
51. V § 18 odst. 1 písm. b) bod 1 zní:
„1. v užívání nebo způsobu provozu zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování nebo vykazování emisí, nebo“.
52. V § 18 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) v rozporu s § 10 odst. 2 nepředloží ministerstvu ověřené údaje o činnosti,“.
53. V § 18 odst. 1 písm. d) se text „§ 11 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 10 odst. 3“.
54. V § 18 odst. 1 se písmena e) až g) zrušují.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno e).
55. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) vykáže splnění podmínek podle § 6a odst. 1, i když tyto podmínky zařízení nesplňuje, nebo
g) v rozporu s § 6a odst. 4 neoznámí, že zařízení přestalo splňovat podmínky pro výjimku ze systému obchodování.“.
56. V § 18 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , f) nebo g)“.
57. V § 18 odst. 2 písm. b) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 000 Kč“ a slova „nebo h)“ se nahrazují slovy „nebo e)“.
58. V § 18 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
59. V § 18 odst. 2 písm. e) se text „§ 11 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 10 odst. 3“.
60. V § 19 odst. 2 písm. a) se částka „2 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 000 Kč“.
61. V § 20 odst. 1 se slova „Provozovatel zařízení, provozovatel letadla“ nahrazují slovy „Účastník systému obchodování“ a slova „provozovatelem zařízení nebo letadla“ se nahrazují slovy „účastníkem systému obchodování“.
62. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova „použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími rejstřík pro obchodování s povolenkami a“ nahrazují slovy „použitelným předpisem Evropské unie upravujícím“.
63. V § 25 odst. 1 větě první se slova „až f)“ zrušují a za slova „c) a“ se vkládají slova „e) až“.
64. V § 26 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
„g) vykonává působnost členského státu Evropské unie a plní úkoly v oblasti klimatu vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího správu energetické unie a opatření v oblasti klimatu30).
30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013.“.
65. V příloze č. 1 u činnosti „Letectví“ v písmenech k) a l) se číslo „2016“ nahrazuje číslem „2023“.
66. V příloze č. 1 u činnosti „Letectví“ v písmenu m) se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2030“.
67. Přílohy č. 2 a 3 se včetně poznámek pod čarou č. 23 až 25 zrušují.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna energetického zákona
Čl. II
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 20a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Operátor trhu je dále povinen na základě rozhodnutí ministerstva vyplácet finanční kompenzace nepřímých nákladů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
2. V § 91a odst. 1 písm. g) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 9 až 15, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 40, 46, 51 až 56, 58, 59, 63, 65 a 66, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020