1/1990 Sb. o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990

Schválený:
1/1990 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 4. ledna 1990
o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990
Změna: 407/1990 Sb.
K usměrňování rozestavěnosti s cílem zamezit nežádoucím inflačním tendencím vláda Československé socialistické republiky na základě § 32 odst. 2 a k provedení § 28 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování, a k provedení § 62 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví:
 
§ 1
(1) Socialistická organizace (dále jen "organizace"), která má vydáno stavební povolení na zahájení stavby, nemůže tuto stavbu zahájit v roce 1990, pokud nemá dostatečné finanční zdroje ve fondu rozvoje a dostatečné finanční prostředky nesložila na zvláštní účet účelově určený pro tuto stavbu u banky nebo spořitelny.
(2) Stavební povolení nelze organizaci vydat na stavbu uvažovanou k zahájení v roce 1990, pokud organizace nemá dostatečné finanční zdroje ve fondu rozvoje a neprokáže při stavebním řízení o vydání stavebního povolení výpisem od banky nebo spořitelny, že dostatečné finanční prostředky složila na zvláštní účet účelově určený pro tuto stavbu u banky nebo spořitelny.
 
§ 2
(1) Dostatečnými finančními zdroji a dostatečnými finančními prostředky podle § 1 se rozumí
a) u investic do 5 mil. Kčs rozpočtových nákladů 50 % rozpočtových nákladů;
b) u investic nad 5 mil. Kčs rozpočtových nákladů 2,5 mil. Kčs a 25 % z částky, o kterou rozpočtové náklady přesahují 5 mil. Kčs, maximálně však 100 mil. Kčs;
c) u investic, pro které byla schválena dotace ze státního rozpočtu nebo dohodnout úvěr s bankou nebo spořitelnou, se při výpočtu dostatečných finančních zdrojů podle písmen a) a b) snižuje základ pro jejich výpočet o stanovenou dotaci a výši dohodnutého úvěru.
(2) Rozpočtovými náklady podle odstavce 1 se rozumějí náklady uvedené v hlavě II až IX souhrnného rozpočtu stavby1).
 
§ 3
Účelově složené peněžní prostředky podle § 1 může organizace použít pouze k financování stavby, pro kterou je účelově složila.
 
§ 4
Ustanovení § 1 se nevztahuje na stavby
a) do 500 tis. Kčs rozpočtových nákladů (§ 2 odst. 2),
b) v rozpočtových a příspěvkových organizacích.
c) jmenovitě uvedené v příloze C III/16 ke státnímu plánu České a Slovenské Federativní Republiky pro rok 1990 - Program ekologických investic.
 
§ 5
(1) Pokud příslušné ústřední orgány státní správy a národní výbory v rámci své kontrolní činnosti2) zjistí, že organizace při zahájení stavby v roce 1990 nesplnila podmínky podle § 1 a 3, navrhnou uložení hospodářské pokuty pro nesplnění nebo nedodržení závazného výstupu státního plánu.3)
(2) Postup při ukládání hospodářských pokut podle odstavce 1, jakož i jejichž výše, se řídí hospodářským zákoníkem.4)
 
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. ledna 1990.
Čalfa v. r.
1) § 45 odst. 1 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.
2) § 28 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování.
3) § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 67/1989 Sb.
4) § 384b hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 80/1989 Sb.).

Související dokumenty